SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 33. Ponedjeljak, 13. studenog 2017.
OPĆINA ČAVLE

64.

Na temelju članka 19. Statuta Općine Čavle (Službene novine Primorsko-goranske županije 20/14, 26/14 i 27/15), a u svezi s člankom 113. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, br. 153/13 i 65/17) Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 25.listopada 2017. godine objavljuje

Pročišćeni tekst Odredbi za provođenje
Detaljnog plana uređenja DPU 4 - Groblja
Cernik (G1)

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Objavljuje se Pročišćeni tekst Odredbi za provođenje Detaljnog plana uređenja DPU 4 - Groblja Cernik (G1).

Članak 2.

Pročišćeni tekst Odredbi za provođenje Detaljnog plana uređenja DPU 4 - Groblja Cernik (G1) obuhvaća Odredbe za provođenje iz Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja 4 - Groblja Cernik (G1)(Službene novine Primorsko- goranske županije 39/12.) i Odredbe za provođenje iz Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja DPU 4 - Groblja Cernik (G1) (Službene novine Primorsko-goranske županije 31/17.). U navedenim Odlukama o donošenju je naznačeno vrijeme njihovog stupanja na snagu.

Članak 3.

Pročišćeni grafički dio Detaljnog plana uređenja DPU 4 - Groblja Cernik (G1) istovjetan je grafičkom dijelu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja DPU 4 - Groblja Cernik (G1) (Službene novine Primorsko-goranske županije 31/17.), koji je sastavni dio elaborata Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja DPU 4 - Groblja Cernik (G1).

Članak 4.

Grafički dio Plana sastoji se od kartografskih prikaza:

0. OBUHVAT PLANA 1:500

1. DETALJNA NAMJENA POVRŠINA 1:500

2. PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA
I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA
MREŽA

2.1. PROMET 1:500

2.2. TELEKOMUNIKACIJE I
ENERGETSKI SUSTAV 1:500

2.3. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV 1:500

3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA
I ZAŠTITE POVRŠINA-Područja
posebnih ograničenja u korištenju 1:500

4. UVJETI GRADNJE

4.1. UVJETI GRADNJE 1:500

4.2. GROBNA POLJA H, I, J, K 1:200

4.3. GROBNA POLJA L, M, N, O 1:200

4.4. GROBNA MJESTA 1:100 (1:50)

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. UVJETI ODREĐIVANJA NAMJENE POVRŠINA

Članak 5.

Površine unutar Detaljnog plana uređenja (u daljnjem tekstu: Plan) razgraničene su prema namjeni na kartografskim prikazima br. 1 - Detaljna namjena površina u mj. 1:500 i na kartografskim prikazima 4.3. - 4.5. Uvjeti gradnje - grobna polja u mj. 1:200.

Planirane su slijedeće osnovne grupe namjene površina:

1.Grobna mjesta (grobovi, grobnice i kolumbarijske niše u zidu)

2. Građevine i pripadajući prostori i groblja

3. Zelene - parkovne površine

4.Trgovi i odmorišta, te prostori za česme, koševe i kontejnere za otpad

5. Infrastrukturne površine

2.DETALJNI UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I GRADNJE GRAĐEVINSKIH ČESTICA I GRAĐEVINA

Članak 6.

Neto dimenzije jednostrukog grobnog mjesta (3 ukopna mjesta) iznosi (90 do 120) x 230 x (180 do 250); (širina x dužina x visina), dvostrukog grobnog mjesta (6 ukopnih mjesta) iznosi (150 do 190) x 230 x (180 do 250). Neto dimenzija grobnice (2 ukopna mjesta) iznosi 125 x 275 x 205cm (širina x dužina x visina).

Grobnice se izvode na točno predviđenim dijelovima groblja opremljenima svom potrebnom infrastrukturom, te označenima u kartografskim prikazima.

Grobnice moraju biti izvedene od vodonepropusnog betona.

Grobnice mogu biti i drugačijih dimenzija i načina izvedbe uz obvezu da se izradi poseban projekt za iste, te da se ne narušava planska koncepcija grobnog reda.

Jednostruki grobovi ne mogu se spajati u dvostruke.

Grobnice se ne mogu prenamjenjivati u grobove.

Dvostruki grobovi mogu se spajati u trostruke uz obavezu da se izradi poseban projekt za iste.

Grobnice mogu biti i drugačijih dimenzija i načina izvedbe uz obvezu da se izradi poseban projekt za iste.

Članak 7.

Kolumbarijske niše (kazete za urne) izvode se u zidu na za to predviđena mjesta. Neto dimenzija niše za jednu urnu (širina x dužina x visina) iznosi 50 x 30 x 50 cm.

Članak 8.

Predviđena je zajednička grobnica (kosturnica) za potrebe smještaja posmrtnih ostataka iz grobova koji se prekapaju sukladno važećim propisima.

Veličina kosturnice je približno 4x5 m,.

Članak 9.

Grobovi se postavljaju u grobne redove. Grobna polja se sastoje od grobnih redova i međurazmaka koji služi za prilaznu stazu širine 1.6 m i sadnju živice.

Grobna polja su odijeljena glavnim stazama minimalne širine 3 m.

Staze moraju biti od tvrdog materijala, bez prepreka u kretanju, ne većeg poprečnog nagiba od 1%.

Članak 10.

Građevine i pripadajući prostori groblja su:

-oproštajno-ceremonijalni sklop s otvorenim i zatvorenim oproštajnim prostorom

-centralni križ,

-službeno-pogonski dio za prijem i obradu pokojnika,

-servisne funkcije za održavanje i upravljanje grobljem.

Navedene građevine mogu se graditi na za to određenoj površini. Etažnost građevine E=prizemlje.

Članak 11.

Moguća je dogradnja postojeće građevine mrtvačnice unutar gradivog dijela čestice označenog na kartografskim prikazima.

Građevina mrtvačnice može sadržavati odarnice, pomoćne prostorije spremišta alata i strojeva, servisne prostorije, prostorije su namijenjene za prostor za svećenika, za spremanje vijenaca i cvijeća, te sanitarije za posjetitelje.

Članak 12.

Na groblju je predviđen prostor za odlaganje otpada u kontejnere - posebno za organski otpad (cvijeće, zelenilo i slično), a posebno za kruti otpad (plastika, keramika i slično).

Unutar grobnog polja treba postaviti košare za otpad, tako da pokrivaju grobna mjesta u radijusu do 50 m.

Članak 13.

Groblje mora biti ograđeno, a po potrebi i čuvano.

Ograda se treba izvesti s podnožjem od kamena. Gornji dio može se izvesti transparentan ili kao živica.

Rubno uz zonu groblja mora se osigurati pojas zaštitnog zelenila autohtonih zimzelenih vrsta koje ne onečišćuju grobove.

Na ulazu za posjetitelje mora biti postavljena tabla s planom groblja.

Članak 14.

Veličina planiranih građevnih čestica te namjena građevina dane su u sljedećoj tablici:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

3.NAČIN OPREMANJA ZEMLJIŠTA PROMETNOM, KOMUNALNOM I TELEKOMUNIKACIJSKOM MREŽOM

Članak 15.

Prometna infrastruktura prikazana je na kartografskom prikazu br. 2.1. - Promet, a komunalna i telekomunikacijska infrastruktura prikazana je na kartografskom prikazu br. 2.2. - Komunalna infrastruktura.

Promet

Članak 16.

Prometna mreža postavljena je tako da prostori groblja budu dostupni vozilima, opskrbnim i servisnim vozilima, te pješacima.

Unutar obuhvata Plana predviđene su i 2 parkirne površine sa ukupno 14 parkirnih mjesta, koje se koriste isključivo za servisne potrebe groblja.

Oproštajni trg nalazi se unutar postojećeg dijela groblja. Od oproštajnog trga do završetka groblja vodi glavna grobna aleja širine 4 m. Grobna polja su odvojena glavnim stazama širine 3m. Duž grobnih redova izvode se staze širine 1.6 m. Glavna grobna aleja i staze moraju biti od tvrdog materijala, bez prepreka u kretanju, ne većeg poprečnog nagiba od 1%.

Telekomunikacijska mreža

Članak 17.

Telekomunikacijski kabeli predviđeni su za priključenje zgrade mrtvačnice na telefonsku mrežu u podzemnoj izvedbi polaganjem dvije PEHD cijevi od zgrade do zadnje točke u postojećoj mreži u naselju.

Unutar obuhvata Plana u sklopu centralnog objekta moguća je izvedba javne telefonske govornice.

Nije dozvoljena postava baznih radijskih stanica za pružanje telekomunikacijskih usluga putem elektromagnetskih valova.

Vodoopskrba

Članak 18.

Priključak groblja planira se na vodovodnu mrežu naselja Čavle.

Priključci na cjevovod javnog vodovoda predviđaju se za sljedeće namjene:

-objekt mrtvačnice

-razvod unutar grobnih polja

-zaštitu od požara.

Izljevna mjesta postavljaju se tako da pokrivaju radijus od 100 m.

Protupožarna zaštita dijela groblja riješena je preko nadzemnog hidranta, čime je taj dio pokriven sustavom protupožarne zaštite.

Uz pretpostavku istovremenog rada izljevnih mjesta i sanitarnog čvora predviđa se potrebna količina vode od najviše q=3 l/sek, a cjevovod na kojem se nalaze hidranti određen je potrebnom količinom vode za gašenje požara.

Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

Članak 19.

Sustav odvodnje kanalizacije unutar Plana rješava se kao razdjelni sa priključkom sanitarno otpadnih voda na sustav javne odvodnje. Približan položaj spoja na sustav javne odvodnje ucrtan je na kartografskom prikazu 2.3. Vodnogospodarski sustav u mjerilu 1:500.

Odvodnja otpadnih voda treba biti u skladu s odredbama Odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Rijeka (Sl.N. Primorsko-goranske županije broj: 16/13.).

Drenaža grobnica, kao i odvodnja sa izljevnih mjesta u grobnim poljima vršiti će se posebnim sistemom drenažnih cijevi u recipijent (upojni bunar). Drenažna kanalizacija polaže se u pješačkim stazama i obuhvaća nizove grobova u grobnim poljima. Drenaža se može izvoditi i u redovima koji nisu predviđeni ovim Planom ukoliko se za to ukaže potreba, te se moraju vezati na cjeloviti sustav.

Plinoopskrba

Članak 20.

Ukoliko se za potrebe mrtvačnice ukaže potreba za zemnim plinom postoji mogućnost produženja postojeće plinske mreže. Novoplanirani plinovod potrebno je izvesti od polietilenskih cijevi i fitinga PE 125 ili PE 100 klase SDR 11 ili SDR 17. Pri određivanju trasa plinovoda moraju se poštivati minimalne sigurnosne udaljenosti od postojećih ili planiranih instalacija i građevina:

-minimalni svijetli razmak između plinske cijevi i ostalih građevina komunalne

infrastrukture je 0,5 metara,

-vertikalni razmak s ostalim instalacijama kod križanja određen je s 0.2 metra, uz obvezu zaštite polucijevi na plinovodu.

Elektroopskrba i javna rasvjeta

Članak 21.

Područje obuhvata Plana priključuje se NN mrežom na postojeći energetski sustav naselja Čavle .

Priključenje zgrade mrtvačnice na mrežu niskog napona izvesti će se podzemnim 0.4 kV kabelom.

Javna rasvjeta predviđena je na oproštajnom trgu, na točno određenim mjestima, po glavnim obodnim pristupnim putevima te uz servisnu cestu uz pažljiv odabir rasvjetnih tijela.

4.UVJETI UREĐENJA I OPREME JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Članak 22.

Unutar obuhvata Plana predviđena je sadnja niskog i visokog zelenila.

Predviđene zelene, odnosno parkovne površine možemo podijeliti u:

-manje parkovne površine uz ulaz u groblje te između oproštajnog trga i grobnih polja,

-obodno zaštitno zelenilo unutar ograde

-zelenilo unutar grobnih polja koje čine živice oko svakog grobnog reda, te manje zelene površine koje odvajaju grupe različitih grobova odnosno grobnica u grobnim poljima.

Ozelenjavanje groblja predviđeno je autohtonim biljnim vrstama, pri čemu su u unutrašnjem dijelu groblja primijenjene zimzelene biljne vrste koje ne onečišćuju grobove.

Kod izrade Projekta sadnje treba primjenjivati autohtono zelenilo kao što su hrast, lipa, kesten itd.

Potrebno je sačuvati postojeće stablašice, kao i konfiguraciju terena na poljima K i J, te polja hortikulturno urediti u skladu s ambijentom. Potrebno je hortikulturno urediti i ozeleniti polje O.

5.MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH, KULTURNO- POVJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Članak 23.

Prema dostupnim podacima na prostoru obuhvata plana ne nalaze se registrirana prirodna i kulturna dobra.

Ukoliko se pri izvođenju građevinskih ili drugih radova, na području obuhvata Plana, naiđe na arheološke nalaze, izvođač radova i investitor dužni su postupati sukladno važećem Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, odnosno prekinuti radove i o nalazu bez odgađanja obavijestiti nadležni Konzervatorski odjel.

6. MJERE PROVEDBE PLANA

Članak 24.

Provedba ovog plana treba obuhvatiti sve aktivnosti koje omogućavaju njegovu provedbu i implementaciju na način da se postignu uvjetovane kvalitete funkcionalne organizacije i oblikovanja prostora, te tražena razina zaštite okoliša.

Parcelacija zemljišta se provodi na osnovu plana parcelacije prikazanog na grafičkom prilogu 4.1. Uvjeti gradnje u mjerilu 1:500

7.MJERE SPREČAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ

Čuvanje i poboljšanje kvalitete tla

Članak 25.

Na prostoru obuhvata Plana postupanje s otpadom treba biti u skladu s odredbama važećeg zakona.

Prostori za odlaganje otpada unutar pojedine faze opremanja groblja moraju biti postavljeni na za to odgovarajuće dostupno i zaštićeno mjesto.

Članak 26.

Zbrinjavanje komunalnog otpada treba organizirati odvozom koji će se vršiti prema komunalnom redu nadležnog komunalnog poduzeća.

Građevni otpad, odnosno višak zemlje koji će nastati kod gradnje na prostoru obuhvata plana ne smije se odlagati na groblju kao niti na okolnom zemljištu, već se mora odvoziti u skladu s odredbama Zakona o otpadu na za to predviđen deponij. Tijelo nadležno za upravljanje grobljem može odrediti mjesto za privremenu deponij viška iskopane zemlje s kojega će se vršiti postepeno dodavanje zemlje na grobove koji su bez završenog grobnog uređaja.

Čuvanje i poboljšanje kvalitete voda

Članak 27.

Lokacija groblja Cernik nalazi se na području III. zone sanitarne zaštite, prema odredbama Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće u slivu izvora u gradu Rijeci i slivu izvora u Bakarskom zaljevu (S1.N. broj: 35/12 i 31/13.). Za sve postojeće i planirane zahvate (djelatnosti) unutar zona sanitarne zaštite izvorišta moraju se primijeniti odredbe Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 66/11 i 47/13).

Na lokaciji groblja Cernik nema registriranih ni stalnih ni povremenih vodotoka.

Odvodnja otpadnih voda treba biti u skladu s odredbama Odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Rijeka (Sl.N. Primorsko-goranske županije broj: 16/13.).

Zaštitu podzemnih voda od zagađenja vršiti na način da se izrade sustavi odvodnje otpadnih voda od vodonepropusnih elemenata, oborinske vode s prometnih površina odvoditi putem slivnika s taložnicama u zacijevljeni površinski kanal.

Mjere zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti

Mjere zaštite od požara

Članak 28.

Prilikom projektiranja potrebno je pridržavati se slijedećih mjera zaštite od požara:

-kod projektiranja građevina, radi veće uniformiranosti u odabiru mjera zaštite od požara, prilikom procjene ugroženosti od požara, u prikazu mjera zaštite od požara kao sastavnom dijelu projektne dokumentacije potrebno je primjenjivati numeričku metodu TVRB 100 ili neku drugu opće priznatu metodu.

-dosljedno se pridržavati važeće zakonske regulative i pravila tehničke prakse iz područja zaštite od požara i prijedloga tehničkih i organizacijskih mjera iz Procjene ugroženosti od požara Općine Čavle.

-kod projektiranja novih prometnica i mjesnih ulica ili rekonstrukcije postojećih, obavezno je planiranje vatrogasnih pristupa koji imaju propisanu širinu, nagibe, okretišta, nosivosti i radijuse zaokretanja, a sve u skladu sa Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe (»N.N.«, br. 35/94, 55/94 i 142/03).

-prilikom gradnje i rekonstrukcije vodoopskrbnih sustava obvezno je planiranje izgradnje hidrantske mreže sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara (»N.N.«, br. 8/06).

-za gradnju građevina i postrojenja za skladištenje i promet zapaljivih tekućina i/ili plinova, moraju se poštivati odredbe čl. 11. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (»N.N.«, br. 108/95 i 56/10).

-temeljem cl. 28. st. 2. Zakona o zaštiti od požara (»N.N.«, br. 92/10) izraditi elaborat zaštite od požara za složenije građevine (građevine skupine 2).

Mjere zaštite od potresa

Članak 29.

Prostor obuhvata plana prema seizmičkim kartama nalazi se u zoni VIIÊ seizmičnosti (po MCS).

Unutar obuhvata Plana ne postoji krupna infrastruktura ugrožena potresom.

Izgradnja građevina treba se graditi u skladu sa zakonskom regulativom za protupotresnu izgradnju.

Mjere zaštite od poplava

Članak 30.

Unutar obuhvata Plana ne postoje zone plavljenja, pa tako nema potrebe za definiranjem dodatnih urbanističkih mjera zaštite niti infrastrukture koja je ugrožena poplavama.

Mjere koje omogućavaju zaštitu od ekstremnih vremenskih uvjeta i erozije tla, klizišta

Članak 31.

Unutar obuhvata Plana ne postoje klizišta i mjesta velikih erozija tla, pa tako ne postoje niti ugrožene zone za koje je potrebno definirati restriktivne mjere gradnje, obvezu geološkog ispitivanja tla i sl., niti infrastruktura koja bi bila ugrožena djelovanjem istih.

Mjere koje omogućavaju učinkovitije provođenje mjera civilne zaštite

Članak 32.

Obzirom na povremena okupljanja većeg broja ljudi planirana je lokacija za instaliranje sirene za uzbunjivanje stanovništva u sklopu oproštajno - ceremonijalne građevine.

Na kartografskom prikazu 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina, Područja posebnih ograničenja u korištenju, MJ 1:500 prikazani su glavni putovi evakuacije (za posjetioce groblja) u izvanrednim uvjetima i rezervna ukopna površina za potrebe ukopa u slučaju velikih nesreća ili katastrofa, koje bi za posljedicu imale veliki broj gubitka ljudskih života.

Mjere sklanjanja stanovništva

Članak 33.

Mjere sklanjanja ljudi (posjetioci groblja) provode se na način da se ljudi iz ugroženih područja izmještaju u za to podesne prostore.

Detaljan način provođenja mjera sklanjanja bit će definiran u Planu zaštite i spašavanja Općine Čavle.

Unutar obuhvata Plana ne planira se gradnja podzemnih, javnih, komunalnih i sličnih građevina, niti ima građevina od važnosti za RH, a koje bi se mogle brzo prilagoditi za potrebe sklanjanja ljudi.

Mogući izvori tehničko-tehnoloških katastrofa i većih nesreća u gospodarstvu i prometu

Članak 34.

Unutar obuhvata Plana nema gospodarskih objekata, pa tako nema niti mogućih izvora tehničko-tehnološke nesreće u istima.

Unutar obuhvata Plana ne planira se smještaj opasnih tvari, pa tako nema niti opasnosti od istjecanja istih.

Unutar obuhvata Plana ne postoji prometna infrastruktura kojom je dozvoljen promet opasnim tvarima.

Unutar obuhvata Plana ne postoji krupna infrastruktura ugrožena tehničko-tehnološke nesrećama.

Unutar obuhvata Plana ne postoje ugrožene zone za koje je potrebno definirati urbanističke mjere zaštite.

Mjere zaštite okoliša tijekom izvođenja i korištenja

Članak 35.

Privremeno opterećenje pristupnih prometnica i samog groblja potrebnom mehanizacijom i transportnim sredstvima (kamion), te povećanje razine buke i povremeno povećanje onečišćenja zraka (ispušni plinovi), koje se očekuje tijekom izvođenja radova smatrat će se privremenim i povremenim utjecajima.

Članak 36.

Tijekom izvođenja radova potrebno je:

-koristiti ispravnu mehanizaciju i koristiti je strogo u funkciji samih radova pazeći da se ne oštete postojeće grobne površine i postojeća stabla,

-redovito održavati postojeće grobne prometnice tj. omogućiti normalno funkcioniranje postojećeg groblja i lokalnog prometa duž rubne prometnice,

-sav višak iskopane zemlje potrebno je odmah odvesti izvan površine groblja na za to predviđeno mjesto,

-sve radove izvoditi tijekom dana.

Članak 37.

Tijekom korištenja groblja potrebno je:

-kod iskopa novih grobnih mjesta paziti da se ne oštećuju postojeća grobna mjesta, grobne staze i grobni uređaji,

-redovito odvoziti prikupljeni grobni otpad,

-održavati postojeće putove i pješačke staze,

-redovito održavati sve zelene površine i po potrebi obnavljati ih novim materijalom,

-izvesti sustav za prikupljanje i kontrolirano odvođenje površinskih voda.

-redovito kontrolirati sustav odvodnje površinskih voda i po potrebi sanirati neispravne

dijelove sustava.

Unutar groblja je predviđena rezervna ukopna površina u jugoistočnom dijelu obuhvata neposredno uz prostor kosturnice, koja bi se koristila za potrebe ukopa u slučaju velikih nesreća ili katastrofa koje bi za posljedicu imale veliki broj gubitka ljudskih života.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.

Ovaj pročišćeni tekst objavit će se u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije.

KLASA: 021-05/17-01/14

URBROJ: 2170-03-17-01-3

OPĆINSKO VIJEĆEOPĆINE ČAVLE:

Predsjednik
Norbert Mavrinac, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr