SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 35. Petak, 1. prosinca 2017.
GRAD RAB

89.

Na temelju članka 27. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (»Narodne novine« broj 73/97) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine« broj 27/09, 13/13, 31/ 13-pročišćeni tekst i 19/15), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 29. studenog 2017. godine, donijelo je

O D L U K U
o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu
šteta od elementarnih nepogoda

Članak 1.

Ovom Odlukom imenuje se Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda za Grad Rab (u daljnjem tekstu: Gradsko povjerenstvo).

Članak 2.

Gradsko povjerenstvo ima predsjednika i zamjenika predsjednika, te pet članova.

Članovi Povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine.

Članak 3.

U Gradsko povjerenstvo imenuju se:

1.DENIS DEŽELJIN, za predsjednika,

2.ŽELJKO PERAN, za zamjenika predsjednika,

3.BISERKA DUMIĆ, za članicu,

4.IVANA DELIĆ TARIBA, za članicu,

5.BORIS BELAMARIĆ, za člana,

6.IVO KORDIĆ, za člana,

7.PETAR ŠPANJOL, za člana.

Članak 4.

Gradsko povjerenstvo organizira i provodi postupak procjene štete sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda i Metodologiji za procjenu štete od elementarnih nepogoda.

Sredstva za rad Gradskog povjerenstva osiguravaju se u Gradskom proračunu.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Gradskog povjerenstva obavlja gradska uprava Grada Raba.

Članak 5.

Gradsko povjerenstvo radi na sjednicama. O radu na sjednici vodi se zapisnik.

Sjednicu saziva predsjednik, predlaže dnevni red, predsjeda i upravlja sjednicom, te potpisuje zaključke koje donosi Gradsko povjerenstvo.

Ako je predsjednik spriječen ili odsutan zamjenjuje ga zamjenik predsjednika.

Gradsko povjerenstvo može održati sjednicu ako je istoj nazočna većina članova.

Odluke iz svog djelokruga Gradsko povjerenstvo donosi većinom glasova, javnim glasovanjem, ako je sjednici nazočna većina svih članova Gradskog povjerenstva.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 42/13 i 6/16).

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 023-06/17-01/05

URBROJ: 2169-01-02/7-17-10

Rab, 29. studenog 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1036&mjesto=51280&odluka=89
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr