SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 35. Petak, 1. prosinca 2017.
GRAD KASTAV

62.

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br.33/ 01, 60/01, 129/05,109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13, i 137/15) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 26/09 ,13/13 I 32/17), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 5. sjednici održanoj dana 28. studenog 2017. godine, donijelo je

O D L U K U
O IZBORU ČLANOVA MANDATNE KOMISIJE

Članak 1.

U Mandatnu komisiju izabrani su:

1.ANA SARŠON - predsjednica

2.JOSIP GABRIĆ - zamjenik predsjednice

3.DAVID MAROT - član

4.MARIN RANČIĆ - član

5. DAVORIN ŠIMUNOVIĆ - član

Članak 2.

Djelokrug rada Komisije propisan je člankom 5. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 37/09, 40/09, 18/ 13, 25/13, 18/15 i 32/17.)

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

KLASA: 021-05/17-01/09

URBROJ: 2170-05-06/1-17-16

Kastav, 28. studeni 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

PotpredsjednikGradskogvijeća:
Ivica Lukanović, dipl. ing. građ.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr