SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 39. Petak, 22. prosinca 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

223.

Na temelju članka 12. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst, 137/15), članka 9. stavka 3. i 4. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko goranske županije na 8. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2017. godine, donosi

O D L U K U
o pristupanju udruzi »Platforma hrvatskih županija ži gradova za smanjenje rizika od katastrofa«

Članak 1.

U cilju povezivanja i zajedničkog djelovanja županija i gradova sjedišta županija u Republici Hrvatskoj u kreiranju politike smanjenja rizika od katastrofa i odgovoru na katastrofe, Primorsko-goranska županija pristupa udruzi »Platforma hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa« (u daljnjem tekstu: Platforma), kao nevladinoj, nestranačkoj, neprofitnoj udruzi od općeg interesa.

Udruga je upisana u Registar udruga RH Rješenjem Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji (KLASA: UP/I230-02/13-01/32, URBROJ: 2186-01-03-01-13-2 od 6. lipnja 2013. godine) kojim je odobren i izvršen upis Platforme hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa u Registar udruga Republike Hrvatske pod registarskim brojem 05001791.

Članak 2.

Primorsko-goranska županija pristupa Platformi kao njezin redovan član sa svim pravima i obvezama propisanim zakonom, ovom Odlukom i Statutom Platforme.

Članak 3.

Primorsko-goranska županija obvezuje se proaktivno djelovati u ostvarivanju temeljnog cilja Platforme provođenjem sljedećih aktivnosti:

.izgradnji kapaciteta za odgovor na izvanredne situacije,

.izgradnji i jačanju sustava upravljanja u izvanrednim uvjetima,

.pripremi projektnih prijedloga u području prevencije i pripravnosti za reagiranje u katastrofama,

.poticanju međunarodne suradnje,

.jačanju razumijevanja i svijesti stanovništva o opasnostima i smanjenju rizika od opasnosti kako bi se razvila kultura sigurnosti i otpornosti na lokalnim razinama,

.promicanju solidarnosti i uzajamne pomoći,

.jačanju značaja i uloge županija i gradova u stvaranju integriranog sustava zaštite i spašavanja u Republici Hrvatskoj,

.unapređenju prakse i rješavanju problema prevladavanja izvanrednih situacija na lokalnoj i regionalnoj razini,

.drugim aktivnostima kojima se doprinosi ostvarivanju ciljeva Platforme.

Članak 4.

Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije da imenuje predstavnike Primorsko-goranske županije u tijela Platforme.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/17-01/10

UR.BROJ: 2710/1-01-01/4-17-11

Rijeka, 21. prosinca 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr