SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 35. Petak, 1. prosinca 2017.
GRAD CRES

60.

Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/ 17) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 29/09 i 14/13), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj 29. studenog 2017. donijelo je sljedeću

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ODLUKE O VRSTAMA SOCIJALNE SKRBI IZ PRORAČUNA GRADA CRESA I O UVJETIMA I NAČINU NJIHOVA OSTVARIVANJA

Članak 1.

U Odluci o vrstama socijalne skrbi iz Proračuna Grada Cresa i o uvjetima i načinu njihova ostvarivanja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 5/01, 5/03, 38/09, 26/13 i 29/17), u daljem tekstu: Odluka, u članku 2., mijenja se točka 5. i glasi:

5. »novorođeno dijete je dijete u dobi do 6 mjeseci života, hrvatski državljanin koji ima prebivalište na području Grada Cresa;«

Članak 2.

U članku 5. Odluke, stavku 2., u točci 1. riječi »pomoć za opremu novorođenog djeteta« zamjenjuju se riječima »naknada za novorođeno dijete;«

Članak 3.

Članak 6. Odluke, mijenja se i glasi:

»Posebni su oblici socijalne skrbi na teret socijalnog proračuna:

-povremena novčana pomoć humanitarnim neprofitnim udrugama,

-jednokratna novčana pomoć osobi-samcu ili obitelji koja pretrpi nerazmjerno veliku štetu od požara, poplave ili druge elementarne nepogode ili se nalazi u iznimno teškoj situaciji.

Odluku o iznosima i dinamici izdvajanja iz socijalnog proračuna u smislu stavka 1. ovoga članka donosi gradonačelnik uz prethodnu suglasnost Socijalnog vijeća ili na prijedlog Socijalnog vijeća.«

Članak 4.

U članku 7. Odluke, prva rečenica stavka 1., mijenja se i glasi:

»Mogući je korisnik prava na pojedine vrste socijalne pomoći iz čl. 4. i 5. ove odluke državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem na području Grada Cresa ili stranac s trajnim prebivalištem na području Grada Cresa, koji ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:«

Članak 5.

Članak 8. Odluke, mijenja se i glasi:

»U stanju je socijalne potrebe mogući korisnik ako po rješenju o ostvarivanju prava na socijalnu skrb nadležnog centra za socijalnu skrb ostvaruje pravo na:

a) zajamčenu minimalnu naknadu, ili

b) doplatak za pomoć i njegu, ili

d) osobnu invalidninu.«

Članak 6.

Članak 9. Odluke, mijenja se i glasi:

»Uvjet razine prihoda ispunjava mogući korisnik s prihodom:

-do 2.200,00 kuna za samca,

-do 3.000,00 kuna za dvočlanu obitelj,

-do 4.000,00 kuna za tročlanu obitelj,

-do 5.000,00 kuna za četveročlanu obitelj,

-do razine prihoda za četveročlanu obitelj iz prethodnog podstavka ovoga članka uvećanu za po 600,00 kuna za svakog narednog člana obitelji s više od četiri člana.

Pod prihodom iz stavka 1. ovoga članka smatra se iznos prosječnog mjesečnog prihoda samca ili obitelji ostvarenog (isplaćenog) u šest mjeseci koji prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava, a čine ga sva sredstva koja samac ili obitelj ostvari po osnovi rada, mirovine ili na neki drugi način.

Članak 7.

U članku 14. Odluke, stavku 1., riječ »tri« zamjenjuje se riječju »šest«.

U stavku 2. istog članka, iza riječi »najamnine« stavlja se točka te se brišu riječi »s tim da pomoć samcu ili obitelji ne može biti veća od iznosa koji Vlada Republike Hrvatske određuje kao osnovicu na osnovi koje se utvrđuje visina pomoći za uzdržavanje po Zakonu o socijalnoj skrbi«

Članak 8.

U članku 18. Odluke, stavku 1., briše se točka 1.

Točke 2. i 3. postaju točke 1. i 2.

Članak 9.

Nakon članka 18. Odluke, naslov »Pomoć za opremu novorođenog djeteta« zamjenjuje se naslovom »Naknada za novorođeno dijete«

Članak 19. Odluke, mijenja se i glasi:

»Naknada za novorođeno dijete ostvaruje se po zahtjevu kojem se prilaže rodni list i uvjerenje o prebivalištu na području Grada Cresa za novorođeno dijete, a isplata naknade nije uvjetovana ispunjenjem općih uvjeta iz članka 7. ove Odluke.

Visina naknade za novorođeno dijete utvrđuje se u sljedećim iznosima:

-za prvo dijete u visini od 3.000,00 kn

-za drugo dijete u visini od 5.000,00 kn

-za treće i svako daljnje dijete u visini od 7.000,00 kn

Roditeljima koji imaju prijavljeno prebivalište u ostalim naseljima Grada Cresa, osim naselja Cres, najmanje jednu godinu prije rođenja djeteta, imaju pravo na isplatu dodatne naknade u visini od 2.000,00 kn po djetetu.«

Članak 10.

U članku 20. Odluke, mijenja se stavak 1. i glasi:

»Pomoć za podmirenje troškova bolničkog liječenja odobrava se po zahtjevu korisnika kojem se prilaže račun bolnice koja je pod nadležnošću Ministarstva zdravstva.«

Članak 11.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o vrstama socijalne skrbi iz Proračuna Grada Cresa i o uvjetima i načinu njihova ostvarivanja, stupa na snagu osam dana nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/17-1/23

Ur.broj: 2213/02-01-17-4

Cres, 29. studenog 2017.

GRAD CRES GRADSKO VIJEĆE

Predsjednica
Maja Sepčić, dr. med.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr