SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 38. Četvrtak, 21. prosinca 2017.
GRAD MALI LOŠINJ

87.

Na temelju članka 19. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), članka 24. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine«, broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/ 10, 102/11, 83/12 i 10/17) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ«, broj 26/09, 32/ 09, 10/13 i 24/17), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici od 15. prosinca 2017. godine, donosi slijedeću

O D L U K U
o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog
dobra - izgradnja građevine uređene plaže
Kadin u Malom Lošinju.

Članak 1.

Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) daje koncesiju za posebnu upotrebu pomorskog dobra Gradu Malom Lošinju (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik koncesije) i to za k.č.br 19/1 i 3620, obje k.o. Mali Lošinj - grad, koje se nalaze u zoni zahvata, a čine pojas pomorskog dobra, u svrhu uređenja plaže, a s ciljem povećanja kapaciteta i zaštite iste.

Članak 2.

Unutar zahvata u prostoru uređuje se prirodna eko plaža - kupalište kroz uređenje obale, pješačke staze, parternih površina, sunčališta i hortikulture, te postavljanja dozvoljenih pratećih sadržaja, a sve u skladu sa Glavnim projektom br: GP-673/2017, Uređenje plaže Kadin (UPL 44), izrađenim po Urbing d.o.o. iz Zagreba.

Članak 3.

Davatelj koncesije daje na upotrebu pomorsko dobro navedeno u članku 1. ove Odluke Ovlašteniku koncesije na vremensko razdoblje od 20 (dvadeset) godina od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Davatelj koncesije utvrđuje da je zahvat iz članka 1. ove Odluke od lokalnog značaja za Grad Mali Lošinj, te Ovlaštenik koncesije nije u obvezi platiti naknadu za koncesiju.

Budući da se radi o istovjetnoj pravnoj osobi Davatelja koncesije i Ovlaštenika koncesije ne sklapa se Ugovor o koncesiji.

Članak 4.

Ovlaštenik koncesije se obvezuje da će pomorsko dobro koje ovom Odlukom dobiva na posebnu upotrebu, koristiti isključivo u svrhu izgradnje građevine uređene plaže.

Ovlaštenik koncesije dužan je koristiti pomorsko dobro iz članka 1. ove Odluke sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama, te drugim zakonima i podzakonskim aktima iz područja sigurnosti plovidbe, zaštite okoliša, prostornog uređenja i gradnje, i to na način koji će osigurati zaštitu okoliša i prirode.

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

Klasa: 934-01/17-01/09

Urbroj: 2213/01-01-17-4

Mali Lošinj, 15. prosinca 2017.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Elvis Živković, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr