SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 36. Petak, 8. prosinca 2017.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

56.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 81/15) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 26/09, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 1. prosinca 2017. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o davanju na privremeno ili povremeno korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica

Članak 1.

U Odluci o davanju na privremeno ili povremeno korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Općine Malinska- Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 32/17) (U daljnjem tekstu: Odluka) u članku 4. stavak 2. iza alineje 3. dodaje se nova alineja 4. koja glasi:

»- aktivnosti javnih institucija i drugih javnih službi.«

Članak 2.

U članku 8. stavak 1. ove Odluke mijenja se alineja 6. i glasi:

»- odredbu tko snosi troškove režija (električna energija, voda.....)«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2018. godine.

KLASA: 021-05/17-02/1

URBROJ: 2142/05-01-17-19

Malinska, 1. prosinca 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica
Mirjana Maršić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1038&mjesto=51511&odluka=56
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr