SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 2. Srijeda, 31. siječnja 2018.
GRAD CRES

2.

Na temelju članka 30. stavka 7. točke 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« broj 94/ 13, 73/17), članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (»Narodne novine« broj 50/2017), i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09, 13/14) Gradsko vijeće Grada Cresa donijelo je dana 30. siječnja 2018. godine slijedeću

ODLUKU
o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog
komunalnog otpada na području Grada Cresa

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom propisuje se način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada kao i način gospodarenja komunalnim otpadom u vezi s ovom javnom uslugom, adresa reciklažnih dvorišta, način i uvjeti određivanja i obračun naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom na području Grada Cresa

Članak 2.

(1) Cilj ove Odluke je uspostava javnog, kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Cresa u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, održivog gospodarenja otpadom i zaštitom javnog interesa.

Članak 3.

(1) Ova Odluka sadrži sljedeće:

1. kriterij obračuna količine otpada,

2.standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje otpada,

3. najmanju učestalost odvoza otpada,

4. obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu,

5. područje pružanja javne usluge,

6. opće uvjete ugovora s korisnicima,

7. Izjava o načinu korištenja javne usluge,

8. adresu reciklažnog dvorišta,

9.odredbe o načinu provedbe javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom,

10.odredbe o provedbi Ugovora koje se primjenjuju u slučaju nastupanja posebnih okolnosti (elementarna nepogoda, katastrofa i sl.),

11.odredbe o načinu podnošenja prigovora i postupanju po prigovoru građana na neugodu uzrokovanu sustavom sakupljanja komunalnog otpada,

12.odredbe o uvjetima za pojedinačno korištenje javne usluge,

13.odredbe o prihvatljivom dokazu izvršenja usluge za pojedinog korisnika javne usluge,

14.odredbe o cijeni javne usluge,

15.odredbe o ugovornoj kazni,

16.način obračuna naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom,

17.način određivanja udjela korisnika javne usluge u slučaju kad su korisnici javne usluge kućanstva i koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima,

18.način određivanja udjela korisnika javne usluge u slučaju kad su korisnici javne usluge kućanstva i pravne osobe ili fizičke osobe - obrtnici i koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima,

19.odredbe o korištenju javne površine za prikupljanje otpada,

20.odredbe o količini krupnog (glomaznog) otpada (u daljnjem tekstu: glomazni otpad) koji se preuzima u okviru javne usluge.

Članak 4.

(1) Na postupke koji se vode u vezi s izvršenjem ove Odluke, u dijelu koji nije posebno uređen Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom, supsidijarno se primjenjuju odredbe važećih propisa o upravnim postupcima.

DAVATELJ JAVNE USLUGE

Članak 5.

(1) Davatelj javne usluge, usluge povezane s javnom uslugom i usluge koja se pruža na zahtjev korisnika javne usluge iz članka 1. ove Odluke je trgovačko društvo Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o., Turion 20/A, 51557 Cres, OIB: 43600498596 (u daljnjem tekstu: Davatelj javne usluge).

KORISNIK JAVNE USLUGE

Članak 6.

(1) Korisnik javne usluge na području njezinog davanja je vlasnik cijele nekretnine ili njezinog posebnog dijela.

(2) Korisnik javne usluge na području njezinog davanja može biti korisnik cijele nekretnine ili njezinog posebnog dijela ukoliko je vlasnik nekretnine ili njezinog posebnog dijela ugovorom prenio na korisnika cijele nekretnine ili njezinog posebnog dijela obvezu plaćanja i o tome obavijestio Davatelja javne usluge.

(3) Više korisnika mogu sklopiti sporazum o udjelima u zajedničkom korištenju javne usluge.

(4) Korisnici javne usluge (bez obzira na kategoriju) koji imaju kartice za polupodzemne spremnike ubrajaju se u korisnike koji imaju vlastiti spremnik.

ODREĐIVANJE KATEGORIJE KORISNIKA

Članak 7.

(1) Korisnike usluga prema ovoj Odluci dijelimo na:

-Korisnike »kućanstva« te

-Korisnike - »gospodarski subjekti«.

1. KRITERIJ OBRAČUNA KOLIČINE OTPADAkriterij obračuna količine otpada

Članak 8.

(1) Izračun cijene javne usluge vrši se temeljem volumena otpadomjera i broja korištenja otpadomjera u obračunskom razdoblju, iznimno, ugovorenog spremnika i volumena i broja pražnjenja istoga za korisnike koji samostalno koriste spremnik otpada, a na načelu »onečišćivač plaća«.

2. STANDARDNE VELIČINE I DRUGA BITNA SVOJSTVA SPREMNIKA ZA SAKUPLJANJE OTPADA

Članak 9.

(1) Tipizirani/standardizirani spremnici za prikupljanje komunalnog otpada su plastični ili metalni spremnici volumena 60 litara, 80 litara, 120 litara, 240 litara i 1.100 litara i polupodzemni spremnici volumena 3.000 litara i 5.000 litara (i drugi standardni volumeni).

(2) Spremnik za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada se mora nalaziti na području pružanja javne usluge određenom ovom Odlukom.

(3) Korisnici javne usluge za odlaganje miješanog komunalnog otpada koriste zeleni polupodzemni spremnik, iznimno individualne spremnike gdje ne postoji mogućnost korištenja polupodzemnih spremnika, volumena 60 litara, 120 litara i 1.100 litara

3. NAJMANJA UČESTALOST ODVOZA

Članak 10.

(1) Broj planiranih odvoza otpada mora se odrediti u skladu sa sljedećom minimalnom učestalošću:

-Najmanje jednom tjedno za biootpad iz biorazgradivog komunalnog otpada,

-Najmanje jednom u dva tjedna za miješani komunalni otpad,

-Najmanje jednom mjesečno za otpadni papir i karton iz biorazgradivog komunalnog otpada.

4. OBRAČUNSKA RAZDOBLJA KROZ KALENDARSKU GODINU

Članak 11.

(1) Obračunsko razdoblje je mjesec dana, račun se izdaje sa zadnjim danom u mjesecu za protekli mjesec sa rokom plaćanja 15 dana.

5. PODRUČJE PRUŽANJA JAVNE USLUGE

Članak 12.

(1) Javna usluga, usluga u vezi sa javnom uslugom i usluga na zahtjev korisnika usluge se pružaju na području Grada Cresa.

6. OPĆI UVJETI UGOVORA S KORISNICIMA

Članak 13.

(1) Ugovor o korištenju javne usluge smatra se sklopljenim:

1. Kad korisnik usluge dostavi davatelju usluge Izjavu o načinu korištenja javne usluge ili

2. Prilikom prvog korištenja javne usluge ili zaprimanja na korištenje spremnika u slučaju kad korisnik usluge ne dostavi davatelju javne usluge Izjavu.

(2)U slučajevima kada se korisnik usluge ne očituje u roku o podacima iz dostavljene Izjave te kada više korisnika usluge koristi zajednički spremnik, a među korisnicima nije postignut dogovor o udjelima korištenja zajedničkog spremnika, primjenjuju se podatci iz Izjave koje je naveo davatelj javne usluge (stupac: prijedlog davatelja javne usluge).

(3) Bitne sastojke Ugovora čine ova Odluka, Izjava o načinu korištenja javne usluge i Cjenik javne usluge.

(4) Davatelj javne usluge dužan je dostaviti korisniku usluge akte iz prethodnog stavka prije sklapanja i izmjene i/ili dopune ugovora o korištenju javne usluge i na zahtjev korisnika usluge.

(5) Opći uvjeti ugovora sastavni su dio ove Odluke.

Obveze Davatelja javne usluge

Članak 14.

(1) Davatelj javne usluge i davatelj usluge povezane s javnom uslugom je dužan:

1.osigurati korisnicima javne usluge spremnike za primopredaju miješanog komunalnog otpada, odnosno spremnik/ vrećicu za primopredaju biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada,

2.osigurati korisnicima javne usluge čije je obračunsko mjesto opremljeno polupodzemnim spremnicima, karticu za otvaranje spremnika,

3.označiti spremnik/ vrećicu minimalno logom Davatelja javne usluge

4.dostaviti korisniku usluge Obavijest o prikupljanju miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada,

5.preuzeti sadržaj spremnika/ vrećice od korisnika usluge,

6.odgovarati za sigurnost, redovitost i kvalitetu javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom,

7.osigurati provjeru da otpad sadržan u spremniku/vrećici prilikom primopredaje odgovara vrsti otpada čija se primopredaja obavlja,

8.dostaviti korisniku Izjavu o načinu korištenja javne usluge te osigurati provjeru podataka navedenih u Izjavi,

(2) Davatelj usluge je dužan osigurati uvjete kojima se ostvaruje pojedinačno korištenje javne usluge uključivo i kad više korisnika koristi zajednički spremnik. Pojedinačno korištenje smatra se i korištenje polupodzemnih spremnika s obzirom da su u iste ugrađeni otpadomjeri.

(3) Davatelj javne usluge je dužan uspostaviti i koristiti digitalni sustav evidencije o preuzetom miješanom komunalnom otpadu.

(4) Davatelj usluge dužan je izraditi cjenik javne usluge, objaviti ga na mrežnoj stranici i za njega prije primjene odnosno izmjene ishoditi suglasnost nadležnog tijela.

(5) Davatelj usluge dužan je prijevremeno preuzeti sadržaj javnih spremnika ukoliko su puni a po prijavi korisnika usluge, komunalnog redara ili po vlastitom saznanju

Članak 15.

(1) U slučaju neplaćanja, odnosno, neredovitog plaćanja po računima za izvršenu javnu uslugu, Davatelj javne usluge zaračunava zateznu kamatu.

(2) Za neplaćene račune Davatelj javne usluge pokreće postupak prisilne naplate svojih potraživanja, sukladno zakonskim propisima.

Obveze korisnika javne usluge

Članak 16.

(1) Korisnik usluge je dužan:

1. Koristiti javnu uslugu i predati miješani komunalni otpad i bioragradivi komunalni otpad na obračunskom mjestu.

2. Omogućiti Davatelju javne usluge pristup spremniku na mjestu primopredaje u slučaju kad mjesto primopredaje otpada nije na javnoj površini.

3. Dostaviti Davatelju usluge Izjavu o načinu korištenja javne usluge.

4. Pravovremeno obavijestiti Davatelja usluge o promjeni podataka navedenih u Izjavi, a najkasnije u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.

5. Postupati s otpadom na obračunskom mjestu korisnika usluge na način kojim se ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i ne dovodi do rasipanja otpada oko spremnika i ne uzrokuje pojava neugode drugoj osobi zbog mirisa otpada.

6. Odgovarati za postupanje s otpadom i spremnikom na obračunskom mjestu korisnika usluge sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom i ovoj Odluci.

7. Zajedno s ostalim korisnicima usluge na istom obračunskom mjestu odgovarati za obveze nastale zajedničkim korištenjem spremnika sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom i ovoj Odluci,

8. Predavati reciklabilni komunalni otpad, problematični otpad i glomazni otpad odvojeno od miješanog komunalnog otpada.

9. Predavati problematični otpad u reciklažno dvorište ili mobilno reciklažno dvorište.

10. Sav komunalni otpad prikupljati isključivo u odgovarajuće spremnike za otpad, na za to predviđenim mjestima, sukladno vrsti otpada i namjeni spremnika.

11. Redovito i u roku plaćati javnu uslugu temeljem računa Davatelja usluge.

(2) Korisnici javne usluge koji račun plaćaju putem devizne doznake iz inozemstva moraju navesti IBAN i SWIFT (navedeni na vrhu prednje strane računa) i snositi sve troškove plaćanja, odnosno izabrati opciju OUR. Valuta plaćanja je kuna. Korisnicima koji ne plate račun na ovaj način, nego izvrše plaćanje u EUR ili drugim valutama, račun će se zatvoriti djelomično s obzirom da banka primatelja naplaćuje trošak primatelju i doznačuje iznos uplate umanjen za trošak. Razlika uplate odnosno iznos bančinog troška, evidentirati će se kao preostalo dugovanje po navedenom računu.

7. IZJAVA O NAČINU KORIŠTENJA JAVNE USLUGE

Članak 17.

(1) Davatelj usluge dužan je korisniku usluge dostaviti Izjavu o načinu korištenja javne usluge (u daljnjem tekstu: Izjava).

(6) Izjava sadrži sljedeće:

1. obračunsko mjesto,

2. podatke o korisniku usluge (ime i prezime ili naziv pravne osobe ili fizičke osobe - obrtnika te OIB i adresu)

3. mjesto primopredaje,

4. udio u korištenju spremnika

5. vrstu, zapremninu i količinu spremnika sukladno ovoj Odluci,

6. broj planiranih primopredaja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju,

7. očitovanje o kompostiranju biootpada,

8. očitovanje o korištenju nekretnine na obračunskom mjestu ili o trajnom nekorištenju nekretnine,

9. obavijest davatelja javne usluge o uvjetima kada se Ugovor smatra sklopljen,

10. izjavu Korisnika kojom potvrđuje da je upoznat sa Ugovorom,

11. uvjete raskida Ugovora,

12. izvadak iz cjenika javne usluge.

(7) Podaci iz prethodnog stavka svrstani su u obrascu Izjave u dva stupca od kojih je prvi prijedlg davatelja javne usluge, a drugi očitovanje korisnika usluge.

Članak 18.

(1) Korisnik usluge je dužan vratiti davatelju usluge 2 primjerka potpisane Izjave u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana zaprimanja iste, a davatelj usluge nakon zaprimanja izjave dužan je vratiti jedan ovjereni primjerak izjave u roku od 8 dana od zaprimanja iste

(2) Davatelj usluge je dužan primijeniti podatak iz Izjave koji je naveo korisnik usluge kada je taj podatak u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom i ovom Odlukom.

(3) Iznimno, davatelj usluge primjenjuje podatak iz Izjave koji je naveo davatelj javne usluge u slijedećem slučaju kad se korisnik usluge ne očituje o podacima iz Izjave u roku od 15 dana od dana zaprimanja iste.

8. ADRESA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

Članak 19.

(1) Adresa reciklažnog dvorišta za područje Grada Cresa je Pržići bb.

(2) Mobilno reciklažno dvorište u naselju Martinšćica i u svim naseljima osigurava se odvojeno sakupljanje komunalnog otpada putem mobilnih reciklažnih dvorišta svakih četiri mjeseca.

9. ODREDBE O NAČINU PROVEDBE JAVNE USLUGE I USLUGE POVEZANE S JAVNOM USLUGOM

Predmet obavljanja javne usluge

Članak 20.

(1) Javna usluga iz članka 1. ove Odluke obuhvaća sakupljanje miješanog komunalnog otpada na lokaciji obračunskog mjesta korisnika javne usluge

(2) Usluga u vezi sa javnom uslugom obuhvaća:

1. sakupljanje otpadnog papira, metala, plastike, stakla i tekstila putem spremnika postavljenih na javnoj površini (zelenih otoka) ili spremnika/tipiziranih vrećica na obračunskom mjestu korisnika javne usluge,

2. sakupljanje krupnog (glomaznog) otpada u reciklažnom dvorištu, na obračunskom mjestu korisnika javne usluge i na adresi nekretnine korisnika javne usluge ukoliko se ona razlikuje od adrese obračunskog mjesta korisnika javne usluge a ukoliko je vozilom moguće prići nekretnini na navedenoj adresi.

3. sakupljanje problematičnog otpada kako je uređeno ovom Odlukom, a u skladu s posebnim propisima.

4. sakupljanje posebnih kategorija otpada kako je uređeno u daljnjem tekstu ove Odluke, a u skladu s posebnim propisima,

(8) Usluga koja se pruža na zahtjev korisnika usluge obuhvaća:

1. preuzimanje miješanog komunalnog na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge u slučaju iznimnog preuzimanja veće količine otpada,

2. preuzimanje krupnog (glomaznog) otpada.

Standardi obavljanja javne usluge

Članak 21.

(1) Davatelj javne usluge je dužan pružati, a korisnik javne usluge ima pravo koristiti javnu uslugu iz članka 1. ove Odluke u skladu sa sljedećim standardima:

1. korisniku javne usluge osigurana je mogućnost odvojene predaje otpada i korištenjem reciklažnog dvorišta, mobilnog reciklažnog dvorišta te spremnika postavljenog na javnoj površini i odvoz krupnog (glomaznog) otpada,

2. odvojena primopredaja miješanog komunalnog otpada i biorazradivog komunalnog otpada obavlja se putem spremnika, na način da se otpadni papir i karton prikuplja odvojeno od biootpada.

Članak 22.

(1) Korisnici javne usluge za odlaganje miješanog komunalnog otpada koriste:

-polupodzemni spremnik sa otpadomjerom.

-zeleni spremnik. Na zelenom spremniku je natpis: OSTATNI OTPAD

-vrećice Davatelja javne usluge

Članak 23.

(1) Korisnici javne usluge kategorije koriste sljedeće vrste spremnika za odlaganje reciklabilnog otpada na eko-otocima:

-PLAVI spremnik za papir i karton,

-ŽUTI spremnik za plastiku i Al-Fe ambalažu (metale / limenke),

-SIVI spremnik za staklo,

-SMEĐI spremnik za biootpad

(2) Korisnici javne usluge za odlaganje reciklabilnog otpada koriste i spremnike u:

-reciklažnom dvorištu,

-mobilnom reciklažnom dvorištu.

10. ODREDBE O PROVEDBI UGOVORA KOJE SE PRIMJENJUJU U SLUČAJU NASTUPANJA POSEBNIH OKOLNOSTI (ELEMENTARNA NEPOGODA, KATASTROFA I VIŠA SILA)

Članak 24.

(1) Davatelj javne usluge se neće smatrati odgovornim za kašnjenja u ispunjenju ili za neispunjenje obveza iz Ugovora koje je uzrokovano neočekivanim i nepredvidivim okolnostima izvan njegove razumne kontrole, kao što su radnje građanskih ili vojnih tijela, ograničenja uvedena zakonom, požar, poplava, eksplozija, rat, embargo, štrajkovi, lokalni ili nacionalni neredi i nemiri.

(2) U slučaju nastupa takvih kašnjenja u ispunjenju ili neispunjenja javne usluge, Davatelj javne usluge će bez odgode obavijestiti korisnike usluga putem mrežnih stranica/ sredstava javnog informiranja o njihovom nastupanju.

(3) Ispunjenje obveza Davatelja javne usluge iz Ugovora u slučaju iz stavka 1. ovog članka će se odgoditi ili promijeniti za vrijeme njegovog trajanja.

11. ODREDBE O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA I POSTUPANJU PO PRIGOVORU GRAĐANA NA NEUGODU UZROKOVANU SUSTAVOM SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

Članak 25.

(1) Prigovor na neugodu uzrokovanu sustavom sakupljanja komunalnog otpada podnosi se upravnom tijelu Grada Cresa u čijem je djelokrugu komunalno gospodarstvo.

(2) Upravno tijelo iz stavka 1.ovog članka dužno je odmah o podnesenom prigovoru izvijestiti davatelja usluge, utvrditi činjenično stanje te naložiti mjere za otklanjanje neugode.

(3) Upravno tijelo iz stavka 1.ovog članka dužno je donijeti rješenje u pisanom obliku u roku od osam dana od usmenog nalaganja mjera kojima se otklanja neugoda uzrokovana sustavom sakupljanja otpada.

(4) Upravno tijelo iz stavka 1.ovog članka dužno je u roku od osam dana od podnošenja prigovora donijeti rješenje kojim utvrđuje prigovor neosnovanim.

(5) Protiv rješenja iz stavka 4.ovog članka podnositelj prigovora može podnijeti žalbu upravnom tijelu Primorsko - goranske županije u čijem je djelokrugu drugostupanjki upravni postupak protiv rješenja jedinice lokalne samouprave.

Članak 26.

(1) Prigovori na ispostavljeni račun za komunalne usluge primaju se u roku od 15 dana od dana izdavanja računa i to:

1. pismenim putem na adresu: Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o., Turion 20/a 51557 Cres

2. e-mailom na adresu: info@kucl.hr

3. telefaksom na broj: 051/571-415 i 051-238-202

(2) Davatelj javne usluge je dužan omogućiti korisniku javne usluge podnošenje pisanog prigovora u svojim poslovnim prostorijama i bez odgađanja pisanim putem potvrditi njegov primitak.

(3) Osim obveze iz stavka 2. ovoga članka, Davatelj javne usluge je dužan korisniku javne usluge omogućiti podnošenje pisanog prigovora sukladno Zakonu o općem upravnom postupku.

(4) Davatelj javne usluge je dužan u poslovnim prostorijama vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora iz stavaka 2. i 3. ovoga članka.

(5) Osim obveze iz stavaka 2, 3. i 4. ovoga članka, Davatelj javne usluge je dužan na ispostavljenom računu vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora.

(6) Davatelj javne usluge je dužan u pisanom obliku odgovoriti na prigovore iz stavaka 2, 3. i 4. ovoga članka u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

(7) O prigovorima korisnika javne usluge odlučuje povjerenstvo koje osniva Davatelj usluge, a u kojem se nalaze predstavnici Davatelja javne usluge i udruge potrošača.

(8) Davatelj javne usluge neće razmatrati prigovore na kojima nisu navedeni podaci o korisniku javne usluge, koje nisu potpisane od strane korisnika javne usluge i koje su podnesene nakon isteka roka od 15 dana od dana izdavanja računa.

12. ODREDBE O UVJETIMA ZA POJEDINAČNO KORIŠTENJE JAVNE USLUGE

Članak 27.

(1) Davatelj usluge svim korisnicima osigurati će uvjete za pojedinačno korištenje javne usluge sakupljanje svih vrsta otpada.

(2) Korištenje polupodzemnih spremnika ili kanti koje se otvaraju karticom korisnika smatra se pojedinačnim korištenjem spremnika.

13. ODREDBE O PRIHVATLJIVOM DOKAZU IZVRŠENJA USLUGE ZA POJEDINOG KORISNIKA JAVNE USLUGE

Članak 28.

(1) Dokaz o izvršenju javne usluge preuzimanja miješanog komunalnog otpada je digitalna evidencija Davatelja javne usluge kojom se evidentiraju očitanja magnetske kartice prilikom ubacivanja otpada u otpadomjer koji se nalazi na spremniku korisnika javne usluge te očitanja barkoda ili RFID čipa kod preuzimanja otpada na obračunskom mjestu korisnika.

(2) Davatelj javne usluge može voditi digitalnu evidenciju preuzimanja korisnog otpada kojeg korisnik javne usluge predaje na svom obračunskom mjestu u slučajevima kada korisnik javne usluge nije u mogućnosti koristiti polupodzemni spremnik.

(3) Davatelj javne usluge je dužan voditi evidenciju preuzimanja otpada na reciklažnom dvorištu i mobilnom reciklažnom dvorištu, te preuzimanja glomaznog otpada.

Članak 29.

(1) Evidencija o preuzetom komunalnom otpadu sadrži podatke o:

-korisniku usluge

-korištenju javne usluge za obračunsko mjesto

-korištenju reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta

-korištenju usluge preuzimanja glomaznog otpada.

14. ODREDBE O CIJENI JAVNE USLUGE

Članak 30.

(1) Strukturu cijene javne usluge čini :

1.cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada,

2. cijena obvezne minimalne javne usluge,

3. cijena ugovorne kazne

Članak 31.

(1)Troškovi zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada (trošak pretovarnih stanica, trošak prijevoza od pretovarne stanice do odlagališta/centara za gospodarenje otpadom te trošak obrade i zbrinjavanja) se iskazuju kao dio cijene javne usluge za količinu (litre) predanog miješanog komunalnog otpada, a izraženi su u kunama (C).

(2) Cijena javne usluge za predanu količinu miješanog komunalnog otpada se za sve kategorije korisnika usluge obračunava na temelju proizvedenih količina miješanog komunalnog otpada, odnosno na temelju volumena predanog miješanog komunalniog otpada u obračunskom razdoblju.

(3) Troškovi zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada obračunavaju se temeljem evidencije o količini predanog miješanog komunalnog otpada.

(4) Promjenom troškova navedenih u stavku 1. ovog članka, mijenja se i jedinična cijena za pražnjenje volumena spremnika miješanog komunalnog otpada (JCV).

(5) Kad više korisnika javne usluge zajednički koriste spremnik, bez obzira na kategoriju korisnika, zbroj udjela svih korisnika, određenih međusobnim sporazumom ili prijedlogom Davatelja javne usluge, mora iznositi jedan, osim u slučaju zajedničkog korištenja polupodzemnog spremnika, gdje je omogućeno pojedinačno evidentiranje predanog otpada pomoću ugrađenog otpadomjera.

Članak 32.

(1) Cijena obvezne minimalne usluge određuje se cjenikom. Obvezna minimalna javna usluga obuhvaća razmjerni trošak za ekonomski održivo poslovanje, sigurnost, redovitost i kvalitetu pružanja javne usluge, a temeljem načela onečišćivač plaća.

(2) Ukupna cijena javne usluge obuhvaća troškove nabave i održavanja opreme za prikupljanje otpada, troškove prijevoza otpada, troškove obrade otpada, troškove nastale radom reciklažnog i mobilnog reciklažnog dvorišta, prijevoza i obrade glomaznog otpada koji se prikuplja u okviru javne usluge, te vođenja propisanih evidencija i izvješćivanja u vezi s javnom uslugom.

Obračun cijene javne usluge

Članak 33.

(1) Izračun se vrši na sljedeći način:

C = JCV x BP x V x U

C - cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada izraženog u kunama

JCV - Jedinična cijena za volumen miješanog komunalnog otpada izražena u kunama sukladno cjeniku

BP - Broj otvaranja otpadomjera/pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju- BP,

V - Volumen otpadomjera/spremnika miješang komunalnog otpada,

U - udio korisnika usluge u korištenju spremnika.

(2) Ukupnu cijenu javne usluge čini zbroj cijene obvezne minimalne javne usluge, cijene javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada, cijena ugovorne kazne i naknada za gradnju građevina za gospodarenje otpadom te se izračunava po izrazu:

Ukupna cijena javne usluge
= MJU + C + UK + (BP x V x U) x NG

MJU - Cijena minimalne javne usluge,

UK - Ugovorna kazna

NG - Naknada za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom razmjerno predanom volumenu

15. ODREDBE O UGOVORNOJ KAZNI

Članak 34.

(1) Ugovorna kazna je iznos određen ovom Odlukom koji je korisnik javne usluge dužan platiti u slučaju kad je postupio protivno Ugovoru.

(2) Iznos ugovorne kazne mora biti razmjeran troškovima uklanjanja posljedica takvog postupanja.

(3) Smatra se da je korisnik javne usluge postupio protivno Ugovoru:

-Ako ne koristi javnu uslugu i ne predaje miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad davatelju javne usluge na području na kojem se nalazi njegova nekretnina, ugovorna kazna iznosi 1.000,00 kn,

-ako nije dojavio davatelju usluge promjenu podataka iz Izjave o korištenju usluge u roku od 30 dana od dana kad je nastupila promjena, ugovorna kazna iznosi 500,00 kn,

-ako nije u roku od 30 dana od početka korištenja novoizgrađene nekretnine, odnosno

posebnog dijela takve nekretnine, (kada je vlasnik nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika), o istome pisanim putem obavijestio davatelja usluge, ugovorna kazna iznosi 500,00 kn

-ako nije dojavio davatelju usluge u roku od 15 dana svaku promjenu namjene prostora ili druge okolnosti koje znatno utječu na povećanje ili smanjenje javne usluge, ugovorna kazna iznosi 500,00 kn

-ako nakon obavijesti Davatelja javne usluge ne ugovori spremnik veće zapremnine (vrijedi samo za korisnike koji nisu u mogućnosti koristiti polupodzemne spremnike i imaju spremnik na adresi nekretnine), a prema evidenciji o preuzetoj količini otpada proizlazi da za dva uzastopna obračunska razdoblja odlaže miješani komunalni otpad u količini koja premašuje volu men spremnika dodijeljenog sukladno Ugovoru, ugovorna kazna iznosi 200,00 kn,

-ako odlaže otpad u krive spremnike, ugovorn kazna iznosi 200,00 kn,

-ako se poklopac/otpadomjer spremnika ne može u potpunosti zatvoriti, ugovorna kazna iznosi 200,00 kn,

-ako se uz spremnik nalazi rasuti otpad, otpad odložen u vrećice koje nisu od Davatelja javne usluge ili su odložene druge vrste otpada bez prethodne najave Davatelju javne usluge (EE otpad, glomazni otpad), ugovorna kazna iznosi 200,00 kn,

-ako u vrećicama/spremnicama za koristan otpad nije razvrstan otpad po vrstama kako je predviđeno ovom Odlukom, ugovorna kazna iznosi 200,00 kn

-ako neprimjerenim rukovanjem ili drugim radnjama ošteti spremnik, ugovorna kazna iznosi 1.000,00 kn.

(4) Radi utvrđivanja nužnih činjenica kojima se utvrđuje postupanje korisnika usluge protivno Ugovoru o korištenju javne usluge prema prethodnom stavku kao i činjenica nužnih za obračun ugovorne kazne, davatelj usluge ovlašten je i dužan postupati po prijavi komunalnih redara, razmotriti i ispitati prijave građana, uzimati potrebne izjave od korisnika usluga, svojih zaposlenika i trećih osoba, osigurati fotografiranje i/ili video snimanje obračunskog mjesta korisnika uslue i koristiti takvu fotodokumentaciju, koristiti podatke iz izjave o načinu korištenja javne usluge, evidencije o preuzetom komunalnom otpadu, podatke očitanja mjernih uređaja za potrošnju električne energije ili plina i li pitke vode, podatke iz svojih poslovnih knjiga i drugih evidencija, cjenika ovlaštenih proizvođača opreme i uređaja, stručne, obrazložene i ovjerene procjene nastalih troškova uslijed pojedinog postupanja, vremensko trajanje pojedinog postupanja, te sve druge dokaze s pomoću kojih se i u svezi s drugim dokazima nedvojbeno može utvrditi postupanje korisnika usluge prema ovom članku, odnosno koji mogu poslužiti za obračun ugovorne kazne.

(5) Ukoliko se utvrdi da je korisnik usluge počinio više radnji za koje je prema ovom članku propisana obveza plaćanja ugovorne kazne, davatelj usluge će mu za svaku od navedenih radnji obračunati i naplatiti ugovornu kaznu.

(6) Korisnik usluge prilikom prvog kršenja odredaba ove Odluke biti će opomenut pisanim putem od davatelja usluge.

(7)Korisniku usluge koji je bio opomenut, a ponovno prekrši odredbe ove Odluke naplatiti će se ugovorna kazna iz članka ove Odluke.

Članak 35.

(1) Kad više korisnika javne usluge koristi zajednički spremnik nastalu obvezu plaćanja ugovorne kazne u slučaju kada se ne utvrdi odgovornost pojedinog korisnika snose svi korisnici javne usluge koji koriste zajednički spremnik sukladno udjelima/predanom volumenu miješanog komunalnog otpada u određenom obračunskom razdoblju.

(2)Visina cijene ugovorne kazne mora biti razmjerna troškovima uklanjanja posljedica postupanja protivno Ugovoru, a uračunava cijenu obrade i zbrinjavanja određenog volumena otpada (kn/l), vrijeme rada radnika - satnica (kn/h) i udaljenost do lokacije obračunskog mjesta na kojoj je korisnik javne usluge postupio protivno Ugovoru (potrošnja goriva (l goriva), cijena goriva (kn/l) i udaljenost (km).

16. NAČIN OBRAČUNA NAKNADE ZA GRADNJU GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM

Članak 36.

(1) Cijena javne usluge može se uvećati za naknadu za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom (NG) što je prihod Grada Cresa, a koja se obračunava po litri preuzetog otpada.

(2) Iznos naknade za građenje utvrđuje se temeljem godišnjeg plana gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom koji donosi Gradsko Vijeće, najkasnije u prosincu tekuće godine za iduću godinu.

17. NAČIN ODREĐIVANJA UDJELA KORISNIKA JAVNE USLUGE U SLUČAJU KAD SU KORISNICI JAVNE USLUGE KUĆANSTVA I KORISTE ZAJEDNIČKI SPREMNIK, A NIJE POSTIGNUT SPORAZUM O NJIHOVIM UDJELIMA

Članak 37.

(1) Na području Grada Cresa ne koriste se zajednički spremnici u kojima je potrebno određivati udjele korisnika.

(2) Koristeći otpadomjer pri ubacivanju otpada u spremnik određuju se točne količine otpada u zajedničkom spremniku za svakog korisnika odvojeno.

(3) Korisnici javne usluge koji ne koriste polupodzemne spremnike koriste individualne spremnike.

(4)U slučajevima kada se korisnik usluge ne očituje u roku o podacima iz dostavljene Izjave te kada više korisnika usluge koristi zajednički spremnik, a među korisnicima nije postignut dogovor o udjelima korištenja zajedničkog spremnika, primjenjuju se podatci iz Izjave koje je naveo davatelj javne usluge (stupac: prijedlog davatelja javne usluge).

18. NAČIN ODREĐIVANJA UDJELA KORISNIKA JAVNE USLUGE U SLUČAJU KAD SU KORISNICI JAVNE USLUGE KUĆANSTVA I PRAVNE OSOBE ILI FIZIČKE OSOBE - OBRTNICI I KORISTE ZAJEDNIČKI SPREMNIK

Članak 38.

(1) Kategorija »gospodarstvo« naplaćuje se prema cjeniku Davatelja javne usluge.

19. ODREDBE O KORIŠTENJU JAVNE POVRŠINE ZA PRIKUPLJANJE OTPADA

Članak 39.

(1) Kriterij za korištenje javne površine za prikupljanje otpada određuje nadležni upravni odjel Grada Cresa posebnom Odlukom.

(2) Iznimno, u dogovoru Davatelja javne usluge i korisnika javne usluge kod preuzimanja krupnog (glomaznog) otpada kao mjesto preuzimanja može se koristiti javna površina ukoliko Davatelj javne usluge nije u mogućnosti pristupiti vozilom za preuzimanje krupnog (glomaznog) otpada adresi korisnika. U tom slučaju dogovara se vrijeme preuzimanja i korisnik je dužan biti prisutan kod preuzimanja krupnog (glomaznog) otpada.

20. ODREDBE O KOLIČINI KRUPNOG (GLOMAZNOG) OTPADA (U DALJNJEM TEKSTU: GLOMAZNI OTPAD) KOJI SE PREUZIMA U OKVIRU JAVNE USLUGE

Članak 40.

(1) Popis vrsta predmeta i tvari koje se smatraju krupnim (glomaznim) komunalnim otpadom i koji se mogu, sukladno posebnom propisu koji uređuje Katalog otpada, kategorizirati ključnim brojem 20 03 07 - glomazni otpad, propisan je Dodatkom naputka o glomaznom otpadu (NN 79/15)

Članak 41.

(1) Korisnik javne usluge može predati krupni (glomazni) otpad na sljedeće načine:

1. po ispunjenom i predanom Zahtjevu za odvoz krupnog (glomaznog) otpada i u dogovoru s Davateljem javne usluge, bez naknade, jednom godišnje do maksimalno 5 m3 krupnog (glomazni) otpada.

2. po ispunjenom i predanom Zahtjevu za odvoz krupnog (glomaznog) otpada i u dogovoru s Davateljem javne usluge, uz naknadu prema cjeniku Davatelja javne usluge.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 42.

(1) Davatelj usluge obvezuje se ispuniti tehničko - tehnološke uvjete (osiguranje prihvatljivog dokaza o izvršenju javne usluge) naplate odvoza otpada po volumenu na cijelom području Grada Cresa najkasnije do 01. studenog 2018. godine.

(2) Do ispunjenja uvjeta iz stavka 1. ovog članka, naplata javne usluge naplaćivat će se prema dosadašnjem načinu naplate.

Članak 43.

(1) Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada u Gradu Cresu, objavljena u Službenim novinama Primorsko - goranske županije, broj 18/14.

(2) Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/18-1/1

Ur. broj: 2213/02-01-17-3

Cres, 30. siječnja 2018.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Marčelo Damijanjević, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1044&mjesto=10002&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr