SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 35. Petak, 1. prosinca 2017.
GRAD CRES

61.

Na temelju članka 45. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 29/09, 14/13) i članka 26. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 38/09, 14/ 13 i 11/15), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj 29. studenog 2017. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
O OSNIVANJU ODBORA ZA TURIZAM

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Odbor za turizam (u daljnjem tekstu: Odbor) kao stalno radno tijelo Gradskog vijeća Grada Cresa.

Članak 2.

Odbor čine predsjednik i šest članova koje Gradsko vijeće Grada Cresa imenuje rješenjem o izboru članova, a način rada propisan je Odlukom o načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Cresa.

Članak 3.

Odbor za turizam obavlja sljedeće poslove:

-razmatra i predlaže koncepciju i strategiju razvoja turizma Grada Cresa, uz vizije razvoja posebnih oblika turizma,

-potiče aktivnosti na sintezi svih komponenata turizma kao složenog društveno-ekonomskog sustava kroz uključivanje svih djelatnosti koje čine taj složeni sustav i cjelinu turizma Grada,

-razmatra i analizira stanje unutar ugostiteljsko-turističkog gospodarstva,

-razmatra i inicira poticajne mjere za razvoj malog poduzetništva i razvojnih programa u području turizma,

-razmatra prijedloge i daje mišljenje na odluke i druge akte iz područja turizma koje donosi Gradsko vijeće,

-daje inicijativu za suradnju sa Gradom Malim Lošinjom i Primorsko-goranskom županijom po pitanju turizma,

-razmatra prijedlog Proračuna te godišnja i polugodišnja izvješća o izvršenju Proračuna u dijelu koji se odnosi na turizam te

-obavlja druge poslove određene Poslovnikom i aktima Vijeća.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/17-1/17

Ur.broj:2213/02-01-17-2

Cres, 29. studenog 2017

GRAD CRES GRADSKO VIJEĆE

Predsjednica
Maja Sepčić dr.med.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr