SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 2. Srijeda, 31. siječnja 2018.
GRAD CRES

8.

Na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine RH« broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine PGŽ« broj 29/09 i 14/13) i članka 13. stavka 3. i članka 40. Statuta Dječjeg vrtića Girice, Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana 30. siječnja 2018. donosi sljedeću

ODLUKU
O NAČINU OSTVARIVANJA PREDNOSTI
PRI UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ GIRICE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u redovite programe predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića Girice (u daljnjem tekstu: Vrtić), čiji je osnivač Grad Cres.

Članak 2.

Odredbe ove Odluke koje se odnose na roditelje na odgovarajući se način primjenjuju na posvojitelje, skrbnike i udomitelje.

Članak 3.

U Vrtić mogu se upisivati djeca od navršenih 12 mjeseci djetetova života (do 31. kolovoza tekuće godine) do polaska u osnovnu školu i to u redoviti program njege, odgoja i obrazovanja, programe javnih potreba (program predškole za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu) i kraće programe.

Programi se provode sukladno uvjetima propisanim Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, provedbenim propisima donesenim prema odredbama tog zakona i općim aktima Vrtića.

Članak 4.

Pedagoška godina traje od 1. rujna tekuće do 31. kolovoza sljedeće godine.

U novu pedagošku godinu upisuje se onoliko djece koliko se u tekućoj godini ispiše iz Vrtića, odnosno dok se ne popune postojeći kapaciteti Vrtića sukladno Državnim pedagoškim standardima predškolskog odgoja i naobrazbe te planu upisa, što ga za svaku pedagošku godinu donosi Upravno vijeće Vrtića uz suglasnost osnivača, Grada Cresa.

Obavijest o upisima objavljuje se na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Vrtića i Grada Cresa. U obavijesti se utvrđuje mjesto i vrijeme upisa, vrste programa, potrebne dokumente koji se prilažu, vrijeme i način objave rezultata upisa i druge specifične uvjete ako postoje.

Članak 5.

Prednost pri upisu u Vrtić ostvaruje:

-dijete koje zajedno s oba roditelja ima prebivalište u gradu Cresu i državljani su Republike Hrvatske,

-dijete koje zajedno sa samohranim roditeljem ima prebivalište u gradu Cresu i državljani su Republike Hrvatske,

-dijete kojem je dodijeljen skrbnik ili je smješteno u udomiteljsku obitelj, neovisno o njegovom prebivalištu, ako njegov skrbnik ili udomitelj ima prebivalište u gradu Cresu,

-dijete koje je strani državljanin i koje zajedno s roditeljima ima status stranca s odobrenim stalnim boravkom u gradu Cresu.

Članak 6.

Prednost pri upisu djece u Vrtić ostvaruju se sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju i ovoj Odluci.

Ako se sva prijavljena djeca mogu upisati neće se primjenjivati kriteriji za ostvarivanje prednosti.

Prednost se ostvaruje prema sljedećem redu prvenstva:

1. djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata

2. djeca iz obitelji s troje ili više djece

3. djeca zaposlenih roditelja

4. djeca s teškoćama u razvoju

5.djeca samohranih roditelja te djeca iz jednoroditeljskih obitelji i djeca u udomiteljskim obiteljima

6. djeca u godini prije polaska u osnovnu školu

7. djeca roditelja koji primaju dječji doplatak

Dijete s teškoćama u razvoju je ono dijete kojem su vrsta i stupanj teškoće u razvoju utvrđeni sukladno propisima iz područja socijalne skrbi.

Samohrani roditelj je roditelj koji sam skrbi za svoje dijete i uzdržava ga.

Jednoroditeljska obitelj je obitelj koju čine dijete, odnosno djeca i jedan roditelj.

Ostvarivanje prednosti iz stavka 2. ovog članka odnosi se na redovni postupak upisa.

Članak 7.

Kod ostvarivanja prednosti u smislu članka 6. ove Odluke, polazi se od sljedećih mjerila:

-kod utvrđivanja broja djece u obitelji, polazi se od ukupnog broja djece u odnosnoj obitelji. Pod ukupnim brojem djece smatra se uzdržavano dijete i sva malodobna djeca u odnosnoj obitelji.

-dijete iz obitelji s troje ili više djece, u okviru iste odgojne skupine, ima prednost pred djetetom iz obitelji s manje djece.

Članak 8.

Postupak upisa djece u Vrtić, ostvarivanja reda prvenstva pri upisu i druga pitanja u svezi s upisom djece u Vrtić, podrobnije se uređuju općim aktom kojeg donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića, uz naknadnu suglasnost Osnivača.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 601-01/17-1/6

Ur.broj: 2213/02-01-17-3

Cres, 30. siječnja 2018.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Marčelo Damijanjević, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr