SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 38. Četvrtak, 21. prosinca 2017.
OPĆINA PUNAT

66.

Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« 157/13,152/14,99/15 i 16/17), članka 9. stavka 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 150/08,71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11,12/12, 35/ 12,70/12,144/12, 82/13, 159/13, 22/14,154/14 i 70/16), članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,137/15) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Punat na 8. sjednici održanoj 20. prosinca 2017. godine donosi

1. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu na
području Općine Punat u 2017. godini

Članak 1.

U Programu javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu na području Općine Punat u 2017. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/16) u članku 1. točki 1. »Pomoć obiteljima i kućanstvima«, umjesto iznosa »230.000,00« treba biti iznos »240.000,00«

Dodaje se alineja 2. »Pomoć obiteljima i kućanstvima - ogrijev u iznosu od 1.900,00 kn«.

Članak 2.

U točki 2., alinejinaknade za novorođenčad, umjesto iznosa: »100.000,00 kn« treba biti iznos: »80.000,00 kn«.

Članak 3.

U točki 4. alineji Blagdanski paketi kućanstvima, umjesto iznosa: »10.000,00 kn« treba biti iznos: »12.400,00 kn«.

Članak 4.

U točki 5., alineji Sufinanciranje hitne medicinske pomoći, umjesto iznosa: »12.000,00 kn« treba biti iznos: »11.649,00 kn«.

Članak 5.

U točki 8., alineji 4. Tečaj za trudnice, umjesto iznosa: »2.000,00 kn« treba biti iznos: »1.818,00 kn«.

U točki 8., alineji 5. Kapitalna pomoć, umjesto iznosa: »35.000,00 kn« treba biti iznos: »20.358,00 kn«.

Članak 6.

Ove 1. Izmjene i dopune Programa javnih potreba stupaju na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

KLASA:021-05/17-01/11

URBROJ:2142-02-01-17-9

U Puntu, 20. prosinca 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr.med.,v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr