SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 40. Četvrtak, 28. prosinca 2017.
OPĆINA VINODOLSKA

78.

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13. i 65/17.) i članka 48. Statuta Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 40/09., 15/13. i 30/13.-pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Vinodolske općine, na 6. sjednici održanoj 12. prosinca 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone Kamenolom K14 (UPU 8)

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom pristupa izradi I Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone Kamenolom K14 (UPU 8) (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 46/07.), u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Plana.

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 2.

Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Plana je:

-Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 67/17),

-Prostorni plan uređenja Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 01/06, 19/ 09, 01/11 - pročišćeni tekst, 13/15,21/16).

Izmjene i dopune Plana izrađuju se sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispr. i 163/ 04).

Članak 3.

Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana je Izvršno tijelo Vinodolske općine. Odgovorna osoba za praćenje izrade Plana je Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Vinodolske općine.

RAZLOG ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA
PLANA

Članak 4.

Predmet izrade Izmjene i dopune Plana je usklađenje postojećeg Urbanističkog plana uređenja Radne zone Kamenolom - UPU 8 sa planom šireg područja Prostornim planom uređenja Vinodolske općine.

OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 5.

Izmjena i dopuna Plana vrši se unutar utvrđenog obuhvata Urbanističkog plana uređenja Radne zone Kamenolom - UPU 8.

OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I
DOPUNA PLANA

Članak 6.

II Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Vinodolske općine omogućen je smještaj reciklažnog dvorišta na površini Radne zone Kamenolom. Planirana radna zona nije realizirana, a dosadašnja prostorno-planska dokumentacija nije omogućila izgradnju reciklažnog dvorišta, pa je ovim izmjenama potrebno omogućiti dodatnu namjenu reciklažnog dvorišta, te utvrditi njegov položaj, uvjete gradnje i zaštite.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 7.

Cilj Izmjena i dopuna Plana je da se, na planiranom području, može realizirati reciklažno dvorište.

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 8.

Za potrebe izrade Izmjena i dopuna Plana nije planirana posebna izrada sektorskih strategija, planova, studija i sl. nego će se u izradi koristiti raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima, te raspoloživa dokumentacija lokalne samouprave.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 9.

Stručna rješenja za izradu Plana izrađuje stručni izrađivač Plana, ovlašten za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja.

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI PROSTORNOG PLANA

Članak 10.

Podaci, planske smjernice i dokumenti iz područja svog djelokruga za potrebe izrade Izmjena i dopuna Plana zatražit će se od:

-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, PU Primorsko- goranska, Inspektorat unutarnjih poslova, Inspekcija zaštite od požara, Rijeka,

-DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, PU Rijeka, Ružićeva 16,

-PRIMORSKO- GORANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Crikvenica, Kralja Tomislava 86, Crikvenica

-Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Nikole Tesle 9/10, Rijeka

-HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb, Distribucijsko područje »Elektroprimorje« Rijeka, Rijeka, Viktora Cara Emina 2,

-HRVATSKE VODE, Vodno gospodarski odjel za vodno područje primorsko istarskih slivova, Đure Šporera br 3, Rijeka.

-KTD Vodovod »Žrnovnica« d.o.o, Novi Vinodolski.,

-KTD Ivanj d.o.o., Novi Vinodolski.,

-Grad Crikvenica

PLANIRANI ROK ZA IZRADU IZMJENA
I DOPUNA PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH
POJEDINIH FAZA

Članak 11.

Rokovi za izradu pojedinih faza Izmjena i dopuna Plana su:

-dostava zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna Plana javnopravnim tijelima i drugim sudionicima u izradi (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) - u roku od 30 dana;

-izrada Prijedloga Izmjena i dopuna Plana za potrebe javne rasprave - u roku od 40 dana od dostavljenih podataka, planskih smjernica, rješenja i sl. od javnopravnih tijela i drugih sudionika u izradi Izmjena i dopuna Plana;

-javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Plana u trajanju od 8 dana,

-izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od 15 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi;

-izrada Nacrta konačnog prijedloga Izmjene i dopune Plana roku od 15 dana od izrade izvješća o javnoj raspravi;

-dostava sudionicima javne rasprave pisane obavijesti s obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja, odnosno djelomičnog prihvaćanja njihovih prijedloga i primjedbi u roku od 8 dana;

-utvrđivanje Konačnog prijedloga po dostavi pisanih obavjesti i upućivanje istog na donošenje u roku od 8 dana;

-izrada Plana (uvez) u roku od 15 dana od dana usvajanja Plana na Općinskom vijeću.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA I
DOPUNA PLANA

Članak 12.

Izrada Izmjena i dopuna Plana financirat će se iz proračuna Vinodolske općine.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

KLASA: 021-05/17-01/19

URBROJ:2107-03/17-01-12-65

Bribir, 12. prosinca 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik
Boris Miklić, dipl. ing., v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1042&mjesto=91253&odluka=78
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr