SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 36. Petak, 8. prosinca 2017.
OPĆINA ČAVLE

72.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članka 19. Statuta Općine Čavle (Službene novine PGŽ br. 20/14, 26/14 i 27/15), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj dana 6.prosinca 2017. godine, donijelo je slijedeću

ODLUKU
O PRAVU NA NOVČANU NAKNADU
ZA NOVOROĐENU DJECU NA PODRUČJU
OPĆINE ČAVLE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se pravo na isplatu jednokratne naknade u novcu za novorođenu djecu, ukoliko je dijete kontinuirano od rođenja prijavljeno na području Općine Čavle te čiji roditelji/samohrani roditelj odnosno posvojitelj, odnosno skrbnik (podnositelji zahtjeva) su hrvatski državljani i strani državljani s privremenim ili stalnim boravkom u Općini Čavle i imaju prebivalište na području Općine Čavle, najmanje 6 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za novorođenu djecu na području Općine Čavle.

Iznimno od prethodnog stavka, ako samo jedan roditelj ima prebivalište na području Općine Čavle, ostvareno pravo sufinancirati će se u visini od 50%.

Članak 2.

Jednokratna novčana pomoć odobrava se za novorođeno dijete i to;

-za 1. i 2. dijete u visini od 2.000 kn,

-za svako sljedeće dijete u visini od 5.000 kn.

Visina novčane naknade iz članka 1. stavka 2. Ove Odluke iznosi 1.000,00 kn za 1.i 2 dijete, odnosno 2.500,00 kn za svako slijedeće dijete.

Sredstva za naknadu za novorođenu djecu na području Općine Čavle, osiguravaju se u Proračunu Općine Čavle.

Članak 3.

Pravo na isplatu jednokratne novčane naknade iz članka 1. ove Odluke, podnositelj zahtjeva će ostvariti temeljem pisanog Zahtjeva, koje podnosi Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu i upravu, najkasnije u roku od dvanaest (12) mjeseci od dana rođenja djeteta, kojem je potrebno priložiti:

-Izvadak iz matice rođenih za dijete (izvornik na uvid i preslika);

-Uvjerenje MUP-a o prebivalištu za dijete (izvornik na uvid i preslika);

-Uvjerenje MUP-a o prebivalištu roditelja, odnosno posvojitelja, odnosno skrbnika (izvornik na uvid i preslika);

-osobnu iskaznicu podnositelja zahtjeva (izvornik na uvid i presliku);

-broj tekućeg računa ili štedne knjižice podnositelja zahtjeva.

Članak 4.

Podnositelju zahtjeva koji ispunjava u cijelosti uvjete iz članka 3. ove Odluke, utvrđuje se pravo na isplatu novčane naknade za novorođeno dijete iz članka 2. ove Odluke, na osnovi izdanog Rješenja o pravu na novčanu naknadu.

Isti iznos doznačit će se na tekući račun banke ili štedne knjižice podnositelja Zahtjeva, u roku od 30 dana, od dana izdavanja Rješenja.

Članak 5.

Za djecu rođenu prije stupanja na snagu ove Odluke primjenjuju se odredbe Odluke o pravu na novčanu naknadu za novorođenu djecu Općine Čavle (SN PGŽ 10/12), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o pravu na novčanu naknadu za novorođenu djecu Općine Čavle (SN PGŽ 26/15) i Odluka o II. izmjeni i dopuni Odluke o pravu na novčanu naknadu za novorođenu djecu Općine Čavle (SN PGŽ 30/2015).

Ova Odluka objaviti će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu 1. siječnja 2018.g.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o pravu na novčanu naknadu za novorođenu djecu Općine Čavle (SN PGŽ 10/12), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o pravu na novčanu naknadu za novorođenu djecu Općine Čavle (SN PGŽ 26/15) i Odluka o II. izmjeni i dopuni Odluke o pravu na novčanu naknadu za novorođenu djecu Općine Čavle (SN PGŽ 30/2015).

KLASA:021-05/17-01/15

URBROJ:2170-03-17-01-14

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1038&mjesto=10008&odluka=72
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr