SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 37. Subota, 16. prosinca 2017.
GRAD RAB

104.

Na temelju članka 78. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 36/09, 129/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/ 15-ispravak i 123/17) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/ 09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst i 19/15), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 15. prosinca 2017. godine, donijelo je

SREDNJOROČNI (TROGODIŠNJI) PLAN
davanja koncesije za razdoblje od 2018. do 2020. godine

Članak 1.

Utvrđuje se Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesije na području Grada Raba za razdoblje od 2018. do 2020. godine (dalje u tekstu: Plan).

Članak 2.

Grad Rab u razdoblju od 2018. godine do 2020. godine planira dati sljedeću koncesiju:

1.KONCESIJA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE
DJELATNOSTI - DIMNJAČARSKI POSLOVI NA
PODRUČJU GRADA RABA U 2018. GODINI.

-planirani broj koncesija: jedna koncesija tijekom 2018. godine,

-rok na koji se koncesija planira dati: 5 godina,

-vrsta i predmet koncesije: koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti - dimnjačarski poslovi,

-početak koncesije: 2018. godina,

-procijenjena godišnja naknada: 20.000,00 kuna,

-planirani rashodi od koncesije utvrđuju se u visini troškova pripreme i provedbe postupka za davanje koncesije,

-očekivana gospodarska korist od koncesije utvrđuje se u visini razlike ukupnih godišnjih naknada od koncesije i planiranih rashoda od koncesije,

-pravna osnova za davanje koncesije: Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj: 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/ 04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), Zakon o koncesijama (»Narodne novine« broj: 69/17) i Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 35/17).

Članak 3.

Gradsko vijeće Grada Raba tijekom kalendarske godine ovisno o okolnostima može promijeniti ovaj Plan davanja koncesije.

Članak 4.

Plan davanja koncesije dostavlja se ministarstvu nadležnom za financije.

Članak 5.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2018. godine.

KLASA:023-06//17-01/05

URBROJ:2169-01-02/7-17-23

Rab, 15. prosinca 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1039&mjesto=51280&odluka=104
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr