SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 32. Subota, 4. studenog 2017.
GRAD OPATIJA

83.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 25/09, 30/09, 7/ 13 i 17/13) i Zaključka Gradskog vijeća Grada Opatije o prihvaćanju Projekta »Dječje gradsko vijeće Grada Opatije« (od 29. ožujka 2001. godine) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 27.listopada 2017. godine, donosi

STATUT
Dječjeg gradskog vijeća Grada Opatije

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Izrazi koje se koriste u ovom Statutu, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Članak 2.

Dječje gradsko vijeće Grada Opatije (u daljnjem tekstu: Dječje gradsko vijeće) je projekt Grada Opatije kojim se promiče ostvarivanje prava djece kao i aktivno sudjelovanje djece u životu Opatije. Djeci se osigurava slobodno izražavanje mišljenja, iznošenje prijedloga i sudjelovanje u procesu donošenja odluka u stvarima od interesa za djecu.

Članak 3.

Dječje gradsko vijeće provodi se u suradnji s Osnovnom školom Rikard Katalinić Jeretov Opatija (u daljnjem tekstu: OŠ R.K.Jeretov), Osnovnom školom Viktor Car Emin Lovran (u daljnjem tekstu: OŠ V.C.Emin) i Društvom Naša djeca Opatija (u daljnjem tekstu: DND Opatija).

Članak 4.

Dječje gradsko vijeće čine dva (2) vijećnika svakog razrednog odjela od IV. do VII. razreda OŠ R. K. Jeretov i dva (2) vijećnika svih razrednih odjela od IV. do VII. razreda OŠ V. C. Emin.

Članak 5.

Sjedište Dječjeg gradskog vijeća je na adresi Maršala Tita 3 u Opatiji.

Članak 6.

Dječje gradsko vijeće ima svoj logotip koji se obavezno ističe u svim materijalima koji se odnose na rad Dječjeg gradskog vijeća.

SASTAV I IZBOR VIJEĆNIKA

Članak 7.

1) U izborima za Dječje gradsko vijeće imaju pravo sudjelovati:

-svi učenici IV., V., VI. i VII. razreda OŠ R.K.Jeretov i

-učenici s prebivalištem na području Grada Opatije IV., V., VI. I VII razreda OŠ V. C. Emin.

2) Kandidat koji se prijavljuje za vijećnika mora biti učenik dobrog ili uzornog vladanja koji nema izrečenu niti jednu od pedagoških mjera.

Članak 8.

Izbori se provode svake dvije (2) godine, a provode se na sljedeći način;

-Gradonačelnik Grada Opatije objavljuje datum i vrijeme izbora najmanje 45 dana prije dana održavanja izbora.

-Materijal za provođenje izbora (informativni letci, upute za provedbu izbora, obrasce za kandidaturu, glasačke listiće i zapisnik o glasovanju) osigurava nadležni upravni odjel Grada Opatije.

-Sve potrebne uvjete (prostor, vrijeme) za provođenje izbora osigurava OŠ R.K.Jeretov i OŠ V.C.Emin.

-U roku od 8 dana od dana objave izbora organizira se u školama prezentacija Projekta »Dječje gradsko vijeće«.

-U roku od 30 dana od dana objave izbora sve zainteresirane učenice i učenici dostavljaju svoju kandidaturu u pisanoj formi razredniku.

-Ukoliko u razredu svoju kandidaturu za vijećnika Dječjeg gradskog vijeća istakne samo jedan kandidat, glasovanje se provodi na način da kandidat mora sakupiti više od polovice glasova svih učenika razreda kako bi postao vijećnik.

-OŠ R.K.Jeretov i OŠ V.C.Emin dostavljaju liste kandidata koji ispunjavaju uvjete iz članka 7.Statuta nadležnom upravnom odjelu Grada Opatije. Konačna Lista kandidata objavljuje se na oglasnoj ploči u OŠ R.K.Jeretov i OŠ V.C.Emin.

-Predizborna kampanja počinje teći dan nakon objave liste kandidata i traje do dana koji prethodi danu izbora.

-Izbori se provode u prostoru OŠ R.K.Jeretov i OŠ V.C.Emin za vrijeme održavanja redovne nastave.

-U svakom razrednom odjelu osniva se Izborna komisija koju čine 3 učenika.

-Vijećnici Dječjeg gradskog vijeća izabiru se tajnim glasovanjem. Razrednik jamči pravilnost izbora. Rezultati glasovanja unose se u zapisnik koji potpisuju članovi Izborne komisije i razrednik.

-Za vijećnike Dječjeg gradskog vijeća izabrana su prva dva kandidata s najvećim brojem glasova. U slučaju istog broja glasova dvoje ili više kandidata iz istog razrednog odjela, izbori se ponavljaju između tih kandidata, neposredno nakon prebrojavanja glasova. Vijećnik postaje kandidat koji u ponovljenom glasovanju sakupi više glasova.

-Po završenom glasovanju, zapisnici o glasovanju dostavljaju se nadležnom upravnom odjelu Grada Opatije koji u roku od 72 sata objavljuje rezultate izbora na mrežnim stranicama Grada Opatije i na oglasnim pločama OŠ R.K.Jeretov i OŠ V.C.Emin.

KONSTITUIRANJE DJEČJEG GRADSKOG VIJEĆA

Članak 9.

1)Konstituirajuću sjednicu Dječjeg gradskog vijeća saziva Gradonačelnik Grada Opatije u roku od 15 dana od dana objave rezultata izbora ukoliko je izabrano najmanje dvanaest (12) vijećnika.

2)Ukoliko je izabrano manje od dvanaest (12) vijećnika, izbori za Dječje gradsko vijeće će se ponoviti najranije u roku od šest mjeseci od dana održavanja prošlih izbora.

DJEČJI GRADONAČELNIK

Članak 10.

1)Vijećnici Dječjeg gradskog vijeća podnose pisanu kandidaturu za funkciju Dječjeg gradonačelnika ravnatelju Škole, koji isti dostavlja nadležnom upravnom odjelu Grada, u roku od 8 dana od objave rezultata izbora.

2)Dječjeg gradonačelnika biraju vijećnici Dječjeg gradskog vijeća između sebe, tajnim glasovanjem, na konstituirajućoj sjednici.

3)Za funkciju Dječjeg gradonačelnika je izabran onaj kandidat koji je dobio najveći broj glasova.

4)U slučaju da dva ili više kandidata ostvare jednaki broj glasova, ponavlja se izbor između tih kandidata na istoj sjednici.

5)U slučaju prijave samo jednog kandidata za funkciju Dječjeg gradonačelnika glasovanje se također provodi pri čemu je kandidat izabran za Dječjeg grado načelnika ukoliko za njega glasa više od polovice prisutnih vijećnika.

Članak 11.

Dječji gradonačelnik predstavlja Dječje gradsko vijeće i sudjeluje na manifestacijama Grada Opatije od interesa za djecu, a po pozivu Gradonačelnika Grada Opatije.

MANDAT VIJEĆNIKA

Članak 12.

Mandat vijećnika traje dvije godine.

Članak 13.

1)Vijećnik Dječjeg gradskog vijeća je obvezan sudjelovati u svim aktivnostima Dječjeg gradskog vijeća (edukativne radionice, rad na projektu, prikupljanje mišljenja i prijedloga, promotivne aktivnosti) i o njima najmanje jednom mjesečno informirati razredni odjel u kojem je izabran.

2)O temama o kojima će se raspravljati na sjednici Dječjeg gradskog vijeća, vijećnik je obvezan prikupiti mišljenja i prijedloge učenica i učenika svoga razreda.

3)OŠ R.K.Jeretov i OŠ V.C.Eminvijećniku osiguravaju uvjete i pomoć u izvršavanju njegovih obveza.

4)Ukoliko se vijećniku ne osigura mogućnost da informira ostale učenike ili prikupi mišljenja i prijedloga, vijećnik je obavezan o tome izvijestiti ravnatelja škole i predsjedavajućeg Dječjeg gradskog vijeća.

5)Ukoliko vijećnik neopravdano ne prisustvuje na dvije uzastopne sjednice Dječjeg gradskog vijeća ili tri uzastopne aktivnosti (edukativne radionica, rad na odabranom projektu, prikupljanje mišljenja i prijedloga i promotivne aktivnosti) svaki vijećnik ili razredni odjel u kojem je izabran mogu predložiti raspravu o njegovoj odgovornosti i pokrenuti pitanje njegova razrješenja.

6)Vijećnik se razrješuje dužnosti i u slučaju izricanja pedagoške mjere od strane škole.

7)Dječje gradsko vijeće većinom glasova prisutnih vijećnika donosi odluku o razrješenju vijećnika i utvrđuje da će ga na toj funkciji zamijeniti kandidat koji je u razrednom odjelu na izborima za Dječje gradsko vijeće dobio treći najveći broj glasova.

8)Ukoliko u razrednom odjelu nije bilo više kandidata provode se dopunski izbori.

9)Mandat zamjenskog vijećnika Dječjeg gradskog vijeća traje do isteka mandata tog saziva.

PREDSJEDAVAJUĆI DJEČJEG GRADSKOG VIJEĆA

Članak 14.

1)Predsjedavajućeg Dječjeg gradskog vijeća imenuje Gradonačelnik Grada Opatije iz redova bivših vijećnika Dječjeg gradskog vijeća.

2) Predsjedavajući Dječjeg gradskog vijeća:

a) saziva sjednice Dječjeg gradskog vijeća,

b) obavlja prozivku vijećnika,

c)u dogovoru s Dječjim gradonačelnikom predlaže dnevni red i vodi sjednicu,

d) moderira raspravu,

e) osigurava rad sukladno Statutu i

f) vodi zapisnik.

DJELOKRUG I PROGRAM RADA

Članak 15.

1)Dječje gradsko vijeće se obavezno informira o važnim dokumentima Grada Opatije:

a)proračunu Grada Opatije,

b)programima i inicijativama u području zdravstva i socijalne skrbi, školstva, sporta, kulture i slobodnog vremena i

c)planovima i programima uređenja zelenih površina i sportsko-rekreacijskih područja.

2)Dječje gradsko vijeće donosi svoje mišljenje na temelju materijala koji pripremaju upravni odjeli Grada Opatije te stručne službe OŠ R.K.Jeretov i OŠ V.C.Emin.

3)Mišljenje Dječjeg gradskog vijeća se u pisanoj formi dostavlja Gradonačelniku Grada Opatije.

Članak 16.

1)Dječje gradsko vijeće može samoinicijativno, na prijedlog djece i škola raspravljati i iznositi prijedloge o sljedećim pitanjima:

a) potrebama djece i mladih,

b) promociji dječjih prava i obveza,

c)radu gradskih ustanova i poduzeća s aspekta interesa djece,

d)kapitalnim projektima od značaja za cijelu zajednicu,

e) planovima razvoja školstva,

f)programima izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti,

g) prevenciji ovisnosti,

h) sigurnosti i zaštiti djece i obitelji te

i)programima obilježavanja blagdana i važnih datuma u školi i Gradu.

2)Mišljenja i prijedlozi dostavljaju se upravnim odjelima Grada Opatije te stručnim službama OŠ R.K.Jeretov i OŠ V.C.Emin koja su ih dužna razmotriti i o zaključcima pisano izvijestiti Dječje gradsko vijeće i Gradonačelnika Grada Opatije.

Članak 17.

Dječje gradsko vijeće samostalno odlučuje o rasporedu proračuna Dječjeg gradskog vijeća. Sredstva za ovu namjenu osiguravaju se u Proračunu Grada Opatije.

Članak 18.

Dječje gradsko vijeće surađuje s istim ili sličnim tijelima drugih jedinica lokalne ili regionalne samouprave u zemlji i inozemstvu.

Članak 19.

1) Program rada utvrđuje Dječje Gradskog vijeće.

2) Program rada sadrži popis aktivnosti (edukacija o dječjim pravima, edukacija o načinu organizacije i funkcioniranju Grada Opatije, rad na odabranom projektu po izboru Dječjeg gradskog vijeća, sjednice, promotivne aktivnosti, studijska putovanja) s navedenim nositeljima i rokovima izvršenja i čini sastavni dio kurikuluma škola.

NAČIN RADA

Članak 20.

1)Dječje gradsko vijeće održava sjednice najmanje jednom u tromjesečju.

2)Sjednice Dječjeg gradskog vijeća saziva predsjedavajući.

3)Sjednice Dječjeg gradskog vijeća sazivaju se pisanim putem.

4)Poziv za sjednicu s materijalima koji se odnose na pitanja o kojima će se raspravljati na sjednici, dostavljaju se vijećnicima petnaest (15) dana prije održavanja sjednice.

5)Sjednica se može održati ako je prisutna većina izabranih vijećnika.

6)Dječje gradsko vijeće se izjašnjava o prijedlozima javno, odnosno dizanjem ruku.

7)Za donošenje zaključaka, potrebna je većina glasova prisutnih vijećnika.

8)Prijedlog dnevnog reda sjednice utvrđuju predsjedavajući i Dječji gradonačelnik.

Članak 21.

1)O radu sjednice vodi se zapisnik.

2)Zapisnik se u roku od 8 dana dostavlja Gradonačelniku Grada Opatije i Pročelniku nadležnog upravnog odjela Grada Opatije.

Članak 22.

1)Sjednicama Dječjeg gradskog vijeća prisustvuje Gradonačelnik Grada Opatije.

2)U slučaju njegove spriječenosti, gradonačelnik imenuje osobu koja će umjesto njega prisustvovati sjednici.

Članak 23.

1)Sjednice Dječjeg gradskog vijeća su javne.

2)O radu Dječjeg gradskog vijeća javnost se obavještava putem mrežnih stranica Grada Opatije te mrežnih stranica, razglasa i informativnih panoa u OŠ R.K.Jeretov i OŠ V.C.Emin.

3)Sa ciljem informiranja djece s radom Dječjeg gradskog vijeća organizira se prisustvo razrednih odjela sjednicama Dječjeg gradskog vijeća.

SREDSTVA ZA RAD

Članak 24.

1)Grad Opatija osigurava sve potrebne uvjete za rad Dječjeg gradskog vijeća (prostor, stručnu pomoć i sl.).

2)Financijska sredstva se osiguravaju u Proračunu Grada Opatije.

3)Vijećnici Dječjeg gradskog vijeća nemaju pravo na naknadu za svoj rad.

4)Iznimno, vijećnici mogu ostvariti pravo na troškove javnog gradskog prijevoza ukoliko isto nije riješeno na neki drugi način (mjesečna pokazna karta).

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Dječjeg gradskog vijeća (Klasa: 021-03/07-01/02 od 31.svibnja 2007. godine).

Članak 26.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 012-03/17-01/1

Ur.br.: 2156/01-01-17-4

Opatija, 27.listopada 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća
dr.sc. Robert Kurelić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr