SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 2. Srijeda, 31. siječnja 2018.
GRAD CRES

6.

Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o savjetima mladih (»Narodne novine« RH br. 41/14), članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09 i 14/13), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj dana 30. siječnja 2018., donijelo je

ODLUKU
O OSNIVANJU SAVJETA MLADIH
GRADA CRESA

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom odlukom osniva se Savjet mladih Grada Cresa (dalje: Savjet mladih) kao savjetodavno tijelo Grada Cresa, koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih u Gradu Cresu u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život, kao i sudjelovanje mladih u odlučivanju u upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade.

Ovom se Odlukom uređuje sastav Savjeta mladih, način i postupak izbora, djelokrug rada, način financiranja, osiguranje prostornih i drugih uvjeta za rad, pravo na naknadu troškova i druga pitanja od značaja za rad Savjeta mladih.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Članak 3.

Mladi, u smislu ove Odluke, su osobe s prebivalištem ili boravištem na području Grada Cresa, u dobi od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života, te kao takvi imaju pravo biti birani za člana i zamjenika člana Savjeta mladih.

II. SASTAV SAVJETA MLADIH

Članak 4.

Savjet mladih ima sedam (7) članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih.

Članovi Savjeta mladih imaju zamjenike.

Članove Savjeta mladih i njihove zamjenike bira Gradsko vijeće Grada Cresa (u daljem tekstu: Gradsko vijeće) na temelju istaknutih kandidatura na način uređen ovom Odlukom.

III. IZBOR ČLANOVA SAVJETA MLADIH

Članak 5.

Gradsko vijeće pokreće postupak izbora članova Savjeta mladih javnim pozivom objavljenim na web stranici i oglasnoj ploči Grada Cresa.

Javni poziv za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Savjeta mladih mora sadržavati: opis postupka izbora, uvjete za isticanje kandidatura, rokove za prijavu i rokove u kojima će biti provedena provjera zadovoljavanja formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te izbor članova i zamjenika članova Savjeta.

Članak 6.

Kandidature za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike mogu istaknuti udruge koje su sukladno statutu, ciljano i prema djelatnostima opredjeljene za rad s mladima i za mlade; učenička vijeća; studentski zborovi; pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija i neformalne skupine mladih.

Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, ona mora brojati najmanje deset (10) mladih.

Ovlašteni predlagatelji iz st. 1. ovog članka dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta mladih.

Svojstvo predlagatelja za prijedlog kandidatura za izbor članova Savjeta mladih dokazuje se izvatkom iz registra udruga ili drugog registra u koji se upisuju organizirani oblici mladih.

Članak 7.

Prijedlozi kandidata za izbor članova Savjeta mladih sastavljeni sukladno objavljenom javnom pozivu i ovoj Odluci, ovlašteni predlagatelji predaju Odboru za izbor i imenovanja Gradskog vijeća u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva.

Prijedlog mora sadržavati: ime i prezime kandidata, datum i godinu rođenja, prebivalište, obrazloženje prijedloga i mora biti ovjeren od ovlaštene osobe predlagatelja.

Zaprimljene prijedloge iz stavka 1. ovog članka, Odbor za izbor i imenovanja je dužan pregledati i utvrditi njihovu ispravnost, te potvrditi datum primitka.

Nepravovremene i nepotpune kandidature neće se uzeti u razmatranje.

Članak 8.

Nakon zaprimanja kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih, provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata provodi Odbor za izbor i imenovanja.

Odbor za izbor i imenovanja sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta i utvrđuje Listu kandidata koji ispunjavaju uvjete za izbor u Savjet mladih, u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijedloga.

Lista kandidata dostavlja se Gradskom vijeću u roku iz st. 2 ovog članka, te se objavljuje na web stranici i oglasnoj ploči Grada Cresa.

Lista kandidata se utvrđuje na način da se ime i prezime kandidata na Listi navodi prema redoslijedu zaprimljenih prijedloga.

Lista kandidata sadrži:

-naznaku predlagatelja,

-ime i prezime, datum i godinu rođenja kandidata i njegovog zamjenika.

Članak 9.

Izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih provodi Gradsko vijeće na temelju Liste kandidata za izbor članova Savjeta mladih koju je sukladno ovoj Odluci, utvrdio Odbor za izbor i imenovanja.

Gradsko vijeće je dužno izabrati članove Savjeta mladih u roku od 60 dana od dana objave Liste kandidata.

Članak 10.

Vijećnici Gradskog vijeća biraju članove Savjeta mladih tajnim glasovanjem na način i po postupku utvrđenim Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statutom Grada Cresa, Poslovnikom o radu Gradskog vijeća Grada Cresa, Zakonom o savjetima mladih i ovom Odlukom, a koji se provodi na glasačkim listićima ovjerenim pečatom Gradskog vijeća.

Na glasačkom listiću su prezimena kandidata navedena abecednim redom, a glasuje se na način da se zaokruži redni broj ispred imena i prezimena kandidata i to najviše 7. Ukoliko je na glasačkom listiću zaokruženo više od 7 kandidata takav glasački listić je nevažeći.

Za članove Savjeta mladih izabrani su kandidati od rednog broja 1. do 7. na rang listi dobivenih glasova, a u slučaju da pod rednim brojem 7. dva ili više kandidata ostvare jednak broj glasova, izbor se ponavlja među tim kandidatima na istoj sjednici.

Rezultati izbora objavljuju se na web stranici i oglasnoj ploči Grada Cresa.

IV. KONSTITURANJE SAVJETA MLADIH

Članak 11.

Konstituirajuću sjednicu Savjeta mladih saziva predsjednik Gradskog vijeća u roku od 30 dana od dana objave rezultata izbora.

Na prvoj sjednici, članovi Savjeta mladih biraju predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih, većinom glasova svih članova.

Savjet mladih je konstituiran izborom predsjednika Savjeta mladih.

Obavijest o konstituiranju Savjeta mladih objavljuje se na web stranici Grada Cresa.

Ako Savjet mladih u roku od 30 dana od dana proglašenja službenih rezultata izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih ne izabere predsjednika, Gradsko vijeće objaviti će novi javni poziv za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih.

Članak 12.

Predsjednik Savjeta mladih predstavlja i zastupa Savjet mladih, te obavlja i druge poslove određene Zakonom o savjetu mladih, ovom Odlukom i Poslovnikom o radu Savjeta mladih.

Zamjenik predsjednika Savjeta mladih zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti.

IV. MANDAT ČLANOVA SAVJETA MLADIH

Članak 13.

Članovi Savjeta mladih biraju se na tri (3) godine i mogu ponovno biti birani za člana Savjeta mladih.

Gradsko vijeće razriješit će člana Savjeta mladih i prije isteka mandata:

-ako neopravdano ne nazoči na 50% od ukupnog broja sjednica Savjeta mladih tijekom kalendarske godine,

-na osobni zahtjev,

-ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci,

-ako postane članom savjeta mladih druge jedinice lokalne samouprave.

Prestankom mandata člana Savjeta mladih prestaje i mandat njegovog zamjenika.

Članak 14.

Ako se broj članova Savjeta mladih spusti ispod dvije trećine početnog broja, predstavničko tijelo će provesti postupak dodatnog izbora za onoliko članova Savjeta mladih koliko ih je prestalo biti članom Savjeta mladih prije isteka mandata.

Mandat članova Savjeta mladih izabranih postupkom dodatnog izbora traje do isteka mandata članova Savjeta mladih izabranih u redovitom postupku biranja članova Savjeta mladih.

Gradsko vijeće Grada Cresa raspušta Savjet mladih ukoliko Savjet mladih ne održi sjednicu dulje od 6 mjeseci i u roku 60 dana od dana donošenja odluke, pokreće postupak za izbor novih članova Savjeta mladih.

V. DJELOKRUG RADA SAVJETA MLADIH

Članak 15.

U okviru svog djelokruga Savjet mladih:

-raspravlja na sjednicama Savjeta mladih o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih,

-raspravlja na sjednicama Savjeta mladih o pitanjima iz djelokruga rada Gradskog vijeća koji su od interesa za mlade,

-predlaže Gradskom vijeću raspravu te donošenje odluka, programa i drugih akata od značenja za unapređenje položaja mladih na području Grada Cresa te način rješavanja navedenih pitanja,

-daje mišljenja Gradskom vijeću prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značaja za unapređenje položaja mladih na području Grada Cresa,

-sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade,

-priprema izvješća nadležnim tijelima o problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih,

-predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade,

-skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unapređenje položaja mladih,

-potiče međusobnu suradnju Savjeta mladih s savjetima mladih općina, gradova i županija u Republici Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu iskustava s odgovarajućim tijelima drugih zemalja,

-surađuje s različitim udrugama, društvima, odgojno- obrazovnim institucijama, ustanovama, klubovima s područija Grada Cresa i šire,

-podnosi Gradskom vijeću financijski plan radi ostvarenja programa rada Savjeta mladih,

-obavlja i druge poslove od interesa za mlade.

VI. NAČIN RADA SAVJETA MLADIH

Članak 16.

Savjet mladih donosi poslovnik o svom radu.

Poslovnik o radu Savjet mladih donosi većinom glasova svih članova Savjeta mladih.

Poslovnikom o radu pobliže se uređuje način rada Savjeta mladih, u skladu s Zakonom o savjetima mladih i ovom Odlukom.

Članak 17.

Savjet mladih održava redovite sjednice najmanje jedanput u tri mjeseca.

Sjednice Savjeta mladih saziva i njima predsjedava predsjednik Savjeta mladih.

Predsjednik Savjeta mladih dužan je sazvati izvanrednu sjednicu Savjeta mladih na prijedlog najmanje 1/3 članova Savjeta mladih.

Način rada Savjeta mladih te izbor predsjednika i njegovog zamjenika detaljno se uređuje Poslovnikom o radu.

Članak 18.

Ako predsjednik Savjeta mladih ne obavlja svoje dužnosti sukladno zakonu, ovoj Odluci te poslovniku o radu, Savjet mladih može natpolovičnom većinom glasova svih članova pokrenuti postupak njegovog razrješenja i izbora novog predsjednika.

Inicijativu za pokretanje postupka izbora novog predsjednika Savjeta mladih iz razloga navedenih u stavku 1. ovoga članka može pokrenuti i Gradsko vijeće, dostavom takvog prijedloga u pisanom obliku Savjetu.

Ako zamjenik predsjednika ne obavlja svoje dužnosti sukladno zakonu, ovoj Odluci te poslovniku o radu, predsjednik Savjeta mladih ili najmanje trećina članova Savjeta mladih može pokrenuti postupak njegovog razrješenja i izbora novog zamjenika predsjednika.

Članak 19.

Savjet mladih može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočna većina članova Savjeta mladih.

Savjet mladih donosi odluke većinom glasova nazočnih članova, ako ovom Odlukom nije drukčije određeno.

Ako je član Savjeta mladih spriječen sudjelovati na sjednici Savjeta mladih, zamjenjuje ga njegov zamjenik te pritom ima sva prava i obveze člana Savjeta mladih.

Članak 20.

Član Savjeta mladih, odnosno njegov zamjenik, koji je neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluke o nekom pitanju može sudjelovati u raspravi o tom pitanju, ali je izuzet od odlučivanja.

Smatra se da je član Savjeta mladih neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluka o nekom pitanju ako se odluka odnosi na projekt u kojemu osobno sudjeluje ili sudjeluje pravna osoba u kojoj on ima udio u vlasništvu ili je član Savjeta mladih ujedno i član pravne osobe ili njezinih tijela upravljanja.

Članak 21.

Svoj rad Savjet mladih temelji na programu rada koji donosi većinom glasova svih članova Savjeta mladih.

Program rada donosi se za kalendarsku godinu, a sadržava godišnje aktivnosti Savjeta mladih sukladno s njegovom djelokrugu rada.

Programom iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se programske i druge aktivnosti, nositelji pojedinih aktivnosti, te rokovi njihova izvršavanja.

Ako su Programom rada Savjeta mladih za provedbu planiranih sadržaja, predviđena financijska sredstva, ta se sredstva na temelju financijskog plana osiguravaju u Proračunu Grada Cresa u skladu sa zakonom i ovom Odlukom.

Iz tih se razloga Program rada s financijskim planom Savjeta mladih donosi i podnosi na odobrenje Gradskom vijeću, najkasnije do 30. rujna tekuće godine za program koji se provodi u sljedećoj kalendarskoj godini.

O svom radu Savjet mladih podnosi godišnje izviješće Gradskom vijeću do 31. ožujka tekuće godine za predhodnu godinu.

Članak 22.

Radi suradnje, unapređenja i ostvarenja programa rada, sjednicama Gradskog savjeta mladih u pravilu, prisustvuju gradonačelnik Grada Cresa i predsjednik Gradskog vijeća, osim u slučajevima kada su opravdano spriječeni.

VII. RADNA TIJELA SAVJETA MLADIH

Članak 23.

Savjet mladih, prema potrebi, osniva stalna i povremena radna tijela za pripremu i provedbu Programa rada Savjeta mladih i lokalnih programa za bolji položaj mladih i razrješavanje problema mladih.

U radna se tijela osim članova Savjeta mladih biraju i stručnjaci iz pojedinih područja za koja se osnivaju radna tijela, a koja mogu svojim stručnim znanjima utjecati na bolju pripremu programa i njegovo ostvarivanje.

Prema potrebi, radna tijela sudjeluju u organiziranju foruma, tribina, predavanja i radionica za pojedine specijalizirane sadržaje od interesa za mlade.

VIII. SREDSTVA ZA RAD GRADSKOG SAVJETA MLADIH

Članak 24.

Grad Cres osigurava financijska sredstva u proračunu za rad Savjeta mladih na temelju odobrenog Programa rada Savjeta mladih, kao i prostor za održavanje sjednica Savjeta mladih.

Za svoj rad članovi Savjeta mladih ne primaju naknadu, ali imaju pravo na naknadu troškova prijevoza za dolazak na sjednice, kao i drugih putnih troškova vezanih za rad u Savjetu mladih.

Članak 25.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Savjeta mladih obavlja Ured Grada.

IX. SURADNJA SAVJETA MLADIH I GRADSKOG VIJEĆA

Članak 26.

Gradsko vijeće dostavlja Savjetu mladih sve pozive i materijale za svoje sjednice, te zapisnike s održanih sjednica u istom roku, kao i članovima Gradskog vijeća, te na drugi prikladan način informira Savjet mladih o svim svojim aktivnostima.

Predsjednik Gradskog vijeća, po potrebi, a najmanje svaka tri mjeseca, održava zajednički sastanak sa Savjetom mladih, na kojem se raspravlja o svim pitanjima od interesa za mlade, te o suradnji sa Gradskim vijećem i drugim tijelima Grada Cresa, a inicijativu za sastanak može pokrenuti i Savjet mladih.

Na zajednički sastanak iz stavka 2. ovog članka mogu biti pozvani i drugi članovi Gradskog vijeća i drugih tijela Grada Cresa, kao i stručnjaci iz pojedinih područja vezanih za mlade i rad s mladima.

Na prijedlog Savjeta mladih, Gradsko vijeće će raspraviti pitanja od interesa za mlade, i to najkasnije na prvoj sljedećoj sjednici koja će biti sazvana nakon dostave zahtjeva Savjeta mladih.

Predsjednik, zamjenik predsjednika ili drugi član Savjeta mladih kojeg odredi Savjet, dužan je odazvati se pozivima na sjednice Gradskog vijeća, prisustvovati sjednicama s pravom sudjelovanja u raspravi, ali bez prava glasa, te dostaviti svaki podatak ili izvještaj koji o pitanju iz njegova djelokruga zatraži predstavničko tijelo.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Postupak izbora članova Gradskog savjeta mladih u skladu sa ovom odlukom i Zakonom o savjetima mladih, pokrenuti će se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 28.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Cresa (»Službene novine« PGŽ br. 31/07).

Članak 29.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/17-1/16

Ur. broj: 2213/02-01-18-3

Cres, 30. siječnja 2018.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Marčelo Damijanjević, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr