SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 39. Petak, 22. prosinca 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

225.

Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), članka 16. stavak 12. točka 4. i članka 63. stavci 2. i 3. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17), članka 522. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine« broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/7, 146/08 i 137/ 09), članka 28. točke 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština na 8. sjednici održanoj 21. prosinca 2017. godine, donijela je

O D L U K U
o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrišta u uvali Balvanida, Grad Mali Lošinj

Članak 1.

U članku 1. Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrišta u uvali Balvanida, Grad Mali Lošinj (»Službene novine« broj 25/13) riječi: »Diver Lošinj d.o.o., Šetalište Čikat bb, 51550 Mali Lošinj, OIB 24099697280«, zamjenjuju se riječima: »Jadranka Hoteli d.o.o., Dražica 1, 51550 Mali Lošinj, OIB 25295166877«.

Članak 2.

Na temelju ove Odluke Davatelj koncesije će trgovačkom društvu Jadranka Hoteli d.o.o. u roku od 30 dana od dana izvršnosti ove Odluke ponuditi sklapanje 1. Dodatka Ugovoru broj P 010/07/2014 o koncesiji na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrište u uvali Balvanida, Grad Mali Lošinj - dalje: Dodatak Ugovoru.

Za Davatelja koncesije Dodatak Ugovoru iz stavka 1. ovoga članka potpisuje Župan.

Članak 3.

Trgovačko društvo Jadranka Hoteli d.o.o. dužno je prije potpisivanja Dodatka Ugovoru predati Davatelju koncesije:

oVažeću policu osiguranja ponuditelja za cijelo vrijeme važenja ugovora, kao dokaz jamstva za pokriće osiguranja odgovornosti iz djelatnosti i dokaz jamstva za otklanjanje štete koja može nastati u svezi obavljanja djelatnosti temeljem ugovora o koncesiji,

oIzjavu ovjerenu od strane javnog bilježnika o obavezi uklanjanja naprava i opreme koju koristi za obavljanje djelatnosti o svom trošku te vraćanja pomorskog dobra u prvobitno stanje slobodnog od osoba i stvari,

oIzjavu ponuditelja o preuzimanju obaveze poduzimanja mjera radi osiguravanja zaštite i sigurnosti gostiju i njihovih stvari,

o2 bjanko zadužnice u iznosu od 50.000,00 kuna svaka. Bjanko zadužnice moraju biti solemizirane kod javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja urednog plaćanja naknade za koncesiju.

Trgovačkom društvu Diver Čikat d.o.o. dokumentacija koja se nalazi na čuvanju u Primorsko-goranskoj županiji vratiti će se stupanjem na snagu Dodatka Ugovoru iz članka 2. ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Obrazloženje

Dana 01. rujna 2017. godine trgovačko društvo Jadranka Hoteli d.o.o. dostavilo je Primorsko-goranskoj županiji Ugovor o prijenosu poslovnih udjela, Odluku o pripajanju društva Diver Lošinj d.o.o. društvu Jadranka Hoteli d.o.o. i Ugovor o pripajanju društva Diver Lošinj d.o.o. društvu Jadranka Hoteli d.o.o.

Dana 26. listopada 2017. godine zaprimljeno je Rješenje Trgovačkog suda u Rijeci od 19. listopada 2017. godine iz kojeg je vidljivo da je trgovačko društvo Diver Lošinj d.o.o. pripojeno trgovačkom društvu Jadranka Hoteli d.o.o.

Jadranka Hoteli d.o.o. kao društvo preuzimatelj sveopći je pravni slijednik pripojenog društva Diver Lošinj d.o.o., te time stupa u sve pravne odnose pripojenog društva, a temeljem ove Odluke, danom potpisa Dodatka Ugovoru, stupa na mjesto koncesionara.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije, u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

KLASA: 021-04/17-01/10

UR.BROJ: 2710/1-01-01/4-17-14

Rijeka, 21. prosinca 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr