SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 1. Ponedjeljak, 15. siječnja 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

1.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15-ispravak p.t. i 123/17), članka 52. točke 19. i 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije dana 15. siječnja 2018. godine donio je

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE
o prijedlogu opoziva i izbora članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Ekoplus d.o.o.

I.

U Odluci o prijedlogu opoziva i izbora članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Ekoplus d.o.o. (»Službene novine« broj 31/17), točka I. mijenja se i glasi:

»I.

Predlaže se Skupštini trgovačkog društva Ekoplus d.o.o. da opozove Miodraga Šarca sa dužnosti člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Ekoplus d.o.o. kao predstavnika Primorsko-goranske županije.«

II.

Točka II. mijenja se i glasi:

»II.

Predlaže se Skupštini trgovačkog društva Ekoplus d.o.o. da se na dužnost člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Ekoplusd.o.o.kao predstavnik Primorsko-goranske županije izabere Darko Crnković.«

III.

Točka III. mijenja se i glasi:

»III.

Predloženom članu Nadzornog odbora iz točke II. ove Odluke mandat traje do isteka mandata člana iz točke I. ove Odluke čiji se opoziv predlaže.«

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 022-04/18-01/1

URBROJ: 2170/1-01-01/5-18-25

Rijeka, 15. siječnja 2018.

Ž u p a n
Zlatko Komadina, dipl.ing.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr