SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 35. Petak, 1. prosinca 2017.
GRAD KASTAV

57.

Temeljem članka 36. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« broj 94/13 i 73/17) i članka 47. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09, 13/13 i 32/17) Gradsko vijeće Grada Kastva, na 5. sjednici održanoj 28. studenog 2017. godine donijelo je:

ODLUKU
o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja
otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se posebne mjere sprječavanja odbacivanja otpada na način suprotan zakonu te uklanjanje tako odbačenog otpada.

Članak 2.

Provedbu obveza iz članka 1. osigurava osoba koja obavlja poslove službe nadležne za komunalni red Grada Kastva (u daljnjem tekstu: komunalni redar):

1.mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada;

2.mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš.

Članak 3.

Mjere iz članka 2. točke 1. ove odluke uključuju:

1.uspostavu sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu;

2.uspostavu sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada;

3.provedbu redovitog godišnjeg nadzora područja Grada Kastva radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada, a posebno lokacija na kojima je u prethodne dvije godine evidentirano postojanje odbačenog otpada;

4.postava znakova upozorenja o zabrani odbacivanja otpada;

5.edukacija i informiranje građana o načinu zbrinjavanja različitih vrsta otpada u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama.

Članak 4.

Radi provedbe mjera iz članka 2. točke 2. ove odluke, komunalni redar rješenjem naređuje vlasniku, odnosno posjedniku nekretnine, ako vlasnik nije poznat, na kojem je nepropisno odložen otpad uklanjanje tog otpada, odnosno osobi koja sukladno posebnom propisu upravlja određenim područjem (dobrom), ako je otpad odložen na tom području (dobru).

Rješenjem iz stavka 1. ovog članka određuje se: lokacija odbačenog otpada, procijenjena količina otpada, obveznik uklanjanja otpada, te obveza uklanjanja otpada predajom ovlaštenoj osobi za gospodarenje tom vrstom otpada u roku koji ne može biti duži od 6 mjeseca od dana zaprimanja rješenja.

Članak 5.

Protiv rješenja iz članka 4. ove odluke može se izjaviti žalba Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko - goranske županije, Rijeka, Riva 10/I.

Članak 6.

Istekom roka određenog rješenjem iz članka 4. ove odluke komunalni redar utvrđuje ispunjavanje obveze određene rješenjem. Ako komunalni redar utvrdi da obveza određena rješenjem iz članka 4. ove odluke nije izvršena, Grad Kastav dužan je osigurati uklanjanje tog otpada predajom ovlaštenoj osobi za gospodarenje tom vrstom otpada.

Članak 7.

Ako komunalni redar utvrdi postojanje opravdane sumnje da je opasni ili drugi otpad odbačen na nekretnini čiji vlasnik, odnosno posjednik, ako vlasnik nekretnine nije poznat, odnosno osoba koja, sukladno posebnom propisu, upravlja određenim područjem (dobrom), ne dopušta pristup radi utvrđivanja činjeničnog stanja u vezi odbačenog otpada, komunalni redar ovlašten je zatražiti nalog suda i asistenciju djelatnika ministarstva nadležnog za unutarnje poslove radi pristupa na nekretninu u svrhu utvrđivanja činjenica.

Članak 8.

Gradonačelnik Grada Kastva dužan je izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera iz članka 3. ove odluke podnijeti predstavničkom tijelu do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

Članak 9.

Predstavničko tijelo Grada Kastva dužno je, temeljem izvješća iz članka 8. ove odluke, donijeti odluku o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada.

Članak 10.

Sredstva za provedbu mjera iz članka 3. ove odluke osiguravaju se u proračunu Grada Kastva.

Članak 11.

Grad Kastav ima pravo na naknadu troška uklanjanja otpada iz članka 6. ove odluke od vlasnika, odnosno posjednika nekretnine, ako vlasnik nije poznat, odnosno od osobe koja, sukladno posebnom propisu, upravlja određenim područjem (dobrom), na kojem se otpad nalazio.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/17-01/09

URBROJ:2170-05-06/1-17-11

Kastav, 28. studeni 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Potredsjednik Gradskog vijeća
Ivica Lukanović, dipl. Ing. građ.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1036&mjesto=51215&odluka=57
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr