SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 35. Petak, 1. prosinca 2017.
GRAD RAB

85.

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj: 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/ 13, 147/14 i 36/15) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 27/09, 13/13, 31/13 - pročišćeni tekst i 19/15), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 29. studenog 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
o obavljanju dimnjačarskih poslova

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se odlukom uređuju uvjeti, postupak i način davanja koncesije te druga pitanja u vezi s obavljanjem komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Raba.

Članak 2.

Pod obavljanjem dimnjačarskih poslova podrazumijeva se čišćenje i kontrola dimovodnih objekata i uređaja za loženje u svrhu održavanja njihove funkcionalne sposobnosti radi sprječavanja opasnosti od požara, eksplozija, trovanja te zagađivanja zraka.

Dimovodni objekti u smislu ove odluke su usponski i horizontalni dimovodni kanali, spojni kruti elementi ložišta (uključujući dimovodne zaklopke), sabirnice čađe i drugi dijelovi dimnjaka.

Uređaji za loženje u smislu ove odluke su uređaji za izgaranje krutih, tekućih ili plinovitih tvari, priključeni na dimovodni objekt ili uređaji za odvod ispušnih plinova.

Članak 3.

Područje Grada Raba je jedno dimnjačarsko područje. Područje Grada Raba obuhvaća sljedeća naselja: Rab, Barbat, Banjol, Palit, Mundanije, Supetarska Draga i Kampor.

Članak 4.

Dimnjačarske poslove na području Grada Raba može obavljati pravna osoba, odnosno fizička osoba obrtnik registrirana za obavljanje dimnjačarskih poslova koja je s Gradom Rabom sklopila ugovor o koncesiji (u daljnjem tekstu: ovlašteni dimnjačar).

Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova (u daljnjem tekstu: koncesija) daje se na rok od 5 godina.

Članak 5.

Početku davanja koncesije prethode pripremne radnje koje uključuju: imenovanje Stručnog povjerenstva za koncesiju, izradu studije opravdanosti davanja koncesije ili analizu davanja koncesije, procjenu vrijednosti koncesije, te izradu dokumentacije za nadmetanje, a sve u skladu sa Zakonom o koncesijama.

Postupak davanja koncesije provodi Stručno povjerenstvo za koncesiju koje imenuje Gradonačelnik (dalje u tekstu: Povjerenstvo), a koje se sastoji od predsjednika i 4 člana. Povjerenstvo se bira iz redova stručnjaka iz područja pravne, ekonomske i tehničke struke.

Zadaće Povjerenstva su:

1.sudjelovanje u izradi analize davanja koncesije i dokumentacije za nadmetanje;

2.pregled i ocjena pristiglih ponuda;

3.utvrđivanje prijedloga odluke o davanju koncesije ili prijedloga odluke o poništenju postupka davanja koncesije i obrazloženja tih prijedloga;

4.obavljanje ostalih poslova potrebnih za provedbu postupka davanja koncesije.

Povjerenstvo o svom radu vodi zapisnik koji potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Stručne poslove za Povjerenstvo obavlja gradsko upravno tijelo nadležno za komunalne poslove.

II. UVJETI DAVANJA KONCESIJE

Članak 6.

Ponudu može podnijeti pravna osoba, odnosno fizička osoba obrtnik ili zajednica ponuditelja.

Zajednica ponuditelja je udruženje više gospodarskih subjekata koje je pravodobno dostavilo zajedničku ponudu.

Pravna ili fizička osoba obrtnik iz stavka 1. ovoga članka mora ispunjavati sljedeće uvjete za dobivanje koncesije:

1.da je registrirana za obavljanje dimnjačarskih poslova;

2.da pravna osoba ima zaposlenu osobu s odgovarajućom stručnom spremom ili položenim majstorskim ispitom za dimnjačara;

3.da fizička osoba obrtnik ima odgovarajuću stručnu spremu ili položen majstorski ispit za dimnjačara, odnosno da ima zaposlenu osobu koja zadovoljava te uvjete;

4.da je financijski sposobna za obavljanje dimnjačarskih poslova, odnosno da nema dospjelog duga s osnove javnih davanja i dugovanja prema Gradu Rabu po bilo kojoj osnovi;

5.da nije kažnjavana za kaznena djela određena propisima kojima se uređuje javna nabava;

6.da posjeduje svu potrebnu opremu za obavljanje dimnjačarskih poslova.

III. GODIŠNJA NAKNADA ZA KONCESIJU

Članak 7.

Ovlašteni dimnjačar za koncesiju plaća Gradu Rabu godišnju naknadu u roku određenom ugovorom o koncesiji.

Ako ovlašteni dimnjačar ne uplati naknadu za koncesiju u roku iz st. 1. ovog članka, postupit će se sukladno ugovorom o koncesiji.

Rok na koji je koncesija dana računa se od dana sklapanja ugovora o koncesiji, odnosno od dana stupanja na snagu ugovora ako se taj dan razlikuje od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

IV. POSTUPAK DAVANJA KONCESIJE

Članak 8.

Na postupak davanja koncesije na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ove Odluke, Zakon o koncesijama, Zakon o komunalnom gospodarstvu i drugi odgovarajući propisi.

Radi donošenja odluke o davanju koncesije, odnosno zaključenja ugovora o koncesiji na području Grada Raba, Gradonačelnik donosi i objavljuje obavijest o namjeri davanja koncesije čime započinje postupak davanja koncesije.

Obavijest o namjeri davanja koncesije, objavljuje se u Narodnim novinama (Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske), a može se nakon toga, neizmijenjenog sadržaja, objaviti i u dnevnom tisku i/ili na internetskoj stranici Grada Raba s navedenim datumom objave u Narodnim novinama (Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske).

Obavijest o namjeri davanja koncesije mora sadržavati:

1.naziv, adresu, telefonski broj, broj telefaksa i adresu elektroničke pošte davatelja koncesije;

2.vrstu i predmet koncesije;

3.prirodu i opseg djelatnosti koncesije;

4.mjesto, odnosno područje obavljanja djelatnosti koncesije;

5.rok trajanja koncesije;

6.procijenjenu vrijednost koncesije;

7.naznaku postupka davanja koncesije;

8.rok za dostavu ponuda;

9.adresu na koju se moraju poslati ponude;

10. mjesto i vrijeme javnog otvaranja ponuda;

11. razloge isključenja ponuditelja;

12.uvjete pravne i poslovne, financijske, tehničke i stručne sposobnosti, u skladu s odredbama posebnog zakona te dokaze i podatke kojima gospodarski subjekt dokazuje ispunjenje tih uvjeta; (isprava o upisu u poslovni, sudski, strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar, izjava o nekažnjavanju, preslike svjedodžbi ili drugih odgovarajućih dokumenata koji dokazuju stručnu spremu dimnjačara te potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji s naznakom imena o prijavljenom dimnjačaru, BON 1 ILI BON 2, potvrdu porezne uprave o stanju duga, izjavu da nema dugovanja prema Gradu Rabu po bilo kojoj osnovi, izjavu da posjeduje svu potrebnu opremu za obavljanje dimnjačarskih poslova uz navođenje opreme koju posjeduje);

13.vrstu i vrijednost jamstva za ozbiljnost ponude koje su ponuditelji dužni dostaviti;

14.kriterije za odabir ekonomski najpovoljnije ponude s navedenim bodovima i ispravama kojima se dokazuje njihovo ispunjenje:

-cijena usluge za krajnje korisnike (najniža cijena) 30 bodova,

-visina naknade za koncesiju (najviša cijena) 70 bodova;

15.naziv i adresu tijela nadležnog za rješavanje žalbe te podatke o rokovima za podnošenje žalbe na odluku ili izmjenu odluke o davanju koncesije odnosno odluku ili izmjenu odluke o poništenju postupka davanja koncesije;

16.razloge isključenja ponuditelja (naznaku da će se nevaljana ponuda odbiti rješenjem);

17.naznaku da će se dimnjačarski poslovi obavljati prema priloženom cjeniku dimnjačarskih poslova;

18.naznaku ako ponudu podnosi zajednica ponuditelja, nakon što je ponuda zajednice ponuditelja odabrana kao najpovoljnija ponuda, da su dužni Gradu Rabu dostaviti ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obveze članova zajednice ponuditelja;

Jamstvo za ozbiljnost ponude iz točke 13. ovoga članka određuje Gradonačelnik na prijedlog Povjerenstva tako da jamstvo ne može iznositi više od 5% godišnje procijenjene vrijednosti koncesije.

Obavijest o namjeri davanja koncesije može sadržavati i druge podatke u skladu s odredbama Zakona o koncesijama i posebnih zakona.

Članak 9.

Ponuditelju čija ponuda nije prihvaćena, uplaćeno jamstvo za ozbiljnost ponude vraća se najkasnije u roku od 30 dana od dana izbora najpovoljnije ponude.

Ponuditelju čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, uplaćeno jamstvo za ozbiljnost ponude uračunava se u godišnju naknadu za koncesiju.

Ovlašteni dimnjačar nema pravo povrata uplaćene godišnje naknade za koncesiju ako mu koncesija prestane prije isteka godine za koju je naknada plaćena.

Članak 10.

Pisana ponuda za davanje koncesije mora sadržavati:

-osnovne podatke o pravnoj osobi ili fizičkoj osobi obrtniku koja podnosi ponudu (ime/tvrtku, sjedište/ prebivalište, OIB, telefonski broj i adresu elektroničke pošte);

-ispravu o upisu u poslovni, sudski, strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar kojom se dokazuje da je ponuditelj registriran za obavljanje dimnjačarskih poslova ne stariju od šest (6) mjeseci od dana slanja na objavu obavijesti o namjeri davanja koncesije;

-dokaz o zaposlenom dimnjačaru, te odgovarajućoj stručnoj spremi ili položenome majstorskom ispitu za dimnjačara (svjedodžba ili drugi odgovarajući dokument);

-dokaz o radnopravnom statusu zaposlenika - dimnjačara (e-radna knjižica ili ugovor o radu) ne stariji od 30 dana računajući od dana slanja na objavu obavijesti o namjeri davanja koncesije;

-potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji s naznakom imena o prijavljenom dimnjačaru ne stariju od 30 dana računajući od dana slanja na objavu obavijesti o namjeri davanja koncesije;

-dokaz o financijskoj sposobnosti (BON1 ili BON2, potvrda o urednom podmirivanju dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje - potvrda porezne uprave o stanju duga i izjava da nema dugovanja prema Gradu Rabu po bilo kojoj osnovi) ne stariji od 30 dana računajući od dana slanja na objavu obavijesti o namjeri davanja koncesije;

-izjavu o nekažnjavanju prema propisima kojima se uređuje javna nabava za pravnu osobu te uvjerenje o nekažnjavanju za odgovornu osobu u pravnoj osobi, fizičku osobu obrtnika i za svakog zaposlenika ne stariju od 30 dana računajući od dana slanja na objavu obavijesti o namjeri davanja koncesije;

-izjavu o posjedovanju sve potrebne opreme za obavljanje dimnjačarskih poslova uz navođenje opreme;

-izjavu o visini ponuđenog iznosa godišnje naknade za koncesiju;

-dokaz o uplaćenom jamstvu za ozbiljnost ponude;

-cjenik dimnjačarskih poslova;

-popunjeni troškovnik usluga prema stavkama navedenim iz priloga dokumentacije za nadmetanje;

-izjavu da će ponuđene cijene ostati nepromijenjene tijekom izvršenja ugovora.

Pored obveznih podataka navedenih u stavku 1. ovog članka pisana ponuda za davanje koncesije može sadržavati i druge podatke navedene u dokumentaciji za nadmetanje a koje davatelj koncesije može smatrati potrebnim.

Ako ponudu podnosi zajednica ponuditelja, ponuda mora sadržavati naziv i sjedište za svakog člana zajednice ponuditelja, naznaku koji od članova zajednice ponuditelja je nositelj ponude te podatak o potpisniku ili potpisnicima zajedničke ponude.

Isprave i dokazi prilažu se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Nevaljana ponuda odbit će se rješenjem.

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici s naznakom: »PONUDA ZA OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA - NE OTVARAJ« te adresom ponuditelja.

Rok za dostavu ponude je 30 dana od dana slanja na objavu obavijesti o namjeri davanja koncesije u Narodnim novinama (Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske).

Članak 11.

Javnom otvaranju ponuda imaju pravo prisustvovati ponuditelji, njihovi ovlašteni predstavnici i druge ovlaštene osobe uz predočenje pisanog dokaza o ovlasti.

Članak 12.

Najpovoljnija ponuda je ekonomski najpovoljnija ponuda za koju je, uz ispunjavanje uvjeta iz članka 6. ove odluke, utvrđen najveći broj bodova prema kriterijima kojima se ocjenjuje kvaliteta usluge i sposobnost ponuditelja za dugoročnu održivost razvoja za trajanje koncesije i za kvalitetno ostvarivanje koncesije:

Kriteriji za ekonomski najpovoljnije ponude su sljedeći:

-cijena usluge za krajnje korisnike (najniža cijena)
30 bodova,

-visina naknade za koncesiju (najviša cijena)
70 bodova.

Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriterijima za odabir najpovoljnije ponude, Povjerenstvo će odabrati ponudu ponuditelja koji je ponudio viši iznos godišnje naknade.

Ako i nakon primjene kriterija iz stavka 2. ovoga članka bude više ponuditelja s jednakim brojem bodova, prednost ima ponuditelj čija je ponuda ranije zaprimljena.

Članak 13.

Pripremne radnje za davanje koncesije kao i postupak davanja koncesije provodi Gradonačelnik.

Odluku o davanju koncesije i odluku o poništenju postupka davanja koncesije donosi Gradsko vijeće Grada Raba.

Gradonačelnik sklapa ugovor o koncesiji s odabranim ponuditeljem na temelju odluke o davanju koncesije iz stavka 2. ovoga članka.

Ugovor o koncesiji obvezno sadrži odredbe propisane Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Zakonom o koncesijama.

Ovlašteni dimnjačar obvezuje se obavljati dimnjačarske poslove prema cjeniku dimnjačarskih poslova koji je priložio uz ponudu.

Ovlašteni dimnjačar stječe pravo obavljanja dimnjačarskih poslova danom sklapanja ugovora o koncesiji, odnosno danom stupanja na snagu ugovora o koncesiji ako se taj dan razlikuje od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

Članak 14.

Koncesija prestaje:

1.istekom roka na koji je dana;

2.smrću koncesionara, odnosno prestankom pravne osobe kojoj je dana koncesija;

3.ukidanjem, poništavanjem ili oglašavanjem ništavom odluke o davanju koncesije, nakon sklapanja ugovora o koncesiji;

4.pravomoćnošću sudske odluke kojom se ugovor o koncesiji utvrđuje ništetnim ili se poništava;

5.sporazumnim raskidom ugovora o koncesiji;

6.jednostranim raskidom ugovora o koncesiji:

-ako ovlašteni dimnjačar ne plati naknadu za koncesiju više od dva puta uzastopno ili općenito neuredno plaća naknadu za koncesiju,

-ako se utvrdi da je ovlašteni dimnjačar dao netočne podatke odlučujuće za ocjenu njegove sposobnosti prilikom odabira najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije,

-ako ovlašteni dimnjačar svojom krivnjom ne započne s izvršavanjem ugovora o koncesiji u ugovorenom roku,

-ako ovlašteni dimnjačar propusti ili odbije obaviti dužne radnje utvrđene ugovorom o koncesiji ili obavlja druge radnje u suprotnosti s ugovorom o koncesiji,

-ako je ovlašteni dimnjačar pravomoćnom odlukom kažnjen za kazneno djelo u svezi s obavljanjem dimnjačarskih poslova,

-ako ovlašteni dimnjačar prestane ispunjavati uvjete iz članka 6. ove odluke,

-u drugim slučajevima propisanim Zakonom o koncesijama.

Prije jednostranog raskida ugovora o koncesiji, ovlaštenog dimnjačara će se prethodno pisano upozoriti o namjeri raskida ugovora te mu dati primjeren rok za otklanjanje razloga za raskid ugovora o koncesiji i izjašnjavanje o tim razlozima.

Ako ovlašteni dimnjačar ne otkloni razloge za raskid ugovora o koncesiji u danom roku, Gradonačelnik će raskinuti ugovor o koncesiji.

Ovlašteni dimnjačar može jednostrano raskinuti ugovor o koncesiji u skladu s općim odredbama obveznog prava.

V.NAČIN OBAVLJANJA DIMNJAČARSKIH
POSLOVA

Članak 15.

Ovlašteni dimnjačar u obavljanju komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova:

-redovito pregledava dimovodne objekte i uređaje za loženje (zbog sprječavanja opasnosti od požara i trovanja ugljičnim monoksidom);

-kontrolira i čisti dimovodne objekte;

-kontrolira povrat dimnih plinova kod plinskih trošila;

-čisti uređaje za loženje (kotlove, kamine, peći, štednjake, peći za spaljivanje);

-kontrolira uređaje za loženje i ispituje emisije plinova.

Ogrjevna sezona u smislu ove Odluke smatra se razdoblje od 1. listopada tekuće godine do 30. travnja sljedeće godine.

Članak 16.

Ovlašteni dimnjačar dužan je izraditi godišnji plan čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i uređaja za loženje (u daljnjem tekstu: godišnji plan) i dostaviti ga gradskome upravnom tijelu nadležnom za komunalne poslove.

Ovlašteni dimnjačar dužan je dimnjačarske poslove obavljati prema godišnjem planu.

Pisanu obavijest o dolasku (danu i vremenu) kontrole i/ ili čišćenja ovlašteni dimnjačar dužan je istaknuti na vidljivom mjestu u stambenom, poslovnom ili drugom objektu najmanje pet dana prije dolaska.

Članak 17.

Dimnjačarski poslovi obavljaju se u skladu s ovom odlukom.

Vlasnik ili korisnik stambenog, poslovnog ili drugog objekta (u daljnjem tekstu: korisnik usluga) dužan je koristiti se uslugama ovlaštenog dimnjačara.

Članak 18.

Korisnik usluga dužan je omogućiti redovitu kontrolu, čišćenje i mjerenje dimovodnih objekata i uređaja za loženje, a osobito omogućiti pristup vratašcima za kontrolu i čišćenje koja moraju biti osposobljena da se mogu otvarati.

Na zahtjev ovlaštenog dimnjačara moraju se ugraditi vratašca za kontrolu i čišćenje radi omogućavanja kontrole i čišćenja dimovodnih objekata, a priključna cijev uređaja za loženje i dimovodnog objekta mora biti demontažna na atmosferskim uređajima za loženje. Neposredno uz vratašca za kontrolu i čišćenje korisnik usluge dužan je postaviti posudu za odlaganje čađe.

Pristup do vrha dimovodnog objekta mora biti izveden tako da je siguran za dimnjačara, neovisno o stambenoj, odnosno poslovnoj jedinici.

Korisnik usluga dužan je na dimnjačarev zahtjev, dati na uvid dokumentaciju o broju i vrsti uređaja za loženje i dimovodnih objekata ako takva dokumentacija postoji ili ga obavijestiti o broju i vrsti uređaja za loženje i dimovodnih objekata i sezoni loženja te mu omogućiti pristup svakom uređaju za loženje i dimovodnom objektu.

Članak 19.

Pri obavljanju dimnjačarskih poslova ovlašteni dimnjačar je dužan voditi brigu o čistoći prostorije korisnika usluge, te uslugu kontrole i čišćenja obavljati na način da se korisniku usluga ne nanosi šteta.

Štetu koju prouzroči kod čišćenja koja nastane nestručnim radom dužan je nadoknaditi korisniku dimovodnog objekta.

Otpadni materijal i čađu nastalu uslijed kontrole i čišćenja ovlašteni dimnjačar je dužan ukloniti i zbrinuti na propisan način.

Članak 20.

Ako ovlašteni dimnjačar utvrdi da je onemogućena redovita kontrola i čišćenje ili da postoje nedostaci na dimovodnim objektima i uređajima za loženje koji nisu neposredno opasni za zdravlje, život i imovinu, pisano će upozoriti na nemogućnost kontrole i čišćenja ili druge utvrđene nedostatke korisnika usluga, predstavnika suvlasnika, odnosno upravitelja zgrade i pozvati ga da ukloni nedostatke u roku koji ne može biti duži od dva mjeseca.

Ukoliko se nedostaci iz stavka 1. ovog članka ne uklone u utvrđenom roku ili se isti nedostatak ponovno utvrdi i pri sljedećem dolasku (kontroli i/ili čišćenju) ovlašteni dimnjačar će o tome obavijestiti gradsko upravno tijelo nadležno za komunalne poslove.

Ovlašteni dimnjačar dužan je obavijestiti gradsko upravno tijelo nadležno za komunalne poslove da je naknadno omogućena kontrola i čišćenje dimovodnih objekata i uređaja za loženje.

Članak 21.

Ako ovlašteni dimnjačar utvrdi da su nedostaci na dimovodnim objektima i uređajima za loženje neposredno opasni za zdravlje, život i imovinu, dužan je pisano bez odgode upozoriti korisnika usluga, predstavnika suvlasnika, odnosno upravitelja zgrade da u primjerenom roku otklone nedostatke.

Ovisno o utvrđenim nedostacima dimnjačar će pisanim putem obavijestiti ministarstvo nadležno za unutarnje poslove ili građevinsku inspekciju ili distributera plina i gradsko upravno tijelo nadležno za komunalne poslove.

Korisnik usluga, predstavnik suvlasnika, odnosno upravitelj zgrade, dužan je u ostavljenom roku otkloniti nedostatke i o tome obavijestiti nadležno tijelo iz stavka 2. ovoga članka i gradsko upravno tijelo nadležno za komunalne poslove. U suprotnome smatrat će se da nedostaci nisu otklonjeni.

Iznimno, u hitnim slučajevima kada je ugrožen život, zdravlje i imovina, dimnjačar je dužan odmah upozoriti ugrožene stanare zgrade i istovremeno obavijestiti ministarstvo nadležno za unutarnje poslove, gradsko upravno tijelo nadležno za komunalne poslove te distributera plina ako se radi o plinskom sustavu dimovodnog objekta i uređaja za loženje.

Članak 22.

Ovlašteni dimnjačar o utvrđenim nedostacima iz članaka 20. i članka 21. ove odluke vodi evidenciju nedostataka i neobavljenog čišćenja i kontrole.

Dimnjačar prilikom sljedećeg obilaska dužan je provjeriti jesu li nedostaci otklonjeni.

Članak 23.

Ovlašteni dimnjačar dužan je voditi kontrolni list zgrade.

Kontrolni list zgrade vodi se u dva primjerka, za svaku zgradu posebno, odnosno za blok zgrada.

Jedan primjerak kontrolnog lista zgrade obvezan je čuvati ovlašteni dimnjačar, a drugi primjerak korisnik usluga ili predstavnik suvlasnika te ga na zahtjev dostaviti gradskome upravnom tijelu nadležnom za komunalne poslove.

Kontrolni list zgrade sadržava:

1.1. oznaku zgrade - ulicu i kućni broj;

1.2. ime i prezime korisnika usluge, ime i prezime predstavnika suvlasnika i naziv tijela koje upravlja zgradom;

1.3. podatke o ukupnom broju dimovodnih objekata, jesu li u uporabi i njihovoj podjeli prema vrsti i gorivu;

1.4. podatke o ukupnom broju uređaja za loženje, jesu li u uporabi i njihovoj podjeli prema vrsti i gorivu;

1.5. podatke o ukupnom broju dimovodnih objekata i uređaja za loženje s naznakom roka kontrole i čišćenja;

1.6. datume obavljenog čišćenja i kontrole s podacima o obavljenim radovima prema cjeniku dimnjačarskih poslova;

1.7. ime, prezime i potpis dimnjačara, korisnika usluge ili predstavnika suvlasnika zgrade nakon obavljanja dimnjačarskih poslova.

Sastavni dio kontrolnog lista zgrade su kontrolni listovi nedostataka.

Kontrolni listovi čuvaju se trajno, a podaci iz točaka 1.6. i 1.7. ovoga članka, koje ovlašteni dimnjačar može voditi preko računa, radnog naloga i obavijesti, čuvaju se dvije godine od dana uručivanja računa, radnog naloga i obavijesti korisniku usluga ili predstavniku suvlasnika, odnosno od dana posljednjeg unosa podataka.

Članak 24.

Ovlašteni dimnjačar dužan je izraditi Registar sa popisom dimovodnih objekata i uređaja za loženje (u daljnjem tekstu: Registar) u koji se unose svi dimovodni objekti i uređaji za loženje koji podliježu obvezi čišćenja.

Registar iz st 1. ovog članka obvezno sadrži:

-oznaku zgrade - ulicu i kućni broju u kojoj se nalaze dimovodni objekti i uređaji za loženje,

-ime i prezime korisnika usluge, odnosno za višestambene zgrade ime i prezime korisnika usluge i naziv tijela koje upravlja zgradom,

-rokove čišćenja i kontrole s podacima o neobavljenom čišćenju i kontroli,

-stanje ispravnosti dimovodnih objekata.

Ovlašteni dimnjačar je dužan registar voditi u digitalnom obliku te ga redovito ažurirati i jednom godišnje prije početka sezone grijanja izvod iz registra dostaviti gradskom upravnom tijelu nadležnom za komunalne poslove.

Članak 25.

Ovlašteni dimnjačar dužan je do početka sezone grijanja (1. listopada) gradskom upravnom tijelu nadležnom za komunalne poslove podnijeti izvješće o radu dimnjačarske službe za prethodnu godinu.

VI.VRIJEME OBVEZNE KONTROLE I ČIŠĆENJA DIMOVODNIH OBJEKATA I UREĐAJA ZA LOŽENJE

Članak 26.

Redovita kontrola i čišćenje provodi se najmanje jedanput godišnje, na način određen projektom građevine, tehničkim propisima, specifikacijama uređaja za loženje i vrsti goriva.

Dimovodni objekti obvezno se kontroliraju, a prema potrebi i čiste prije početka ogrjevne sezone, a po potrebi čišćenje i kontrola se mogu obaviti i po završetku iste.

Kontrola dimovodnih objekata i uređaja za loženje uključuje najmanje:

-vizualni pregled u koji je uključeno utvrđivanje položaja i veličine pukotina te drugih oštećenja bitnih za očuvanje tehničkih svojstva dimovodnih objekata i uređaja za loženje,

-tlačnu probu u slučaju sumnje,

-usklađenost uređaja za loženje i dimovodnih objekata,

-mjerenje izlazno-povratnih plinova kod uređaja za loženje na plinsko gorivo uz obavezno izdavanje zapisnika i/ili naljepnice za uređaj o rezultatima mjerenja.

Članak 27.

Obveznoj kontroli i čišćenju ne podliježu dimovodni objekti koji se ne koriste, pod uvjetom da ih njihovi korisnici odjave nadležnom ovlaštenom dimnjačaru.

Dimovodni objekti koji se ne upotrebljavaju u dužim vremenskim razmacima uslijed napuštenosti objekta, odnosno sezonskog stanovanja (vikendice) ne podliježu odredbama članka 26. ove odluke, već se njihova kontrola i čišćenje vrše po pozivu i dogovoru sa ovlaštenim dimnjačarem, uz obvezu ovlaštenog dimnjačara da jednom godišnje obvezno osigura čišćenje i kontrolu i na takvim objektima.

Korisnik usluge dužan je, bez odgode, obavijestiti ovlaštenog dimnjačara o početku upotrebe dimovodnog objekta, koji do tada nije bio upotrebljavan i priključenju uređaja za loženje.

Članak 28.

Osim u slučajevima propisanim člankom 26. ove odluke, ovlašteni dimnjačar je dužan obavljati dimnjačarske poslove uvijek kada to korisnik usluga zahtijeva, odnosno na njegov poziv, uključivo nedjeljom i na državne praznike i blagdane, uz posebnu naknadu u skladu s važećim cjenikom i odredbama ove odluke.

Članak 29.

Kod dimovodnih objekata koje nije moguće očistiti prema važećim tehničkim propisima i mjerama za zaštitu od požara, izvršiti će se spaljivanje čađe.

Spaljivanje čađe obavlja se uz mjere opreza i u skladu s propisima o zaštiti od požara na mjestu koje je tehnički najpogodnije. O spaljivanju čađe ovlašteni dimnjačar je dužan obavijestiti ostale korisnike zgrade, ukoliko ih ima.

Spaljivanje čađe ne smije se obavljati za vrijeme jakog vjetra i visokih temperatura zraka.

Spaljivanje čađe ovlašteni dimnjačar je dužan prethodno prijaviti vatrogasnoj jedinici na čijem se području nalazi dimovodni objekt kod kojeg se vrši spaljivanje čađe.

Nakon spaljivanja čađe ovlašteni dimnjačar je dužan uvjeriti se da je uklonjena svaka eventualna opasnost od požara.

Članak 30.

Kada je ovlašteni dimnjačar dužan izvršiti stručni pregled dimovodnih objekata prema pozitivnim propisima, u pravilu kod prelaska s jednog energenta (kruto ili tekuće gorivo) na drugi energent (plinovito gorivo), odnosno u drugim propisanim slučajevima kojim se utvrđuje odgovaraju li dimovodni objekti zahtjevima utvrđenim projektnom dokumentacijom, obvezan je izdati Uvjerenje (stručni nalaz) o ispravnosti dimovodnog objekta.

VII. CJENIK DIMNJAČARSKIH POSLOVA

Članak 31.

Ovlašteni dimnjačar za obavljene dimnjačarske poslove naplaćuje naknadu prema cjeniku dimnjačarskih poslova.

Dimnjačar je dužan za obavljene dimnjačarske poslove izdati račun.

Naknadu iz stavka 1. ovoga članka plaća korisnik usluga ili upravitelj zgrade.

VIII. NADZOR

Članak 32.

Nadzor nad obavljanjem dimnjačarskih poslova obavlja komunalni redar.

U obavljanju nadzora komunalni redar ovlašten je:

l.narediti obavljanje dimnjačarskih poslova u slučaju neposredne opasnost za zdravlje, život i imovinu ako utvrdi da ih ovlašteni dimnjačar ne obavlja ili ih ne obavlja potpuno;

2.kontrolirati vođenje godišnjeg plana, kontrolnih listova, radnih naloga, izdanih računa, isticanja obavijesti o dolasku dimnjačara te registra dimovodnih objekata i uređaja za loženje;

3.nadzirati obavljanje dimnjačarskih poslova, upozoriti korisnike usluga i nadležna tijela na opasnosti zbog neuklanjanja nedostataka na dimovodnim objektima i uređajima za loženje;

4.pokrenuti prekršajni postupak, izdati obavezni prekršajni nalog i izreći novčanu kaznu.

Ovlašteni dimnjačar dužan je komunalnom redaru na njegov zahtjev u ostavljenom roku dostaviti podatke, očitovanja i dokumentaciju koja je potrebna za obavljanje nadzora.

Članak 33.

Gradsko upravno tijelo nadležno za komunalne poslove vodi evidenciju o izdanim koncesijama i evidenciju o radu ovlaštenog dimnjačara (o pritužbama korisnika usluga, načinu rješavanja pritužbi, o izrečenim novčanim kaznama i drugo).

IX. NOVČANE KAZNE

Članak 34.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 6.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ovlašteni dimnjačar ako:

1.obavlja dimnjačarske poslove bez sklopljenog ugovora o koncesiji (članak 4. ove odluke);

2.ne izradi godišnji plan i ne dostavi ga gradskome upravnom tijelu nadležnom za komunalne poslove ili ne obavlja dimnjačarske poslove prema godišnjem planu ili ne istakne na vidljivom mjestu u stambenoj zgradi, najmanje pet dana prije dolaska, obavijest o dolasku (članak 16. ove odluke);

3.ne vodi brigu o čistoći prostorije korisnika usluge pri obavljanju dimnjačarskih poslova (članak 19. ove odluke);

4.pisano kontrolnim listom nedostataka ne upozori nakon obavljenog pregleda, na nemogućnost kontrole i čišćenja ili na utvrđene nedostatke na dimovodnim objektima i uređajima za loženje i kontrolni list nedostataka ne dostavi gradskome upravnom tijelu nadležnom za komunalne poslove (članak 20. ove odluke);

5.pisano kontrolnim listom nedostataka ne upozori nakon obavljenog pregleda, na nedostatke na dimovodnim objektima i uređajima za loženje, koji su neposredno opasni za zdravlje, život i imovinu, i kontrolnim listom nedostataka ne obavijesti o nedostacima nadležno tijelo i gradsko upravno tijelo nadležno za komunalne poslove (članak 21. ove odluke);

6.ne vodi evidenciju nedostataka i neobavljenog čišćenja i kontrole (članak 22. ove odluke);

7.ne vodi i ne čuva kontrolne listove zgrade (članak 23. ove odluke);

8.ne vodi registar sa popisom dimovodnih objekata i uređaja za loženje (24. ove odluke);

9.naplati veću naknadu od iznosa utvrđenog cjenikom dimnjačarskih poslova ili ne izda račun (članak 31. ove odluke);

10.ne dostavi komunalnom redaru na njegov zahtjev podatke, očitovanja i dokumentaciju (članak 32. ove odluke).

Novčanom kaznom u iznosu od 800,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 3.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 35.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba korisnik usluga, predstavnik suvlasnika, odnosno upravitelj zgrade ako:

1.odbije koristiti se uslugama ovlaštenog dimnjačara (članak 17. ove odluke);

2.onemogući redovitu kontrolu, čišćenje i mjerenje dimovodnih objekata i uređaja za loženje ili ne da na uvid potrebnu dokumentaciju i obavijesti (članak 18. ove odluke);

3.u ostavljenom roku ne otkloni nedostatke i o tome ne obavijesti ministarstvo nadležno za unutarnje poslove ili građevinsku inspekciju ili distributera plina i gradsko upravno tijelo nadležno za komunalne poslove (članak 21. ove odluke);

4.ne čuva kontrolne listove zgrade (članak 23. ove odluke);

5.ne obavijesti ovlaštenog dimnjačara o upotrebi dimovodnog objekta, koji nije bio upotrebljavan i priključenju uređaja za loženje (članak 27. ove odluke).

Novčanom kaznom u iznosu od 700,00 do 1.500,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 800,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

X.ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

Ovlašteni dimnjačari koji obavljaju dimnjačarske poslove na temelju Odluke o dimnjačarskoj službi (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj: 29/01 i 22/02) nastaviti će obavljati dimnjačarske poslove do sklapanja ugovora, odnosno stupanja na snagu ugovora o koncesiji s odabranim ponuditeljem u postupku provedenom na temelju ove odluke.

Članak 37.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o dimnjačarskoj službi (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj: 29/01 i 22/02).

Članak 38.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 023-06/17-01/05

URBROJ: 2169-01-02/7-17-9

Rab, 29. studenog 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. arg.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1036&mjesto=51280&odluka=85
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr