SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 38. Četvrtak, 21. prosinca 2017.
OPĆINA PUNAT

82.

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Punat na 8. sjednici održanoj 20. prosinca 2017. godine donosi

POSLOVNIČKU ODLUKU
o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Općinskog
vijeća Općine Punat

Članak 1.

U Poslovniku o radu Općinskog vijeća Općine Punat (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 25/09, 13/13 i 16/17) članak 23. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Odbor za gospodarstvo i poduzetništvo ima predsjednika i najviše do 6 članova.«

Članak 2.

Ova Poslovnička odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/17-01/11

URBROJ:2142-02-01-17-30

U Puntu, 20. prosinca 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr