SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 38. Četvrtak, 21. prosinca 2017.
GRAD CRES

75.

Na osnovu stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, 36/95, 70/97, 128/99, 57/ 00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/ 09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/ 14 i 36/15) i čl. 33.točka 13. i 14. Zakona o održivom gos podarenju otpadom (»Narodne novine«, br. 94/13, 73/17) Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana 12. prosinca 2017. godine donijelo je

PROGRAM GRADNJE
objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2018. godine

Članak 1.

Ovim Programom obuhvaćeni su radovi na izgradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Cresa u 2018. godini i to izgradnja javnih površina, nerazvrstanih cesta i javne rasvjete te Program gradnje građevina za gospodarenje otpadom.

Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 1. ovog članka, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 2. točke 1. - 3. ovog Programa financirat će se iz slijedećih prihoda:

R.br. Prihod

1. Komunalni doprinos 2.100.000,00

2. Prihodi od nefinancijske imovine 4.475.000,00

3. Opći prihodi 3.000,00

Građenje građevina za gospodarenje otpadom iz članka 2. točke 4.ovog Programa financirat će se iz slijedećih prihoda:

R.br. Prihod Iznos u kn

1.Kapitalne pomoći - Sredstva
povrata poreza 634.000,00

2. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 2.690.000,00

 

Članak 4.

Realizacija programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture teći će u skladu s dinamikom ostvarivanja predviđenih prihoda.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana po objavi u Službenim novinama Primorsko- goranske Županije.

Klasa: 363-02/17 -1/14

Urbr: 2213/02-01-01-17-2

U Cresu,12. prosinca 2017. godine

GRAD CRES GRADSKO VIJEĆE

Potpredsjednik
Patris Salković dipl.ing stroj.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr