SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 35. Petak, 1. prosinca 2017.
OPĆINA MATULJI

55.

Na temelju članka 11. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15 i članka 9., članka 10. i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/09, 38/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst i 39/ 15), Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 28. studenoga 2017. donosi:

ODLUKU
o javnim i počasnim priznanjima Općine Matulji

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se vrste javnih priznanja i počasnih priznanja (u daljnjem tekst: priznanja) uvjeti za njihovo dodjeljivanje, kriteriji i postupnost njihove dodjele, tijela koja provode postupak i dodjelu priznanja, te oblik i izgled priznanja.

Članak 2.

Javna priznanja Općine Matulji su:

a) Nagrada za životno djelo Općine

b) Godišnja nagrada Općine Matulji

Počasna priznanja Općine Matulji su:

a) Grb Općine,

b) Povelja počasnog građanina Općine Matulji

Članak 3.

Priznanja Općine Matulji ne dodjeljuju se dužnosnicima Republike Hrvatske, Primorsko-goranske županije,Općine Matulji, članovima Općinskog vijeća ičlanovimaŽupanijske skupštine za vrijeme trajanja njihovog mandata.

U jednoj kalendarskoj godini istoj pravnoj ili fizičkoj osobi može se dodijeliti samo jedno priznanje.

Počasnim građaninom Općine Matulji može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili strani državljanin, te mu se ne dodjeljuju druga priznanja.

II.VRSTE PRIZNANJA, UVJETI I NAČIN DODJELE

1. NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO

Članak 4.

Nagrada za životno djelo Općine Matulji je javno priznanje koje se dodjeljuje za cjelovito djelo koje je pojedinac ostvario u tijeku svog radnog vijeka i koje predstavlja izuzetan i osobito vrijedan doprinos razvoju Općine Matulji za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa, unapređenju gospodarstva, znanosti, kulture, odgoja, prosvjete, športa i tjelesne kulture, tehničke kulture, zdravstva, socijalne skrbi, prostornog uređenja, zaštite i unapređenja čovjekovog okoliša i drugih javnih djelatnosti.

Članak 5.

Nagrada za životno djelo Općine Matulji dodjeljuje se fizičkoj osobi s prebivalištem na području Općine Matulji, pod uvjetima iz prethodnog članka ove Odluke.

Članak 6.

Svake 2 godine se može dodijeliti samo jedna nagrada za životno djelo Općine Matulji.

Nagrada za životno djelo Općine Matulji može se dodijeliti posthumno.

Članak 7.

Nagradu za životno djelo čini Povelja o nagradi za životno djelo Općine Matulji i novčana nagrada u visini od 15.000,00 kuna neto.

Ukoliko se Nagradu za životno djelo dodjeljuje posthumno, nagradu za životno djelo čini Povelja o nagradi za životno djelo Općine Matulji.

2. NAGRADA OPĆINE MATULJI

Članak 8.

Godišnja nagrada Općine Matulji je javno priznanje koje se može dodijeliti za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja u domeni gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, športa, tjelesne kulture, zdravstva, socijalne skrbi i drugih javnih djelatnosti od posebnog značaja za Općinu Matulji.

Članak 9.

Godišnja nagrada Općine Matulji dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama pod uvjetima iz prethodnog članka ove Odluke.

Članak 10.

Godišnju nagradu Općine Matulji čini Povelja o godišnjoj nagradi Općine Matulji i novčana nagrada u visini 5.000,00 kuna neto.

Godišnja nagrada Općine Matulji koja se dodjeljuje grupi fizičkih osoba - ako je ostvarenje, odnosno doprinos koji se nagrađuje, rezultat zajedničkog rada, sastoji se od povelje o dodjeli nagrade za svaku fizičku osobu ponaosob i jedne novčane nagrade.

Ukoliko se Godišnja nagradu Općine Matulji dodjeljuje posthumno, nagradu za godišnju nagradu Općine Matulji čini Povelja o godišnjoj nagradi Općine Matulji.

Članak 11.

Svake godine može se dodijeliti najviše tri Godišnje nagrade Općine Matulji.

Godišnja nagrada Općine Matulji dodjeljuje se za postignuća iz članka 8. ove Odluke, ostvarena u prethodnoj godini za godinu za koju se dodjeljuje nagrada.

Godišnja nagrada Općine Matulji može se dodijeliti posthumno.

3. GRB OPĆINE MATULJI

Članak 12.

Grb Općine Matulji može se dodijeliti građanima Republike Hrvatske ili stranim državljanima koji su svojim radom, znanstvenim, političkim ili vjerskim djelovanjem značajno pridonijeli napretku i ugledu Općine.

Dobitniku grba Općine Matulji uručuje se grb Općine Matulji.

Članak 13.

Svake godine može se dodijeliti najviše jedan grb Općine Matulji.

Grb Općine Matulji može se dodijeliti posthumno.

4.POVELJA POČASNOG GRAĐANINA OPĆINE
MATULJI

Članak 14.

Počasnim građaninom Općine može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili strani državljanin koji je svojim radom, znanstvenim, političkim ili vjerskim djelovanjem značajno pridonio napretku i ugledu Općine, ostvarivanju i razvoju demokracije u Republici Hrvatskoj ili svijetu, mira u svijetu i napretku čovječanstva.

Počasnim građaninom Općine Matulji ne može se proglasiti osoba koja ima prebivalište na području Općine.

Članak 15.

Svake godine može se dodijeliti samo jedna Povelja počasnog građanina Općine Matulji.

Članak 16.

Osobi koja je proglašena počasnim građaninom Općine Matulji uručuje se Povelja o imenovanju počasnim građaninom.

Proglašenje počasnim građaninom znak je počasti i ne daje nikakva posebna prava.

Počasnom građaninu ne dodjeljuju se druga javna priznanja.

Počast se može opozvati ako se počastvovani pokaže nedostojnim takve počasti.

Odluku o opozivu donosi Općinsko vijeće Općine Matulji na prijedlog ovlaštenih predlagača iz članka 24. ove Odluke.

III. IZGLED PRIZNANJA

Članak 17.

Izgled priznanja riješit će se natječajem.

Općinski načelnik raspisuje natječaj i utvrđuje uvjete istog.

Natječaj provodi Odbor iz članka 24. ove Odluke.

Na temelju pristiglih ponuda, Odbor iz članka 24. ove Odluke utvrđuje listu natjecatelja koji ispunjavaju uvjete natječaja i daje prijedlog o izboru natjecatelja za izgled pojedinog priznanja.

Odluku o izboru natjecatelja donosi Općinsko vijeće Općine Matulji.

Članak 18.

Povelja o nagradi za životno djelo Općine Matulji sadrži tekst:

-REPUBLIKA HRVATSKA, PRIMORSKO- GORANSKA ŽUPANIJA, OPĆINA MATULJI s grbom Općine Matulji.

-POVELJA O NAGRADI OPĆINE MATULJI ZA ŽIVOTNO DJELO, te naznaka djelatnosti iz članka 4. ove Odluke, za koju se dodjeljuje, te ime i prezime osobe kojoj se dodjeljuje, datum i potpis predsjednika Općinskog vijeća.

Članak 19.

Povelja Godišnje nagrade Općine Matulji sadrži tekst:

-REPUBLIKA HRVATSKA, PRIMORSKO- GORANSKA ŽUPANIJA, OPĆINA MATULJI s grbom Općine Matulji.

-POVELJA O GODIŠNJOJ NAGRADI OPĆINE MATULJI, oznaka djelatnosti iz članka 8. ove Odluke, za koju se dodjeljuje, te ime i prezime fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe kojoj se dodjeljuje, datum i potpis predsjednika Općinskog vijeća.

Članak 20.

Grb Općine Matulji sadrži tekst:

-GRB OPĆINE MATULJI, ime i prezime osobe kojoj se dodjeljuje, datum, te ime i prezime predsjednika Općinskog vijeća.

Članak 21.

Povelja o imenovanju počasnog građanina Općine Matulji sadrži tekst:

-REPUBLIKA HRVATSKA, PRIMORSKO- GORANSKA ŽUPANIJA, OPĆINA MATULJI s grbom Općine Matulji.

-POVELJA O IMENOVANJU POČASNIM GRAĐANINOM OPĆINE MATULJI, te ime i prezime osobe kojoj se dodjeljuje, datum i potpis predsjednika Općinskog vijeća.

IV.POSTUPAK PREDLAGANJA I DODJELE
PRIZNANJA

Članak 22.

Postupak dodjele priznanja iz članka 2. ove Odluke započinje javnim pozivom Odbora za društvene djelatnosti Općinskog vijeća Općine Matulji u lokalnim sredstvima javnog priopćavanja i na web stranici Općine Matulji.

Javni poziv objavljuje se u prvom tjednu mjeseca prosinca i ostaje otvoren 30 dana od dana objave.

Prijedlozi koji se ne dostave do tog roka, odnosno koji na omotnici imaju žig pošte s kasnijim datumom, ne uzimaju se u razmatranje.

Javni poziv sadrži uvjete i kriterije za dodjelu određenog javnog priznanja i rok za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja.

Članak 23.

Prijedlog za dodjelu javnih i počasnih priznanja iz članka 2. mogu dati:

-udruge građana sa sjedištem na području Općine Matulji

-grupa od najmanje 10 građana sa sjedištem na području Općine Matulji

-pravne osobe koje imaju sjedište na području Općine Matulji

Prijedlog se podnosi u pismenom obliku Odboru za društvene djelatnosti Općinskog vijeća Općine Matulji.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja mora sadržavati:

-ime i prezime, odnosno naziv predlagatelja

-prebivalište, odnosno sjedište predlagatelja

-ime i prezime, odnosno naziv osobe koja se predlaže za javno priznanje (predloženik)

-vrstu priznanja i područje za koje se predlaže

-životopis predloženika do jedne stranice

-obrazloženje postignuća i doprinosa zbog kojih se daje prijedlog za kandidata za dodjelu javnih priznanja do dvije stranice

Na zahtjev tijela iz članka 24. podnositelj prijedloga dužan je dostaviti i naknadno zatražene dopunske podatke i dokumentaciju (objavljene radove, analize, prikaze, stručne kritike i ocjene, natjecateljske rezultate i sl.) kojom se potvrđuju navodi iz prijedloga.

Članak 24.

Odbor za društvene djelatnosti (u daljnjem tekstu: Odbor) u roku od 15 dana od isteka roka po raspisanom Javnom pozivu, izrađuje pisani izvještaj/zapisnik o pristiglim prijedlozima.

Članak 25.

Odbor svoj pisani izvještaj/zapisnik , mišljenje kao i mogući prijedlog pojedinog priznanja dostavlja Općinskom vijeću na odlučivanje.

Članak 26.

Priznanja iz članka 2. uručuju se na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Matulji, povodom Dana Općine Matulji.

Javna i počasna priznanja uručuje predsjednik Općinskog vijeća Općine Matulji.

Članak 27.

Ako javno priznanje nije moglo biti uručeno nagrađenoj osobi na svečanoj sjednici Općinskog vijeća, predsjednik Općinskog vijeća uručiti će priznanje na drugi prigodan način.

Ako javno priznanje iz članka 2. nije moglo biti uručeno nagrađenoj osobi za života ili je dodijeljeno posthumno priznanje će se uručiti zakonskim nasljednicima.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o javnim i počasnim priznanjima Općine Matulji »Službene novine« Primorsko goranske županije broj 20/ 03, 30/03, 22/07, 43/08, 49/09 i 2/12).

Članak 29.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 011-01/17-01/0026

URBROJ: 2156/04-01-3-02-17-0003

Matulji, 28. studenoga 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća
Darjan Buković, bacc. oec.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1036&mjesto=51211&odluka=55
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr