SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 35. Petak, 1. prosinca 2017.
GRAD RAB

90.

Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13 i 65/17) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13 - pročišćeni tekst i 19/15), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 29. studenog 2017. godine, donosi

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja
41 - sportsko-rekreacijski centar (motokros staza
i streljana) u Barbatu (R61)

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom pristupa izradi Urbanističkog plana uređenja 41 - sportsko-rekreacijski centar (motokros staza i streljana) u Barbatu (R61), u daljnjem tekstu: Plan.

Članak 2.

Odlukom o izradi Plana utvrđuje se pravna osnova za izradu i donošenje, razlozi za donošenje, obuhvat, ocjena stanja u obuhvatu, ciljevi i programska polazišta, popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu, način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu, te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi, rokove za izradu i izvore financiranja.

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

Članak 3.

Pravna osnova za izradu i donošenje Plana je:

-Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13 i 65/17) i

-Prostorni plan uređenja Grada Raba (Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 15/04, 40/05 - ispravak, 18/07, 47/11 i 19/16).

Članak 4.

Nositelj izrade Plana je Grad Rab, Upravni odjel za prostorno uređenje, gospodarstvo i turizam.

RAZLOZI ZA DONOŠENJE PLANA

Članak 5.

Razlozi za izradu i donošenje Plana su:

-predložiti uvjete provedbe zahvata u prostoru i na taj način stvoriti planske pretpostavke za uređenje prostora unutar obuhvata Plana,

-utvrditi prihvatljivo opterećenje planiranog prostora,

-sagledati korištenje i zaštitu prostora u odnosu na okolni planirani sadržaj na području Mišnjaka.

OBUHVAT PLANA

Članak 6.

Obuhvat Urbanističkog plana uređenja 41 - sportsko- rekreacijski centar (motokros staza i streljana) u Barbatu (R61) određen je Prostornim planom uređenja Grada Raba (Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 15/04, 40/05 - ispravak, 18/07, 47/11 i 19/16).

Plan obuhvaća prostor građevinskog područja sportsko- rekreacijske namjene (R61) u zaleđu uvale Mag i površinu prirodne morske plaže (R313) u dijelu uvale Mag.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 7.

U prostoru obuhvata Plana postoji put koji vodi do proplanka zapadno od zone R61, a koji se koristio kao parkirališni prostor u vrijeme kada su se na prostoru zone održavala motokros natjecanja. Od proplanka do središta zone, pruža se klanac, neodržavan i trenutno nepristupačan. U samoj zoni vide se tragovi motokros staza, a na južnom proplanku, unutar zone, vide se ostaci montažnih skakaonica za bmx natjecanja. Okvirna površina zone je 25,4 ha. Zona je orijentirana u smjeru sjever - jug. Otvara se prema uvali Mag, na sjevernoj strani.

Zona R313 obuhvaća površinu prirodne morske plaže, nepravilnog ljevkastog oblika, u dijelu uvale Mag, orijentirana prema sjeveru sa vizurom prema kopnu i Velebitu. Okvirna površina zone je 6,8 ha.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 8.

Osnovni cilj i polazište za izradu Plana je omogućiti izvedbu motokros staze obradom tla, bez građevinskih intervencija, u duljini od 2.500 m i širine koridora 10 m. Prostornim planom uređenja Grada Raba koridor za novu prilaznu cestu do zone predviđen je s jugozapadne strane.

U zoni obuhvata potrebno je pozicionirati streljanu otvorenog tipa sa pomoćnim objektom i to na način da je kompletan prostor streljane ograđen, osiguran i kontroliran.

Potrebno je planirati i izvedbu parkirališta, uređenje pješačkih putova, gradnju tribina, skakaonica za free style, objekata uslužne namjene (ugostiteljsko-trgovačke) i pomoćnih objekata (sanitarni čvorovi, press-centar, spremišta motocikala, bmx-a).

S obzirom da se u zoni obuhvata Plana nalazi i prirodna plaža na kojoj ne smije biti građevinskih intervencija, potrebno je dozvoliti eventualnu dohranu plaže s materijalom iz mora koji je odnesen s postojeće plaže uslijed djelovanja mora i vjetra. Potrebno je predvidjeti i montažu privremenih pontona, namijenjenih sportovima na moru (jet- ski utrke i slično).

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA

PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU PLANA

Članak 9.

Koristit će se sva raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju javnopravna tijela.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA ZA IZRADU PLANA

Članak 10.

Stručna rješenja za izradu Plana izrađuje stručni izrađivač, ovlašten za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja.

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 11.

Utvrđuje se popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja će sudjelovati u izradi Izmjena Plana iz područja svog djelokruga:

1.Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb,

2.Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Primorsko-goranska, Policijska postaja Rab, Palit 144 a, 51280 Rab,

3.Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka,

4.Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb,

5.Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Nikole Tesle 9/X, 51000 Rijeka,

6.Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HAKOM, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb,

7.HEP - ODS d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Ulica Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka,

8.Hrvatske vode d.d., VGO Rijeka, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka,

9.Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Senj, Nikole Suzana 27, 53270 Senj,

10.Vrelo d.o.o. za komunalne djelatnosti, Palit 68, 51280 Rab,

11.Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka, Riva 10, 51000 Rijeka,

12.Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje PGŽ, Splitska 2, 51000 Rijeka,

13.PGŽ, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava u Rabu, Palit 71, 51280 Rab

Ako se tijekom izrade Plana ukaže potreba, u postupak izrade mogu se uključiti i drugi sudionici.

Članak 12.

Rok za dostavu zahtjeva za izradu Plana je 20 dana od dana dostave ove Odluke.

U slučaju da javnopravna tijela iz članka 12. ove Odluke ne dostave svoje zahtjeve u roku određenom u prethodnom stavku, smatrat će se da ih nemaju.

ROK ZA IZRADU PLANA

Članak 13.

Za izradu Plana utvrđuju se slijedeći rokovi:

-izrada prijedloga Plana za javnu raspravu - u roku od 60 dana po isteku roka za dostavu zahtjeva za izradu Plana,

-priprema izvješća o javnoj raspravi - u roku od najviše 30 dana od završetka javne rasprave,

-izrada nacrta konačnog prijedloga Plana - u roku od 15 dana od izrade izvješća o javnoj raspravi,

-izrada konačnog prijedloga Plana - u roku od 15 dana od zaključka gradonačelnika o utvrđivanju konačnog prijedloga Plana,

-izrada izvornika Plana - u roku od 15 dana od donošenja Plana na Gradskom vijeću Grada Raba.

Rokovi iz stavka 1. ovog članka iz opravdanih razloga mogu se produljiti, uz suglasnost nositelja izrade i izrađivača.

IZVOR FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 14.

Sredstava za izradu Plana osigurat će se u proračunu Grada Raba.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 023-06/17-01/05

URBROJ: 2169-01-02/7-17-7

Rab, 29. studenog 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1036&mjesto=51280&odluka=90
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr