SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 39. Petak, 22. prosinca 2017.
GRAD KRK

82.

Na temelju članka 30. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/ 11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2017. godine, donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2018. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te nabavka opreme (u daljnjem tekstu: Program) na području Grada Krka za 2018. godinu i to:

-javne površine

-nerazvrstane ceste

-groblja

-javnu rasvjetu

Program sadrži opis poslova s procjenom troškova gradnje pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Ustupanje radova po ovom Programu obavljat će se sukcesivno, u skladu s posebnim zakonima i propisima.

Program se temelji na razvojnoj politici, ukazanim potrebama za izgradnjom objekata i uređaja komunalne infrastrukture te raspoloživim financijskim sredstvima planiranim u Proračunu Grada Krka za 2018. godinu.

II.GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA, NERAZVRSTANIH CESTA, GROBLJA I JAVNE RASVJETE

Članak 2.

Građenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete financirat će se iz financijskih sredstava kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Opis poslova s procjenom troškova gradnje pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja prikazani su tablično:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Financijska sredstva za ostvarivanje ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Grada Krka i utvrđuju se u ukupnom iznosu od 15.191.000,00 kn.

Ako se tijekom kalendarske godine pojavi potreba za određenim aktivnostima koje nisu predviđene Programom, o njihovoj realizaciji potrebnu odluku donosit će Gradonačelnik Grada Krka o čemu će posebno u okviru redovitog izvješća izvijestiti Gradsko vijeće Grada Krka.

Jedinstveni upravni odjel podnosi izvješće za ostvarivanje ovog Programa izvršnom tijelu do kraja veljače 2019. godine.

Izvršno tijelo Grada Krka do kraja ožujka 2019. godine Gradskom vijeću Grada Krka podnosi izvješće o izvršenju Programa, za prethodnu kalendarsku godinu.

Članak 5.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine.

Klasa: 363-01/17-01/15

Ur.broj: 2142/01-01-17-11

Krk, 20. prosinca 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Marinko Pavlić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1041&mjesto=51500&odluka=82
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr