SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 34. Petak, 24. studenog 2017.
OPĆINA OMIŠALJ

58.

Na temelju članka 24. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15), članka 6. stavka 1. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (»Narodne novine« broj 37/16 i 47/16) i članka 49. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13) Općinska načelnica Općine Omišalj dana 20. studenog 2017. godine, donijela je

O D L U K U
o osnivanju i imenovanju članova Stožera
civilne zaštite Općine Omišalj

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Stožer civilne zaštite Općine Omišalj (u daljem tekstu: Stožer) te imenuju njegovi članovi.

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

Članak 2.

Za članove Stožera civilne zaštite Općine Omišalj imenuju se:

1.RANKO ŠPIGL (zamjenik općinske načelnice) - načelnik Stožera,

2.ROBERT RENKA (zapovjednik DVD Njivice) - zamjenik načelnika Stožera,

3.DINKO PETROV (zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe grada Krka) - član,

4.DEJAN HRILJAC (načelnik Policijske postaje Krk) - član,

5.LENJINKA JURIČIĆMAMILOVIĆ (voditeljica Odjela za preventivu i planiranje u PUZS Rijeka) - član,

6.TIHOMIR ILIJIĆ (direktor trgovačkog društva PESJA NAUTIKA d.o.o.) - član;

7.MARIJA JAKOMINIĆ (ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Krk) - član,

8.SUZANA SKOČILIĆ-TOMAŠIĆ (zdravstveni djelatnik) - član,

9.DARIO ŠOKOTA (lučki kapetan Ispostave Lučke kapetanije Rijeka u Omišlju) - član,

10.SNJEŽANA BAŽDARIĆ (voditeljica Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša) - član.

Članak 3.

Radom Stožera civilne zaštite rukovodi načelnik Stožera, a kad se proglasi velika nesreća ili katastrofa, rukovođenje preuzima općinski načelnik.

Članak 4.

Stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe Stožera obavljat će Upravni odjel Općine Omišalj.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 26/13 i 35/14).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na mrežnim stranicama Općine Omišalj.

KLASA: 810-06/17-01/1

URBROJ: 2142-06-01-17-2

Omišalj, 20. studeni 2017. godine

OPĆINA OMIŠALJ

Općinska načelnica
mr.sc. Mirela Ahmetović, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr