SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 36. Petak, 8. prosinca 2017.
OPĆINA ČAVLE

69.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), članka 17. Zakona o izmjenama Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 101/2017) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/14, 26/14 i 27/15) Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj dana 6.prosinca 2017. godine donijelo je

O D L U K U
o izmjenama Odluke
o porezima Općine Čavle

Članak 1.

U Odluci o lokalnim porezima (SN PGŽ 16/2017) u članku 2. briše se točka 3.

Članak 2.

Članak 11., briše se.

Članak 3.

Članak 16. briše se.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u službenim novinama Primorsko goranske županije.

KLASA: 021-05/17-01/15

URBROJ: 2170-03-17-10-16

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1038&mjesto=10008&odluka=69
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr