SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 38. Četvrtak, 21. prosinca 2017.
GRAD MALI LOŠINJ

88.

Na temelju članka 19. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), članka 24. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine«, broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/ 10, 102/11, 83/12 i 10/17) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ«, broj 26/09, 32/ 09, 10/13 i 24/17), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici od 15. prosinca 2017.godine,donosi slijedeću

O D L U K U
o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra
- uređenje postojeće šetnice u uvali Čikat

Članak 1.

Za č.zem 13337/4 k.o. Mali Lošinj, koja se nalazi u zoni zahvata, a čini pojas pomorskog dobra, te čiji nastavak čini č.zem 13337/5 k.o. Mali Lošinj upisana kao javno dobro - putevi Grad Mali Lošinj, daje se koncesija trgovačkom društvu Jadranka Hoteli d.o.o., za posebnu upotrebu pomorskog dobra - uređenje postojeće šetnice u uvali Čikat.

Članak 2.

Ugovor o koncesiji sklopit će se nakon stupanja na snagu ove Odluke, a isti će se raskinuti po završetku radova na uređenju postojeće šetnice u uvali Čikat, i predaji u vlasništvo Davatelju koncesije.

Članak 3.

Ovlaštenik koncesije se obvezuje da će pomorsko dobro koje ovom Odlukom dobiva na posebnu upotrebu, koristiti isključivo u svrhu uređenja postojeće šetnice.

Ovlaštenik koncesije dužan je koristiti pomorsko dobro iz članka 1. ove Odluke sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama, te drugim zakonima i podzakonskim aktima iz područja sigurnosti plovidbe, zaštite okoliša, prostornog uređenja i gradnje, i to na način koji će osigurati zaštitu okoliša i prirode.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

Klasa: 934-01/17-01/10

Urbroj: 2213/01-01-17-7

Mali Lošinj, 15. prosinca 2017.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Elvis Živković, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr