SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 35. Petak, 1. prosinca 2017.
OPĆINA VRBNIK

47.

Na temelju članka 109. stavka 6. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13 i 65/17) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 31/09, 33/09, 15/13 i 25/13), Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na svojoj 3. sjednici, održanoj 29.studenoga 2017., donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Vrbnik (NA 1) s površinama
izdvojenih namjena (T i R) - UPU 1

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Donosi se Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Vrbnik (NA 1) s površinama izdvojenih namjena (T i R) - UPU 1 (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 33/09).

(2) Naziv plana iz stavka 1. ovog članka mijenja se i glasi: »Urbanistički plan uređenja UPU 1 Vrbnik

-NA 1«, u nastavku teksta: Plan.

Članak 2.

(1) Plan se donosi za građevinsko područje naselja Vrbnik (NA1), sukladno kartografskom prikazu broj 4. Građevinska područja, 4.1. i 4.2. Građevinska područja - Vrbnik, Zabrda, Uvala Potovošće i Sveti Juraj u mjerilu 1:5.000 Prostornog plana uređenja Općine Vrbnik (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 16/04, 43/07, 53/ 07-ispravak, 22/16 i 26/16-pročišćene odredbe).

(2) Detaljna granica obuhvata označena je na kartografskim prikazima Plana. Područje obuhvata Plana iznosi oko 87 hektara, od čega površina kopnenog dijela iznosi oko 78,6 ha (90%) a površina morskog dijela oko 8,4 ha (10%).

(3) Područje obuhvata Plana nalazi se u cijelosti unutar zaštićenog obalnog područja mora.

Članak 3.

Plan, sadržan u elaboratu »I. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA UPU 1

VRBNIK - NA 1« kojeg je izradila tvrtka Centar za prostorno uređenje i arhitekturu d.o.o. iz Zagreba, registrirana za obavljanje svih stručnih poslova prostornog uređenja, sastoji se od:

I.TEKSTUALNI DIO PLANA - ODREDBE ZA
PROVEDBU

II. GRAFIČKI DIO PLANA U MJERILU 1:2000

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

2.PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA
INFRASTRUKTURNA MREŽA

2.A. Promet

2.B.Pošta, elektroničke komunikacije i energetski sustav

2.C. Vodnogospodarski sustav

3.UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA

3.A.Područja posebnih uvjeta i posebnih ograničenja u korištenju

3.B. Oblici korištenja

4.NAČIN I UVJETI GRADNJE

III. PRILOZI PLANA:

-Obrazloženje plana

-Popis sektorskih dokumenata i propisa koji su poštivani u izradi Plana

-Zahtjevi i mišljenja nadležnih javnopravnih tijela temeljem poziva za dostavu zahtjeva i dostave Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Vrbnik - NA 1, sukladno članku 90. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17)

-Izvješće o javnoj raspravi

-Evidencija postupka izrade i donošenja plana

-Sažetak za javnost.

Članak 4.

U čitavom tekstu odredbi za provedbu riječ »građevine« zamjenjuje se riječju »zgrada« u odgovarajućem padežu.

II. ODREDBE ZA PROVEDBU

Članak 5. Članak 4. mijenja se i glasi:

»(1) Zgrada je zatvorena i/ili natkrivena građevina namijenjena boravku ljudi i stvari. Zgradom se ne smatra pojedinačna građevina unutar sustava infrastrukturne građevine (trafostanice, pothodnici, mostovi i sl. građevine).

(2) Zgrade stambene namjene dijele se na obiteljsku kuću, višeobiteljske zgrade i višestambene zgrade:

-obiteljska kuća prema tipovima gradnje može biti slobodnostojeća, dvojna ili u nizu, a maksimalni broj stambenih jedinica iznosi dvije

-višeobiteljske zgrade prema tipovima gradnje mogu biti slobodnostojeće ili dvojne, a sadrže tri do četiri stambene jedinice

-višestambene zgrade sadrže pet do šest stambenih jedinica.

(3) Zgrade gospodarske-poslovne namjene su zgrade za potrebe različitih ureda, skladišta, uslužnih, trgovačkih ili komunalno - servisnih sadržaja.

(4) Pomoćna zgrada je svaka zgrada čija je namjena u funkciji zgrade osnovne namjene (garaže, drvarnice, spremišta, kotlovnice, plinske stanice, vrtne sjenice, ljetne kuhinje, roštilji do 2,5 m2 i sl.).

(5) Manje zgrade gospodarske-obrtničke namjene su zgrade s pretežno zanatskim, skladišnim, uslužnim, trgovačkim, ugostiteljskim i sl. djelatnostima koje ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja i rada na susjednim građevnim česticama.

(6) Podrum (Po) je dio zgrade koji je potpuno ukopan ili je ukopan više od 50% svoga volumena u konačno uređeni zaravnani teren i čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena

(7) Prizemlje (P) je dio zgrade čiji se prostor nalazi neposredno na površini, odnosno najviše 0,5 m iznad konačno uređenog i zaravnatog terena mjereno na najnižoj točki uz pročelje zgrade ili čiji se prostor nalazi iznad podruma ili ispod poda kata.

 (8) Kat (K) je dio zgrade čiji se prostor nalazi između dva poda iznad prizemlja.

(9) Potkrovljem se smatra prostor između stropne konstrukcije zgrade i krova zgrade, čiji nadozid iznad stropne konstrukcije može biti najviše 1,20 m, a može se koristiti u stambene ili poslovne svrhe.

(10) Tavan je prostor između stropne konstrukcije zgrade i krova zgrade, čija visina do sljemena iznosi najviše 2,0 m.

(11) Etažom se smatraju:

-stambene ili poslovne prostorije svijetle visine prostorije minimalno 2,4 m

-pomoćne prostorije visine minimalno 2,1 m

-prizemlje i bilo koji kat zgrade

-potkrovlje.

(12) Građevinska (bruto) površina zgrade je zbroj površina mjerenih u razini podova svih dijelova zgrade (Po, Pr, K, Pk) uključivo površine lođe, balkone i terase, određenih prema vanjskim mjerama obodnih zidova u koje se uračunavaju obloge, obzide, parapete i ograde.

(13) Koeficijent izgrađenosti (Kig) je odnos izgrađene površine zemljišta pod svim zgradama i ukupne površine građevne čestice. Zemljište pod zgradom je vertikalna projekcija svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova zgrade osim balkona, na građevnu česticu, uključivši i terase u prizemlju zgrade kad su iste konstruktivni dio podzemne etaže. U koeficijent izgrađenosti građevne čestice ne ulaze:

-ukopane etaže, septičke taložnice, cisterne za vodu i spremnici za gorivo, ako su ukopani u teren i konstruktivno odvojeni od zgrade

-vanjske komunikacije i terase koje nisu konstruktivni dio podzemne etaže, ako su u razini terena na kojem se nalaze odnosno maksimalno 0,6m uzdignute od zaravnatog terena

-parkirališta, otvorena igrališta bez tribina, školska igrališta, dječja igrališta i sl.

-otvoreni bazeni za individualne potrebe i potrebe društvene namjene uzdignuti od zaravnatog terena do 1,00 m.

(14) Koeficijent iskorištenosti (Kis) je odnos ukupne (brutto) razvijene površine pod zgradama i površine građevne čestice.

(15) Nivelacijska kota je kota gotovog poda najniže nadzemne etaže, koja iznosi najviše 0,5 m iznad najniže točke konačno zaravnatog terena na građevnoj liniji.

(16) Visina zgrade (V) u metrima je udaljenost mjerena od najniže točke konačno zaravnatog terena do gornjeg ruba vijenca zgrade.

(17) Regulacijski pravac je granica između čestice prometne površine (ulica, prilazni put, trg i drugo) i građevne čestice osnovne namjene.

(18) Građevni pravac je vertikalna projekcija najistaknutijeg dijela pročelja prema čestici prometne površine.

(19) Infrastrukturni koridor je planski ili zaštitni prostor namijenjen za smještaj zgrada i instalacija infrastrukturnih sustava unutar ili izvan građevinskog područja.

(20) Lokalnim uvjetima smatraju se:

-reljef, vode, zelenilo

-veliki nagib terena / više od 12%

-posebno vrijedne zgrade i područja prirodne i kulturne baštine

-karakteristični i vrijedni pogledi i slike mjesta

-ambijentalne vrijednosti

-veličina i izgrađenost građevnih čestica

-način gradnje, te visina i površina izgrađenih zgrada

-komunalna oprema

-opremljenost komunalnom infrastrukturom

-druge vrijednosti i posebnosti.

(21) Građevinsko zemljište u obuhvatu ovog Plana mora imati minimalno I. kategoriju uređenosti, što podrazumijeva pripremu i pristupni put te priključak na vodoopskrbu, odvodnju i elektroenergetski sustav.«

Članak 6.

Podnaslov ispred članka 5. mijenja se i glasi:

»II. ODREDBE ZA PROVEDBU«.

Članak 7.

(1) U članku 5. stavak 1., tekst »UPU 1 naselja Vrbnik i izdvojenih površina« se briše i zamjenjuje tekstom »Urbanistički plan uređenja UPU 1 Vrbnik - NA 1«.

(2) U stavku 4. briše se tekst »i izdvojenih površina«.

Članak 8.

(1) U članku 6., stavak 2. briše se tekst »i izdvojenih površina«.

(2) U stavku 3., briše se tekst »i izdvojenih površina«, a riječ »mora« zamjenjuje se riječju »može«.

Članak 9.

U podnaslovu ispred članka 7. briše se tekst »lokacijska dozvola i rješenje o uvjetima građenja« i zamjenjuje tekstom »akt kojim se odobrava namjeravani zahvat u prostoru«.

Članak 10.

U članku 10. stavak 1., briše se tekst »- dvosmjernu prometnicu širine najmanje 5,50 m ili jednosmjernu prometnicu širine najmanje 4,50 m, pješački prolaz ili stubište širine najmanje 1,50 m i maksimalne dužine 30 m ili je za tu površinu Općina Vrbnik preuzela obvezu uređenja« i zamjenjuje tekstom »širine najmanje 4,50 m ili stepenište širine najmanje 1,50 m i najveće dužine 70 m.«

Članak 11.

U članku 11. briše se tekst »lokacijskih uvjeta za građevine« i zamjenjuje tekstom »akta kojim se odobrava namjeravani zahvat u prostoru za zgrade«.

Članak 12.

(1) U članku 15., stavak 1., podstavak 1., alineja 1. riječ »stambene« se briše i zamjenjuje riječju»višeobiteljske«.

(2) U stavku 1. iza podstavka 3. dodaje se podstavak 4.:

»- proizvodno-poslovne zgrade«.

(3) Dosadašnji podstavci 4. do 8. postaju podstavci 5. do 9.

(4) U stavku 2., podstavak 2., tekst »stambene građevine« se briše i zamjenjuje tekstom

»višeobiteljske zgrade«.

(5) U stavku 2., podstavak 3., riječ »deset« zamjenjuje se riječju »šest«.

(6) U stavku 3. tekst »stambenu građevinu« se briše i zamjenjuje tekstom »višeobiteljsku zgradu«.

(7) U stavku 5. riječi »građevine su građevine« zamjenjuju se riječima »zgrade su«.

(8) U stavku 6. riječi »građevine su građevine« zamjenjuju se riječima »zgrade su«.

(9) U stavku 7. riječi »građevine su građevine koje« se brišu i zamjenjuju riječju »zgrade«, a u tekstu u zagradi se na početku dodaje riječ »dvorane«.

Članak 13.

U članku 19., stavak 3., tekst »5,0 m te na regulacijskom pravcu« se briše i zamjenjuje tekstom »onih propisanih u stavku 1. i 2.«.

Članak 14.

U članku 20. stavak 3. riječ »čestice« zamjenjuje se riječju »prometnice«.

Članak 15.

U članku 21., stavak 2., tekst »najveća izgrađenost« se briše i zamjenjuje tekstom »najveći dopušteni koeficijent izgrađenost (Kig)«.

Članak 16.

U članku 22. stavak 1. postojeće tablica mijenja se i glasi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 17.

U članku 23. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Podrum (Po) je dio zgrade koji je potpuno ukopan ili je ukopan više od 50% svoga volumena u konačno uređeni zaravnani teren i čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena.«

Članak 18.

U članku 24. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Potkrovlje (Pk) je prostor između stropne konstrukcije i krova zgrade, čiji nadozid iznad stropne konstrukcije može biti najviše 1,20 m, a može se koristiti u stambene ili poslovne svrhe.«

Članak 19.

U članku 26. stavak 1., briše se tekst »bez fuge«.

Članak 20.

U članku 28. iza stavka 5. dodaje se stavak 6.:

»(4) Projektiranjem i građenjem mora se omogućiti dostupnost osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti«.

Članak 21.

Iza članka 28. dodaje se novi podnaslov i članak 28a.:

»0.7. Rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje

Članak 28a.

(1) Na rekonstrukcije unutar građevinskog područja primjenjuju se uvjeti određeni za gradnju novih zgrada.

(2) Iznimno,rekonstrukcije zgrada izgrađenih na manjim udaljenostima od propisanih u odnosu na susjednu parcelu, mogu se izvesti na način da se ne smanjuju postojeće udaljenosti zgrade od granica građevne čestice.

(3) Zgrade koje se nalaze na manjim udaljenostima od propisanih u odnosu na prometnu površinu ili susjednu zgradu, mogu se sa strane gdje je udaljenost od međe manja od planski propisane rekonstruirati samo na način da se ta udaljenost rekonstrukcijom ne smanjuje, dok se u preostalom dijelu mogu dograđivati sukladno drugim odredbama Plana.

(4) Rekonstruirati se mogu i zgrade smještene na manjim parcelama od propisanih ovim Planom,ali uz poštivanje koeficijenata izgrađenosti i iskoristivosti.

(5) Nije dozvoljena prenamjena pomoćnih zgrada i garaža u stambeni prostor.«

Članak 22.

(1) U članku 29., stavak 2., podstavak 1., alineja 1., tekst »stambene građevine« se briše i zamjenjuje tekstom »višeobiteljske zgrade«.

(2) U stavku 2. podstavak 3. mijenja se i glasi:

»- proizvodno - poslovna namjena planska oznaka G (smeđa)

-ugostiteljsko-turistička namjena

-hotel planska oznaka T1 (crvena)

-hotel u zoni Namori planska oznaka T1-1 (crvena)«.

(3) Stavak 3. se briše, a stavak 4. postaje stavak 3.

(4) U stavku 3., podstavak 1., alineje 1. i 2. se brišu i zamjenjuju alinejama:

»- uređena plaža (uvala Zgribnica) planska oznaka UPL3

-prirodna plaža (između uvale Vrbnik i uvale Zgribnica) planska oznaka PPL4«.

(5) U stavku 3., podstavak 2., riječ »lokalnog« zamjenjuje se riječju »županijskog«.

Članak 23.

(1) U članku 30. stavak 1., briše se tekst »i izdvojenih površina«.

(2) U stavku 1., podstavak 3. se briše.

Članak 24.

Članak 31. se briše.

Članak 25.

U članku 34. tekst »3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA, 3C. Oblici korištenja« se briše i zamjenjuje tekstom »4. NAČIN I UVJETI GRADNJE«.

Članak 26.

(1) U članku 36., stavak 1., tekst »građevine gospodarske namjene u kojima će se nalaziti različite gospodarske djelatnosti, a razgraničuju se na:« se briše i zamjenjuje testom »zgrade poslovne namjene (pretežito uslužne, pretežito trgovačke, komunalno servisne, te manje zanatske)«.

(2) Podstavci 1. i 2. se brišu.

Članak 27.

(1) U članku 39. stavak 1. riječ »Zone« zamjenjuje se riječju »Površine«.

(2) Stavak 2. se zamjenjuju stavkom:

»(2) Uz otvorena igrališta dozvoljena je izgradnja gledališta i tribina te gradnja pratećih zgrada i sadržaja koje služe osnovnoj djelatnosti koja se na tim površinama obavlja i koji upotpunjuju osnovnu djelatnost (svlačionice, sanitarije, klupski prostori, ugostiteljski i trgovački sadržaji, spremišta i slično).«

(3) Stavak 3. se briše.

Članak 28.

U članku 40. stavak 1., briše se tekst »i izdvojenih površina«.

Članak 29.

(1) U članku 41., stavak 1. i 2., briše se tekst »i izdvojenih površina«.

(2) U stavku 2., podstavak 1., ispred riječi »odmorišta« dodaju se riječi »stepenice, parkirališta«.

Članak 30.

Iza članka 41. dodaje se članak 41a.:

»Članak 41a.

Iznimno, u zaštitnoj zelenoj površini na k.č. br. 306 k.o. Vrbnik dozvoljena je izgradnja zgrade radi sanacije i poboljšanja postojećeg stanja prema sljedećim uvjetima:

-zgrada može biti stambene ili ugostiteljsko-turističke namjene, odnosno njihova kombinacija

-najmanja dopuštena površina građevne čestice za izgradnju zgrade identična je površine građevne čestice

-najveći koeficijent izgrađenosti građevne čestice (Kig) iznosi 0,30

-najveći koeficijent iskorištenosti (Kis) nadzemno iznosi 0,60

-dozvoljena je izgradnja podruma

-najveći broj etaža zgrade iznosi 2 nadzemne etaže (prizemlje i 1 kat) bez mogućnosti izgradnje potkrovlja

-dozvoljeno je uređenje ravnog krova, uz uvjet da isti bude u potpunosti ozelenjen i prohodan

-najveća dopuštena visina zgrade (h) je 6,0 m, mjereno od najniže kote konačno zaravnatog terena do gornjeg ruba krovnog vijenca (ne smije prelaziti visinu sadašnjeg potpornog zida)

-zgrada može sa dvije strane biti prislonjena uz javnu prometnu površinu (Ulica Zgribnica) i granicu sa k.č.br. 2468/171

-projektiranjem i građenjem mora se omogućiti dostupnost osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti

-s obzirom na specifičnost lokacije, potrebno je na građevnoj čestici osigurati najmanje dva parkirališna mjesta

-najmanje 30% površine građevne čestice mora biti ozelenjeno

-priključak na vodoopskrbu, odvodnju, elektroopskrbu i elektroničke komunikacijsku mrežu utvrđuje se na osnovi posebnih uvjeta nadležnih službi

-prigodom planiranja, projektiranja i odabira pojedinih sadržaja i tehnologija nužno je osigurati propisane mjere zaštite okoliša (zaštita od buke, smrada, onečišćavanja zraka, svjetlosnog zagađenja, zagađivanja podzemnih i površinskih voda i sl.), te će se isključiti one djelatnosti i tehnologije koje onečišćuju okoliš ili ne mogu osigurati propisane mjere zaštite okoliša i kvalitetu života i rada na susjednim građevnim česticama, odnosno na prostoru dosega negativnih utjecaja

-arhitektonsko oblikovanje, oblikovanje pročelja te upotrijebljeni građevinski materijali moraju biti usklađeni s načinom izgradnje postojećih zgrada u naselju, te primjereni tradicionalnoj gradnji (glatko žbukana obrada fasade, kamene erte, vijenci i istake na fasadi, kameni sokl, pune zidane ograde na balkonima i terasama i dr.)

-na arhitektonsko oblikovanje zgrade potrebno je ishoditi suglasnost Konzervatorskog odjela u Rijeci

-projekt, usklađen s ovim uvjetima, potrebno je dostaviti Konzervatorskom odjelu u Rijeci na uvid i izdavanje prethodnog odobrenja, odnosno potvrde glavnog projekta, sukladno članku 60. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.«

Članak 31.

Podnaslov iza članka 41. mijenja se i glasi:

»1.2. Uvjeti i način gradnje i rekonstrukcije zgrada u zoni Namori«.

Članak 32.

Iza podnaslova 1.2. dodaje se članak 41b.:

»Članak 41b.

(1) Područje zone Namori (bivša tvornica Vrbenka) planira se prenamijeniti za izgradnju:

-ugostiteljsko-turističkih zgrada iz skupine hoteli s pratećim sadržajima (T1-1);

-proizvodno-poslovnih zgrada (G).

(2) Unutar zone ugostiteljsko-turističke namjene Namori (T1-1) moguća je izgradnja hotela kapaciteta do 120 ležajeva.

(3) Radi prostorne integracije područje zone Namori mora biti povezano s ostalim dijelom naselja kvalitetnim pješačkim i kolnim vezama. Parkiranje (javno i privatno) treba planirati u podzemnim etažama gdje se mogu smjestiti i spremišta te tehnički dijelovi zgrada. Osobiti akcent treba dati javnim prostorima i površinama za šetnice, trgove, odmor i slično.

(4) Zgrade treba locirati na način da se kaskadno (obzirom na visinske razlike terena), spuštaju od najviših (u zaleđu prema jugu) do najnižih priobalnih kota u sjevernom dijelu zone Namori.

(5) Katnosti i tipologije zgrada trebaju biti visinom usklađene sa zgradama u Ulici braće Trinajstić i

Ulici Iseljenički put.

(6) Prizemne etaže novosagrađenih zgrada bit će pretežito javnog i uslužnog karaktera (trgovine, restorani, kafići, obrti i usluge, i sl.) dok će više etaže biti namijenjene za smještaj ili za poslovne sadržaje.«

Članak 33.

Ispred članka 42. dodaje se podnaslov:

»1.2.1. Uvjeti i način gradnje u zoni ugostiteljsko-turističke namjene Namori (T1-1)«.

Članak 34.

Članak 42. mijenja se i glasi:

»(1) Na sjevernom dijelu zone Namori, koja graniči s lukom Vrbnik, planirana je lokacija površine oko 0,70 ha za izgradnju hotela (oznaka T1-1) s pratećim sadržajima, trgovačke, sportske, rekreativne i zabavne i slične namjene.

(2) Iznimno od članaka 51. do 56. ovih odredbi, zbog specifičnosti lokacije se u zoni ugostiteljsko- turističke namjene Namori (T1-1) mogu graditi zgrade namijenjene smještaju i prehrani, tj. ugostiteljsko- turističkoj djelatnosti prema sljedećim uvjetima:

-pojedinačne zgrade ugostiteljsko-turističke namjene iz skupine hoteli (do 600 m2 ili manje brutto površine) mogu se graditi neposrednim provođenjem PPUO Vrbnik;

-za pojedinačne zgrade kao i za zgrade veće bruto površine, propisuje optimalna kategorija uređenosti zemljišta, uz uvjet da se građevna čestica mora nalaziti uz prometnu površinu čiji je kolnik minimalne širine prema odredbama ovog Plana.

1. Oblik i veličina građevne čestice

-najmanja dopuštena površina građevne čestice za izgradnju zgrade ugostiteljsko-turističke namjene, i to iz skupine hotela, zajedno sa pratećim sadržajima trgovačke, ugostiteljske te slične namjene iznosi 800 m2.

2. Namjena i kapacitet zgrada

-osnovna namjena je ugostiteljsko-turistička, što uključuje smještajni kapacitet, restoran, terase i parkirališta,

-u sklopu građevne čestice mogu se predvidjeti prateći sadržaji- sportski tereni, bazeni, terase i slično,

-smještajna zgrada može imati kapacitet do najviše 120 ležajeva,

-dozvoljena rekonstrukcija i dogradnja postojeće zgrade sukladno Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli za moguće vrste:

-hotel baština (heritage),

-difuzni hotel,

-hotel,

-aparthotel,

-pansion,

-integralni hotel (udruženi),

-hotel posebnog standarda (Hotel diving club ili slično).

3. Veličina i površina zgrada

-najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (Kig) zone iznosi 0,5;

-najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (Kis) zone iznosi 1,5;

-postojeći vinski podrum PZ Vrbnik može se rekonstruirati za potrebe restorana i vanjske terase isključivo unutar gabarita postojeće zgrade;

-postojeća poslovna zgrada (istočno od vinskog podruma) može se rekonstruirati za potrebe uređenja smještajnih kapaciteta prema sljedećim uvjetima:

-najveći broj etaža smještajne zgrade iznosi podrum, prizemlje + 2 kata + potkrovlje (podrum i 4 nadzemne etaže);

-najveća dopuštena visina smještajne zgrade (h) je 14,0 metara, mjereno od najniže kote konačno zaravnatog terena do gornjeg ruba krovnog vijenca.

4. Smještaj zgrada na građevnoj čestici

-zadržavaju se postojeće udaljenosti zgrada od granica susjednih građevnih čestica

5. Uvjeti oblikovanja zgrada

-arhitektonsko oblikovanje zgrada ugostiteljsko-turističke, oblikovanje pročelja i krovišta te upotrijebljeni građevinski materijali moraju biti usklađeni s načinom izgradnje postojećih zgrada u Vrbniku te primjereni tradicionalnoj gradnji (glatko žbukana obrada fasade, kamene crte, vijenci i istake na fasadi, kameni sokl, pune zidane ograde na balkonima i terasama i dr.);

-krovišta moraju biti kosa, izvedena kao dvovodna ili jednovodna, raščlanjena na više krovnih ploha ovisno od tlocrta građevine, s nagibom krovnih ploha između 17 i 220;

-moguća je ugradnja krovnih prozora, kupola za prirodno osvjetljavanje te kolektora sunčeve energije;

-dio krovnih ploha može se koristiti i kao prohodna terasa ili za solarije (otvorena krovišta);

-pokrov mora biti mediteran crijep ili kupa kanalica, crvene boje, ali i drugi materijali upotrebljavani u autohtonoj arhitekturi naselja;

6. Uvjeti uređenja građevne čestice

-najmanje 30% površine građevne čestice mora biti uređeno kao prirodni teren;

-za smještajne i uslužne kapacitete potrebno je na građevnoj čestici osigurati potreban broj parkirališnih ili garažnih mjesta u skladu s Odredbama za provedbu ovog Plana.

7.Uvjeti priključenja na prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu

-građevna čestica mora se nalaziti uz prometnu površinu čiji je kolnik minimalne širine prema odredbama ovog Plana;

-priključak na građevine vodoopskrbe, odvodnje, elektroopskrbe i telekomunikacijsku mrežu utvrđuje se na osnovi posebnih uvjeta nadležnih službi i temeljem ovih Odredbi.

8. Mjere zaštite okoliša

-prigodom planiranja, projektiranja i odabira pojedinih sadržaja i tehnologija nužno je osigurati propisane mjere zaštite okoliša (zaštita od buke, smrada, onečišćavanja zraka, svjetlosnog zagađenja, zagađivanja podzemnih i površinskih voda i sl.), te će se isključiti one djelatnosti i tehnologije koje onečišćuju okoliš ili ne mogu osigurati propisane mjere zaštite okoliša i kvalitetu života i rada na susjednim građevnim česticama, odnosno na prostoru dosega negativnih utjecaja.

9.Uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

-projektiranjem i građenjem mora se omogućiti dostupnost osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.«

Članak 35.

Ispred članka 43. dodaje se podnaslov:

»1.2.2. Uvjeti i način gradnje u proizvodno-poslovnoj zoni Namori (G)«.

Članak 36.

Članak 43. mijenja se i glasi:

»(1) Na južnom dijelu zone Namori planirana je površina od oko 0,94 ha za potrebe proizvodno- poslovne namjene (oznaka G).

(2) U zoni proizvodno-poslovne namjene Namori (G) mogu se rekonstruirati postojeće zgrade za potrebe prerade grožđa (vinarija) i prerade maslina (uljara) prema sljedećim uvjetima:

1. Oblik i veličina građevne čestice

-najmanja veličina građevne čestice iznosi 1200 m2.

2. Namjena zgrada

-u zoni proizvodno-poslovne namjene planira se rekonstrukcija postojećih zgrada, koje će služiti za preradu grožđa (vinarija, vinski podrum, kušaona vina i trgovina), odnosno za proizvodnju maslinovog ulja (pakiranje, kušaona i prodavaonica) te slične djelatnosti.

3. Veličina i površina zgrada

-postojeće (zatečene) zgrade u ovom dijelu zone mogu se rekonstruirati za potrebe vinarije ili uljare u postojećim tlocrtnim i visinskim gabaritima;

-visina vanjskih spremnika za vino koji će se graditi uz vinariju nije ograničena;

-ukoliko se ustanovi da je zbog konstruktivnih razloga te razloga sigurnosti jednostavnije ukloniti postojeće zgrade nego ih rekonstruirati, mogu se umjesto postojećih graditi zamjenske zgrade prema sljedećim uvjetima:

-tlocrtna površina zamjenske zgrade može za 10% biti veća tlocrtne površine postojeće zgrade,

-ukupna građevinska (bruto) površina zamjenske zgrade može za 20% biti veća od ukupne građevinske (bruto postojeće zgrade,

4. Uređenje građevne čestice

-parkiranje vozila rješava se unutar površine građevne čestice prema kriterijima i uvjetima smještaja vozila unutar građevne čestice utvrđenih u Odredbama za provedbu Plana;

-kod izrade tehničke dokumentacije (za ishođenje lokacijskih dozvola) treba poštivati sve postojeće normative za sprečavanje nastanka arhitektonskih barijera;

-najmanje 20% površine građevne čestice potrebno je urediti kao zelene površine;

-iznad podzemne infrastrukture i u njenoj blizini saditi nisko i srednje visoko raslinje i travnjake čiji korjenov sistem ne prelazi dubinu 0,5 m i izbjegavati sadnju stablašica na udaljenosti manjoj od 2,0 m od podzemne infrastrukture;

-građevna čestica mora biti ograđena pri čemu najveća dopuštena visina ulične ograde iznosi, u pravilu, do 1,8 m;

-ograde oko građevne čestice treba izvesti kao transparentne metalne ograde;

-kod potpornih zidova potrebno je predvidjeti i drenažu terena;

-kolne površine, parkirališta, izvoditi upotrebom kamena, asfalta ili sličnim materijalom;

-parkirne površine mogu biti natkrivene (pergola sa zelenilom).

5. Uvjeti oblikovanja zgrada

-oblikovanje zgrada provodi se prema načelima suvremenog arhitektonskog sloga primjenom kvalitetnih i postojanih materijala.

6.Način i uvjeti priključenja na prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu

-potrebni parkirališni prostori osigurati unutar građevnih čestica;

-parkirališta mogu biti natkrivena drvenom ili čeličnom pergolom maksimalne visine 3,0 m koja je obrasla zelenilom, a unutar istih moguća postava sunčevih kolektora i fotonaponskih ćelija;

-unutar zone izgradit će se distribucijska kabelska kanalizacija u koridoru prometnica;

-za napajanje električnom energijom potrošača unutar zone koristiti će se postojeća trafostanica s pripadajućim srednjenaponskim priključkom i niskonaponskom kabelskom mrežom;

-vodoopskrba područja planira se riješiti priključkom na postojeći cjevovod;

-komunalno otpadne vode tretirat će se na zajedničkom uređaju za pročišćavanje;

-oborinske vode s prometnica i uređenih površina zone prihvatit će se uličnim slivnicima i rigolima.

7. Mjere zaštite okoliša

-tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije i pri korištenju građevina nužno je osigurati mjere zaštite okoliša (zrak, tlo, voda, buka) sukladno posebnim propisima, na građevnoj čestici i na građevnim česticama na koje građevina ima utjecaj.«

Članak 37.

(1) U članku 44., stavak 1., briše se tekst »i T2«.

(2) U stavku 1., podstavak 2., briše se tekst »građevine javne i društvene namjene i«.

Članak 38.

Podnaslov ispred članka 45. se mijenja i glasi:

»1.3. Uređene i prirodne plaže«.

Članak 39.

Članak 45. mijenja se i glasi:

»(1) Planom je u uvali Zgribnica planirana uređena plaža Zgribnica (UPL3).

(2) Planom se omogućava uređenje, održavanje ili sanacija plaže (dohranjivanje žala, obnova postojećih te betoniranje novih betonskih ili kamenih podloga, opločenja i sl.), samo na dijelu Plana označenog na kartografskom prikazu 1. Korištenje i namjena površina kao Rekreacijsko područje (UPL - uređena plaža Zgribnica) - kopneni dio i Rekreacijsko područje (UPL - uređena plaža Zgribnica) - morski dio, a ukoliko se predviđenim rješenjem značajno mijenja postojeći izgled obale (nasipavanje i sl.), obvezno je provesti ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš sukladno posebnom propisu.«

Članak 40.

U članku 46., stavak 1., briše se tekst »u zoni športsko- rekreacijske namjene R3-2«.

Članak 41.

Podnaslov ispred članka 47. mijenja se i glasi:

»1.4. Luka otvorena za javni promet županijskog značaja Vrbnik i privezišta«.

Članak 42.

U članku 47., stavak 1. i 2., riječ »lokalnog« se briše i zamjenjuje riječju »županijskog«, a broj »150« se zamjenjuje brojem »180«.

Članak 43.

Podnaslov 2.1. ispred članka 49. se briše.

Članak 44.

Podnaslov 2.1.1. ispred članka 50. mijenja se i glasi:

»2.1. Zgrade poslovne - pretežito uslužne i pretežito trgovačke namjene te manje zanatske zgrade«.

Članak 45.

(1) U članku 50., stavak 1., tekst »gospodarske - poslovne« se briše i zamjenjuje tekstom »poslovne- pretežito uslužne i pretežito trgovačke«, a iza riječi »namjene« dodaje se tekst »te manjih zanatskih građevina«.

(2) U podstavku 1. ispred riječi »površina« dodaje se riječ »najmanja«, a tekst »za građevine gospodarske- poslovne namjene ne može biti manja od 300 m2« se briše i zamjenjuje riječju »iznosi:«, a na kraju se dodaju alineje:

»- pretežito uslužna namjena 500 m2

-pretežito trgovačka namjena 600 m2

-manje zanatske zgrade 400 m2«.

(3) U podstavku 2. riječ »veličina« zamjenjuje se riječju »površina«.

(4) Podstavak 3. mijenja se i glasi:

»- najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti građevne čestice (Kig) iznosi 0,50«.

(5) U podstavku 4. riječ »nadzemno« se briše i zamjenjuje riječju »(Kis)«.

(6) Podstavak 5. mijenja se i glasi:

»- najveći broj etaža iznosi:

-pretežito uslužne i manje zanatske zgrade - 2 nadzemne etaže s mogućnošću gradnje podruma

-pretežito trgovačke zgrade - 1 nadzemna etaža s mogućnošću gradnje podruma«.

(7) U podstavku 6. broj »6,5 m« se briše i dodaju se alineje 1. i 2.:

»- pretežito uslužne i manje zanatske zgrade - 6,5 m

-pretežito trgovačke zgrade - 4,5 m«.

(8) U podstavku 7. broj »4,0« se briše i zamjenjuje brojem »5,0«.

(9) U podstavku 12. briše se tekst « građevine gospodarske-poslovne namjene«.

(10) U podstavku 13., iza riječi »naselja« dodaje se tekst »za zgrade pretežito uslužne namjene«.

(11) U podstavku 14., iza riječi »prostori« dodaje se tekst »zgrade pretežito uslužne namjene«.

(12) U podstavku 15., iza riječi »etaža« dodaje se tekst »zgrade pretežito uslužne namjene«.

(13) U podstavku 16., iza riječi »ambijentu« dodaje se tekst « i lokalnim uvjetima«.

(14) Iza podstavka 16. dodaju se podstavci 17. i 18.:

»- projektiranjem i građenjem mora se omogućiti dostupnost osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti

-priključak zgrade na vodoopskrbu, odvodnju, elektroopskrbu i elektroničku komunikacijsku mrežu utvrđuje se na osnovi posebnih uvjeta nadležnih službi.«

(15) Iza stavka 1. dodaju se stavci 2., 3., 4. i 5.:

»(2) Zatečene zgrade zadržavaju se uz uvjet osiguravanja propisanih mjera zaštite okoliša.

(3) Zatečene zgrade rekonstruiraju se prema pravilima za novu gradnju.

(4) Prigodom planiranja, projektiranja i odabira pojedinih sadržaja i tehnologija nužno je osigurati propisane mjere zaštite okoliša (zaštita od buke, smrada, onečišćavanja zraka, svjetlosnog zagađenja, zagađivanja podzemnih i površinskih voda i sl.), te će se isključiti one djelatnosti i tehnologije koje onečišćuju okoliš ili ne mogu osigurati propisane mjere zaštite okoliša i kvalitetu života i rada na susjednim građevnim česticama, odnosno na prostoru dosega negativnih utjecaja.

(5) Za zgrade pretežito uslužne namjene do 200 m2 brutto kao i za zgrade veće od 200 m2 propisuje se optimalna kategorija uređenosti građevinskog zemljišta.«

Članak 46.

Podnaslov 2.1.2. ispred članka 51. mijenja se i glasi:

»2.2. Zgrade ugostiteljsko - turističke namjene«.

Članak 47.

(1) U članku 51., stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) U obuhvatu Plana mogu se graditi ugostiteljsko- turističke zgrade namijenjene smještaju i prehrani, i to:

-u zonama ugostiteljsko-turističke namjene (T1)

-u zonama mješovite, pretežito stambene namjene (M1- 1 i M1-2).«

(2) Stavak 2. se briše.

Članak 48.

(1) Ispred članka 52. dodaje se podnaslov:

»2.2.1. Ugostiteljsko-turističke zgrade u zonama ugostiteljsko-turističke namjene (T1) i mješovite, pretežito stambene namjene (M1-1 i M1-2)«.

(2) U članku 52. stavak 1., tekst »građevina namijenjenih smještaju i prehrani« se briše i zamjenjuje tekstom »zgrada ugostiteljsko-turističke namjene u zonama ugostiteljsko- turističke namjene (T1) i mješovite, pretežito stambene namjene (M1-1 i M1-2)«, riječ »naselja« se briše, a riječ »području« se zamjenjuje tekstom »dijelu građevinskog područja«.

(3) Ispred podstavka 1. dodaje se novi podstavak:

»- unutar izgrađenog i uređenog dijela građevinskog područja pojedinačne zgrade ugostiteljsko- turističke namjene iz skupine hoteli (do 600 m2 i manje brutto površine), grade se neposrednim provođenjem PPUO Vrbnik«.

(4) Postojeći podstavak 1. postaje podstavak 2.

(5) Podstavak 4. se briše.

(6) Podstavak 5. mijenja se i glasi.:

»- najveći koeficijent izgrađenosti građevne čestice (Kig) iznosi 0,50«.

(7) U podnaslovu 5. briše se riječ »dopušteni«.

(8) U podstavku 7. iza broja »3« dodaje se riječ »nadzemne«.

(9) Iza podstavka 7. dodaje se podstavak 8.:

»- dozvoljena je izgradnja više podrumskih etaža«.

(10) Iza podstavka 12. dodaje se podstavak 13.:

»- projektiranjem i građenjem mora se omogućiti dostupnost osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.«

(11) Iza stavka 1. dodaje se stavak 2.:

»(2) Iznimno, na građevnoj čestici 333 k.o. Vrbnik moguća je rekonstrukcija i dogradnja postojeće zgrade uz poštivanje svih ovdje propisanih uvjeta smještaja i gradnje na način da visina zgrade bude propisanih 11 metara. Obzirom da s osnovnom zgradom čine nedjeljivi funkcionalni sklop, u dijelu građevnih čestica 331/1, 331/2, 330/2, 330/1 nulta kota postavlja se na zaravnati dio koji je 6 metara viši od dijela koji se nalazi uz Ulicu Supec. Zgrade na nivou +6 m potrebno je oblikovanjem, visinom i tipologijom uskladiti sa donjom zgradom tako da čine skladan i u kontekst naselja uklopiv arhitektonski sklop.«

Članak 49.

(1) U članku 54., stavak 1., iza riječi »mjesta« dodaje se tekst »(PGM)«, a tekst »(na 1.000 m2 GBP)« se briše.

(2) U stavku 1., podstavak 1., tekst »trgovački sadržaji 20 - 40 PM« se briše i zamjenjuje tekstom »1PGM / 3 smještajne jedinice«.

(3) U stavku 1., podstavak 2. mijenja se i glasi:

»- trgovački sadržaji 20 - 40 PGM / 1.000 m2 GBP

(4) U stavku 1. iza podstavka 2. dodaje se podstavak 3.:

»- poslovna namjena, skladišta 4 - 8 PGM / 1.000 m2 GBP«.

(5) U stavku 1., podstavak 4., tekst »15 PM« se briše i zamjenjuje tekstom »15 PGM / 1.000 m2 GBP«.

(6) U stavku 4. riječ »građevine« se briše i zamjenjuje tekstom »ugostiteljsko-turističke zgrade građevinske bruto površine veće od 600 m2«.

Članak 50.

(1) U članku 55. stavak 1., na kraju teksta se dodaje rečenica »U neizgrađenim dijelovima naselja moguće je planirati i suvremeniji arhitektonski izraz.«

(2) Stavci 4., 5. i 6. se brišu i zamjenjuju stavcima:

»(4) Krovišta građevina moraju biti kosa, izvedena kao dvovodna ili jednovodna, raščlanjena na više krovnih ploha ovisno od tlocrta građevine, s nagibom krovnih ploha između 17 i 22o.

(5) Pokrov mora biti mediteran crijep ili kupa kanalica, crvene boje, ali i drugi materijali upotrebljavani u autohtonoj arhitekturi naselja. Na kosom terenu sljeme krova mora, u pravilu, biti paralelno sa slojnicama zemljišta.

(6) Izvan zona povijesnih graditeljskih cjelina krovišta mogu biti i ravna a moguće je ugraditi krovne prozore, kupole za prirodno osvjetljavanje te kolektore sunčeve energije.«

(3) U stavku 7. iza riječi »terasa« dodaje se tekst « u funkciji stanovanja ili za solarije (otvorena krovišta)«.

Članak 51.

Broj podnaslova 2.2. ispred članka 57. se briše i zamjenjuje brojem »2.3.«.

Članak 52.

(1) U članku 57. stavak 1. se briše, a stavci 2. i 3. postaju stavci 1. i 2.

(2) U stavku 1. iza riječi »kioska« dodaje se tekst « kojeg donosi Općinsko vijeće«.

Članak 53.

Podnaslov ispred članka 58. i članci 58., 59., 60., 61., 62., 63., 64. i 65. se brišu.

Članak 54.

U podnaslovu 2.4. ispred članka 66. tekst »smještaja građevina u rekreacijskim područjima - uređena kupališta i prirodne plaže« se briše i zamjenjuje tekstom »uređenja uređenih i prirodnih plaža«.

Članak 55.

(1) U članku 66. stavak 1. briše se tekst »u zoni športsko- rekreacijske namjene R3-1«, a iza riječi

»uređivanje« dodaje se riječ »uređene«.

(2) U stavku 1. podstavak 2., tekst »građevina sportsko- rekreativne namjene otvorenog tipa gradnje«

se briše i zamjenjuje tekstom »otvorenih igrališta«.

(3) U stavku 1. podstavak 3. mijenja se i glasi:

»- moguće je opremanje plaže tuševima, kabinama i sanitarijama«.

(4) Iza stavka 1. dodaje se stavak 2.:

»(2) Uvjeti gradnje zgrada za infrastrukturno opremanje plaže:

-dozvoljena je gradnja zgrada s jednom nadzemnom etažom

-najveća dozvoljena visina iznosi 3,0 m, mjereno do vijenca zgrade

-krov može biti ravan ili kosi (nagiba između 18o - 20o

-krovni pokrov kosog krova treba biti kupa kanalica ili mediteran crijep (postavlja se na konstrukciju bez nadozida),

-zgrada treba biti minimalno komunalna opremljena

-oblikovanje zgrade i materijali moraju biti sukladni lokalnim uvjetima.«

(5) Postojeći stavak 2. postaje stavak 3.

(6) Iza stavka 3. dodaje se stavak 4.:

»(4) Ukoliko se u sklopu uređenja plaže predviđa izmjena postojećeg izgleda obale (proširenje, nasipavanje i sl.) obvezno je provesti ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš sukladno Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliš.«

Članak 56.

U članku 67. tekst »u zoni športsko-rekreacijske namjene R3-2« se briše.

Članak 57.

U članku 68., stavak 4., riječ »stambene« se briše i zamjenjuje riječju »višeobiteljske«.

Članak 58.

U članku 69. postavci 1. do 4. se brišu i zamjenjuju podstavcima:

»- najmanja površina građevne čestice iznosi 1.000 m2 (osim za predškolske i školske ustanove)

-najveća dopuštena površina građevne čestice nije ograničena

-zgrade moraju biti udaljene najmanje pola visine (h/2) od susjedne zgrade i ne manje od 4 metra od granice građevne čestice, osim unutar povijesnih graditeljskih cjelina.

-odnos dužine pročelja prema visini pročelja mora, u pravilu, biti u korist dužine pročelja

-otvori na zgradama moraju poštivati pravila proporcije karakteristične za arhitekturu vrbničkog podneblja, te se preporuča da budu zaštićeni prikladnim i primjerenim elementima stolarije

-krovišta moraju biti kosa, nagiba između 22o i 25o, a pokrov mora biti mediteran crijep ili kupa kanalica, crvene boje, ali i drugi materijali upotrebljavani u autohtonoj arhitekturi naselja

-na kosom terenu sljeme krova mora, u pravilu, biti paralelno sa slojnicama zemljišta

-izvan povijesne graditeljske cjeline na krovište je moguće ugraditi krovne prozore, kupole za prirodno osvjetljavanje te kolektore sunčeve energije i fotonaponske ćelije

-na građevnoj čestici potrebno je osigurati površine za školsku zgradu, prostor za odmor i rekreaciju, sportske terene, zelene površine i dr.

-terase i potporni zidovi moraju se graditi tako da nisu u suprotnosti s oblikovnim obilježjima naselja

-ograde se u pravilu izrađuju od neobrađenog kamena, zelenila i metala visine najviše 120 cm

-radi očuvanja izgleda padina na kosim građevinskim parcelama, u pravilu se zabranjuje gradnja podzida viših od 150 cm, a ukoliko konfiguracija terena to uvjetuje, mogu se graditi i viši podzidi, ali samo na temelju idejnog projekta

-projektiranjem i građenjem mora se omogućiti dostupnost osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti

-zgrade se mogu graditi unutar građevinskog područja naselja pod uvjetom da je do građevne čestice izgrađena prometnica širine minimalno 4,5 m za jednosmjerni promet, odnosno 5,5 m za dvosmjerni

-propisuje se optimalna kategorija uređenosti građevinskog zemljišta

-priključak na vodoopskrbu, odvodnju, elektroopskrbu i elektroničku komunikacijsku mrežu utvrđuje se na osnovi posebnih uvjeta nadležnih službi

-tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije i pri korištenju zgrade nužno je osigurati mjere zaštite okoliša (zrak, tlo, voda, buka) sukladno posebnim propisima, na građevnoj čestici i na građevnim česticama na koje zgrada ima utjecaj.«

Članak 59.

U članku 70. stavak 4. tekst »odnosno športsko-rekreacijske namjene (oznaka R1)« se briše.

Članak 60.

(1) U članku 71., stavak 4., tekst « iz stavke 1. ovog članka« se briše.

(2) Iza stavka 4. dodaje se stavak 5.:

»(5) Kod rekonstrukcije i sanacije postojećih zgrada, ukoliko postojeći lokacijski uvjeti prelaze uvjete utvrđene ovim člankom, rekonstrukcija i sanacija se dozvoljavaju u postojećem gabaritu zgrade.«

Članak 61.

(1) U članku 72. iza stavka 3. dodaje se stavak 4.:

»(4) Planom se zadržava postojeća područna škola u Vrbniku uz mogućnost opremanja potrebnim sadržajima. Uz zgradu škole u jedinstveni arhitektonski ansambl moguće je uklopiti i program vrtića i sportske dvorane.«

(2) Postojeći stavci 4. i 5. postaju stavci 5. i 6.

(3) U stavku 5. tekst »građevina predškolske ustanove (dječji vrtići i jaslice) su« se briše i zamjenjuje tekstom »rekonstrukciju predškolskih zgrada«, a u podstavku 2. broj »2.000« se briše i zamjenjuje brojem »1.000«.

(4) Iza stavka 6. dodaju se stavci:

»(7) U sklopu ove namjene moguće je planirati zgrade društvenih djelatnosti u funkciji predškolstva i školstva, a predškolski i školski program moguće je planirati u istom građevnom i funkcionalnom ansamblu.

(8) Za izgradnju i rekonstrukciju predškolskih i školskih građevina propisuju se sljedeći uvjeti:

-najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (kig) građevne čestice iznosi 0,50

-najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (kis) iznosi 0,90

-najveći broj etaža: 4 etaže (podrum, prizemlje, 2 kata i potkrovlje)

-građevna čestica mora biti ozelenjena, a najmanje 30% njene površine treba hortikulturno urediti, osim u već izgrađenim dijelovima naselja.«

(5) Postojeći stavak 6. se briše.

Članak 62.

U članku 73. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Za izgradnju i rekonstrukciju zgrada kulture propisuju se sljedeći uvjeti:

-u sklopu ove namjene moguće je planirati zgrade kulturne djelatnosti

-najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (kig) građevne čestice iznosi 0,50

-najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (kis) iznosi 1,00

-najveći broj etaža: 4 etaže (podrum, prizemlje, 2 kata i potkrovlje).«

Članak 63.

Podnaslov 3.3. ispred članka 74. mijenja se i glasi »Sportsko-rekreacijska namjena«.

Članak 64.

(1) U članku 74. stavak 1. tekst »Građevine športa i rekreacije gradit će se u sklopu površine R1, a po potrebi i u drugim dijelovima naselja« zamjenjuje se tekstom « Sportsko-rekreacijski sadržaji grade«, a tekst »odnosno u skladu sa mrežom tih građevina« se briše.

(2) U stavku 2. tekst »građevine športa i rekreacije« zamjenjuje se tekstom »sportsko-rekreacijski sadržaji«.

(3) U članku 74. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Za gradnju i rekonstrukciju zgrada športa i rekreacije propisuju se sljedeći uvjeti:

-moguće je planirati građenje zatvorenih sportsko- rekreacijskih zgrada (dvorana) te bazena i otvorenih sportskih sadržaja

-najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti građevne čestice (kig) na kojoj će se graditi zatvorena sportska zgrada iznosi 0,80

-najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (kis) iznosi 1,00

-najveća visina vijenca iznosi 9,0 m a visina sljemena 12,0 m

-građevna čestica mora biti ozelenjena, a najmanje 30% njene površine treba hortikulturno urediti, osim u već izgrađenim dijelovima naselja.«

(4) Stavak 6. se briše.

Članak 65.

U članku 75. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Za gradnju i rekonstrukciju zgrada zdravstva i socijalne skrbi propisuju se sljedeći uvjeti:

-moguće je planirati građenje zdravstva i socijalne skrbi i pratećih sadržaja

-najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti građevne čestice (kig) iznosi 0,50

-najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (kis) iznosi 2,00

-najveći broj etaža: 4 etaže (podrum, prizemlje, 2 kata i potkrovlje)

-građevna čestica mora biti ozelenjena, a najmanje 30% njene površine treba hortikulturno urediti, osim u već izgrađenim dijelovima naselja.«

Članak 66.

(1) U članku 77. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Za gradnju i rekonstrukciju zgrade vjerske namjene propisuju se sljedeći uvjeti:

-moguće je planirati građenje vjerskih zgrada i pratećih sadržaja

-najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti građevne čestice (kig) iznosi 0,80

-najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (kis) iznosi 1,00

-najmanje 40% građevne čestice mora biti hortikulturno uređeno temeljem krajobraznog projekta.«

(2) Stavci 2. i 3. se brišu, a stavak 4. postaje stavak 2.

Članak 67.

(1) U članku 79. stavak 2. briše se tekst »građevinskih područja«, a simboli (T1 i T2) zamjenjuju se simbolima (T1 i T1-1).

(2) U stavku 3., podstavak 2., tekst »stambene građevine« se briše i zamjenjuje tekstom

»višeobiteljske zgrade«.

Članak 68.

(1) U članku 80., stavak 2., iza riječi « drvarnice« dodaje se tekst »sjenice, ljetne kuhinje,«.

(2) U stavku 3., tekst »stambene građevine« se briše i zamjenjuje tekstom »višeobiteljske zgrade«.

Članak 69.

U članku 81. stavak 1. broj »30« zamjenjuje se brojem »70«.

Članak 70.

U članku 82., stavak 1., tekst »stambenu građevinu« se briše i zamjenjuje tekstom »višeobiteljsku zgradu«.

Članak 71.

(1) U članku 83. stavak 2., podstavak d) broj »150« zamjenjuje se brojem »200«.

(2) U stavku 2., podstavak e) mijenja se i glasi:

»e) najveći dopušteni koeficijent izgrađenost građevne čestice (Kig):«.

(3) U podstavku g), iza riječi »podruma«, dodaje se tekst « ili na iznimno kosom terenu (nagiba većeg od 12%) 3 etaže ako se suterenska etaža planira za garažu«.

(4) U podstavku h), iza riječi »vijenca« dodaje se tekst »za zgrade sa 2 nadzemne etaže«.

(5) Iz podstavka h) dodaje se podstavak:

»i) ako se zgrada gradi na iznimno kosom terenu gdje je nagib prirodnog terena veći od 12%, najveći broj etaža zgrade iznosi podrum i 3 nadzemne etaže od kojih je jedna obvezno suteren te najveća visina zgrade iznosi 10,5 m, pri čemu najniža kota zaravnatog terena uz zgradu može biti najviše 1,50 m iznad kote prirodnog terena.«

(6) U stavku 3., iza riječi »članka«, dodaje se tekst « prema lokalnim uvjetima«.

(7) U stavku 4., tekst »najveća dopuštena izgrađenost« se briše i zamjenjuje tekstom »najveći dopušteni koeficijent izgrađenost građevne čestice (Kig)«, a broj »100%« se briše i zamjenjuje brojem »1,00«.

(8) Iza stavka 4. dodaju se stavci:

»(5) Obiteljske kuće koje će se graditi kao dvojne tako da će se jednom stranom prislanjati uz susjednu zgradu ili granicu građevne čestice, moraju s drugim dijelovima zgrade (istakom) biti udaljene od granice susjedne zgrade najmanje h/2, ali ne manje od 4 metara od granice građevne čestice.

(6) Obiteljske kuće koje će se graditi u nizu, bočnim će stranama biti prislonjene na granice susjednih građevnih čestica, a od stražnje će granice čestice biti udaljene najmanje pola visine (h/2), ali ne manje od 3,0 m.

(7) Obiteljske kuće koje se grade u nizu ili kao atrijske kuće u nizu mogu imati najmanje tri, a najviše šest jedinica (zasebnih građevnih čestica) obiteljske tipologije sa samo jednom (višeetažnom) stambenom jedinicom.

(8) Iznimno od alineje d) stavka 2., na građevnim česticama većim od 2000 m2 te isključivo u drugom redu parcela u odnosu na glavne prometnice, moguće je planirati i zgrade tlocrtne projekcije do 250 m2 ali samo u prizemnoj etaži dok etaže iznad mogu imati površinu maksimalno 200 m2 GBP-a.«

Članak 72.

U članku 84., stavak 7., iza riječi »energije« dodaje se tekst « i fotonaponske ćelije«.

Članak 73.

(1) U podnaslovu 4.2. ispred članka 85. tekst »Stambene građevine« se briše i zamjenjuje tekstom »Višeobiteljske zgrade«.

Članak 74.

(1) U članku 85. stavak 1. tekst »Stambene građevine« se briše i zamjenjuje tekstom »Višeobiteljske zgrade«.

(2) U stavku 2. tekst »stambenih građevina« se briše i zamjenjuje tekstom »višeobiteljskih zgrada«.

(3) U podstavku b) tekst »iznosi 2.000 m2, za sve tipove gradnje« se briše i zamjenjuje tekstom »nije definirana«.

(4) U podstavku c) tekst »100 m2, za sve tipove gradnje« se briše i dodaju se alineje:

»- za slobodnostojeće zgrade: 100 m2

-za dvojne zgrade: 80 m2«.

(5) U podstavku d) brojka »180« zamjenjuje se brojkom »200«.

(6) Podstavak e) mijenja se i glasi:

»e) najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti građevne čestice (Kig) iznosi:«.

(7) U podstavku g) iza broja »3« dodaje se riječ »nadzemne«.

(8) Iza podstavka h) dodaje se podstavak i):

»i) ako se zgrada gradi na iznimno kosom terenu gdje je nagib prirodnog terena veći od 12%, najveći broj etaža zgrade iznosi podrum i 3 nadzemne etaže od kojih je jedna obvezno suteren te najveća visina zgrade iznosi 10,5 m, pri čemu najniža kota zaravnatog terena uz zgradu može biti najviše 1,50 m iznad kote prirodnog terena.«

Članak 75.

(1) U članku 86. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Propisuju se uvjeti gradnje višestambenih zgrada u izgrađenim i uređenim dijelovima građevinskog područja naselja Vrbnik NA1:

-najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (Kig) iznosi 0,50

-najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (Kis) iznosi 2,00

-najveći dopušteni broj etaža višestambene zgrade je 4 (prizemlje, 3 kata bez mogućnosti izgradnje potkrovlja), s mogućnošću gradnje podruma

-najveća dopuštena visina zgrade je 12,00 m mjereno od kote konačno zaravnatog terena do gornjeg ruba krovnog vijenca

-krovišta moraju biti kosa, nagiba između 22o i 25o, a pokrov mora biti mediteran crijep ili kupa kanalica, crvene boje.«

(2) U stavku 3., na kraju rečenice dodaje se tekst »osim unutar povijesne graditeljske cjeline«.

(3) Iza stavka 3. dodaje se stavak 4.:

»(4) Nije dozvoljene gradnja pomoćnih i poljoprivrednih zgrada u sklopu okućnice višestambene zgrade.«

Članak 76.

U članku 88. tekst »lokacijskom dozvolom« se briše i zamjenjuje tekstom »aktom kojim se odobrava namjeravani zahvat u prostoru«.

Članak 77.

(1) U članku 89. tekst »stambene građevine« se briše i zamjenjuje tekstom »višeobiteljske zgrade«.

Članak 78.

(1) U članku 90. stavak 2. briše se zadnja rečenica.

(2) U stavku 4. riječ »telekomunikacijsku« se briše i zamjenjuje tekstom »elektroničku komunikacijsku«.

(3) Iza stavka 4. dodaje se stavak 5.:

»(5) Za izgradnju višestambenih zgrada unutar građevinskog područja naselja Vrbnik (NA 1)

propisuje se optimalna uređenost građevinskog zemljišta.«

Članak 79.

U podnaslovu 5. ispred članka 91. riječ »telekomunikacijske« se briše i zamjenjuje tekstom

»elektroničke komunikacijske«.

Članak 80.

(1) U članku 91. stavak 1., podstavak 1. se zamjenjuje podstavcima 1. i 2.:

»- prometni sustav (cestovni, pješački, promet u mirovanju, pomorski promet)

-pošte i elektroničke komunikacije«.

(2) Podstavci 2. i 3. postaju podstavci 3. i 4.

(3) Iza stavka 2. dodaje se stavak 3.:

»(3) Građenje novih infrastrukturnih građevina druge namjene na površinama predviđenim za infrastrukturne koridore i građevine nije dozvoljeno.«

Članak 81.

(1) U članku 92., stavak 1., podstavak 2., riječ »telekomunikacije« se briše i zamjenjuje tekstom »elektroničke komunikacije«.

(2) U stavku 6. tekst »odnosno dokumentima prostornog uređenja užeg područja,« se briše.

Članak 82.

U članku 93., iza stavka 4. dodaju se stavci:

»(5) Kada su pojedina prometnica ili njen dio izgrađeni, izgradnja novih zgrada može se dozvoliti i unutar planskog koridora uz suglasnost i posebne uvjete nadležnih pravnih osoba za upravljanje javnim cestama, odnosno uz uvjete Općinskog vijeća Općine Vrbnik ako se radi o nerazvrstanoj prometnici.

(6) Postojeće zgrade unutar planskog koridora cesta, kao i zgrade uz postojeće prometnice koje nisu obuhvaćene prethodnim stavkom mogu se rekonstruirati na način da se ne smanjuje udaljenost između zgrade i ceste.«

Članak 83.

U podnaslovu 5.1 ispred članka 95. briše se riječ »prometne«.

Članak 84.

U članku 95., stavak 3., tekst »i izdvojenih površina« se briše.

Članak 85.

(1) U članku 96. tekst »i izdvojenih površina« se briše.

(2) U podstavcima 1. do 3. brišu se simboli (GU), (SU) i (OU).

Članak 86.

(1) U članku 98. stavak 1. tekst »svrstane su u sljedeće kategorije:« zamjenjuje se tekstom »ucrtane su na kartografskom prikazu 2. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA, 2.A. Promet.«, a u podstavcima 1. do 3. brišu se simboli (GU), (SU) i (OU).

(2) U stavku 2. i 5., tekst »i izdvojenih površina« se briše.

(3) Iza stavka 5. dodaju se stavci 6. i 7.:

»(6) Ucrtani koridori planiranih prometnica te koridori prometnica planiranih za proširenje označuju površinu rezerviranu za njihovu moguću izgradnju ili rekonstrukciju.

(7) Ukoliko Općina Vrbnik ne postigne prihvatljiv dogovor s vlasnicima oko otkupa zemljišta za planiranu izgradnju novih ili rekonstrukciju postojećih prometnica, Općina Vrbnik nema obvezu njihove realizacije (izgradnja kolnika i pješačkih staza, izgradnja komunalne infrastrukture planirane u prometnom koridoru i slično).«

(4) Postojeći stavak 6. postaje stavak 8.

Članak 87.

(1) U članku 99. stavak 1. tekst »osim za rekonstrukciju već postojećih cesta čija širina može iznositi i manje od 4,5 m« se briše, a na kraju se dodaje rečenica »Sve nove ceste planirane ovim Planom se mogu graditi etapno, na način da se najprije izvede samo kolnik širine određene ovim Planom, a u drugoj etapi i planirane pješačke površine uz cestu.«

(2) Iza stavka 1. dodaje se stavak 2.:

»(2) Sve postojeće ceste mogu se rekonstruirati u postojećoj širini. Ako je planom predviđeno proširenje koridora postojeće ceste, rekonstrukcija se smatra I. fazom proširenja.«

(3) Postojeći stavci 2. do 6. postaju stavci 3. do 7.

Članak 88.

U članku 104., stavak 1., tablica mijenja se i glasi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 89.

U članku 106., stavak 2., podnaslov 4., brišu se riječi »drvene« i »(vidikovce)«.

Članak 90.

U članku 107., iza stavka 4. dodaje se stavak 5.:

»(5) Na pješačkim stazama nije dopuštena vožnja motociklima i motornim vozilima, pa na ishodišne točke tih staza treba postaviti oznake zabrane.«

Članak 91.

(1) U članku 110., stavak 1., riječ »lokalnog« se briše i zamjenjuje riječju »županijskog«, a brojka

»150« se zamjenjuje brojkom »180«. Na kraju teksta se dodaje tekst »Luka je namijenjena ukrcaju i iskrcaju roba i putnika, privezu i odvezu brodica i ostalim djelatnostima. U luci je planirana izgradnja novog lukobrana, sjeveroistočno od postojećeg.«

(2) U stavku 2. iza riječi »Gospoja« dodaje se tekst « između uvale Zgribnica i uvale Namori«, a na kraju teksta dodaje se rečenica »Razgraničenje akvatorija za priveze prikazano je na kartografskom prikazu

2. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA, 2.A. Promet.

(3) U stavku 3. riječ »lokalnog« se briše i zamjenjuje riječju »županijskog«, a tekst »u uvali Vrbnik i na lokaciji Gospoja« se briše.

Članak 92.

U podnaslovu 5.3. riječ »telekomunikacijske« se briše i zamjenjuje tekstom »elektroničke komunikacijske«.

Članak 93.

(1) U članku 111.,stavak 1., riječ »telekomunikacijski« se briše i zamjenjuje riječima »elektroničke komunikacije«.

Članak 94.

(1) U članku 112. stavak 3. riječ »telekomunikacijske« zamjenjuje se riječima »elektroničke komunikacijske«, a riječi »Sve telekomunikacijske mreže« riječima »Svi elektronički komunikacijski vodovi«.

(2) Iza stavka 5. dodaje se stavak 6.:

»(6) Elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za pružanje javnih komunikacijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih vodova, treba odrediti planiranjem podzemnih koridora u zoni pješačkih staza ili zelenih površina.«

Članak 95.

U članku 113., stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Građevine mobilne mreže (bazne stanice) ne smiju se graditi u obuhvatu Plana.«

Članak 96.

U članku 114. riječ »telekomunikacijski« se briše i zamjenjuje riječima »elektroničke komunikacije«.

Članak 97.

U članku 115., iza riječi »Krka« dodaje se tekst »i TS 110/20 kV Krk«, a tekst »rezervno napajanje će se osigurati iz TS 110/20 kV Krk polaganjem 20 kV kabelske veze do naselja Paprata« se briše.

Članak 98.

(1) U članku 116., iza stavka 3., dodaju se novi stavci 4. do 6.:

»(4) Ako se trafostanica gradi kao samostojeća u vlasništvu distribucije, za nju je potrebno osigurati zasebnu česticu. Najmanja dopuštena udaljenost trafostanice do granice prema susjednim česticama iznosi

1,0 m, a prema kolniku 2,0 m. Iznimno su moguće i manje udaljenosti prema lokalnim uvjetima oblikovanja primjernog lokaciji.

(5) Ako se trafostanica gradi kao podzemna, poluukopana, stupna ili samostojeći uređaj, potrebno je osigurati, kao minimum, parcelu u veličini same trafostanice, ovisno o veličini trafostanice.

(6) Za trafostanicu je potrebno osigurati direktni ili posredni pristup do javne površine.«

(2) Stavci 4. i 5. postaju stavci 7. i 8.

(3) U stavku 7. tekst »lokacijskom dozvolom« se briše i zamjenjuje tekstom »aktom kojim se odobrava namjeravani zahvat u prostoru i«.

(4) Iza stavka 8. dodaje se stavak 9.:

»(9) Niskonaponska mreža u naseljima razvijat će se podzemnim kabelima odnosno kao nadzemna sa samonosivim kabelskim sklopom.«

Članak 99.

(1) U članku 117., stavak 1., briše se tekst »ili kao samostalna izvedena na zasebnim stupovima«.

(2) Iza stavka 1. dodaje se stavak 2.:

»(2) Javna rasvjeta u naseljima razvijat će se podzemnim kabelima odnosno kao nadzemna sa samonosivim kabelskim sklopom.«

Članak 100.

U članku 120., stavak 3., tekst »lokacijskom dozvolom« se briše i zamjenjuje tekstom »aktom kojim se odobrava namjeravani zahvat u prostoru«.

Članak 101.

U članku 121., stavak 1., tekst »lokacijskom dozvolom« se briše i zamjenjuje tekstom »aktom kojim se odobrava namjeravani zahvat u prostoru«.


stanovanje

Članak 102.

(1) U članku 124. stavak 1., tekst »kolektori, crpke, uređaji za pročišćavanje, ispusti« se briše i zamjenjuje tekstom « kanalizacijska mreža, tlačni vodovi, crpne stanice sa sigurnosnim preljevima i uređaj za pročišćavanje) za naselje Vrbnik«.

(2) U stavku 3., tekst »lokacijskom dozvolom« se briše i zamjenjuje tekstom »aktom kojim se odobrava namjeravani zahvat u prostoru«.

(3) Iza stavka 3. dodaje se stavak 4.:

»(4) Temeljem Direktiva o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda, do 2023. godine treba izgraditi uređaj za predtretman otpadnih voda.«

Članak 103.

U članku 125. stavak 2., tekst »koridorima prometnica« se briše i zamjenjuje tekstom »trupu prometnih površina ili neposredno uz iste, odnosno na neizgrađenom zemljištu«.

Članak 104.

(1) U članku 126. stavak 5. riječ »Svijetli« se briše i zamjenjuje riječju »Horizontalni«, a broj »1,0«

zamjenjuje se brojem »0,50«..

(2) Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Na lomovima trase kanalizacije izvode se kanalizacijska okna, a na pojedinim dionicama sa strmim padovima terena potrebno je ugraditi kaskadna i tangencijalna okna.«

Članak 105.

(1) U članku 127. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) U naselju Vrbnik predviđena je mogućnost ispuštanja otpadnih voda u more putem manjeg privremenog uređaja za pročišćavanje, kapaciteta do 1500 ES, koji će se koristiti sve do izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda cijelog naselja (izvan obuhvata Plana, kapaciteta 4000 ES, na dijelu z.č. 2468/1 k.o. Vrbnik, u blizini CS-1 Kozica). Karakteristike efluenta moraju biti u skladu s Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda. Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda moguća je po fazama.«

(2) Iza stavka 3. dodaju se stavci 4. do 6.:

»(4) Prikaz planiranih elemenata sustava je shematskog i načelnog obilježja, a konačna rješenja utvrdit će se temeljem ovih odredbi te kroz izradu projektne dokumentacije u skladu s posebnim uvjetima Hrvatskih voda i Ponikve voda d.o.o. Prije realizacije odvodnog sustava može na temelju detaljnije projektne dokumentacije doći do izmjena trasa vodova kao i izmjene redoslijeda faza izvedbe, te se isto ne smatra izmjenom Plana.

(5) Pravne i fizičke osobe dužne su otpadne vode ispuštati u sustav javne odvodnje ili u individualne sustave odvodnje otpadnih voda odnosno na drugi način sukladno Odluci o odvodnji otpadnih voda Općine Vrbnik.

(6) Za odvodnju oborinske vode s javnih površina nadležan je upravitelj sustava za odvodnju oborinske vode s nerazvrstanih i lokalnih prometnica, odnosno jedinica lokalne samouprave ili komunalno društvo.«

Članak 106.

U članku 129., stavak 3., tekst »i izdvojenih površina« se briše.

Članak 107.

U članku 130. stavak 1. tekst »Područja posebnih uvjeta korištenja« zamjenjuje se tekstom »Područja posebnih uvjeta i posebnih ograničenja u korištenju«.

Članak 108.

(1) U članku 132., stavak 1., tekst »Zakona o zaštiti prirode (NN 70/05)« se briše i zamjenjuje tekstom »posebnog propisa«.

(2) Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži (NN broj 124/ 2013 i 105/2015) obuhvat Plana djelomično se nalazi unutar područja ekološke mreže značajnog za vrste i stanišne tipove HR2001357 - Otok Krk i područja ekološke mreže značajnog za ptice HR1000033 - Kvarnerski otoci.

(4) U neposrednoj blizini obuhvata Plana nalazi se područje ekološke mreže značajno za vrste i stanišne tipove HR3000247 - Špilja podno Kostrija (Vrbnička špilja).

(5) Za manje rubne dijelove obuhvata Plana koji se nalaze u Području očuvanja značajna za ptice

(POP) - Kvarnerski otoci« (HR 1000033) određene su smjernice za zaštitu područja:

-poticanje tradicionalnog poljodjelstva i stočarstva

-regulacija lova i sprječavanje krivolova

-zabrana vožnje plovilima uz gnijezdeće kolonije

-zabrana penjanja po liticama na kojima se gnijezde značajne vrste (bjeloglavi sup, suri orao, sivi sokol)

-sprječavanje izgradnje objekata na gnijezdećim kolonijama i u njihovoj neposrednoj blizini

-regulacija ribolova - sprječavanje prelovljavanja ribe.»

(3) Stavak 4. postaje stavak 6.

(4) U stavku 6. tekst »Zakonu o zaštiti prirode« se briše, a tekst »Područja posebnih uvjeta korištenja« zamjenjuje se tekstom »Područja posebnih uvjeta i posebnih ograničenja u korištenju«.

Članak 109.

U članku 133., stavak 1., tekst »građevinu u krajoliku« se brišu i zamjenjuju tekstom »zgradu u krajobrazu«.

Članak 110.

U članku 134., stavak 1., iza riječi »površina« dodaje se tekst »3.A. Područja posebnih uvjeta i posebnih ograničenja u korištenju u mjerilu 1:2.000«.

Članak 111.

U članku 135., stavak 1. mijenja se stavkom:

»U obuhvatu Plana su u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske upisana sljedeća nepokretna kulturna dobra - pojedinačna i kulturno-povijesna cjelina:

-Z-166 (crkva sv. Ivana Krstitelja / nepokretno kulturno dobro - pojedinačno)

-Z-2698 (kulturno-povijesna cjelina naselja Vrbnika / nepokretno kulturno dobro - kulturno- povijesna cjelina)

-Z-2484 (nekadašnja crkva sv. Nedjelje / nepokretno kulturno dobro - pojedinačno)

-P-5113 (kompleks župne crkve Uznesenja Marijina / nepokretno kulturno dobro - pojedinačno)«.

Članak 112.

Iza članka 135. dodaje se članak 135a.:

»Članak 135a.

Zaštićena kulturno-povijesna cjelina naselja Vrbnika nalazi se u I. stupnju zaštite, koji podrazumijeva:

-potpunu zaštitu urbane, odnosno ruralne strukture i arhitekture,

-na području cjeline ne preporuča se nikakva promjena oblikovanja zgrada,

-svi zahvati trebaju težiti rekonstrukciji povijesnih oblika.«

Članak 113.

(1) U članku 136. stavak 1., tekst »definirane aktom registracije («Narodne novine« broj 124/06) i pripadajućim grafičkim prikazom« se briše.

(2) U stavku 2. tekst »Područja posebnih uvjeta korištenja« zamjenjuje se tekstom »Područja posebnih uvjeta i posebnih ograničenja u korištenju«.

(3) U stavku 3. tekst »(»Narodne novine« broj 124/ 2006)« se briše.

Članak 114.

(1) U članku 137. stavak 1., tekst « građevina« se briše i zamjenjuje tekstom »evidentiranih zgrada«.

(2) Podstavci 1. do 5. se brišu i zamjenjuju podstavcima:

»A. Sakralne zgrade

-župna crkva sv. Marije, XIV. - XIX. st. sa zvonikom, XV. st.

-kapela sv. Martina

-crkva Bl. Djevice Marije od Porođenja

B. Civilne zgrade

-Knežev dvor, preuređen u školu 1811. godine

-Baćin dvor, Frankopanska palača iz 16. st. C. Vojne zgrade

-ostaci gradskog bedema, XVI. st. D. Memorijalne zgrade

-biblioteka Dinka Vitezića.«

Članak 115.

Iza članka 137. dodaje se članak 137a.:

»Članak 137a.

(1) Za zaštićenu kulturno-povijesnu cjelinu naselja Vrbnika / nepokretno kulturno dobro - kulturno- povijesna cjelina, određuju se tri zone zaštite (A, B i C), za koje se propisuju smjernice zaštite prema stavcima 2., 3. i 4. ovog članka.

(2) U zoni A se propisuje režim potpune konzervatorske zaštite povijesne urbane strukture, pejsažnih obilježja te pojedinačnih zgrada, unutar koje je potrebno očuvati sva bitna obilježja prostorne i građevne strukture određene topografijom, povijesnom građevnom supstancom te raznolikošću namjena i sadržaja. Zaštitu koja proizlazi iz spomeničkih svojstava povijesne urbane strukture, pejsažnih i ambijentalnih vrijednosti te pojedinačno zaštićenih kulturnih dobara potrebno je provoditi cjelovito, što podrazumijeva očuvanje i obnovu izvornih karakteristika, uklanjanje uzroka i posljedica ugroženosti te osiguranje optimalne spomeničke prezentacije kulturnog dobra.

(3) U zoni B se propisuje režim zaštite osnovnih elemenata povijesne urbane strukture i pejsažnih vrijednosti te pojedinih skupina i pojedinačnih povijesnih zgrada unutar koje je potrebno očuvati sva bitna obilježja te strukture. Potpuna zaštita odnosi se na očuvanje glavnih ekspozicija, fizionomija, gabarita izgradnje, urbanih interijera i sl., uz mogućnost nužnog prilagođavanja postojeće supstance suvremenim potrebama.

(4) U zoni C se propisuje režim zaštite pojedinih sačuvanih elemenata osnovne povijesne strukture naselja prvenstveno radi zaštite ekspozicije integralnih, prirodnih i kulturno-povijesnih vrijednosti u zonama A i B, što znači očuvanje kompozicijskih vrijednosti naselja (dominante, ekspozicije), zaštitu vizura, panorama, urbanih slika i obrisa te drugih vrijednosti krajolika, uz očuvanje karaktera gradnje i pojedinačnih očuvanih primjera građevne supstance. Zona C odnosi se na suburbano područje tradicijskoga, stambeno-gospodarskoga graditeljstva i područje vrbničke luke. Uz značaj zaštite vizura, južni dio ove zone, tj. uzvisina Sv. Mavar, značajna je zbog ostataka istoimene crkve, jedne od većih romaničkih gradnji na otoku Krku, kao i zbog zabilježenih arheoloških nalaza iz razdoblja pretpovijesti, antike i srednjeg vijeka.«

Članak 116.

U članku 138., stavak 1., tekst »obvezna lokacijska dozvola« se briše i zamjenjuje tekstom »se izdaje akt kojim se odobrava namjeravani zahvat u prostoru«, a tekst »lokacijske dozvole« se briše i zamjenjuje tekstom »akta kojim se odobrava namjeravani zahvat u prostoru«.

Članak 117.

(1) U članku 139., stavak 1., tekst »i izdvojenih površina« se briše, iza riječi »dvorište« dodaje se tekst

« za građevinski otpad«, a riječ »transfer« se briše i zamjenjuje riječju »pretovarna«.

(2) Iza stavka 1. dodaje se stavak:

»(2) Na lokaciji Treskavac (izvan obuhvta plana) planira se izgradnja elektrane na bioplin, izgradnja dodatne kompostane i postrojenja za obradu otpadnog mulja s uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s otoka Krka.«

Članak 118.

U članku 140., stavci 4., 5. i 6. se brišu.

Članak 119.

Iza članka 140. dodaju se članci 140a., 140b. i 140c.:

»Članak 140a.

(1) Proizvođač otpada čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti dužan je otpad razvrstati na mjestu nastanka, odvojeno skupljati po vrstama i svojstvima, te osigurati propisne uvjete skladištenja za osiguranje kakvoće u svrhu ponovne obrade.

(2) Ako proizvođač ne može iskoristiti vrijedna svojstva otpada, potrebno je prema zakonu i propisima otpad dokumentirati, prijavljivati na Burzi otpada i kao krajnju mjeru odložiti.

(3) Odložiti se smiju samo ostaci nakon obrade otpada ili otpad koji se ne može obraditi gospodarski isplativim postupcima uz propisane granične vrijednosti emisija u okoliš.

Članak 140b.

(1) Postupanje s tehnološkim otpadom mora se obavljati u skladu s propisima.

(2) Proizvođač otpadnih ulja je dužan, ovisno o području primjene svježih ulja, skupiti dio otpadnih ulja. Količina otpadnih ulja umnožak je količine upotrijebljenih svježih ulja i obveznog faktora skupljanja za određeno područje primjene (tablica u članku 13. Pravilnika o vrstama otpada).

(3) Spremnici za prikupljanje otpadnog ulja moraju, uz zakonom propisane oznake, nositi i oznaku kategorije otpadnog ulja. Zabranjeno je miješanje otpadnih ulja različitih kategorija kao i miješanje s drugim tvarima.

Članak 140c.

(1) Ambalažni otpad proizvođač skuplja odvojeno po vrstama ambalažnog materijala.

(2) Ambalažni otpad skuplja se unutar građevine gospodarske namjene ili u njenoj neposrednoj blizini, u spremnike postavljene za tu namjenu.

(3) Proizvođač osigurava skupljanje i obrađivanje ambalažnog otpada proizvođača koje je stavio u promet.

(4) Postavljanje spremnika za sakupljanje ambalažnog otpada osigurava proizvođač. Spremnici se postavljaju unutar sadržaja gospodarske namjene, te na javnim površinama uz odobrenje nadležnog tijela jedinice lokalne samouprave.

(5) Distributer proizvoda u ambalaži mora preuzimati povratnu ambalažu proizvoda koje je stavio u promet.

(6) Pravne i fizičke osobe, koje stavljaju u promet opasne tvari, dužne su na vlastiti trošak organizirati odvojeno skupljanje i korištenje vrijednih svojstava otpadne ambalaže od tih tvari.«

Članak 120.

(1) U članku 141. stavak 1. tekst »3.B. Područja posebnih uvjeta korištenja« zamjenjuje se tekstom

»3.A. Područja posebnih uvjeta i posebnih ograničenja u korištenju«.

(2) Iza stavka 4. dodaje se stavak 5.:

»(5) Posebne mjere zaštite za sprečavanje nepovoljna utjecaja na okoliš određene su Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okoliš.«

Članak 121.

(1) U članku 143., stavak 1., tekst »Zakona o zaštiti zraka« se briše i zamjenjuje tekstom »posebnog propisa«.

(2) Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Za zaštitu zraka propisuju se sljedeće mjere:

-ograničavati emisije i propisivati tehničke standarde u skladu sa stanjem tehnike (BAT), te prema odredbama posebnih propisa,

-visinu dimnjaka za zahvate za koje nije propisana procjena utjecaja na okoliš, do donošenja propisa treba određivati u skladu s pravilima struke (npr. TA- LUFT standardima), a u kotlovnicama na loživo ulje koristiti niskosumporno loživo ulje sa sadržajem sumpora do 1%,

-zahvatom se ne smije izazvati »značajno« povećanje opterećenja, gdje se razina »značajnog« određuje temeljem procjene utjecaja na okoliš, a povećanjem opterećenja emisija iz novog izvora ne smije doći do prelaska kakvoće zraka u nižu kategoriju u bilo kojoj točki okoline izvora,

-najveći dopušteni porast imisijskih koncentracija zbog novog izvora onečišćenja o ovisnosti o kategoriji zraka određen je posebnim propisom,

-stacionarni izvori (tehnološki procesi, uređaji i objekti iz kojih se ispuštaju u zrak onečišćujuće tvari) onečišćenja zraka moraju biti proizvedeni, opremljeni, rabljeni i održavani na način da ne ispuštaju u zrak tvari iznad graničnih vrijednosti emisije, prema odredbama posebnih propisa,

-potrebno je graditi kanalizacijski sustav koji osigurava malo retenciono vrijeme u anaerobnim uvjetima (kada su neizbježni), radi sprečavanja emisije u zrak neugodnih mirisa (vodik-sulfid i amonijak),

-redovno ispitivanje koncentracije vodik-sulfida u zraku u neposrednoj radnoj okolini uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, na crpnim postajama i prekidnim oknima, budući da svojom prisutnošću u zraku, već i u vrlo malim količinama smanjuje kakvoću življenja.»

(3) Iza stavka 3. dodaje se stavak 4.:

»(4) Vlasnici - korisnici stacionarnih izvora dužni su:

-prijaviti izvor onečišćavanja zraka, te svaku rekonstrukciju nadležnom tijelu državne uprave i lokalne samouprave,

-osigurati redovito praćenje emisije iz izvora i o tome voditi očevidnik te redovito dostavljati podatke u katastar onečišćavanja okoliša.

-uređivanjem zelenih površina unutar građevne čestice i onih zajedničkih izvan građevne čestice ostvariti povoljne uvjete za prirodno provjetravanje, cirkulaciju i regeneraciju zraka,

-kotlovnice na kruta goriva, ukoliko postoje pregraditi na tekuće gorivo, ili plin,

-zagađenost zraka od prometa smanjiti rekonstrukcijom postojećih prometnica i izgradnjom zaobilaznica ugroženih naselja,

-provoditi monitoring zagađenja zraka za vozila javnog prometa, dostavna teretna vozila, te sva vozila starija od 5 godina.«

Članak 122.

(1) U članku 147., stavak 1., podstavci 1. do 4. se brišu i zamjenjuju podstavcima:

»- mjere ograničenja izgradnje u zaštićenom obalnom području mora (ZOP), području od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku,

-pojas u širini 1000m od obalne crte Općine Vrbnik i pojas mora u širini od 300 m od obalne crte, određuje se kao osobito vrijedno područje pod zaštitom i od posebnog je interesa za Republiku Hrvatsku i čuva se u svrhu zaštite obalnog područja mora, ostvarenja ciljeva svrhovitog, održivog i gospodarski učinkovitog razvoja,

-osim ograničenja izgradnje u građevinskim područjima temeljem Zakona, a koja su određena u ovom Planu, posebno se ovim Planom određuje da u pojasu širine 15 m od morske obale treba osigurati prolaz uz obalu i zabraniti novu izgradnju, a samo zgrade koje po prirodi svoje funkcije moraju biti na samoj obali ili one koje pripadaju krugu općeg interesa mogu se smještavati na obali mora,

-mjere za sprečavanje i smanjivanje onečišćenja, od kojih je primarna izgradnja javnih sustava za odvodnju otpadnih voda (zajednički ili zasebni), određenih ovim Planom,

-postupanje s otpadnim vodama na području Vrbnika određeno je Odlukom o odvodnji otpadnih voda i sve pravne i fizičke osobe dužne su otpadne vode ispuštati u građevine javne odvodnje ili u individualne sustave odvodnje otpadnih voda odnosno na drugi način sukladno Odluci o odvodnji otpadnih voda Općine Vrbnik,

-na izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja Vrbnik označenom u PPUO Vrbnik do izgradnje zatvorenog sustava javne odvodnje obvezna je izgradnja nepropusnih sabirnih jama do veličine 10 ES na način prihvatljiv sa aspekta zaštite okoliša, a za više od 10 ES mora se izvesti vlastiti uređaj za pročišćavanje. Uređaj mora biti odgovarajući, a karakteristike efluenta moraju odgovarati važećem Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda.

(2) Iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4.:

»(3) Nužno je i kompletiranje mehaničkog (primarnog) stupnja pročišćavanja, koji uključuje i izvedbu odgovarajućih objekata za taloženje (s aeracijom) prije podmorske dispozicije, čime se za oko 50% smanjuju suspendirane tvari prije upuštanja u more.

(4) Obradu i zbrinjavanje mulja iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda treba rješavati u sklopu sustava za pročišćavanje otpadnih voda i/ili u sklopu sustava gospodarenja otpadom na razini Županije.«

Članak 123.

U članku 149. stavak 2. tekst »izrade detaljnih planova uređenja i« se briše.

Članak 124.

(1) U stavku 150., ispred stavka 1. dodaje se stavak:

»(1) Kod projektiranja zgrada, u prikazu mjera zaštite od požara kao sastavnom dijelu projektne dokumentacije, potrebno je primjenjivati numeričku metodu TVRB 100 ili neku drugu opće priznatu metodu za stambene i pretežito stambene zgrade, a numeričke metode TVRB ili GRETNER ili EUROALARM za pretežito poslovne zgrade, ustanove i druge javne zgrade u kojima se skuplja i boravi veći broj ljudi.«

(2) Postojeći stavci 1., 2. i 3. postaju stavci 2., 3. i 4.

Članak 125.

U članku 151. tekst »izrade detaljnih planova uređenja koji se izrađuju na temelju Plana, te« se briše.

Članak 126.

U članku 152., iza stavka 4. dodaju se stavci 5. do 8.:

»(5) Kod projektiranja novih prometnica i mjesnih ulica ili rekonstrukcije postojećih, obavezno je planiranje vatrogasnih pristupa koji imaju propisanu širinu, nagibe, okretišta, nosivosti i radijuse zaokretanja prema Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe.

(6) Prilikom gradnje i rekonstrukcije vodoopskrbnih sustava obvezno je planiranje izgradnje hidrantske mreže prema Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje.

(7) U cilju zaštite od požara potrebno je:

-graditi zgrade većeg stupnja vatrootpornosti,

-graditi protupožarne zidove,

-izvoditi dodatne mjere zaštite - vatrodojava, pojačan kapacitet hidrantske mreže i dr.

(8) Temeljem Zakona o zaštiti od požara potrebno je izraditi elaborat zaštite od požara za složenije zgrade (zgrade skupine 2).«

Članak 127.

U članku 153., stavak 5., iza riječi »sklopu« dodaje se riječ »izgradnje«.

Članak 128. U članku 154., iza stavka 5. dodaje se stavak:

»(6) Najveći dio naselja Vrbnik nalazi se unutar seizmotektonski aktivne zone (moguć potres do 80

MCS). Najugroženiji dio je stara jezgra, gdje su kuće građene poštivanja standarda građevinarske struke i gdje je relativno velika koncentracija stanovništva i dobara.«

Članak 129.

U članku 155. briše se tekst »Dokumentima prostornog uređenja užih područja (detaljnih planova uređenja), koji se izrađuju na temelju Plana,«.

Članak 130.

Iza članka 155. dodaju se podnaslovi 9.7., 9.8., 9.9., 9.10., 9.11. i 9.12. te članci 155a. do 155o.:

»Članak 155a.

Za provođenje mjera zbrinjavanja stanovništva na području Općine Vrbnik mogućnost smještaja većeg broja ljudi nudi:

-Hotel Mesić d.o.o. (40 ljudi),

-Hotel Vrbniče nad morem (cca 100 ljudi),

-Osnovna škola Fran Krsto Frankopan u Vrbniku (50 ljudi).

9.7.Mogući izvori tehničko-tehnoloških katastrofa i većih nesreća u gospodarstvu i prometu

Članak 155b.

(1) Nesreća u tehnološkom postrojenju može nastati uslijed istjecanja i/ili eksplozije opasne tvari koje može biti posljedica korištenja neispravne opreme, nemarnog rada ili namjerne diverzije. Dužnost svih tehnoloških postrojenja, a ponajviše onih koji koriste opasne tvari u svom radu, je provođenje preventivnih mjera za sprječavanje nesreće.

(2) Zona ugroženosti oko Osnovne škole »Fran Krsto Frankopan« obuhvaća područje od 68 m u krugu iste. Unutar ove zone nalazi se desetak stambenih objekata te će u slučaju nesreće (izlijevanje i zapaljenje lož ulja iz spremnika) biti ugroženo oko 200 osoba (ukoliko bi do nesreće došlo za vrijeme održavanja nastave).

(3) U slučaju istjecanja opasne tvari s lokacije na kojoj se nalazi Poljoprivredna zadruga Vrbnik biti će ugroženo prvenstveno more koje se nalazi u zoni ugroženosti. U tom slučaju treba obavijestiti nadležne službe i postupiti prema Planu intervencije kod iznenadnog onečišćenja mora. U slučaju nesreće bilo bi ugroženo i 10 - 20 osoba (stanari okolnih objekata, zaposlenici te osobe koje će se naći u blizini buduću da je lokacija u centru naselja).

(4) Uz navedene ne postoje lokacije na kojima se skladišti velika količina zapaljivih i opasnih tvari. Dominantnu ulogu među navedenim opasnim tvarima ima lož ulje uz obvezno prepoznavanje opasnosti koju donosi ukapljeni naftni plin.

9.8.Tehničko-tehnološke katastrofe i velike nesreće izazvane nesrećama u prometu

9.8.1. Cestovni promet

Članak 155c.

Od opasnih tvari najčešće se prevozi lož ulje. Veća opasnost nastala bi u slučaju istjecanja opasnih tvari u sustav vodoopskrbe (zagađenje vodocrpilišta, izvorišta pitke vode) i tada postoji mogućnost ugroženosti stanovništva u smislu prekida u vodoopskrbi te je nužno osigurati alternativne izvore pitke vode (cisterne s vodom i slično).

9.8.2. Pomorski promet

Članak 155d.

Kapacitet luke u Vrbniku nije prilagođen prihvatu većih brodova koji prevoze opasne tvari (tankeri, teretni brodovi. Morskim putovima koji prolaze u blizini Vrbnika ne prevozi se velika količina opasnih tvari koje bi u značajnoj mjeri mogle ugroziti more, morsko dno i obalno područje, te je stoga opasnost od tehničko-tehnoloških katastrofa izazvanih nesrećama u pomorskom prometu mala.

9.9.Mjere koje omogućavaju zaštitu od ekstremnih vremenskih uvjeta, erozije tla i klizišta

9.9.1. Suša

Članak 155e.

Iako je Općina Vrbnik ugrožena od pojave suše, u obuhvatu ovog Plana suša ne bi prouzročila veće štete.

9.9.2. Toplinski val

Članak 155f.

(1) Naselje Vrbnik nije u značajnoj mjeri ugroženo od navedene nepogode, iako postoji mogućnost pojave toplinskog vala u ljetnim mjesecima kada može doći do stradavanja dijela stanovnika, naročito starije dobi (dehidracija). Stoga je potrebno u to doba godine osigurati dovoljne količine pitke vode.

(2) Radi ublažavanja posljedica uzrokovanih pojavom toplinskog vala potrebno je držati u pripravnosti službe medicinske pomoći tijekom turističke sezone radi eventualnih hitnih intervencija.

9.9.3. Olujno ili orkansko nevrijeme

Članak 155g.

Na području Vrbnika jak vjetar prosječno se javlja 40 dana u godini, a olujni vjetar 14 dana u godini. Olujni vjetar, a ponekad i orkanski, udružen s velikom količinom oborine ili čak tučom može napraviti velike štete po stanovništvo i objekte, primjerice:

-prekid opskrbe električnom energijom,

-obustava prometa za određene vrste prijevoznih sredstva i/ili potpuna zabrana prometa,

-oštećenja zgrada,

-rušenje stabala,

-štete na nasadima,

-stradavanje stanovništva.

9.9.4. Klizišta i erozija

Članak 155h.

Na području Vrbnika nema evidentiranih klizišta i mjesta velikih erozija tla.

9.9.5. Tuča

Članak 155i.

Na području Vrbnika postoji mala opasnost od pojave tuče ( prosječno 1.1 dan godišnje). Procjenjuje se da bi manja šteta na pokretnoj i nepokretnoj imovini (automobili, stambeni objekti).

9.9.6. Snježne oborine

Članak 155j.

Zbog geografskog položaja snijeg je rijetka pojava, pa stoga navedeno područje nije ugroženo od ove vremenske nepogode, te nije potrebno poduzimati posebne mjere zaštite.

9.9.7. Poledica

Članak 155k.

Uvjeti za stvaranje poledice se pojavljuju rijetko, stoga se ne zahtijevaju posebne mjere za zaštitu. Najvažnija zaštita od poledice je zasoljavanje prometnica od strane zimske službe

9.9.8. Pijavice

Članak 155l.

Pijavice su rijetka pojava, no zbog njihove potencijalno velike razorne moći, te iznenadnosti i naglosti pojavljivanja, moraju se uzeti u obzir kod izrade procjene ugroženosti. Ugroženost područja Vrbnika od pijavica je mala, te iz tog razloga ne postoji riješen sustav mjera zaštite od istih.

9.10.Mjere koje omogućavaju opskrbu vodom i energijom u izvanrednim uvjetima katastrofa ili nesreća (kritična infrastruktura)

Članak 155m.

U procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća na području Općine Vrbnik predviđena se oštećenja na sljedećoj infrastrukturi:

-oštećenja jedne ili više TS 10(20)/0,4kV,

-oštećenja jedne ili više vodospreme,

-oštećenje telekomunikacijskog sustava

-rušenje poštanskog ureda Vrbnik

-pukotine i odroni na cestama Ž5017 i Ž5018

-oštećena ambulanta opće medicine Vrbnik

-oštećena stara gradska jezgra i druga nepokretna kulturna dobra.

9.11.Mjere koje omogućavaju učinkovitije provođenje mjera civilne zaštite

Članak 155n.

(1) Na području Vrbnika nema izgrađenih skloništa, te stoga nije potrebno imenovati voditelje skloništa, a ne procjenjuje se da je za provođenje mjera zaštite i spašavanja potrebno imenovati povjerenike civilne zaštite.

(2) Lokacija sirene za uzbunjivanje stanovništva određuje se na zgradi Općine Vrbnik.

9.12. Mjere zaštite od epidemija i epizotija

Članak 155o.

Na području Vrbnika smanjena je mogućnost nastanka epidemije ljudi i životinja te ne postoji mogućnost veće ugroze.»

Članak 131.

(1) U članku 156. stavak 1. tekst »3.B. Područja posebnih ograničenja u prostoru« zamjenjuje se tekstom »3.A. Područja posebnih uvjeta i posebnih ograničenja u korištenju«.

(2) U stavku 2. briše se tekst iza zagrade.

Članak 132.

(1) U članku 157. stavak 1., tekst « i izdvojenih površina« se briše.

(2) U stavku 3. tekst »lokacijskih uvjeta« se briše i zamjenjuje tekstom»akta kojim se odobrava namjeravani zahvat u prostoru«

Članak 133.

(1) U članku 158., stavak 1., tekst »i izdvojenih površina« se briše.

(2) Iza stavka 1. dodaje se stavak:

»(2) Građevinsko zemljište u obuhvatu Plana treba imati minimalno I. kategoriju uređenosti, koja obuhvaća pripremu i pristupni put, te priključak na vodoopskrbu, odvodnju i električnu energiju.«

Članak 134.

U članku 159. briše se tekst »dokumentima prostornog uređenja užih područja, odnosno« i tekst »koji mogu biti pozivni i javni«

Članak 135.

Podnaslov 10.1. i članak 160. se brišu.

Članak 136.

Podnaslov 10.2. i članci 161. i 162. se brišu.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 137.

(1) Elaborat »I. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Vrbnik - NA 1« izrađen je u 6

(šest) izvornika ovjerenih pečatom Općinskog vijeća Općine Vrbnik i potpisom predsjednika Općinskog vijeća

Općine Vrbnik.

(2) Dva primjerka izvornika elaborata iz stavka 1. ovog članka čuvaju se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbnik.

(3) Po jedan izvornik elaborata iz stavka 1. ovog članka zajedno s ovom Odlukom dostavlja se:

-Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja Republike Hrvatske,

-Javnoj ustanovi Zavod za prostorno uređenje Primorsko - goranske županije,

-Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko - goranske županije - Ispostava Krk,

-Pismohrani Općine Vrbnik.

(4) Uvid u elaborat iz stavka 1. ovog članka može se obaviti u Jedinstvenom upravnom odjelu

Općine Vrbnik, Trg Škujica 7 i na službenoj mrežnoj stranici Općine Vrbnik: www.opcina-vrbnik.hr.

Članak 138.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

KLASA:350-03/16-01/03

URBROJ:2142-07-03-17-52

Vrbnik, 29. studenoga 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik:
Ivan Juranić,v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr