SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 2. Srijeda, 31. siječnja 2018.
GRAD CRES

9.

Na temelju članka 103. i članka 131. Zakona o cestama (»Narodne novine RH« br. 84/11, 18/13, 22/13, 54/13,148/ 13 i 92/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine RH« br. 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/ 13, 137/15 i 123/17), i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine PGŽ« br. 29/09 i 14/13), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj dana 30. siječnja 2018. godine donosi

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra nekretnine
zemljišnoknjižne oznake č.zem. 2862/20, k.o. Dragozetići

I.

Utvrđuje se da je nekretnina zemljišnoknjižne oznake č. zem. 2862/20, k.o. Dragozetići, površine 654 m2, parcelacijskim elaboratom broj 05/15 izrađen za potrebe provođenja promjena u katastru zemljišta u svrhu provedbe lokacijske dozvole, koji je izradila tvrtka »Topoing« d.o.o. iz Kastva, Rubeši 80 a, po ovlaštenom inženjeru geodezije Ivanu Puškariću, dipl. ing. geodezije, potvrđen od strane Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Rijeka, Odjel za katastar nekretnina Krk, Ispostava za katastar nekretnina Cres, KLASA: 932-06/15-02/37, URBROJ: 541- 17-6-02/1-15-2 od 18. studenoga 2015. godine, utvrđena kao sastavni dio zahvata u prostoru: građenje infrastrukturnih građevina komunalnog sustava vodoopskrbe te odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Porozina.

II.

Utvrđuje se da je izgradnjom infrastrukturnih građevina komunalnog sustava vodoopskrbe te odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Porozina trajno prestala potreba da se nekretnina iz točke I. koristi kao dio nerazvrstane ceste.

III.

Ukida se status javnog dobra nekretnine opisane u točki 1. Odluke, a Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Malom Lošinju, na temelju ove odluke, izvršit će u zemljišnom knjigama uknjižbu prava vlasništva iste u cijelosti u korist i na ime GRADA CRESA, Cres, Creskog statuta 15, OIB 88617357699, uz istodobno brisanje upisa »Bene pubblico«, odnosno »Javno dobro«.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 947-02/17-1/39

Ur. broj: 2213/02-02-18-3

Cres, 30. siječnja 2018.

GRAD CRES GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Marčelo Damijanjević, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr