SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 1. Ponedjeljak, 15. siječnja 2018.
GRAD KASTAV

1.

Na temelju članka 64. stavka 3.Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine« broj 80/13, 153/13 i 78/15), članka 23. stavka 3. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (»Narodne novine« broj 03/ 17) i članka 47. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09 i 13/13), Gradonačelnik Grada Kastva dana 02.01.2018. godine, donio je

O D L U K U
kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti
stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Plan
gospodarenja otpadom Grada Kastva za razdoblje
od 2017. - 2022. godine

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Dana 02.10.2017. godine donijeta je Odluka o pokretanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Grada Kastva za razdoblje od 2017. - 2022. godine (Klasa:351-02/17-01/19, Urbroj: 2170-05-03/7-17-1).

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da Plan gospodarenja otpadom Grada Kastva za razdoblje od 2017. - 2022. godineneće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, na osnovu čega se donosi Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Plan gospodarenja otpadom Grada Kastva za razdoblje od 2017. - 2022. godine.

OSNOVNI PODACI O PLANU GOSPODARENJA OTPADOM GRADA KASTVA ZA RAZDOBLJE OD 2017. - 2022. GODINE

Članak 2.

Temeljem članka 28. stavka 5. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 94/13, 73/17) jedinica lokalne samouprave dužna na svom području osigurati donošenje i provedbu plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave.

Osnovni razlog donošenja Plana gospodarenja otpadom je usklađenje s Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. do 2022. godine (»Narodne novine« broj03/17) kao planom višeg reda, kao i s važećim zakonskim propisima vezanim uz gospodarenje otpadom.

Članak 3.

Osnovni ciljevi Plana gospodarenja otpadom su:

-Unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim otpadom;

-Unaprijediti sustav gospodarenja posebnim kategorijama otpada;

-Sanirati lokacije onečišćene otpadom;

-Kontinuirano provoditi izobrazno - informativne aktivnosti.

OBRAZLOŽENJE RAZLOGA ZBOG KOJIH
JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNO PROVESTI STRATEŠKU PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ

Članak 4.

U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Grada Kastva za razdoblje od 2017. - 2022. godine, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša je zatražio mišljenja tijela određena posebnim propisima utvrđena člankom 6. Odluke o pokretanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Grada Kastva za razdoblje od 2017. - 2022. godine.

Mišljenje o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš zatraženo je od sljedećih tijela:

1.MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb;

2.MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb;

3.PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Rijeka, Riva 10, 51000 Rijeka;

4.HRVATSKE VODE - VODNOGOSPODARSKI ODJEL ZA SLIVOVE SJEVERNOG JADRANA, Đure Šporera 3, 51000 RIJEKA;

5.NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Krešimirova 52a, 51 000 Rijeka;

6.MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb;

7.MINISTARSTVO KULTURE Republike Hrvatske, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka.

U zakonskom roku od 30 dana zaprimljena su sljedeća mišljenja:

1.MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb (Klasa: 612-07/17-58/344, Urbroj: 517-07-2-2-17-2, od 13. listopada 2017. godine, zaprimljeno 19. listopada 2017. godine) daje mišljenje da za planirani Plan gospodarenja otpadom Grada Kastva za razdoblje od 2017. - 2022. godine ne treba provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš vezano uz područje zaštite i očuvanja prirode (bioraznolikost, zaštićena područja) i da je planirani Plan gospodarenja otpadom Grada Kastva za razdoblje od 2017. - 2022. godine prihvatljiv za ekološku mrežu.

2.NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Krešimirova 52a, 51000 Rijeka (Znak: 02-200-27/47-17 od 17. listopada 2017. godine, zaprimljeno 20. listopada 2017. godine) daje mišljenje da ne inzistira na potrebi provedbe postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Grada Kastva za razdoblje od 2017. - 2022. godine, ukoliko pozitivni zakonski propisi i ostale mjerodavne institucije to ne budu tražile.

3.HRVATSKE VODE - VODNOGOSPODARSKI ODJEL ZA SLIVOVE SJEVERNOG JADRANA, Đure Šporera 3, 51000 RIJEKA (Klasa: 351-03/17- 01/0000512, Urbroj: 374-23-3-17-2 od 20. listopada 2017. godine, zaprimljeno 24. listopada 2017. godine) daju mišljenje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Grada Kastva za razdoblje od 2017. - 2022. godine.

4.MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE, UPRAVA ZA PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ I ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb (Klasa: 351-03/17-04/1621, Urbroj: 517-06-2-1-2-17-2, od 20. listopada 2017. godine, zaprimljeno 30. listopada 2017. godine) daje mišljenje da ne sudjeluju u postupcima ocjene odnosno strateške procjene na lokalnoj razini.

5.MINISTARSTVO KULTURE, UPRAVA ZA ZAŠTITU KULURNE BAŠTINE, KONZERVATORSKI ODJEL U RIJECI (Klasa: 612-08/17-10/ 0374, Urbroj: 532-04-02-11/5-17-2 od 23. listopada 2017. godine, zaprimljeno 30. listopada 2017. godine) daje mišljenje da za Plan gospodarenja otpadom Grada Kastva za razdoblje od 2017. - 2022. godine nije potrebna strateška procjena utjecaja na okoliš.

6.PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA, Riva 10, 51 000 Rijeka (Klasa: 351-01/17-04/64, Urbroj: 2170/1-03-08/7-17-2 od 9. studenog 2017. godine, zaprimljeno 17. studenog.2017. godine) daje mišljenje da bi za Plan gospodarenja otpadom Grada Kastva za razdoblje od 2017. - 2022. godine bilo potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.

7.MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb (Klasa: 351-03/17-01/ 135, Urbroj: 525-07/0367-17-2 od 25. listopada 2017. godine, zaprimljeno 20. studenog 2017. godine) izvješćuje da Ministarstvo sudjeluje u postupcima strateške procjene utjecaja strategije, plana i programa na okoliš, te postupcima ocjene o potrebi strateške procjene, strategije, plana i programa na okoliš na državnoj i područnoj (regionalnoj) razini.

Članak 5.

U okviru postupka Ocjene o potrebi provedbe strateške procjene, u skladu s člankom 26. Zakona o zaštiti prirode(»Narodne novine« broj 80/13), Uprava za zaštitu prirode provela je postupak Prethodne ocjene prihvatljivosti Plana gospodarenja otpadom Grada Kastva za razdoblje od 2017. - 2022. godinena ekološku mrežu, te utvrdilo da plan neće imati značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost ekološke mreže.

Članak 6.

U provedenom postupku sagledan je mogući utjecaj Plana gospodarenja otpadom Grada Kastva za razdoblje od 2017. - 2022. godine na okoliš. Primjenom pojedinačnih kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja plana na okoliš iz Priloga III Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (»Narodne novine« broj 03/17) i temeljem mišljenja nadležnih tijela navedenih u članku 5. ove Odluke, utvrđeno je da Plan gospodarenja otpadom Grada Kastva za razdoblje od 2017. - 2022. godine neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš.

Članak 7.

Slijedom prethodno utvrđenog, ocijenjeno je da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš za Plan gospodarenja otpadom Grada Kastva za razdoblje od 2017. - 2022. godine, te se sukladno članku 64. stavku 3. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine« broj 80/13, 153/13, 78/15) i članku 31. stavku 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš(»Narodne novine« broj 03/17) donosi odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Plan gospodarenja otpadom Grada Kastva za razdoblje od 2017. - 2022. godine.

Članak 8.

Prije donošenja ove Odluke zatraženo je mišljenje Primorsko - goranske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Grada Kastva za razdoblje od 2017. - 2022. godine(Klasa: 351-02/17-01/19, Urbroj: 2170-05-03/7-17-8 od 15. studenog 2017. godine) i dana 19. prosinca 2017. godine izdano je mišljenje kojim se utvrđuje da je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš proveden u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša (»Narodne novine« broj 80/13, 153/13, 78/15) i Uredbom o procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (»Narodne novine« broj 03/17) (Klasa: 351-01/17- 04/72, Urbroj: 2170/1-03-08/6-17-3).

Članak 9.

Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Kastva informirat će javnost o ovoj Odluci sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine« broj 80/13, 153/13, 78/15) i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (»Narodne novine« broj 64/08) kojima se uređuje informiranje javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

Članak 10.

Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko - goranske županije.

KLASA: 351-02/17-01/19

URBROJ: 2170-05-03/7-18-13

Kastav, 02.01.2018. godine

Gradonačelnik
Matej Mostarac


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr