SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 39. Petak, 22. prosinca 2017.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

63.

Na temelju članka 31. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13), a u svezi članka 13. i 47. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 7. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (»Narodne novine« broj 139/10 i 19/14) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici održanoj 21. prosinca 2017. donosi

O D L U K U
o kriterijima, mjerama i proceduri naplate i otpisa
potraživanja Općine Malinska-Dubašnica

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji, mjere naplate te propisuju procedure naplate dospjelih potraživanja kao i kriteriji za otpis dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja Općine Malinska-Dubašnica s osnove javnih davanja kao što su prihodi od:

-komunalne naknade i komunalnog doprinosa,

-prihodi od općinskih poreza (poreza na kuće za odmor, poreza na tvrtku ili naziv, poreza na javne površine),

-drugi prihodi čije je utvrđivanje i/ili naplata prema posebnim propisima u nadležnosti Općine Malinska - Dubašnica

Članak 2.

Odredbe ove Odluke ne odnose se na potraživanja koja nemaju status javnog davanja (na primjer potraživanja iz ugovornih odnosa) već se ista rješavaju sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja.

Članak 3.

Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica (dalje u tekstu: Odjel) u primjeni ove Odluke dužan je poduzimati sve potrebne mjere radi za radi naplate potraživanja Općine Malinska - Dubašnica sukladno pozitivnim propisima RH.

Članak 4.

Kontrolu naplate potraživanja vrši Komisija za kontrolu naplate kao stalno radno tijelo koju imenuje Općinski načelnik (u daljnjem tekstu: Komisija).

Komisija u svom radu prati rad Odjela po pitanju zaduživanja korisnika i poduzimanja mjera naplate dospjelih potraživanja, te usmjerava rad Odjela u svrhu zakonitog, pravovremenog i efikasnog postupanja.

II. MJERE NAPLATE

Članak 5.

Ukoliko potraživanja nisu naplaćena u rokovima dospijeća mogu se poduzeti slijedeće mjere naplate:

-usmena i pisana opomena,

-mogućnost odgode plaćanja,

-mogućnost obročne otplate,

-naplata putem instrumenata osiguranja plaćanja,

-pokretanje ovršnog postupka radi naplate potraživanja.

III. OPOMENA

Članak 6.

Opomena kao prva mjera naplate provodi se ukoliko je to moguće i opravdano na slijedeće načine:

-usmeni kontakt s dužnikom u kojem ga se upozorava na dospjelo potraživanje o čemu se sastavlja službena bilješka (datum, razlog neplaćanja) a može biti osobni kontakt ili telefonski,

-dostava pisane opomena s pozivom da u roku od 15 dana od dana primitka opomene ispuni svoju obvezu,

-opomena pred ovrhu s pozivom da u roku od 10 dana od dana primitka opomene podmiri svoju obvezu.

U redovitom sustavu opominjanja pisane opomene za pravne osobe šalju najmanje polugodišnje, a za fizičke osobe najmanje jednom godišnje.

IV. ODGODA PLAĆANJA

Članak 7.

Na temelju pisanog zahtjeva dužnika iz opravdanog razloga može se omogućiti odgoda plaćanja dospjelog potraživanja u trajanju od najviše 6 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva.

Odluku o odgodi plaćanja donosi općinski načelnik u visini do 20.000,00 kuna pojedinačnog potraživanja, a preko navedenog iznosa donosi Općinsko Vijeće.

Za dospjela potraživanja sklapa se upravni ugovor u pisanom obliku.

Upravni ugovor ima učinak izvršnog rješenja i u slučaju nepoštivanja odredbi upravnog ugovora jednostrano će se raskinuti rješenjem protiv kojeg je moguće pokrenuti upravni spor, a naplata obveza nastavit će se prema odredbama Općeg poreznog zakona.

Općinski načelnik jednom godišnje izvještava Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica o odobrenim odgodama plaćanja i to najkasnije do 30. lipnja za prethodnu godinu.

Na dospjelo potraživanje za koje je odobrena odgoda plaćanja plaća se zakonska kamata.

V. OBROČNA OTPLATA

Članak 8.

Dužnik ima mogućnost podnijeti pisani zahtjev za obročnom otplatom dospjelog duga, u iznosu većem od 10.000,00 kn, ako se time bitno poboljšavaju mogućnosti naplate.

Uz pisani zahtjev za obročnu otplatu se prilaže obrazloženje i prijedlog dinamike otplate duga.

Za dospjela potraživanja sklapa se upravni ugovor u pisanom obliku najdulje na rok od 24 mjeseca.

Upravni ugovor ima učinak izvršnog rješenja i u slučaju nepoštivanja odredbi upravnog ugovora jednostrano će se raskinuti rješenjem protiv kojeg je moguće pokrenuti upravni spor, a naplata obveza nastavit će se prema odredbama Općeg poreznog zakona.

Na dospjelo potraživanje za koje je odobrena odgoda plaćanja plaća se zakonska kamata.

VI. OVRŠNI POSTUPAK

Članak 9.

Ukoliko dužnik ne podmiri svoju obvezu ni nakon poduzetih mjera iz ove Odluke pokreće se postupak ovrhe.

Ovrha se prvenstveno provodi na novčanim sredstvima, a ukoliko istih nema ili su nedostatna, ili na njima (zbog zakonskih ograničenja) nije moguća ovrha, provodi se ovrha na nekretninama, a nakon toga na pokretninama.

Članak 10.

Prilikom pokretanja ovršnog postupka vodi se računa o visini dospjelog nepodmirenog potraživanja i njegovoj starosti, te se postupak najprije pokreće za veće iznose te za ona potraživanja kod kojih će nastupiti zastara.

VII. OSIGURANJE

Članak 11.

Kod odobrene obročne otplate ili odgode plaćanja, u slučaju da pojedinačno dugovanje prelazi iznos od 10.000,00 kn potrebno je tražiti od dužnika davanje primjerenog sredstva osiguranja.

VIII. KONTROLA

Članak 12.

Službenici redovito provjeravaju e-Oglasnu ploču sudova, web stranicu FINA-e te sve druge javno objavljene podatke koji se odnosi na objavljivanje rješenja o otvaranju predstečajnih nagodbi i stečajeva.

Ukoliko se utvrdi da je nad nekim dužnikom pokrenut postupak iz prethodnog stavka poduzimaju se daljnje radnje prema odredbama Stečajnog zakona, odnosno podnosi se prijedlog za otvaranje postupka nad dužnikom ako bi pokretanje postupka značajno utjecalo na naplatu potraživanja.

Komisija vodi evidenciju provedenih mjera prisilne naplate i prati naplatu na temelju provedenih mjera.

IX. OTPIS POTRAŽIVANJA

Članak 13.

Ukoliko se utvrdi da se potraživanja ne mogu naplatiti primjenom mjere iz članka 5. ove Odluke ista će se otpisati.

Otpis potraživanja provodi se na zahtjev dužnika.

Otpis potraživanja obavlja se na temelju kriterija utvrđenim zakonom kojim se određuje otpis potraživanja.

Članak 14.

Na temelju prijedloga Komisije i uz to priložene dokumentacije, Odluku o otpisu potraživanja pojedinačnog potraživanja u visini do 20.000,00 kuna donosni Općinski načelnik, a za više iznose Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica.

U postupku otpisa potraživanja uzima se u obzir sljedeća dokumentacija: analitički knjigovodstveni podaci, pravomoćna rješenja i odluke suda ili drugog nadležnog tijela, službene bilješke o neutemeljenosti potraživanja i o nastupu zastare, očitovanja dužnika, evidencije o pokrenutim postupcima ovrhe kao i druga dokumentacija potrebna za utvrđivanje činjenica bitnih za donošenje prijedloga za otpis.

Komisija pri sastavljanju prijedloga za otpis utvrđuje:

-ispunjenje uvjeta za otpis odnosno razloge otpisa,

-poduzete mjere pri naplati pojedinih vrsta potraživanja (opomene, nagodbe, ovrhe),

-opravdanost daljnjih troškova s obzirom na visinu potraživanja,

-pravnu utemeljenost otpisa.

Članak 15.

Iznimno, potraživanje prema dužniku može se otpisati bez provođenja postupaka iz ove Odluke ukoliko je za isto nastupila zastara prava na naplatu, a ukupan dug po dužniku ne prelazi 10,00 kn.

Članak 16.

Ispravak vrijednosti potraživanja za iznos otpisa provodi se direktno umanjenjem knjigovodstvenih vrijednosti potraživanja i vlastitih izvora sukladno važećem Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

X. IZVJEŠTAVANJE O PROVEDBI MJERA NAPLATE

Članak 17.

Komisija redovito izvještava Općinskog načelnika o izvršenom poslu, poduzetim radnjama i rezultatima rada, dvomjesečno do 5-tog u mjesecu protekli period, u pismenom obliku.

Izvješće Komisije u pravilu sadrži slijedeće podatke: iznos dospjelog, a nenaplaćenog potraživanja, dospjelost potraživanja u danima, vrstu poduzetih mjera naplate, izvješće o sklopljenim upravnim ugovorima i druge podatke prema zahtjevu općinskog načelnika.

XI. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 18.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/17-02/1

URBROJ: 2142/05-01-17-23

Malinska, 21. prosinca 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica
Mirjana Maršić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1041&mjesto=51511&odluka=63
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr