SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 35. Petak, 1. prosinca 2017.
GRAD OPATIJA

86.

Na temelju članka 52. stavka 2. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 25/ 09, 30/09 i 7/13) gradonačelnik Grada Opatije dana 27. studeni 2017. godine donosi

O D L U K U
O OSNIVANJU SAVJETODAVNIH TIJELA
GRADONAČELNIKA

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom se osnivaju savjetodavna tijela gradonačelnika, uređuje sastav, broj članova, djelokrug i način rada savjetodavnih tijela.

(2) Savjetodavna tijela prate stanje u područjima za koje se osnivaju, predlažu donošenje politika za pojedina područja djelovanja, prate ostvarivanje utvrđenih politika, daju mišljenje i prijedloge o aktima koje donosi i/ili predlaže gradonačelnik, te obavljaju druge poslove koje im povjeri gradonačelnik.

(3) Članove savjetodavnih tijela imenuje gradonačelnik iz redova stručnih i javnih djelatnika. Mandat članova savjetodavnih tijela traje do isteka mandata gradonačelnika. Član savjetodavnog tijela može biti razriješeni i prije isteka vremena na koji je imenovan.

Članak 2.

Savjetodavna tijela gradonačelnika su:

1. Savjet za gospodarstvo, turizam i poduzetništvo,

2. Savjet za koordinaciju politika za mlade

3.Savjet za sport i koordinaciju aktivnosti Udruge
antifašističkih boraca i antifašista

Grada Opatije, Udruge hrvatskih veterana domovinskog rata Grada Opatije i

Udruge hrvatskih vojnih invalida domovinskog rata Liburnije.

Članak 3.

(1) Savjet za gospodarstvo, turizam i poduzetništvo ima predsjednika i 4 člana, koje imenuje gradonačelnik.

Savjet za gospodarstvo, turizam i poduzetništvo:

-prati ostvarivanje Strategije razvoja Grada Opatije 2014.-2020. i Destinacijskog akcijskog plana 2016.- 2020.

-predlaže mjere za poticanje gospodarskog razvoja, turizma i poduzetništva,

-daje mišljenje i prijedloge o pojedinačnim razvojnim projektima,

-prati ostvarivanje razvojnih projekata i njihovu usklađenost s utvrđenom politikom gospodarskog razvoja,

-predlaže mjere za poticanje razvoja poduzetništva, posebice u opatijskom zaleđu,

-predlaže mjere i aktivnosti radi usklađivanja ravnomjernog gospodarskog razvoja Grada Opatije kao cjeline,

-daje mišljenje i prijedloge u postupku donošenja akata kojima se propisuju javna davanja iz nadležnosti Grada Opatije,

-obavlja i druge poslove koje mu povjeri gradonačelnik.

Članak 4.

(1) Savjet za koordinaciju politika za mlade ima predsjednika i 2 člana.

(2) Savjet za koordinaciju politika za mlade:

-daje mišljenje i prijedloge u postupku donošenja odluka i akata koji su od interesa za mlade,

-predlaže i razmatra predložene programe od interesa za mlade,

-prati ostvarivanje politika za mlade,

-obavlja i druge poslove koje mu povjeri gradonačelnik.

Članak 5.

(1) Savjet za sport i koordinaciju aktivnosti Udruge antifašističkih boraca i antifašista Grada Opatije, Udruge hrvatskih veterana domovinskog rata Grada Opatije i Udruge hrvatskih vojnih invalida domovinskog rata Liburnije (u daljnjem tekstu: udruge) ima predsjednika i 2 člana.

(2) Savjet za udruge:

-predlaže mjere i aktivnosti za usklađeno djelovanje udruga koje su nositelji sportskih događanja i drugih manifestacija u Gradu Opatiji,

-daje mišljenje i prijedloge za financiranje i/ili sufinanciranje pojedinačnih programa i manifestacija,

-predlaže mjere za poticanje aktivnosti udruga,

-obavlja i druge poslove koje mu povjeri gradonačelnik.

Članak 6.

(1) Sjednicu savjetodavnog tijela saziva gradonačelnik.

(2) Sjednice savjetodavnih tijela su javne, a o radu sjednice vodi se zapisnik.

(3) Savjetodavna tijela donose zaključke ukoliko je na sjednici nazočna većina članova. Zaključci se donose javnim glasovanjem većinom nazočnih članova savjetodavnog tijela.

Članak 7.

Članovim savjetodavnog tijela imaju pravo na naknadu za rad na način i u visini koju posebnog odlukom odredi gradonačelnik.

Članak 8.

Izrazi koji se u ovoj odluci koriste za osobe u muškom rodu neutralni su i odnose se i na muške i ženske osobe.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/17- 01/26

Ur.br.: 2156/01-01-17-1

Opatija, 27. studeni 2017.

GRADONAČELNIK
Ivo Dujmić, ing., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr