SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 38. Četvrtak, 21. prosinca 2017.
GRAD MALI LOŠINJ

85.

Na temelju čl. 35. st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/ 12, 152/14, 81/15) i čl. 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Sl.N. PGŽ« 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-proč. tekst), Gradsko Vijeće Grada Malog Lošinja na svojoj sjednici održanoj dana 15. prosinca 2017. godine,donosi sljedeću

O D L U K U
o isključivanju iz opće uporabe javnog dobra - puta

Članak 1.

Isključuje se iz opće uporabe javnog dobra - puta nekretnina pod oznakom č.zem. 13331/11 k.o. Mali Lošinj, površine 136 m2, budući da predmetna nekretnina u naravi ne predstavlja javno dobro - put, već dio odlagališta komunalnog otpada Kalvarija u Malom Lošinju, te ulazi u postupak sanacije odlagališta temeljem II Izmjene i dopune lokacijske dozvole klasa UP/I-350-05/15-04/1, urbroj 2170/ 1-03-05/1-15-7 od 12.03.2015. god.

Članak 2.

Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Malom Lošinju će na temelju ove Odluke izvršiti brisanje svojstva javnog dobra - puta na č.zem. 13331/11 k.o. Mali Lošinj i izvršiti upis prava vlasništva u korist i na ime Grada Malog Lošinja.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske Županije«.

KLASA: 944-01/16-01/32

Ur.br. 2213/01-01-17-17

Mali Lošinj, 15. prosinca 2017.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik:
Elvis Živković, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr