SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 1. Ponedjeljak, 15. siječnja 2018.
OPĆINA LOPAR

1.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/ 13 i 137/15), članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine« broj 10/97, 107/07, 94/ 13), članka 141. i članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 88/ 08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/ 13, 152/14 i 07/17), članku 6. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/ 17), članku 4. i 9. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/ 12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14 i 70/16) te članka 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/13, 36/13) Općinsko vijeće Općine Lopar na sjednici održanoj dana 18. prosinca 2017. godine, donijelo je

PROGRAM
JAVNIH POTREBA OPĆINE LOPAR
U PROSVJETI, PREDŠKOLSKOM ODGOJU,
SOCIJALNOJ SKRBI I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI ZA 2018. GODINU

Članak 1.

Ovim programom utvrđuju se oblici aktivnosti i opseg istih na području Općine Lopar u svezi s:

-društvenom brigom o djeci predškolskog uzrasta

-sufinanciranju programa i aktivnosti u oblasti osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja stipendiranjem i nagrađivanjem darovitih i uspješnih učenika i studenata

-zaštitom i pomaganjem osobama koje su ugrožene ili nemoćne, koje ne mogu same niti uz pomoć članova obitelji zbog nepovoljnih imovinskih, gospodarskih, socijalnih i drugih razloga zadovoljiti svoje osnovne potrebe

-prevencijom ovisnosti, sprječavanje nasilja među djecom i mladima, jačanje roditeljske funkcije i uspostavljanje ravnoteže za kvalitetniji odnos sa drugima, samim sobom pa tako i sa okolinom

-povećanjem socijalnog i općeg standarda svih stanovnika

-povećanjem zdravstvenog i općeg standarda svih stanovnika

-djelomičnom provedbom preventivne primarne zdravstvene zaštite

Članak 2.

Za provođenje Programa osigurati će se sredstava u proračunu Općine Lopar za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) u ukupnom iznosu od 911.250,00 kn, a u skladu sa dinamikom izvršavanja proračuna.

Članak. 3.

Programski dio proračuna za razdoblje 01.01. - 31.12.2018. godine.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Raspored sredstava utvrđen ovim Programom obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Lopar, sukladno dokumentaciji i odlukama Općinskog Načelnika, te Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Lopar.

Članak 5.

Općina Lopar će sufinancirati humanitarne udruge, udruge invalidnih osoba te ostalih osoba te ostale udruge i zajednice kojima programske aktivnosti i razvijanje djelatnosti nisu dovoljno financirane iz ostalih izvora ili vlastitih prihoda.

Odluku o ovoj vrsti pomoći donosi Općinsko vijeće.

Članak 6.

Korisnici sredstava predviđenih Programom dužni su do 31. ožujka 2019. godine Jedinstvenom upravnom odjelu podnijeti izvješće o izvršenju programa i utrošku odobrenih sredstava za prethodnu godinu.

Članak 7.

Ukoliko se proračunski prihodi ne ostvaruju u planiranom iznosu, izdaci za potrebe realizacije ovog Programa izvršiti će se u visini ostvarenih prihoda Općine Lopar za razdoblje prije isplate u tekućoj godini. Mogućnost isplate razlike izvršiti će se po ostvarenju planiranog proračunskog prihoda Općine Lopar.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 011-03/17-01/01

URBROJ: 2169/02-01-17-34

Lopar, 18. prosinca 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Dino Ivanić, bacc.oec., v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1043&mjesto=51281&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr