SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 38. Četvrtak, 21. prosinca 2017.
GRAD CRES

73.

Na temelju članka 9a. stavke 4. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, br. 47/90., 27/93. i 38/09.) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« br. 29/09.,14/13.), Gradsko vijeće Cresa, na sjednici održanoj dana 12. prosinca 2017. godine donosi

PROGRAM JAVNIH POTREBA
U KULTURI IZ PRORAČUNA GRADA CRESA
ZA 2018. GODINU

Članak 1.

Ovim Programom javnih potreba u kulturi za koje se sredstva predviđaju iz Proračuna Grada Cresa za 2018. godinu (dalje: Program za kulturu) utvrđuju se javne potrebe u kulturnim djelatnostima i manifestacijama u kulturi od interesa za Grad Cres, a osobito:

-djelatnost i poslovi ustanova kulture i udruga u kulturi, kao pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva;

-akcije i manifestacije u kulturi što pridonose razvitku i promicanju kulturnog života i amaterizma u kulturi;

-investicijsko održavanje, adaptacije i prijeko potrebni zahvati na objektima kulture na području Grada Cresa.

Članak 2.

Na temelju odredbi Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Cresa i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, Grad Cres će tijekom 2018. godine objaviti Javni poziv za financiranje javnih potreba Grada Cresa u 2018. godini. Po okončanju postupka Gradonačelnik Grada Cresa donijet će Odluku o dodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog poziva za prioritetno područje kulture.

Odlukom će se utvrditi korisnici financijskih sredstava, te utvrditi namjena i visina novčanih sredstava koja će se isplatiti korisnicima iz Proračuna Grada Cresa za prioritetno područje kultura.

Navedena Odluka kojom će se utvrditi korisnici, namjena i visina sredstava objavit će se na web stranicama Grada Cresa.

Članak 3.

Grad Cres financirat će tijekom 2018. godine sljedeće kulturne manifestacije:

-»Lubeničke glazbene večeri«

-»Teatar na Pjaceti«

-»Creske kulturne večeri«

-Ostale manifestacije na području Grada Cresa u okviru pozicije »Proslave i sponzorstva«:

Članak 4.

U Proračunu Grada Cresa za 2018. godinu predviđaju se sredstva za ostvarivanje godišnjeg programa rada Gradske knjižnice i čitaonice Frane Petrića i Creskog muzeja.

Članak 5.

Raspored sredstava iz ovoga Programa vrši gradonačelnik kao izvršavatelj Proračuna Grada Cresa za 2018. godinu, a Upravni odjel Grada Cresa pratit će namjensko korištenje proračunskih sredstava.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-01/17-1/28

Ur.broj:2213/02-01-01-17-10

GRAD CRES GRADSKO VIJEĆE

Potpredsjednik:
Patris Salković dipl.ing.stroj.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr