SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 2. Srijeda, 31. siječnja 2018.
GRAD CRES

7.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine PGŽ« broj 29/09 i 14/13), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj 30. siječnja 2018. godine, donosi sljedeću

ODLUKU
O OSNIVANJU DJEČJEG GRADSKOG
VIJEĆA GRADA CRESA

Članak 1.

Osniva se Dječje gradsko vijeće Grada Cresa ( u daljnjem tekstu: Dječje gradsko vijeće), kao predstavničko tijelo djece s područja Grada Cresa. Dječje Gradsko vijeće osniva se s ciljem ostvarivanja prava djece na aktivno sudjelovanje u životu Grada Cresa.

Dječje gradsko vijeće osigurava djeci slobodno izražavanje mišljenja, iznošenje prijedloga i sudjelovanje u procesu donošenja odluka kojima se podiže kvaliteta življenja u Gradu Cresu. Dječje Gradsko vijeće upoznaje gradsku vlast sa problemima i predlaže rješenja od interesa za djecu.

Članak 2.

Ovom odlukom utvrđuje se sastav, izbor Dječjeg gradskog vijeća, djelokrug rada Dječjeg gradskog vijeća, način rada i druga pitanja značajna za rad Dječjeg gradskog vijeća.

Članak 3.

Dječje gradsko vijeće čini 13 (trinaest) članova, predstavnika svakog razrednog odjeljenja od IV. do VII. razreda Osnovne škole Frane Petrića Cres sa prebivalištem na području Grada Cresa.

U izborima za Dječje gradsko vijeće imaju pravo sudjelovati svi učenici Osnovne škole Frane Petrića Cres, od IV. do VII. razreda s prebivalištem na području Grada Cresa.

Članak 4.

Mandat članova Dječjeg gradskog vijeća traje dvije (2) godine, a isti je ograničen završetkom osnovnoškolskog obrazovanja.

Pojedini učenik može se kandidirati i biti izabran više puta.

Mandat dječjeg vijećnika prestaje u slučaju prestanka statusa učenika Osnovne škole.

U slučaju izricanja pedagoške mjere u Osnovnoj školi dječji vijećnik se razrješuje dužnosti, te ga na toj funkciji zamjenjuje kandidat koji je na izborima za Dječje gradsko vijeće dobio sljedeći najveći broj glasova.

Članak 5.

Odluku o raspisivanju izbora za Dječje gradsko vijeće donosi Gradonačelnik u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, odnosno 30 dana prije isteka mandata aktualnog saziva Dječjeg gradskog vijeća.

Članovi Dječjeg gradskog vijeća biraju se neposredno, tajnim glasovanjem.

Članak 6.

Postupak izbora članova Dječjeg gradskog vijeća vodi Povjerenstvo za izbor Dječjeg gradskog vijeća Grada Cresa koje se sastoji od pet članova a koje imenuje Gradonačelnik.

Izbori se provode uz suradnju sa stručnim službama Osnovne škole Frane Petrića. Povjerenstvo će nakon donošenja odluke o raspisivanju izbora, utvrditi program aktivnosti na provedbi izbora (rokove kandidatura, objave kandidatura, promidžbu, prezentaciju, vrijeme i prostor u kojem će se održati izbori, utvrđivanje rezultata glasovanja, objava rezultata i ostalo).

Članak 7.

Konstituirajuću sjednicu Dječjeg gradskog vijeća saziva gradonačelnik u roku od petnaest (15) dana od dana objave rezultata izbora.

Dječje gradsko vijeće konstituirano je izborom predsjednika Dječjeg gradskog vijeća, na prijedlog vijećnika Dječjeg gradskog vijeća, ako je na konstituirajućoj sjednici nazočna većina članova Dječjeg gradskog vijeća.

Do izbora predsjednika Dječjeg gradskog vijeća konstituirajućoj sjednici predsjedava Gradonačelnik ili osoba koju on ovlasti.

Članak 8

Članovi Dječjeg gradskog vijeća biraju svog predsjednika i zamjenika predsjednika.

Neslužbeni naziv predsjednika Dječjeg gradskog vijeća je Dječji gradonačenik odnosno Zamjenik dječjeg gradonačelnika.

Za predsjednika je izabran onaj kandidat koji dobije natpolovičnu većinu glasova ukupnog broja vijećnika. Za zamjenika je izabran onaj kandidat koji dobije najviše glasova nakon predsjednika.

Vijeće donosi Poslovnik o radu Dječjeg gradskog vijeća i Godišnji program rada.

Članak 9.

Predsjednik Dječjeg gradskog vijeća predstavlja Dječje gradsko vijeće i sudjeluje na manifestacijama Grada Cresa, kada iz objektivnih razloga nije u mogućnosti, zamjenjuje ga Zamjenik predsjednika.

Ako predsjednik Dječjeg gradskog vijeća neopravdano ne sudjeluje na tri (3) uzastopne sjednice Dječjeg gradskog vijeća ili na tri (3) uzastopne aktivnosti (promotivne aktivnosti, edukativne radionice, prikupljanje mišljenja i prijedloga) svaki vijećnik Dječjeg gradskog vijeća može predložiti da se raspravi o odgovornosti predsjednika Dječjeg gradskog vijeća i pokrenuti pitanje njegova razrješenja.

Dječje gradsko vijeće većinom glasova prisutnih vijećnika donosi odluku o razrješenju predsjednika i ponavlja postupak izbora novog predsjednika.

Članak 10.

Ukoliko vijećnik neopravdano ne prisustvuje na tri (3) uzastopne sjednice Dječjeg gradskog vijeća, svaki vijećnik može predložiti da se raspravi o njegovoj odgovornosti i pokrenuti pitanje njegova razrješenja.

Dječje gradsko vijeće većinom glasova prisutnih vijećnika donosi odluku o razrješenju vijećnika i utvrđuje da će ga na toj funkciji zamijeniti kandidat, koji je na izborima za Dječje gradsko vijeće dobio sljedeći najveći broj glasova.

Članak 11.

Dječje gradsko vijeće ima sljedeći djelokrug rada:

-potiče aktivno sudjelovanje djece u javnom životu Grada Cresa,

-utvrđuje stanje i potrebe djece u sredini u kojoj žive,

-javno iznosi mišljenja i prijedloge,

-vodi brigu o unapređenju i zaštiti okoliša,

-vodi brigu o iskazanim potrebama djece na području kulture, tjelesne kulture i sporta,

-zalaže se za donošenje odluka, programa i drugih mjera u Gradu Cresu kojima se poboljšava položaj djece,

-upoznaje se s radom gradonačelnika i gradske uprave i gradskog vijeća,

-vodi brigu o djeci u području socijalne skrbi,

-različitim programima obilježava važne datuma i blagdane od značaja za djecu,

-ostvaruje kontakte s drugim dječjim vijećima,

-obavlja i druge poslove od značaja za djecu.

Članak 12.

Vijećnik Dječjeg gradskog vijeća obvezan je sudjelovati u svim aktivnostima Dječjeg gradskog vijeća i o njima na prikladan način obavijestiti razredni odjel u kojem je izabran.

Vijećnik je obvezan prikupiti mišljenja i prijedloge razrednog odjela u kojem je izabran o temama o kojima će se raspravljati na sjednici Dječjeg gradskog vijeća.

Članak 13.

Dječje gradsko vijeće održava sjednice u pravilu najmanje jednom tromjesečno.

Sjednica se može održati ako je prisutna većina vijećnika.

O radu sjednice vodi se zapisnik, a kojeg su vijećnici dužni sastaviti te dostaviti školi i Gradu Cresu.

Članak 14.

U radu Dječjeg gradskog vijeća i poticanju vijećnika na redovan i aktivnosti sudjeluje voditelj Dječjeg gradskog vijeća kojega će gradonačelnik imenovati posebnim rješenjem.

Rad voditelja Dječjeg gradskog vijeća zasniva se na volonterskoj osnovi.

Članak 15.

Ova odluka stupa na snagu osam dana nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 340-01/17-1/2

Ur. broj: 2213/02-02-18-3

Cres, 30. siječnja 2018.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Marčelo Damijanjević, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr