SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 35. Petak, 1. prosinca 2017.
GRAD KASTAV

63.

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/ 01, 60/01, 129/05,109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, i 137/15) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 26/09, 13/13 i 32/17), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 5. sjednici održanoj dana 28. studenog 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
O RAZRJEŠENJU ČLANOVA ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJA, SURADNJU S JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE)
SAMOUPRAVE I MEĐUNARODNU SURADNJU

Članak 1.

Razrješuju se članovi Odbora za Izbor, imenovanja, suradnju s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i međunarodnu suradnju u sastavu:

1.MIRELLA MLADIN - predsjednica

2.MELITA BRATOVIĆ - zamjenica predsjednice

3.DAVORIN ŠIMUNOVIĆ - član

4.BOJAN FRLAN - član

5.VLADO VILFAN - član

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

KLASA: 021-05/17-01/09

URBROJ: 2170-05-06/1-17-17

Kastav, 28. studeni 2017.

GRADSKOVIJEĆEGRADAKASTVA

Potpredsjednik Gradskog vijeća:
Ivica Lukanović, dipl. ing. građ.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr