SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 35. Petak, 1. prosinca 2017.
GRAD KASTAV

58.

Temeljem članka 15. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04, 110/ 04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/ 12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj: 26/09, 13/13 i 32/17) i Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Kastva (Službene novine PGŽ br. 55/09, 20/10, 30/12, 21/14 i 40/14), Gradsko vijeće Grada Kastva na 5. sjednici održanoj dana 28. studenog 2017. godine donosi

ODLUKU
O POVJERAVANJU KOMUNALNIH POSLOVA
ZA USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG
ODRŽAVANJA SUSTAVA ODVODNJE
OBORINSKIH VODA GRADA KASTVA
NA TEMELJU UGOVORA

Članak 1.

Ovom Odlukom Gradsko vijeće Grada Kastva na temelju provedenog postupka prikupljanja ponuda, povjerava komunalne poslove tekućeg i investicijskog održavanja sustava odvodnje oborinskih voda na području Grada Kastva temeljem ugovora gospodarskom subjektu MARGRADNJA d.o.o., Viškovo, Vozišće 51.

Članak 2.

Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova tekućeg i investicijskog održavanja sustava odvodnje oborinskih voda na području Grada Kastva zaključuje se na vrijeme od dvije (2) godine, računajući od dana sklapanja Ugovora.

Ugovor iz prethodnog stavka ovog članka zaključuje Gradonačelnik Grada Kastva.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije.

Obrazloženje

Temeljem odredbi članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br.36/95, 109/95 - uredba, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i Odluci o komunalnim djelatnostima na području Grada Kastva (»Službene novine PGŽ « br. 55/09, 20/10, 30,12, 21/04 i 40/14) kada vrijednost poslova u godišnjem iznosu ne prelazi vrijednost od 400.000,00 kn Grad Kastav je pristupio prikupljanju ponuda za povjeravanje komunalnih poslova tekućeg i investicijskog održavanja sustava odvodnje oborinskih voda na području Grada Kastva temeljem ugovora.

Temeljem Odluke o početku postupka povjeravanja obavljanja komunalnih poslova prikupljanjem ponuda poslan je Upit za dostavu ponuda slijedećim gospodarskim subjektima:

KVARNER GRADITELJSTVO d.o.o., Braće Monjac 13, 51000 Rijeka; VILMET d.o.o., Kućeli 57, 51211 Matulji; DOMENI d.o.o., Frana Supila 11, 51211 Matulji; MARGRADNJA d.o.o., Vozišće 51, 51216 Viškovo; OTK d.o.o., Škrljevo 49, 51223 Škrljevo.

U predviđenom roku za dostavu ponuda pristigle su tri ponude ponuđača KVARNER GRADITELJSTVO d.o.o., Braće Monjac 13, 51000 Rijeka; DOMENI d.o.o. , Frana Supila 11, 51211 Matulji i MARGRADNJA d.o.o., Vozišće 51, 51216 Viškovo. Ponuđač VILMET d.o.o., Kućeli 57, 51211 Matulji dostavio je obavijest da zbog velikog obima posla trenutno nije u mogućnosti javiti se na natječaj.

Ponuđač OTK d.o.o., Škrljevo 49, 51223 Škrljevo nije dostavio natječajnu dokumentaciju.

Povjerenstvo za provedbu postupka i odabir najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje komunalnih poslova tekućeg i investicijskog održavanja sustava odvodnje oborinskih voda na području Grada Kastva je analizom pristiglih ponuda utvrdilo da jedna ponuda zadovoljava uvjetima iz dokumentacije te da je time prihvatljiva, a dvije ponude su neprihvatljive (ponuda sa kompletnom dokumentacijom, ali ponuđena cijena prelazi osigurana sredstva za nabavu, te ponuda sa nekompletnom ponudom i ponuđenom cijenom koja prelazi osigurana sredstva). Ponuda tvrtke MARGRADNJA d.o.o., Vozišće 51, 51216 Viškovo je najpovoljnija ponuda sa ponuđenom cijenom u iznosu od 318.680,00 kn (bez PDV-a) za svaku godinu. Slijedom iznijetog, donesena je odluka kao u dispozitivu.

KLASA:021-05/17-01/09

URBROJ:2170-05-06/1-17-12

Kastav, 28. studeni 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Potpredsjednik Gradskog vijeća:
Ivica Lukanović, dipl. ing. građ.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr