SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 39. Petak, 22. prosinca 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

233.

Na temelju članka 11. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacija (»Narodne novine« broj 25/13 i 85/15), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 -pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16713 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na 8. sjednici održanoj 21. prosinca 2017. godine donijela

P L A N
savjetovanja tijela Primorsko-goranske županije
s javnošću u 2018. godini

I.

Plan savjetovanja tijela Primorsko-goranske županije s javnošću u 2018. godini sadrži popis općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kojima se utječe na interese građana i pravnih osoba.

II.

U 2018. godini savjetovanje s javnošću provest će se u postupku donošenja općih akata odnosno strateških ili planskih dokumenata navedenih u tablici, koja je sastavni dio ovoga Plana.

III.

Ovaj Plan stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/17-01/10

UR.BROJ: 2710/1-01-01/4-17-29

Rijeka, 21. prosinca 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr