SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 39. Petak, 22. prosinca 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

231.

Na temelju članka 44. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 8. sjednici održanoj 21. prosinca 2017. godine, donijela je

ODLUKU
o IV. izmjeni Odlukeo davanju suglasnosti Lječilištu
Veli Lošinj za preuzimanje obveza na teret sredstava
za decentralizirane funkcije Primorsko-goranske
županije u razdoblju od 2016. do 2018. godine za
rekonstrukciju, nadogradnju i dogradnju objekta
Medicinski trakt s hidroterapijom

Članak 1.

U Odlucio davanju suglasnosti Lječilištu Veli Lošinj za preuzimanje obveza na teret sredstava za decentralizirane funkcije Primorsko-goranske županije u razdoblju od 2016. do 2018. godine za rekonstrukciju, nadogradnju i dogradnju objekta Medicinski trakt s hidroterapijom (»Službene novine« broj 11/16, 30/16, 20/16 i 30/17), u članku 1.:

-brojka »2.100.000,00« zamjenjuje se brojkom
»1.088.000,00«,

-brojka »11.887.209,00« zamjenjuje se brojkom
»12.899.209,00«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/17-01/10

UR.BROJ: 2710/1-01-01/4-17-25

Rijeka, 21. prosinca 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr