SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 38. Četvrtak, 21. prosinca 2017.
OPĆINA PUNAT

83.

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine broj 82/15) i članka 32. Statuta Općine Punat (Službene novine Primorsko goranske županije, br. 25/09, 35/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Punat na 8. sjednici održanoj 20. prosinca 2017. godine donosi

ANALIZU STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
na području Općine Punat za 2017. godinu

Članak 1.

Stanje sustava po važnijim sastavnicama sustava civilne zaštite na području Općine Punat za 2017. godinu:

I. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE PUNAT

U svibnju 2017. godine održana je prva sjednica Stožera civilne zaštite Općine Punat na kojoj su razmatrane sljedeće točke:

1.Upoznavanje s pravnom regulativom sustava civilne zaštite

2.Donošenje Plana rada Stožera civilne zaštite Općine Punat za 2017. godinu (u privitku)

3.Razmatranje Plana operativne provedbe programa aktivnosti zaštite od požara Područne vatrogasne zajednice otoka Krka (u privitku).

Koncem studenog 2017. godine Državna uprava za zaštitu i spašavanje održala je edukaciju članova Stožera civilne zaštite. Edukaciju su prošli svi članovi Stožera civilne zaštite Općine Punat.

II.PROCJENA UGROŽENOSTI STANOVNIŠTVA, MATERIJALNIH I KULTURNIH DOBARA I PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA ZA PODRUČJE OPĆINE PUNAT

Zbog promjena u zakonskim propisima, Općina Punat u obvezi je do lipnja 2019. godine izraditi Procjenu rizika od velikih nesreća i plana djelovanja civilne zaštite kojom će se van snage staviti važeća Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i plan zaštite i spašavanja za područje Općine Punat.

III. ZAŠTITA OD POŽARA

Općina Punat, kao i ostale jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izvršavala je tijekom 2017. godine Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku, s posebnim naglaskom na aktivnostima u vrijeme turističke sezone. S Područnom vatrogasnom zajednicom otoka Krka zaključen je ugovor, između ostalog i za ustrojavanje izviđačko-preventivnih ophodnji, ali i za druge obveze koje proizlaze iz Programa.

IV. VATROGASTVO

Općina Punat je s ostalim jedinicama lokalne samouprave na otoku Krku sklopila posebni sporazum o djelovanju i financiranju vatrogastva na otoku Krku kojim je riješeno angažiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka na području Općine Punat.

Tijekom 2017. godine posebna pažnja posvećivala se preventivnom djelovanju. Pratila se provedba Zakona o zaštiti od požara. Obavljali su se poslovi radi ostvarivanja programa aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u provedbi posebnih mjera zaštite od požara.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Krk, izdvojeno odjeljenje Punat je tijekom 2017. godine sudjelovalo u akcijama u suradnji s Općinom Punat i Turističkom zajednicom Općine Punat. Redovito se obavljaju vježbe protupožarnog minimuma.

V.SLUŽBE I PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

Općina Punat nije još donijela Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Punat. Do donošenja navedene Odluke, primjenjuje se Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje Općine Punat (Službene novine Primorsko goranske županije broj 5/16). Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Punat i stavljanje van snage spomenute Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje Općine Punat planira se u prvoj polovici 2018. godine.

Lučka kapetanija Rijeka- Ispostava Punat

Tijekom promatranog razdoblja Ispostava Lučke kapetanije bila je u stalnom kontaktu sa svim službama zaštite i spašavanja (vatrogascima, policijom, hitnom medicinskom pomoći i ostalim subjektima zaštite i spašavanja).

Dom zdravlja Primorsko-goranske županije i Hitna medicinska pomoć

Na području Općine Punat djeluje jedna ugovorna ordinacije opće medicine koja pruža primarnu zdravstvenu zaštitu stanovnicima. Tijekom turističke sezone djelovala je turistička ambulanta temeljem ugovora između Općine Punat i Doma zdravlja.

Općina Punat zaključila je ugovor s Domom zdravlja Primorsko-goranske županije o obavljanju poslova organiziranja pružanja hitne medicinske pomoći stanovnicima kroz timove hitne medicinske pomoći što je iznad standarda utvrđenog zakonom.

Hrvatski crveni križ

Hrvatski Crveni križ je humanitarna organizacija koja preko Gradskog društva Crvenog križa Krk aktivno djeluje na području cijelog otoka pa tako i Općine Punat. Tijekom godine na razini otoka Krka organizirano je dobrovoljno darivanje krvi, organizirani su tečajevi pružanja prve pomoći. Također je HCK sudjelovao u organiziranju tečajeva osposobljavanja spasioca na vodi.

Nastavni zavod za javno zdravstvo ili druga ovlaštena organizacija

Nastavni zavod za javno zdravstvo obavljao je poslove nadzora nad provođenjem mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. Nastavni zavod obavljao je i ispitivanje kakvoće mora na plažama u Puntu kojima je dodijeljena plava zastava.

Zdravstvena ispravnost vode za piće prati se putem posebnih programa nadzora Sanitarne inspekcije. Društvo Ponikve voda d.o.o. također prati ispravnost vode za piće koju isporučuju.

Veterinarska služba

Veterinarska stanica Rijeka obavlja poslove skloništa za životinje te sakupljanje i zbrinjavanje lešina životinja i ostalih nusproizvoda s javnih površina.

Dezinsekcija, dezinfekcija i deratizacija

Tvrtka Dezinsekcija d.o.o. Rijeka obavljala je poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije temeljem ugovora s Općinom Punat. Ugovor za obavljanje navedenih poslova ističe 31. prosinca 2021. godine.

Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja - Stanici Rijeka Općina Punat doznačila je u 2017. godini sredstva iz proračuna temeljem posebnog programa. Srećom, na području Općine Punat nije bilo potrebe za njihovim angažmanom.

VI. OSTALO

Općina Punat zajedno s ostalim jedinicama lokalne samouprave, a u suradnji s Policijskom postajom Krk financirala je smještaj i prehranu policajaca tijekom turističke sezone.

Članak 2.

Ova Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Punat za 2017. godinu objaviti će se u Službenim novinama Primorsko goranske županije.

KLASA:021-05/17-01/11

URBROJ:2142-02-01-17-31

U Puntu, 20. prosinca 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr