SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 38. Četvrtak, 21. prosinca 2017.
GRAD MALI LOŠINJ

82.

Na temelju odredbi članka 114b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NNRH, br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15 i 44/17), članka 32. stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine RH«, br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Grada Mali Lošinj (»Službene novine« PGŽ, br. 26/09, 32/09, 10/13 i 24/17), Gradsko vijeće Grada Mali Lošinj, na sjednici održanoj 15. prosinca 2017. godine, donijelo je

PLAN
RASPODJELE SPOMENIČKE RENTE
ZA 2018. GODINU

Članak 1.

Planom raspodjele spomeničke rente Grada Malog Lošinja za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) raspoređuju se sredstva spomeničke rente za programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara na području Grada Malog Lošinja (u daljnjem tekstu: Grad).

Članak 2.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Plan raspodjela spomeničke rente za 2018. godinu objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu 01. siječnja 2018. godine.

KLASA: 400-08/17-01/08

URBROJ: 2213/01-01-17-16

Mali Lošinj, 15. prosinca 2017.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik:
Elvis Živković, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr