SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 1. Ponedjeljak, 15. siječnja 2018.
GRAD KASTAV

3.

Na temelju članka 64. stavka 3.Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine« broj 80/13, 153/13 i 78/15), članka 23. stavka 3. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (»Narodne novine« broj 03/ 17) i članka 47. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09 i 13/13), Gradonačelnik Grada Kastva dana 02.01.2018. godine, donio je

O D L U K U
kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja (UPU 6) za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-2c-Klesarija

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Dana 18.09.2017. godine donijeta je Odluka o pokretanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja (UPU 6) za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-2c-Klesarija (Klasa:350-02/17-01/06, Urbroj: 2170-05-03/7-17-1).

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da Urbanistički plan uređenja (UPU 6) za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-2c-Klesarijaneće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, na osnovu čega se donosi Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja (UPU 6) za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-2c-Klesarija.

OSNOVNI PODACI O URBANISTIČKOM PLANU UREĐENJA (UPU 6) ZA DIO GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA KASTAV, OZNAKE
N1-2C-KLESARIJA

Članak 2.

Razlozi donošenja Urbanističkog plana uređenja (UPU 6) za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-2c-Klesarija su reguliranje uvjeta gradnje na području pretežito stambene namjene. Sačuvati postojeću gustoću korištenja, definirati smjernice za gradnju obiteljskih i više obiteljskih građevina, a iznimno planirati odgovarajuće programe javne i društvenenamjene.

Reguliranje uvjeta gradnje i smještaja građevina stambene namjene obiteljske i višeobiteljske tipologije, zajedno s mogućim varijantama tipologija, planirati sukladno uvjetima i smjernicama PPUG Kastva.

Potrebno je omogućiti prometnu dostupnost i komunalnu opremljenost neizgrađenog područja te preispitati i valorizirati uvjete zaštite zelenila i vrijednog krajobraznog prostora.

Urbanistički plan uređenja (UPU 6) za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-2c-Klesarija, se izrađuje u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj: 153/13, 65/17), Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04 i 9/11) i odredbama Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kastva (u daljnjem tekstu: PPUG Kastva), (»Službene novine PGŽ« broj 21/03, 14/06, 13/10, 21/11, 16/13, 18/15).

Članak 3.

Urbanistički plan uređenja (UPU 6) za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-2c-Klesarija, obuhvaća dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-2c- Klesarija.

Obuhvat Urbanističkog plana uređenja (UPU 6) za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-2c-Klesarija, određen je grafičkim dijelom Prostornog plana uređenja Grada Kastva, kartografski prikaz br. 3D »Uvjeti korištenja i zaštite prostora-Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite« u mj. 1:25000 i kartografski prikaz br. 4B-1 »Građevinsko područje naselja Kastav-Prikaz UPU-a i DPU-a« u mj. 1:5000.

Površina obuhvata Urbanističkog plana uređenja (UPU 6) za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-2c-Klesarija je cca 9,66 ha.

Članak 4.

Ciljevi Urbanističkog plana uređenja (UPU 6) za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-2c-Klesarija na području obuhvata su:

.definirati uvjete za izgradnju obiteljskih i više obiteljskih građevina;

.ugraditi parametre za mogućnost planiranja javnih i društvenih sadržaja unutar područja stambene namjene;

.planirati prometnu mrežu i komunalnu infrastrukturu;

.postaviti standarde i kriterije ne samo prometnica već i pješačkih površina i komunikacija;

.odrediti uvjete uređenja i korištenja površina i građevina unutar obuhvata Plana;

.utvrditi jasne mjere zaštite prirode kao i elemenata uređenog zelenila u vidu parkova, odmorišta i igrališta za djecu;

OBRAZLOŽENJE RAZLOGA ZBOG KOJIH
JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNO PROVESTI STRATEŠKU PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ

Članak 5.

U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plan uređenja (UPU 6) za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-2c-Klesarija, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša je zatražio mišljenja tijela određena posebnim propisima utvrđena člankom 6. Odluke o pokretanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja (UPU 6) za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-2c-Klesarija.

Mišljenje o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš zatraženo je od sljedećih tijela:

1.MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, PU Primorsko - goranska, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova, Rijeka;

2.DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, PU Rijeka, Ružićeva 16;

3.PRIMORSKO- GORANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Rijeka, Riva 10, 51000 Rijeka;

4.ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE, N. Tesle 9, 51000 Rijeka;

5.HRVATSKE VODE - VODNOGOSPODARSKI ODJEL ZA SLIVOVE SJEVERNOG JADRANA, Đure Šporera 3, 51000 RIJEKA;

6.HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb, Distribucijsko područje »Elektroprimorje« Rijeka, Rijeka, Viktora Cara Emina 2;

7.HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o. (HOPS) Zagreb, Prijenosno područje Rijeka, Opatija, Maršala Tita 166;

8.HRVATSKA AGENCIJA ZA TELEKOMUNIKACIJU, Nikole Jurišića 13¹ 10000 Zagreb;

9.Komunalno društvo »VODOVOD I KANALIZACIJA« d.o.o, za vodovod i odvodnju, Rijeka, Dolac 14;

10.Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko - goranske županije, Krešimirova 52a, 51000 Rijeka;

11.HRVATSKA REGULTORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI, Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb;

12.MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb;

13.MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 ZAGREB;

14.JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PGŽ, Splitska 2/II, Rijeka.

U zakonskom roku od 30 dana zaprimljena su sljedeća mišljenja:

1.NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE, Krešimirova 52a, 51000 Rijeka (Znak: 02-200-27/46-17 od 02.10.2017. godine, zaprimljeno 05.10.2017. godine) daje mišljenje da ne inzistira na potrebi provedbe postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja (UPU 6) za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-2c-Klesarija. Smatraju da ne postoji opravdani razlog očekivanja značajnog negativnog utjecaja planiranog zahvata na sastavnice okoliša iz područja njihove stručne djelatnosti.

2.MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 ZAGREB (Klasa: 612-07/17-58/331, Urbroj: 517-07-2-2-17-2 od 04. listopada 2017. godine, zaprimljeno 11.10.2017. godine) daje mišljenje da za planirani Urbanistički plan uređenja (UPU 6) za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-2c-Klesarija, ne treba provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš vezano uz područje zaštite i očuvanja prirode (bioraznolikost, zaštićena područja) i da je Urbanistički plan uređenja (UPU 6) za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-2c-Klesarija prihvatljiv za ekološku mrežu.

3.DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, PU Rijeka, Ružićeva 16 (Klasa: 350-01/ 17-01/16, Urbroj: 543-12-01-17-02 od 09.10.2017. godine, zaprimljeno e-mailom 12.10.2017. godine) daje mišljenje da ne izdaje mišljenja u postupku Ocjene o potrebi strateške procjene.

4.HRVATSKA REGULTORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI, Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb (Klasa: 350-05/17-01/ 165, Urbroj: 376-10-17-4 od 10. listopada 2017. godine zaprimljeno 13.10.2017. godine) obavještava da HAKOM nije nadležan za davanje predmetnih mišljenja.

5.HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb, Distribucijsko područje »Elektroprimorje« Rijeka, Rijeka, Viktora Cara Emina 2 (Broj i znak: 401200101-22686/17-GG od 06.10.2017. godine, zaprimljeno 13.10.2017. godine) daje mišljenje da HEP-ODS Elektroprimorje Rijeka ne uvjetuje izradu strateške procjene utjecaja na okoliš.

6.HRVATSKE VODE - VODNOGOSPODARSKI ODJEL ZA SLIVOVE SJEVERNOG JADRANA, Đure Šporera 3, 51000 RIJEKA (Klasa: 351-03/17- 01/0000500, Urbroj: 374-23-3-17-2 od 13.10.2017. godine, zaprimljeno 23.10.2017. godine) daju mišljenje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja (UPU 6) za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-2c-Klesarija.

7.Primorsko - goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša (Klasa: 351-05/17-04/60, Urbroj: 2170/1-03-08/7-17-2 od 27. listopada, zaprimljeno 02.11.2017. godine) daje mišljenje da bi za Urbanistički plan uređenja (UPU 6) za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-2c-Klesarija, bilo potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.

Ostala tijela iz gore navedenog popisa nisu dostavila svoje mišljenje u zakonskom roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva, te se sukladno članku 70. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine« br. 80/13, 153/13 i 78/ 15) smatra, da prema posebnim propisima nema posebnih utjecaja i uvjeta vezanih za zaštitu okoliša koje je potrebno uvažiti u Urbanističkom planu uređenja (UPU 6) za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-2c-Klesarija

Članak 6.

Iz dostavljenih mišljenja, od svih tijela iz članka 5. ove Odluke, osim od Primorsko - goranske županije, vidljivo je da Urbanistički plan uređenja (UPU 6) za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-2c-Klesarija, neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš.

Primorsko - goranska županija dala je mišljenje da bi za Urbanistički plan uređenja (UPU 6) za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-2c-Klesarija bilo potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš, budući se planom planiraju zahvati koji predstavljaju okvir za zahvate koji podliježu ocjeni o potrebi procjene utjecaja na okoliš temeljem točke 9.1. Zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe, ceste, nove stambene zone, kompleksi sportske, kulturne, obrazovne namjene i drugo) Priloga II. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (»Narodne novine« br. 61/14 i 03/ 17).

Budući da se planom, između ostalog, planira izgradnja infrastrukture (sustav odvodnje i sustav vodoopskrbe) čijom će izgradnjom doći do pozitivnog utjecaja na okoliš na predmetnom području, te s obzirom da će se za navedene zahvate prije njihove izgradnje provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, Grad Kastav je mišljenja da za navedeni Urbanistički plan uređenja (UPU 6) za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-2c-Klesarija, obuhvata 9,66 ha, nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja zahvata na okoliš.

Članak 7.

U okviru postupka Ocjene o potrebi provedbe strateške procjene, u skladu s člankom 26. Zakona o zaštiti prirode(»Narodne novine« br. 80/13), Uprava za zaštitu prirode provela je postupak Prethodne ocjene prihvatljivosti Urbanističkog plana uređenja (UPU 6) za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-2c-Klesarija na ekološku mrežu, te utvrdilo da plan neće imati značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost ekološke mreže (Klasa: 612-07/17-58/331, Urbroj: 517-07-2-2-17-2 od 04. listopada 2017. godine).

Članak 8.

U provedenom postupku sagledan je mogući utjecaj Urbanističkog plana uređenja (UPU 6) za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-2c-Klesarija na okoliš. Primjenom pojedinačnih kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja plana na okoliš iz Priloga II Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (»Narodne novine« br. 03/17) i temeljem mišljenja nadležnih tijela navedenih u članku 5. ove Odluke, utvrđeno je da Urbanistički plan uređenja (UPU 6) za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-2c-Klesarija neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš.

Članak 9.

Slijedom prethodno utvrđenog, ocijenjeno je da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja (UPU 6) za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-2c-Klesarija, te se sukladno članku 64. stavku 3. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine« br. 80/13, 153/13, 78/15) i članku 31. stavku 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš(»Narodne novine« br. 03/17) donosi odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

Članak 10.

Prije donošenja ove Odluke zatraženo je mišljenje Primorsko - goranske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja (UPU 6) za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-2c-Klesarija (Klasa: 350-02/17-01/06, Urbroj: 2170-05-03/7-17-11 od 15. studenog 2017. godine) i dana 15. prosinca 2017. godine izdano je mišljenje kojim se utvrđuje da je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš proveden u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša (»Narodne novine« br. 80/13, 153/13, 78/15) i Uredbom o procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (»Narodne novine« br. 03/ 17). (Klasa: 351-01/17-04/74, Urbroj: 2170/1-03-08/7-17-2).

Članak 11.

Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Kastva informirat će javnost o ovoj Odluci sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine« br. 80/13, 153/13, 78/15) i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08) kojima se uređuje informiranje javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

Članak 12.

Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko - goranske županije.

KLASA: 350-02/17-01/06

URBROJ: 2170-05-03/7-17-13

Kastav,02.01.2018. godine

Gradonačelnik
Matej Mostarac


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr