SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 39. Petak, 22. prosinca 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

235.

Na temelju članka 24. stavka 3. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 147/ 14 i 123/17), članka 7. stavka 1. točke 2. i članka 12. stavka 1. i 3. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/ 93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 35. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst i 137/15), članka 28. točke 9. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 8. sjednici održanoj 21. prosinca 2017. godine donijela je

O D L U K U
O IZMJENAMAI DOPUNAMA ODLUKE O
OSNIVANJU JAVNE USTANOVE »REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE«

Članak 1.

U Odluci o osnivanju javne ustanove »Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije« (»Službene novine« broj 34/17) u članku 3. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Ustanova obavlja sljedeće poslove javnih ovlasti:

.izrađuje županijsku razvojnu strategiju i druge strateške i razvojne dokumente za područje Županije te njihove provedbene dokumente za koje ih ovlasti osnivač

.provjerava usklađenost dokumenata strateškog planiranja razvoja Županije s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i donosi odluke kojima se potvrđuje usklađenost

.pruža stručnu pomoć u pripremi i provedbi programa potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili Županija, u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj Županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije

.pruža stručnu pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koji su od interesa za razvoj Županije, kao i zajedničkih razvojnih projekata od interesa za razvoj više županija

.provodi županijske razvojne programe za koje ih ovlasti osnivač

.provodi programe ministarstva nadležnog za regionalni razvoj i drugih središnjih tijela državne uprave koji se odnose na ravnomjerniji regionalni razvoj.«

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Ustanova je dužna, osim poslova iz stavka 2. ovoga članka, bez naknade, obavljati i druge poslove od javnog interesa za koje je registrirana ili koji su jojZakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske ili drugim zakonom stavljeni u nadležnost, a osobito:

.upisivati razvojne projekte od značaja za razvoj Županije u središnji elektronički registar razvojnih projekata

.koordinirati upis ostalih javnih tijela u središnji elektronički registar razvojnih projekata

.provjeravati i pratiti stanje projekata svih korisnika s područja Županije u središnjem elektroničkom registru razvojnih projekata

.obavljati stručne i savjetodavne poslove u vezi s provedbom županijske razvojne strategije i ostalih strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata za područje Županije te izvještavati osnivača i ministarstvo nadležno za regionalni razvoj o njihovoj provedbi

.surađivati s ministarstvom nadležnim za regionalni razvoj i svim ostalim relevantnim dionicima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem za područje Županije

.usklađivati djelovanje jedinica lokalne samouprave s područja Županije vezano uz regionalni razvoj

.obavljati administrativne i stručne poslove za potrebe županijskog partnerstva

.sudjelovati u radu partnerskih vijeća.«

U dosadašnjemstavku 3., koji postaje stavak 4., riječi »stavka 2.« zamjenjuju se riječima »stavaka 2. i 3.«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 2. točki 7. riječi »i Godišnji obračun« brišu se.

Iza točke 7. dodaje se nova točka 8. koja glasi »donosi Godišnji obračun,«.Dosadašnje točke 8. do 13. postaju točke 9. do 14.

U točki 11. iza riječi »imovine,« dodaju se riječi: »do pojedinačne vrijednosti od 500.000,00 kuna samostalno, a iznad toga uz prethodnu suglasnost Župana,«.

Točka 12. mijenja se i glasi:

»12) donosi odluke o sklapanju pravnih poslova čija je pojedinačna vrijednost iznad 200.000,00 kuna, a manja od 1.000.000,00 kuna, a iznad te vrijednosti uz suglasnost Župana,«

U stavku 3. brojevi »10. i 11.« zamjenjuju se brojevima »6. i 7.«.

Stavak 4. briše se, a dosadašnji stavak 5. postaje stavak 4.

Članak 3.

U članku 10. stavak 3. briše se.

Članak 4.

U članku 11. stavak 4. briše se.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/17-01/10

UR.BROJ: 2710/1-01-01/4-17-33

Rijeka, 21. prosinca 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr