SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 2. Srijeda, 31. siječnja 2018.
GRAD CRES

5.

Na temelju čl. 35. i 59. st. 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« RH br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 65. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« PGŽ br. 29/09 i 14/13) a na temelju odredbi Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine« RH br. 144/12 i 121/16), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj dana 30. siječnja 2018. donijelo je sljedeću

ODLUKU
O IZBORU ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA
NA PODRUČJU GRADA CRESA

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Cresa (u daljnjem tekstu: Odluka) uređuje izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Cresa.

Riječi i pojmovi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to u kojem su rodu navedeni.

Članak 2.

Utvrđuje se da su na području Grada Cresa osnovani sljedeći mjesni odbori:

1. Mjesni odbor Beli, sa sjedištem u Belom, za područje naselja: Beli, Ivanje, Sveti Petar i Vazminec;

2. Mjesni odbor Dragozetići, sa sjedištem u Dragozetićima, za područje naselja: Dragozetići, Filozići, Porozina i Predošćica;

3. Mjesni odbor Orlec, sa sjedištem u Orlecu, za područje naselja: Orlec, Stanić, Vrana i Zbišina;

4. Mjesni odbor Valun, sa sjedištem u Valunu, za područje naselja: Lubenice, Mali Podol, Pernat, Valun i Zbičina;

5. Mjesni odbor Martinšćica, sa sjedištem u Martinšćici, za naselja: Grmov, Martinšćica, Miholašćica, Stivan i Vidovići.

Članak 3.

Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani koji imaju biračko pravo i prebivalište na području mjesnog odbora a upisani su u popis birača u mjestu prebivališta.

Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji ima prebivalište na području za koje je osnovan mjesni odbor i koji je upisan u popis birača u mjestu prebivališta.

Članak 4.

Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, razmjernim izbornim sustavom.

Jamči se sloboda opredjeljenja birača i tajnost njihova glasovanja.

Birač na istim izborima može glasovati samo jedanput i nitko ne može glasovati u ime druge osobe.

Nitko ne može zahtijevati izjašnjavanje birača o njegovom glasačkom opredjeljenju a birač je slobodan objaviti svoje glasačko opredjeljenje.

Nitko ne može biti pozvan na odgovornost zbog glasovanja ili zbog toga što nije glasovao.

Tijela mjesnog odbora i zadaci mjesnog odbora

Članak 5.

Tijela mjesnog odbora su: vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Vijeće mjesnog odbora ima pet članova.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora ima zamjenika.

Članovi vijeća mjesnog odbora, predsjednik i zamjenik predsjednika vijeća mjesnog odbora biraju se na četiri godine i mogu biti ponovo birani.

Članak 6.

Zadaci mjesnog odbora utvrđuju se programom rada mjesnog odbora.

Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu vođenja brige o uređenju područja mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, vođenju brige o poboljšavanju zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom području

Nespojive dužnosti

Članak 7.

Član vijeća mjesnog odbora ne može istovremeno biti:

-Gradonačelnik Grada Cresa odnosno njegov zamjenik,

-član uprave trgovačkog društva u vlasništvu Grada Cresa,

-ravnatelj ustanove kojoj je Grad Cres osnivač,

-pročelnik upravnog tijela Grada Cresa,

-službenik i namještenik Gradske uprave Grada Cresa.

Mirovanje mandata

Članak 8.

Osoba koja obnaša neku od nespojivih dužnosti može se kandidirati za člana vijeća mjesnog odbora, a ako bude izabrana, do dana konstituiranja dužna je o obnašanju nespojive dužnosti, odnosno prihvaćanju dužnosti člana vijeća mjesnog odbora obavijestiti Ured Grada.

Član vijeća mjesnog odbora koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje nespojive dužnosti dužan je o tome obavijestiti predsjednika vijeća mjesnog odbora u roku od osam dana od prihvaćanja dužnosti, a mandat mu počinje mirovati protekom tog roka.

Članu vijeća mjesnog odbora koji ne dostavi obavijest iz stavaka 1. i 2. ovoga članka mandat miruje po sili zakona.

Članak 9.

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti član vijeća mjesnog odbora nastavlja s obnašanjem dužnosti na temelju prestanka mirovanja mandata, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku vijeća mjesnog odbora. Pisani zahtjev dužan je podnijeti u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti, a mirovanje mandata prestat će osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

Ako član vijeća mjesnog odbora po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz stavka 1. ovoga članka, smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga.

Članak 10.

Član vijeća mjesnog odbora ima pravo tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku vijeća mjesnog odbora.

Mirovanje mandata na temelju pisanog zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva, a ne može trajati kraće od šest mjeseci.

Član vijeća mjesnog odbora nastavlja s obnašanjem dužnosti na temelju prestanka mirovanja mandata, osmoga dana od dostave obavijesti predsjedniku vijeća mjesnog odbora.

Nastavljanje s obnašanjem dužnosti člana vijeća mjesnog odbora na temelju prestanka mirovanja mandata može se tražiti samo jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 11.

Članovi vijeća mjesnog odbora imaju zamjenike koji obnašaju tu dužnost ako članu vijeća mjesnog odbora mandat miruje ili prestane prije isteka vremena na koje je izabran.

Člana vijeća mjesnog odbora izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran, a određuje ga politička stranka koja je bila predlagatelj kandidacijske liste.

Člana vijeća mjesnog odbora izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojem je mandat prestao ili mu miruje, a određuju ga političke stranke sukladno sporazumu, odnosno ako sporazum nije zaključen, određuju ga dogovorno, a ako ne postignu dogovor, zamjenjuje ga prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.

O sklopljenom sporazumu, kao i o postignutom dogovoru, političke stranke dužne su obavijestiti predsjednika vijeća mjesnog odbora i Ured Grada.

Člana vijeća mjesnog odbora izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s te liste.

Zamjenik člana počinje obnašati dužnost nakon što gradonačelnik donese zaključak kojim utvrđuje da su ispunjene pretpostavke za prestanak mandata člana vijeća mjesnog odbora.

Prestanak mandata

Članak 12.

Članu vijeća mjesnog odbora mandat prestaje prije isteka redovitog četverogodišnjeg mandata u sljedećim slučajevima:

-ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,

-ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke,

-ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude,

-ako mu prestane prebivalište na području mjesnog odbora, danom prestanka prebivališta,

-ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno Zakonu o hrvatskom državljanstvu,

-smrću.

II. TIJELA ZA PROVOĐENJE IZBORA

Članak 13.

Tijela za provođenje izbora su Izborno povjerenstvo Grada Cresa (u daljnjem tekstu: Izborno povjerenstvo) i birački odbori.

Članovi tijela iz stavka 1. ovog članka kao i zamjenici članova mogu biti samo osobe koje imaju biračko pravo.

Članovi Izbornog povjerenstva i biračkog odbora imaju pravo na naknadu za svoj rad.

Izborno povjerenstvo

Članak 14.

Izborno povjerenstvo ima stalni i prošireni sastav.

Stalni sastav izbornog povjerenstva imenuje Gradsko vijeće.

Stalni sastav izbornog povjerenstva čine predsjednik, potpredsjednik i četiri člana.

Potpredsjednik izbornog povjerenstva zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti sa svim ovlastima predsjednika, a svi članovi izbornog povjerenstva imaju jednaka prava i dužnosti.

Članak 15.

Prošireni sastav izbornog povjerenstva određuje se roku od osam dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora, a čine ga tri dogovorno predložena predstavnika većinske političke stranke, odnosno političkih stranaka i lista grupe birača i tri dogovorno predložena predstavnika oporbenih stranaka i liste grupa birača sukladno sa stranačkim sastavom Gradskog vijeća Grada Cresa.

Ako se pojedine grupacije ne mogu dogovoriti o rasporedu svojih predstavnika u proširenom sastavu izbornog povjerenstva, njihov izbor obavlja stalni sastav izbornog povjerenstva ždrijebom na način da će predstavnike stranaka rasporediti sukladno stranačkom sastavu Gradskog vijeća.

Članak 16.

Predsjednik, potpredsjednik i članovi stalnoga sastava izbornog povjerenstva ne smiju biti članovi niti jedne političke stranke niti kandidati na izborima za članove vijeća mjesnih odbora.

Članovi proširenoga sastava izbornog povjerenstva ne smiju biti kandidati na izborima za članove vijeća mjesnih odbora.

Članak 17.

Izborno povjerenstvo:

-brine za zakonitu pripremu i provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora,

-obavlja sve tehničke pripreme za provedbu izbora,

-propisuje obrasce u postupku kandiitranja i provedbi izbora,

-donosi obvezatne upute,

-ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature za članove vijeća mjesnih odbora,

-na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje kandidacijske liste, sastavlja i objavljuje zbirnu listu svih kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesnih odbora,

-određuje biračka mjesta za izbore članova vijeća mjesnih odbora,

-imenuje predsjednika, potpredsjednika i članove biračkih odbora,

-nadzire rad biračkih odbora na biračkim mjestima,

-nadzire pravilnost izborne promidžbe za izbor članova vijeća mjesnih odbora,

-prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim mjestima,

-utvrđuje i objavljuje rezultate izbora za članove vijeća mjesnih odbora,

-obavlja i druge poslove u svezi provedbe izbora za članove vijeća mjesnih odbora.

Izborno povjerenstvo objavljuje najkasnije 5 dana prije dana izbora, biračka mjesta s naznakom koji će birači glasovati na pojedinom mjestu.

Birački odbor

Članak 18.

Birački odbor neposredno provodi glasovanje na biračkom mjestu, te osigurava pravilnost i tajnost glasovanja.

Birački odbor čine predsjednik, potpredsjednik i četiri člana. Dva člana biračkog odbora određuje većinska politička stranka odnosno političke stranke i liste grupe birača, a dva člana oporbena politička stranka odnosno stranke i liste grupe birača, sukladno stranačkom sastavu Gradskog vijeća Grada Cresa.

Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena izbornom povjerenstvu najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora. Ne odrede li ih, odnosno ako prijedlozi ne prispiju izbor nom povjerenstvu u zadanom roku, izborno povjerenstvo samostalno će odrediti članove biračkih odbora.

Izborno povjerenstvo imenovat će predsjednika, potpredsjednika i članove biračkih odbora najkasnije 8 dana prije dana održavanja izbora.

Članak 19.

Predsjednik, potpredsjednik i članovi biračkog odbora ne smiju biti kandidati na listama za izbor članova vijeća mjesnih odbora.

Predsjednik i potpredsjednik biračkog odbora ne smiju biti članovi niti jedne političke stranke.

Svi članovi biračkog odbora imaju ista prava i dužnosti.

III. KANDIDIRANJE

Članak 20.

Pravo predlaganja kandidacijskih lista imaju sve političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora.

Kandidacijske liste može predložiti jedna politička stranka te dvije ili više političkih stranaka.

Političke stranke samostalno utvrđuju redoslijed kandidata na kandidacijskim listama na način predviđen njihovim statutom, odnosno posebnom odlukom donesenom na temelju statuta.

Političke stranke određuju na temelju odredbi svojih statuta, ovlaštenog podnositelja kandidacijske liste.

Članak 21.

Birači mogu predlagati kandidacijske liste.

Kada birači, kao ovlašteni predlagatelji, predlažu kandidacijsku listu grupe birača, za pravovaljanost prijedloga kandidacijske liste za izbor članova vijeća mjesnog odbora dužni su prikupiti najmanje 10 potpisa birača koji imaju prebivalište na području mjesnog odbora za koji se izbori provode.

Kada birači predlažu kandidacijske liste, podnositelji kandidacijske liste grupe birača su prva tri po redu potpisnika kandidacijske liste.

Članak 22.

Potpisi birača prikupljaju se na propisanom obrascu u koji se unose: ime i prezime birača, njegovo prebivalište, broj važeće osobne iskaznice birača i mjesto njezina izdavanja te potpis birača.

Članak 23.

Uz prijedlog kandidacijske liste dostavlja se očitovanje o prihvaćanju kandidature svakog kandidata na listi, ovjereno kod javnog bilježnika ili od izbornog povjerenstva.

U prijedlogu kandidacijske liste obvezatno se navodi naziv kandidacijske liste i nositelj liste, a kandidati moraju biti na listi poredani od rednog broja 1 zaključno do rednog broja koliko ih se bira.

Članak 24.

Ako predlagatelj predloži više kandidata od utvrđenog broja članova vijeća mjesnog odbora koje se bira na izborima, smatra se da su pravovaljano predloženi samo kandidati zaključno do broja koji se biraju u vijeće mjesnog odbora.

Ako predlagatelj predloži manje kandidata od utvrđenog broja članova vijeća mjesnog odbora koje se bira na izborima, kandidacijska lista nije pravovaljana.

Članak 25.

Naziv kandidacijske liste jest puni naziv političke stranke, dvaju ili više političkih stranaka koja je, odnosno koje su predložile kandidacijsku listu.

Ako su kandidacijsku listu predložili birači, njezin naziv je »Kandidacijska lista grupe birača Mjesnog odbora ________________«.

Nositelj kandidacijske liste prvi je predloženi kandidat na listi.

Za svakog od kandidata u prijedlogu kandidacijske liste obvezatno se navodi ime i prezime kandidata, nacionalnost, prebivalište, datum rođenja, osobni identifikacijski broj (OIB) i spol.

Članak 26.

Kandidacijske liste moraju biti predane izbornom povjerenstvu u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora.

Izborno povjerenstvo će pri zaprimanju kandidacijskih lista provjeriti jesu li one podnesene sukladno s odredbama ove Odluke.

Ako izborno povjerenstvo ocijeni da kandidacijska lista nije podnesena u skladu s ovom Odlukom, pozvat će podnositelja da u roku od 48 sati, a najkasnije do isteka roka za kandidiranje, ukloni uočene nedostatke.

Izborno povjerenstvo može podnositelju odrediti i kraći rok za uklanjanje nedostataka ako rok za kandidiranje istječe za manje od 48 sati.

Članak 27.

Izborno povjerenstvo utvrđuje pravovaljanost predloženih kandidacijskih lista odnosno da li su podnesene u skladu s odredbama ove Odluke.

Pravovaljane kandidacijske liste izborno povjerenstvo će prihvatiti, a nepravodobne i nepravovaljane liste rješenjem će odbaciti odnosno odbiti.

Članak 28.

Izborno povjerenstvo sastavlja zbirnu listu nakon što utvrdi pravovaljanost svih kandidacijskih lista. Zbirna lista je lista u koju se unose podaci o svim pravovaljanim kandidacijskim listama.

Zbirna lista sadrži naziv svake kandidacijske liste te ime i prezime nositelja svake liste.

Kandidacijske liste unose se na zbirnu listu prema abecednom redu punog naziva političke stranke odnosno dviju ili više političkih stranaka koja je, odnosno koje su predložile kandidacijsku listu, odnosno prema abecednom redu prezimena nositelja kandidacijske liste grupe birača.

Ako je više stranaka predložilo zajedničku kandidacijsku listu, ona će se unijeti na zbirnu listu prema nazivu prve po redu političke stranke u prijedlogu.

Članak 29.

Izborno povjerenstvo će u roku od 24 sata od isteka roka za kandidiranje, objaviti na oglasnoj ploči Grada Cresa, na oglasnoj ploči mjesnog odbora za čije se vijeće mjesnog odbora izbori provode i na internetskim stranicama Grada Cresa sve pravovaljane predložene kandidacijske liste i zbirnu listu za izbor članova vijeća mjesnih odbora.

Kandidacijske liste se unose na zbirnu listu prema abecednom redu punog naziva stranke ili koalicije, koja je listu predložila, odnosno prema nazivu »kandidacijska lista grupe birača«. Ako je više stranaka predložilo zajedničku kandidacijsku listu, ona se unosi na zbirnu listu prema nazivu stranke prve po redu u prijedlogu.

Izborna promidžba

Članak 30.

Kandidati, nositelji kandidacijskih lista grupe birača, političke stranke odnosno dvije ili više političkih stranaka, naznačeni na objavljenoj listi kandidata i zbirnoj listi imaju pravo na izbornu promidžbu pod jednakim uvjetima.

Izborna promidžba počinje danom objave zbirnih lista, a prestaje 24 sata prije dana održavanja izbora.

Izborna šutnja

Članak 31.

Izborna šutnja počinje protekom vremena izborne promidžbe, a završava na dan održavanja izbora u 19 sati.

Za vrijeme izborne šutnje zabranjuje se javno predstavljanje i obrazlaganje izbornih programa biračima, nagovaranje birača da glasuju za određenu kandidacijsku listu, objavljivanje prethodnih, neslužbenih rezultata izbora, izjava i intervjua sudionika izborne promidžbe te navođenje njihovih izjava ili pisanih djela.

IV. IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH
ODBORA

Odluka o raspisivanju izbora

Članak 32.

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Gradsko vijeće Grada Cresa.

Odlukom Gradskog vijeća kojom se raspisuju izbori određuje se dan njihove provedbe.

Od dana raspisivanja izbora do dana održavanja izbora ne može proteći manje od 30 niti više od 60 dana.

Redovni izbori za članove vijeća mjesnih odbora održavaju se, u pravilu, četvrte nedjelje u ožujku, svake četvrte godine.

Prijevremeni izbori za članove vijeća mjesnih odbora kojima je mandat prestao zbog raspuštanja, održavaju se u roku od 90 dana od dana raspuštanja vijeća mjesnog odbora.

Ako bi se prijevremeni izbori iz stavka 4. ovoga članka trebali održati u kalendarskoj godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja, u tom se mjesnom odboru prijevremeni izbori neće održati.

Članak 33.

Odluka o raspisivanju izbora sadrži:

-naziv i sjedište mjesnog odbora za čije se vijeće raspisuju izbori;

-broj članova vijeća mjesnog odbora koji se bira;

-mjesto (točna adresa) na kojem se predaju i posljednji dan i sat do kada se predaju kandidature za članove vijeća mjesnog odbora;

-dan, sat i mjesto održavanja izbora, odnosno mjesta održavanja izbora za članove vijeća mjesnog odbora, ako je mjesni odbor osnovan za više naselja.

Glasovanje

Članak 34.

Glasovanje se obavlja glasačkim listićem, osobno.

Glasački listić na kojem se glasuje za kandidacijsku listu sadrži:

-naziv liste onim redom kojim su navedene na zbirnoj listi,s rednim brojem ispred naziva liste,

-ime i prezime nositelja liste.

Članak 35.

Glasački listić popunjava se tako da se zaokruži redni broj ispred naziva kandidacijske liste.

Važećim se smatra onaj listić iz kojeg se na siguran i nedvojben način može utvrditi za koju je kandidacijsku listu birač glasovao.

Nevažećim glasačkim listićem smatra se onaj listić na kojem je birač glasovao za dvije ili više kandidacijskih lista, nepopunjeni listić kao i listić popunjen tako da se ne može sa sigurnošću utvrditi za koju je kandidacijsku listu birač glasovao.

Članak 36.

Glasovanje traje neprekidno od 7.00 do 19.00 sati, kada se biračka mjesta zatvaraju.

Glasovanje će se omogućiti biračima koji se zateknu na biračkim mjestima u devetnaest sati.

U vrijeme trajanja glasovanja na biračkom mjestu moraju biti stalno prisutan predsjednik biračkog odbora ili njegov zamjenik te najmanje dva člana biračkog odbora.

Predsjednik biračkog odbora dužan je i ovlašten osiguravati red i mir na biračkom mjestu za vrijeme glasovanja, kao i nakon zatvaranja biračkog mjesta.

Ako je nužno radi očuvanja reda i mira te radi nesmetanog odvijanja glasovanja, predsjednik biračkog odbora može zatražiti pomoć policije koja je na biračkom mjestu dužna postupati u okviru zakonskih ovlasti.

Nitko osim pripadnika policije na poziv predsjednika biračkog odbora ne smije doći na biračko mjesto naoružan.

Članak 37.

Predsjednik biračkog odbora ili od njega ovlašteni član dužan je za svakog birača koji pristupi glasovanju utvrditi identitet i provjeriti je li upisan u izvadak iz popisa birača za dotično biračko mjesto.

Identitet birača utvrđuje se identifikacijskom ispravom, sukladno s posebnim zakonima.

Ako birač nije upisan u izvadak iz popisa birača, predsjednik biračkog odbora ili od njega ovlašteni član neće mu dozvoliti glasovanje, osim ako birač svoje biračko pravo na tom biračkom mjestu dokaže potvrdom nadležnog državnog tijela.

Potvrdu iz stavka 3. ovoga članka birač je dužan predati biračkom odboru i ona je sastavni dio izvatka iz popisa birača za to biračko mjesto.

Članak 38.

Birač koji zbog kakve tjelesne mane ili zbog toga što je nepismen ne bi mogao samostalno glasovati, može doći na biračko mjesto s drugom osobom koja je pismena i koja će po njegovoj ovlasti i uputi zaokružiti redni broj ispred naziva liste.

Birač koji zbog teže bolesti, tjelesnog oštećenja ili nemoći nije u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto obavijestit će o tome birački odbor. Predsjednik biračkog odbora određuje najmanje dva člana biračkog odbora ili zamjenika koji će posjetiti birača i omogućiti mu glasovanje.

Glasovanje birača iz stavka 1. i 2. ovog članka poimenično se navodi u zapisniku o radu biračkog odbora.

Članak 39.

Kad birački odbor utvrdi rezultate glasovanja u zapisnik o svom radu unosi podatke o broju birača prema popisu birača, odnosno izvatku iz popisa birača, broju birača koji su glasovali prema biračkom popisu i uz potvrdu, koliko je glasova dobila svaka kandidacijska lista, koliko je glasačkih listića proglašeno nevažećim, te koliko je upotrijebljenih glasačkih listića.

Zapisnik potpisuju svi članovi biračkog odbora i uz ostali izborni materijal dostavljaju Izbornom povjerenstvu u roku od 12 sati od zatvaranja birališta.

Ako se prilikom prebrojavanja glasova na biračkom mjestu utvrdi da je broj glasova prema biračkom popisu veći od broja glasova po glasačkim listićima, vrijedi rezultat glasovanja po glasačkim listićima. Ako je broj glasova prema biračkom popisu manji od broja glasova u glasačkoj kutiji, Izborno povjerenstvo raspušta birački odbor i imenuje novi, a glasovanje na tom biračkom mjestu se ponavlja za 8 dana.

Utvrđivanje rezultata glasovanja

Članak 40.

Izborno povjerenstvo utvrđuje rezultate glasovanja najkasnije u roku od 24 sata od sata zatvaranja birališta i o svom radu sastavlja zapisnik.

U zapisnik o radu izbornog povjerenstva unose se podaci o broju birača upisanih u popis birača na području mjesnog odbora, broj birača koji su glasovali prema biračkom popisu i uz potvrdu, broj glasačkih listića koji su proglašeni nevažećim, broj glasova svake kandidacijske liste, broj mjesta u vijeću mjesnog odbora koje je dobila svaka kandidacijska lista te imena i prezimena kandidata sa svake kandidacijske liste koji su izabrani za članove vijeća mjesnog odbora.

Zapisnik potpisuju svi članovi Izbornog povjerenstva.

Članak 41.

Članovi vijeća mjesnih odbora biraju se razmjernim izbornim sustavom, na način da cijelo područje mjesnog odbora čini jednu izbornu jedinicu. Svi birači koji imaju prebivalište na području mjesnog odbora i koji pristupe glasovanju, na temelju kandidacijskih lista, biraju sve članove vijeća mjesnih odbora.

Članak 42.

Pravo na sudjelovanje u diobi mjesta u vijeću mjesnog odbora imaju liste koje na izborima dobiju najmanje 5 % važećih glasova birača.

Broj članova vijeća mjesnog odbora koji će biti izabran sa svake kandidacijske liste utvrđuje se na način da se ukupan broj važećih glasova koje je dobila kandidacijska lista dijeli s brojevima od 1 do zaključno broja koliko se članova vijeća mjesnog odbora bira, pri čemu se uvažavaju i decimalni ostaci. Od svih tako dobivenih rezultata, mjesta u vijeću mjesnog odbora osvajaju one liste na kojima se iskaže onoliko brojčano najvećih rezultata uključujući decimalne ostatke koliko se članova vijeća mjesnog odbora bira. Svaka od tih lista dobiva onoliki broj mjesta u vijeću mjesnog odbora koliko je postigla pojedinačnih rezultata među onoliko brojčano najvećih rezultata koliko se članova vijeća mjesnog odbora bira.

Ako su glasovi tako podijeljeni da se ne može utvrditi koja bi između dvije ili više lista dobila mjesto u vijeću mjesnog odbora, ono će pripasti onoj listi koja je dobila više glasova.

Sa svake kandidacijske liste izabrani su kandidati od rednog broja 1 pa do rednog broja koliko je određena lista dobila mjesta u vijeću MO.

V. PROMATRAČI

Članak 43.

Pravo promatrati izborni postupak, provedbu izbora te rad izbornih tijela imaju:

-promatrači političkih stranaka koje su predložile kandidacijsku listu,

-promatrači birača koji su predložili kandidacijsku listu birača,

-promatrači nevladinih udruga registriranih u Republici Hrvatskoj kao udruga koja djeluje na području neovisnog promatranja izbornih postupaka i/ili promicanja ljudskih i građanskih prava (dalje: promatrači nevladinih udruga)

Pravo promatranja izbora obuhvaća promatranje cjelokupnog izbornog postupka, a naročito glasovanje, rad izbornih tijela i uvid u cjelokupni izborni materijal.

Kandidat na izborima ne smije biti promatrač na izborima za koje je kandidat.

Članak 44.

Zahtjev za promatranje izbora podnosi se Izbornom povjerenstvu od dana objave zbirnih kandidacijskih lista do 2 dana prije dana održavanja izbora. Uz zahtjev za promatranje izbora podnosi se i potvrda političke stranke, odnosno potvrda grupe birača o svojstvu promatrača odnosno preslika rješenja o upisu u registar udruga.

Izborno povjerenstvo promatraču izdaje potvrdu kojom mu je dopušteno promatranje i koju će dati na uvid predsjedniku biračkog odbora.

Promatraču je dopušteno stavljati obrazložene primjedbe na rad izbornog tijela kojeg promatra u zapisnik o radu izbornog tijela ili ih u pisanom obliku priložiti tom zapisniku.

Promatrač ne smije ometati rad izbornog tijela.

VI. TROŠKOVI ZA PROVOĐENJE IZBORA

Članak 45.

Sredstva za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora osiguravaju se u Proračunu Grada Cresa.

Visinu naknade članovima Izbornog povjerenstva, biračkih odbora kao i naknade za obavljanje administrativnih i informatičkih poslova utvrđuje svojom odlukom Gradonačelnik.

VII. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA

Članak 46.

Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja ili u postupku izbora za članove vijeća mjesnih odbora mogu podnijeti političke stranke, nositelji kandidacijske liste grupe birača, kandidati, najmanje 20 birača ili najmanje 5% birača s područja mjesnog odbora za čije se vijeće provode izbori.

Ako je kandidacijsku listu predložilo više političkih stranaka, prigovor će se smatrati pravovaljanim i kada ga je podnijela samo jedna politička stranka. Političke stranke će na temelju svojih statuta odrediti tko se ima smatrati ovlaštenim podnositeljem prigovora.

Članak 47.

Prigovor se podnosi Izbornom povjerenstvu u roku od 48 sati računajući od isteka dana kada je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor.

Izborno povjerenstvo dužno je donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od dana kad mu je dostavljen prigovor, odnosno od dana kad su dostavljeni izborni materijali na koje se odnosi prigovor.

Članak 48.

Ako Izborno povjerenstvo, rješavajući o prigovoru utvrdi da je bilo nepravilnosti koje su bitno utjecale na rezultate izbora, poništit će radnje i odrediti da se u odre đenom roku, kojim mora omogućiti da se izbori održe na dan kada su raspisani, te radnje ponove.

Ako ne postoji mogućnost ponavljanja poništenih radnji ili ako se nepravilnosti odnose na postupak glasovanja, a bitno su utjecale, odnosno mogle utjecati na rezultat izbora, izborno povjerenstvo poništit će izbor i odredit će rok u kojem će se izbori ponoviti.

Članak 49.

Protiv rješenja Izbornog povjerenstva podnositelj prigovora ima pravo podnijeti žalbu Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji.

Žalba iz stavka 1. ovoga članka podnosi se putem izbornog povjerenstva roku od 48 sati računajući od dana primitka pobijanog rješenja.

Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji će o žalbi odlučiti u roku od 48 sati od dana primitka žalbe.

VIII.KONSTITUIRANJE VIJEĆA MJESNOG
ODBORA

Članak 50.

Mandat članova vijeća mjesnih odbora izabranih na redovnim izborima počinje danom konstituiranja vijeća mjesnog odbora i traje do stupanja na snagu odluke Gradskog vijeća o raspisivanju izbora ili raspuštanju vijeća, u skladu s ovom Odlukom.

Od dana stupanja na snagu odluke Gradskog vijeća o raspisivanju izbora pa do izbora novog predsjednika vijeća mjesnog odbora, predsjednik vijeća mjesnog odbora može obavljati samo poslove koji su neophodni za redovito i nesmetano funkcioniranje mjesnog odbora.

Mandat članova vijeća mjesnog odbora izabranih na prijevremenim izborima počinje danom konstituiranja vijeća mjesnog odbora i traje do isteka tekućeg mandata članova vijeća mjesnog odbora izabranih na redovnim izborima.

Članak 51.

Članovi vijeća mjesnih odbora nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Član vijeća mjesnog odbora ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama vijeća mjesnog odbora.

Članak 52.

Prva konstituirajuća sjednica vijeća mjesnog odbora sazvat će se u roku od 30 dana od dana objave izbornih rezultata.

Konstituirajuću sjednicu vijeća mjesnog odbora saziva i predsjedava joj gradonačelnik ili osoba koju on ovlasti.

Vijeće mjesnog odbora smatra se konstituiranim izborom predsjednika vijeća mjesnog odbora na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina svih članova vijeća mjesnog odbora.

Ako se konstituirajuća sjednica ne održi u zakazanom roku, ili se vijeće mjesnog odbora ne konstituira na prvoj sjednici, gradonačelnik će sazvati novu konstituirajuću sjednicu u roku od 30 dana od dana kada je prethodna sjednica trebala biti održana. Ako se vijeće mjesnog odbora ne konstituira ni na toj sjednici gradonačelnik će sazvati novu konstituirajuću sjednicu u daljenjm roku od 15 dana.

Ako se vijeće mjesnog odbora ne konstituira u rokovima iz stavka 4. ovoga članka, raspisati će se novi izbori.

Članak 53.

Vijeće mjesnog odbora može izglasati nepovjerenje predsjedniku vijeća mjesnog odbora.

Prijedlog za izglasavanje nepovjerenja predsjedniku vijeća mjesnog odbora mogu dati 3 člana vijeća mjesnog odbora, odnosno najmanje 5% birača s područja mjesnog odbora.

Ako vijeće mjesnog odbora izglasa nepovjerenje predsjedniku vijeća mjesnog odbora, na istoj sjednici izabrat će novog predsjednika vijeća mjesnog odbora.

Članak 54.

Stručne i složenije administrativne poslove za potrebe vijeća mjesnog odbora obavljaju Upravni odjel i Ured Grada.

Jednostavnije administrativne i organizacijske poslove za potrebe vijeća mjesnog odbora obavljaju volonterski predsjednik i članovi vijeća mjesnog odbora.

Predsjednik i članovi vijeća mjesnog odbora imaju pravo na teret proračuna Grada Cresa dobiti naknadu materijalnih troškova koji nastanu u izvršavanju poslova za potrebe mjesnog odbora.

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 55.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o mjesnoj samoupravi (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 11/00 i 33/01)

Članak 56.

Ova odluka stupa na snagu osam dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa: 022-05/17-1/8

Ur. broj: 2213/02-01-18- 4

Cres, 30. siječnja 2018.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Marčelo Damijanjević, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr