SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 39. Petak, 22. prosinca 2017.
OPĆINA VRBNIK

60.

Na temelju članka 28. stavka (1) Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03-proč.tekst, 82/ 04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik, (»Službene novine« Primorsko goranske županije broj 31/ 09, 33/09, 15/13 i 25/13 ) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na sjednici održanoj 20.12. 2017. godine donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz stavka (1) članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2018. godine u Općini Vrbnik

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Vrbnik za 2018. godinu i to:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Održavanje komunalne infrastrukture i visina potrebnih sredstava za obavljanje djelatnosti iz članka 1. planirana su na temelju procjene stvarnih troškova i utvrđuje se kako slijedi:

I. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA
UKUPNO:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .456.930,00 KN

1. Čišćenje javno - prometnih površina -
poz. 109 (3234). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120.000,00 kn

-ručno svakodnevno čišćenje javnih površina (trgova, pješačkih zona, javnih prometnih površina - 26.691 m2),

-fizičko uklanjanje nepoželjne vegetacije uz nerazvrstane ceste,

-pražnjenje košarica za smeće,

-čišćenje dječjih igrališta,

-čišćenje autobusnih čekaonica,

-čišćenje grafita,

-čišćenje plaža (svakodnevno čišćenje tijekom sezone, te čišćenje otpadaka nakupljenih izvan sezone),

-zimska služba (čišćenje snijega i leda s posipavanjem soli i pijeska - samo starogradska jezgra, uži centar grada i pješački nogostupi) - 3.500 m2,

-interventni radovi .

2.Odvoženje otpada s javnih površina
- poz. 110 (3234). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000,00 kn

3.Pretovarna stanica Treskavac
- poz. 111 (3234). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194.930,00 kn

4.Dezinsekcija, dezinfekcija, deratizacija i
i higijeničarsko veterinarska zaštita - poz 107 (3234)
i 108 (3236) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.000,00 kn

-izrada Programa preventivne i obvezne
preventivne dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije
sa stručnim nadzorom, koji se vrši u proljeće
i jesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.000,00 kn

-provođenje mjera dezinsekcije, dezinfekcije
i deratizacije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47.000,00 kn

-provođenje mjera zaštite bilja (crnike
i čempresi) prema procjeni struke. . . . . . . 3.000,00 kn

-usluge veterinarsko higijeničarske zaštite
prema zahtjevu komunalnog redara. . . . 15.000,00 kn

5.Potrošnja vode na javnim površinama
- poz.143 (3234) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.000,00 kn

II.ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
UKUPNO:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 722.500,00 KN

1.Ostale komunalne usluge i radovi u naselju
Vrbnik, Risika i Garica poz.113 (3234),114 (3234),
115 (3234), 116 (3234) i 117 (3234)
UKUPNO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160.000,00 kn

-čišćenje i održavanje upojnih bunara

-održavanje razvodnih ormara i rasvjete na igralištima sa atestiranjem instalacije rasvjete,

-održavanje autobusnih čekaonica,

-održavanje i izrada zaštitnih metalnih ograda (bravarske usluge na raznim popravcima) cca 40 m,

-izrada rukohvata,

-održavanje i izgradnja kamenih zidova koji drže stabilnost pokosa i dr.,

-nabava prometnih ogledala

-nabava usporivača prometa

-nabava naziva ulica

2.Održavanje zelenih površina poz. 150 (3234), 151
(3234) i 152 (3234) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562.500,00 kn

Održavanje obuhvaća:

Program obuhvaća:

-hortikulturne radove (košnja ispod biljnog pokrova, košnja travnjaka, popuna i obnova zelenih površina, rušenje suhih i nagnutih stabala, saniranje drvoreda, održavanje staza i slobodnih površina, zaljevanje, te općenito vođenje brige o nasadima prema godišnjem Programu),

-svakodnevno čišćenje gradskih parkova i ostalih zelenih površina,

-zaštitu gradskog zelenila,

-održavanje sustava za automatsko zaljevanje i navodnjavanje,

III.ODRŽAVANJE OBJEKATA I ODRŽAVANJE
KDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142.000,00 KN

1.Tekuće održavanje zgrada - poz. 12 (3232)38.000,00 kn

-održavanje objekata (društveni domovi i prostorije)

-Risika - poz.14 (3232). . . . . . . . . . . . . . . . 44.000,00 kn

-zamjena prozora na zgradi Doma u Risiki

2.Održavanje kablovskog sustava poz. 28 (3232). . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.000,00 kn

- zamjena dotrajalih kabela i premještaj istih,

- postavljanje novog zračnog kabela,

- premještaj stupova za Catv,

- održavanje vodova,

- nabava pojačala 20-30-220 ....................... kom 2

- nabava konektora ................................... kom 48

- nabava spojnica.......................................... kom 30

IV.ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH
CESTA - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475.000,00 kn
poz.118 (3234),119 (3234), 120 (3234) i 121 (3234)

Odnosi se na asfaltiranje ner.cesta u naselju Garica, uređenje i asfaltiranje ceste Garica područje Jamina te uspostava novih ulica u Garici i Kampeljima.

Održavanje obuhvaća:

Redovno i pojačano održavanje obuhvaća:

-redovno i pojačano održavanje (manje zahvate na cestama kao što su: asfaltiranje , krpanje udarnih rupa , ulegnuća, popravak rubnjaka i ostale manje popravke na cestama , a po prijedlogu komunalnog redara),

-održavanje, dobava i postava vertikalne signalizacije - 15 kom prometnih znakova,

-dobava i ugradnja jalovine za održavanje i popravak mjesnih makadamskih cesta i puteva:

MO Garica - 50 m3

MO Risika - 50 m3

MO Vrbnik - 50 m3

-nabava i postava prometnih ogledala (2 kom) i ostale opreme,

-uređenje prostora za smještaj kontejnera za otpad (Vrbnik i Garica),

-održavanje podizno spusnog stupića (pilomata),

-asfaltiranje cesta,

-zimska služba cca 10 -20 sati za čišćenje snijega s kolnika i posipavanje, te 10-20 sati za čišćenje i posipavanje cesta

-održavanje betonskih graničnika,

-uređenje pješačkih staza cca 2 km - krčenje i dobava jalovine

V.ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
UKUPNO:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 833.765,00 KN

1.Održavanje i proširenje javne rasvjete (ukupno) poz. 130 (3234), 131 (3234), 132 (3234), poz.133 (3234), poz.134 (3234), poz.135 (3234), poz.136 (3234), poz. 137 (3234). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .523.765,00 kn

-upravljanje i održavanje objekata i uređaja JR, koje podrazumjeva radove interventnog i preventivnog održavanja prema Planu rada JR (otklanjanje kvarova na instalaciji, zamjena žarulja i rasvjetnih cijevi - 233 kom, predspojne sprave , grla - 16 kom, ležišta za rasvjetne cijevi , startera - 25 kom ,stalaka i osigurača 28 kom), te popravak svjetiljki i reflektora, stupova i kandelabera, ispitivanje i popravak kvarova na kabelima JR, dopuna postojeće projektne dokumentacije upotpunjavanje tehničkih podataka) i drugo

-zamjena dotrajalih energetskih neučinkovitih i ekološki neprihvatljivih svjetiljki sa svjetiljkama LED u naseljima Vrbnik, Garica i Kampeje, Risika

-soft.za upravljanje javnom rasvjetom

2.Električna energija - poz. 106 (3234)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85.000,00 kn -
utrošak el.ener.

3. Dekorativna rasvjeta - poz.96 (3234). . . . . 25.000,00 kn

-montaža i demontaža dekorativne božićno - novogodišnje dekorativne rasvjete

V.ODRŽAVANJE GROBLJA - poz. 126 (3234),
128(3237) i 129 (3234)

UKUPNO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.000,00 kn

1. Održavanje groblja u naseljima Vrbnik, Risika i Garica

-Čišćenje slobodnih površina groblja obuhvaća čišćenje svih otvorenih površina groblja, osim grobnih mjesta, košnja travnjaka, uređenje rubova staza i ivičnjaka, obrezivanja grana na pristupnom putu do groblja, obrezivanje grana koje ulaze u groblje sa susjednih nekretnina i čišćenje ogradnih zidova 2 puta godišnje,

-Održavanje čistoće prostora prije i nakon pogreba obuhvaća skupljanje i deponiranje u kontejnere suhog cvijeća i vijenaca nakon svakog pogreba

-Prijevoz pokojnika na nadležnu patologiju

-Izrada idejnog rješenja za groblje Risika

Članak 3.

Sredstva za ostvarivanje ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Vrbnik i utvrđuju se u ukupnom iznosu od 2.661.195,00 kn, a njima raspolaže Općinski načelnik Općine Vrbnik po prijedlogu Jedinstvenog upravnog odjela.

Načelnica Općine Vrbnik dužna je do kraja ožujka 2018. godine Općinskom vijeću Općine Vrbnik podnijeti izvješće o izvršenju Programa iz stavka 1. ovog članka, za prethodnu kalendarsku godinu.

Članak 4.

Ovaj Programa objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 8 dana od dana objave.

KLASA: 400-01/17-01/83

URBROJ: 2142-07-03-17-1

Vrbnik, 20.12. 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik
Ivan Juranić, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr