SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 37. Subota, 16. prosinca 2017.
GRAD RAB

99.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak i 123/17), članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/09), te članaka 22., 90. i 92. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/ 13, 31/13-pročišćeni tekst i 19/15), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 15. prosinca 2017. godine, donijelo je

PROGRAM JAVNIH POTREBA
GRADA RABA U KULTURI ZA 2018. GODINU

Članak 1.

Programom javnih potreba Grada Raba u kulturi (u daljnjem tekstu: Program), utvrđuju se djelatnosti, poslovi, aktivnosti i manifestacije u kulturi od značaja za Grad Rab, kao i za njegovu promociju na svim razinama međužupanijske i međunarodne suradnje.

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljenje potreba u slijedećim područjima kulturnih djelatnosti:

-djelovanje ustanova u kulturi,

-djelovanje udruga u kulturi,

-manifestacija u kulturi,

-glazbene i glazbeno- scenske djelatnosti,

-izložbene djelatnosti likovne umjetnosti,

-amaterskog stvaralaštva u glazbi, folkloru, likovnoj umjetnosti i literarnom stvaralaštvu,

-knjižničnoj djelatnosti,

-kulturno-animacijskih aktivnosti,

-zaštite spomenika kulture,

-uređenje i održavanje kulturnih objekata.

Članak 2.

Za provođenje Programa osigurana su sredstva u Konsolidiranom proračuna Grada Raba za 2018. godinu, (u daljnjem tekstu: Proračun) u ukupnom iznosu od 6.926.600,00 kn i to za:

1.Programe ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad Rab:

1.1. Pučko otvoreno učilište u iznosu od 5.646.500,00 kn,

1.2. Gradsku knjižnicu Rab u iznosu od 483.000,00 kn,

2.Program aktivnosti Udruga, maifestacija i donacija u kulturi u iznosu od 272.100,00 kn,

3.Program uređenja i održavanja kulturnih objekata u iznosu od 525.000,00 kn.

Članak 3.

Raspored sredstava iz Programa vrši gradonačelnik kao izvršitelj Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2018. godinu, a Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti prati namjensko korištenje proračunskih sredstava.

Sa korisnicima pod točkom 2. iz članka 2. sklopit će se Ugovor o financiranju programa iz proračuna za 2018. godinu i to sa svakim korisnikom zasebno.

Članak 4.

O izvršavanju Programa i utrošku odobrenih sredstava za programe, korisnici pod točkom 1. iz članka 2. podnose nadležnom Upravnom odjelu godišnji izvještaj o poslovanju za 2018. godinu (ostvarenje financijskog plana i izvješće o radu), najmanje jednom godišnje, a na zahtjev Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti i češće.

Korisnici pod točkom 2. iz članka 2. podnose Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti godišnji izvještaj o izvršenju programa i utrošku odobrenih sredstava za 2018. godinu do 1. ožujka 2019. godine.

Članak 5.

Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti prati namjensko korištenje sredstava iz članka 2. ovog programa i podnosi izvješće o ostavrivanju programa gradonačelniku Grada Raba.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuju se od 1. siječnja 2018. godine.

KLASA: 023-06/17-01/05

URBROJ: 2169-01-02/7-17-11

Rab, 15. prosinca 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

PREDSJEDNIK
Željko Peran, mag. ing. agr.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1039&mjesto=51280&odluka=99
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr