SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 39. Petak, 22. prosinca 2017.
GRAD KRK

85.

Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 157/13) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 20. prosinca 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
o dopunama Odluke o socijalnoj skrbi

Članak 1.

U Odluci o socijalnoj skrbi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/14 i 23/15), u članku 9. stavku 1. iza točke 2. dodaje se nova točka 3. koja glasi:

»3. posebni uvjet.«

Članak 2.

Iza članka 11., dodaje se podnaslov

3. POSEBAN UVJET (koji se odnosi na stradalnike Domovinskog rata)

i članak 11a. koji glasi:

»Članak 11a.

Posebni uvjet ispunjavaju:

1.dijete, udovica i roditelj smrtno stradalog, zatočenog ili nastalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata;

2.dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno Zakonu);

3.hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno Zakonu);

4.dijete civilnog invalida iz Domovinskog rata;

5.ratni i civilni invalidi rata iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;

6.dijete poginulog, umrlog ili nestalog ratnog i civilnog invalida rata, pod okolnostima iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata.

U ostvarivanju prava utvrđenih ovom Odlukom, djeca, posvojenici i pastorčad osoba iz točke 1., 2. i 4. ovog članka izjednačena su.«

Članak 3.

U članku 20. stavku 4. iza točke 2. dodaje se točka 3. koja glasi:

»3. posebni uvjet iz članka 9. i 11a. stavka 1. točke 1., 2. i 4. ove Odluke.«

Članak 4.

U članku 21. stavku 1. iza podstavka 2. dodaje se podstavak 3. koja glasi:

»3. posebni uvjet iz članka 9. i 11a. stavka 1. točke 1., 2. i 4. ove Odluke.«

Članak 5.

U članku 22. stavku 1. iza podstavka 2. dodaje se podstavak 3. koja glasi:

»3. posebni uvjet iz članka 9. i 11a. stavka 1. točke 1., 2. i 4. ove Odluke.«

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 551-01/17-01/11

Ur. broj: 2142/01-01-17-3

Krk, 20. prosinca 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Marinko Pavlić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1041&mjesto=51500&odluka=85
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr