SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 39. Petak, 22. prosinca 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

234.

Na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), članka 16. stavak 12. točka 4. i članka 62. stavak 5. točka 3. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17), članka 28. točke 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština na 8. sjednici održanoj 21. prosinca 2017. godine, donijela je

O D L U K U
o izmjeni Odluke o davanju koncesije za posebnu
upotrebu pomorskog dobra KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. za rekonstrukciju crpne stanice CS Kostabela na dijelu pripadajućih cjevovoda - I faza, Grad Rijeka

Članak 1.

U Odluci o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. za rekonstrukciju crpne stanice CS Kostabela na dijelu pripadajućih cjevovoda - I faza, Grad Rijeka, (»Službene novine« broj 39/14) članak 2. mijenja se i glasi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

U članku 4. stavku 2. točka 1. mijenja se i glasi:

.stalni dio naknade za koncesiju iznosi 645,00 (slovima:šestočetrdesetpet) kuna.«

Članak 3.

Način i rokovi plaćanja stalnog dijela koncesijske naknade utvrdit će se Dodatkom Ugovora.

Članak 4.

Na temelju ove Odluke Davatelj koncesije će Koncesionaru KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., u roku od 15 dana od dana izvršnosti ove Odluke, ponuditi sklapanje Dodatka Ugovoru broj P 001/07/2015 o davanju koncesije na pomorskom dobru za posebnu upotrebu pomorskog dobra KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. za rekonstrukciju crpne stanice CS Kostabela na dijelu pripadajućih cjevovoda - I faza, Grad Rijeka (dalje u tekstu: Dodatak Ugovoru o koncesiji). Ukoliko Koncesionar u roku od 30 dana od dana izvršnosti ove Odluke ne potpiše Dodatak Ugovoru o koncesiji smatrat će se da odustaje od sklapanja Dodatka Ugovoru o koncesiji.

Za Davatelja koncesije Dodatak Ugovoru o koncesiji potpisuje Župan.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Obrazloženje

Županijska skupština na 14. sjednici održanoj 18. prosinca 2014. godine donijela je Odluku o davanju koncesije na pomorskom dobru za posebnu upotrebu pomorskog dobra KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. za rekonstrukciju crpne stanice CS Kostabela na dijelu pripadajućih cjevovoda - I faza, Grad Rijeka. Temeljem Odluke, dana 15. siječnja 2015. godine, sklopljen je Ugovor broj P 001/07/ 2015 o koncesiji na pomorskom dobru za posebnu upotrebu pomorskog dobra KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. za rekonstrukciju crpne stanice CS Kostabela na dijelu pripadajućih cjevovoda - I faza, Grad Rijeka, na razdoblje od 20 godina.

Zbog nemogućnosti provedbe geodetskog elaborata u svrhu evidentiranja pomorskog dobra, a koja provedba nije moguća bez usklađenja obuhvata postojeće koncesije u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci, KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., dostavio je dokumentaciju u svrhu izmjene Odluke i Ugovora o koncesiji. Cijepanjem čestica prošireno je područje pomorskog dobra na dio površine cjevovoda koja do sada nije bila u koncesiji. Područje obuhvata koncesije na taj je način povećano, što povećava i stalni dio koncesijske naknade. Promjenjivi dio koncesijske naknade ostaje isti, te se ne mijenja ni procijenjena vrijednost koncesije.

Primjenom odredbi članka 62. stavka 5. točka 3. ZOK-a proizlazi da Davatelj koncesije ne mora pokretati novi postupak davanja koncesije nego može sklopiti Dodatak Ugovoru obzirom da je udovoljeno prethodno navedenim uvjetima.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije, u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

KLASA: 021-04/17-01/10

UR.BROJ: 2710/1-01-01/4-17-31

Rijeka, 21. prosinca 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr